Goudsche Courant, woensdag 23 april 1890

0 Woensdag 23 April 1 4303 imQ Door onvoorziene reparaties aan de Machines zal tijdelijk door Rijtuigen in de dienst GOUDA BODEGRA VEK worden voorzien Alleen de Trammen 6 10 en 7 56 van GOUDA alsook 7 en 8 45 van BODEGRAVEN zullen tot en met WOENSDAG a s niet loopen Stoomtramweg Maatschappij GOUDA DC DIRECTEUR GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken tM laBeading van adTertentién kan gescUeden tot óón uur dei namiddags van den dag i uitgave INGEZONDEN De Japansche rok Mynieer de Redacteur In No 10 van de interessante schotsen die de heer K geeft in uw blad uit de geschiedenis dor Goudscho Latijnsche school wordt melding gemaakt van Japanscho rokken waarmede de leeraren en leerlingen zich tooiden onder het rectoraat van Westerhovius 1711 37 en waartegen de curatoren een verbod uitvaardigden Do heer K weet niet precies hoe een Japar sche rok er eigenlijk uitziet on houdt zich voor inlichtingen aanbevolen Wellicht dat het onderstaande hom op den weg kan helpen Althans ik ben zoo vrg hot aan egn welwillende aandacht te onderwerpen Ik houd don JapansiSfcen rok voor niet anders dan de bekende japon der 18e eeuw welk woord nog ïoorlloeft in on damesjapon kamerjapon en het gewestelijke Japonscho sitee gebloemde rok Het woord is blijkbaar aan Japan fr Japon en zyn modes ontleend Welk soort vau kleedingstuk daarmede in do I8o eeuw bedoeld werd biykt uit de volgende aanhaling uit Schotel Hot maaUchappelijk loven onzer vaderen in de 7o eeuw bladz 65 en 66 Dr Schotel spreekt ovor de gezellige byeenkomsten onzer vaderen het collegie of hetgoou inen thans de sociëteit zoude noemen eu zegt dan Menige plaat uit de 17e eeuw verplaatst ons in do collegiekamer onzer vaderen Deze kamers zijn tenzij het collegio in de gewone koffijhuizen ïorgmlerde van de laatste mot oudersoheideu Alleen vond men er geen buffet on zoo het een speeloollegie was kaarten en dobbelsteenon op ds tafels verspreid liggen In de 17e eeuw zaten de confraters gopruikt gebeft on met wambuizen aan terwijl de mantels die men des zomers en des winters droog aan kapstokkon blagen Reeds in het begin dor 18e kwamen allengskens de japounen m don smaak en omtrent do helft dier eeuw zitten allen in de japon te spelen on te rooken In eene reisbeschrijving omtrent 1730 in het licht gegeven zagen de reizigers een jonker die zicb zoo bevallig op wist te tooijen alsof hij oon juffer was Hij had ecu hoed op het hoofd zijn hoofdhaar was in boekels s krullen gepakt zijne kousen waren van zwarte wol in plaats van schoenen droeg hij gekleurde muiltjes eene engolsche uitvmdinK zijn slem was fijn zijn lichaam teer en al zijno manieren waren als die oener juffer Hij droeg geen broek maar ceu bloemeranten satijnen vruuwenjapon van voren slechts toe zoodat men geen mansdas noch vrouwen neusdoek aan den hals zag Die japon was om do middel vast toegeregen als een keurslijf en hing als oen vrouwenrok rondom hera zoo laag op do voeten dat men nauwelijks de muilen kon zien Zij noemden dezo kleeding laffe on weeke jonkersjaponnen en die ze droegen samaardragers eu melkmuilen De Utreclitsche en l idsche studenten volgden weldra de mode iia en droegen geen ander kleed dan de japon en niet alleen vertoonden zij er zich mede op straat en in de auditorien maar ze gingen er mede ter kerke Mou zegt dat zulks algemeene verontwaardiging nekte en zij dit kleedingstuk niet in i openbaar aflegden voor dat er een stoep stadssoldaat in gogeoseld was Uit Utrecht en Leiden verspreidde zich dfze mode over geheel Holland on in do helft der ISe eeuw zag men bijna geen heer op straat op de wandeling zonder de japon on werd men op oen avondpraaljo gevraagd dan werd er bijgevoegd m of zonder de japon Ik geef mijne gissing voor beter doch houd mijvoorloopig overtuigd dat de gewraakte oxtraordinaris kleedij der Goudscho sohoolvoogdeu en gymnasiasten geene andere zal geweest zijn dan de hierboven door Schotel beschrevene die toen algemeenmode was B PETROLEUM OTKERIi GE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam Do markt was heden willig Loco Tankfust 7 85 Geïmporteerd fust 7 95 Januarien Fobruari levering f 8 25 Augustuslevering ƒ 8 05 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 20 ADVERTENTIËN m Een Werkvrouw GEVRAAGD Adres Hotel DE PAUW Ter voldoening aan Art 2 § 6 der Wet van 25 Mei 1880 Sibl No 85 maakt de ondergeteekende bekend dat door hem als gemachtigde van de Meeren WILLEM JOHANNES DERCKSEN en HENDRICÜS MARINÜS DER KSEN Brood Beschuit en Koekbakkera onder de Firma Gkbkoedkbs DEHCESËN wonende en gevestigd te Gouda ter griffie van ds ArroudissementsRechtbank te Rotterdam is ingezonden bet volgend HANDEL8MBBK een korf met eieren waaromheen een cirkel getrokken is binnen welken boven de korf bet woord toeUiy en ondef de korf het woord gedeponeerd zoodanig ia geplaatst dat de letters met den cirkel evenwydig loopen buiten den cirkel doch eveneens daarmede evenwgdig loopende staat van boven Beiehuitbakkerij de Eierenkorf en van onderen Oouda voor het woord Besehuiibakkeri en achter het woord Eierenkorf ataan vier p6nteu die indien zg door Ignen waren verbonden een vierhoek zonden vormen om deze woorden en figuren heen jtgn wederom twee cirkels getrokken Dit merk wordt geponst in de deksels der bussen waarin de door genoemde firma gebakken beschnit Wordt verkocht en in verschillende kleuren op papieren vau verschillende kleuren gedrukt welke papieren om de voormelde bussen worden geplakt Mr J FORTÜUN DRüOGLEEVER Advocaat ü Q 6 @ § 1 BAMES en KINDERHOEDEK en hetgeen méér tot het modevak behoort K KROMHOLT Turfmarkt H 158o O OUID A Een schat ware voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland EOFFUANS STMNQ Volksgaarkeuken In bovengenoemde Inrichting WORDT ÜBVRAAGD om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden eene flinke nette Werkmeid of Vrouw die lust heeft zicb in het kooken te bekwamen Loon 3 50 per week met kost doch zonder inwoning Zich te vervoegen aan de Keukeu des namiddags na 5 uur MF Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem mond en Tandziekten zooats het los worden dor Unden tandpyn ontsteking zweden bloedend tandvleesch onaungename reuk uit don raoud kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagolgka gebruik van het echte K K llof TandarU Dr POPP s naV in aanmerkelijk vergrootte Hesschen voor 80 enU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr HOPP Taildpoeder of Tlindpaiita steeds de tanden gezond on schoon houdt Dr POPP s Tandplomboersel l r POPP s Kruiden Zoep tegen eiken huiduitslag on voortroffel k voor baden I Venug zeep en Zonnebloemen zeep POPP s GekrlüUlllseerde en Transparant lycerlnezeepen zijn do fijnsto Toilet im gozondheidszeopen wolke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen gtr Ue namaaksels van Anatheriu Moudwater verwoesten do tanden binnen korten tyd W Dr J G POP Weenen UepoU te OOUDA J C ZELDENBIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van Nederland Men verlaiu e mtdrukkehjk Dr POPPi echte Preparaten en neme geene andere aan Alom te bekomen Il mim LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenia der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DODE CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r tj s 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Beinkman ZooN Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hionderlgke Nommers VIJP CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 April 1890 Do aftevering van de by de nationale militie voorde lichting van dit jaar in te lyven manschappen zalplaats hebben voor Woerden Gouda Schoonhoven n Zevenhuizen te Gouda op 14 Moi tusscbiin 8 ien 9 ure Gisterenavond omstreeks 6 uur toen de IJselstoomtram van Oudewater afkwam had op den Tiendeweg byua een groot ongeluk plaats dat gelukkig door de tegenwoordigheid van geest van een tweetal personen voorkomen werd Zekere jongen van Lskerreld geheeten liep vlak voor de tram do straat over toen hy roiddeh tussoheo de rails struikelde De heer P C van der Meulen die daar juist passeerde greep in een oogwenk den jongen voor do tram weg en de machinist J de Korte stopte onmiddelijk zoodat alleen de klomp van den jongen verbrijzeld werd Aan genoemden heer en den machinist is het alzoo te danken dat er geen ernstig ongeluk heeft plaats gehad Het verwondert ons ten zeerste dat er niet meer dergelijke voorvallen plaats hebben want de bewoners van den Tiendeweg zijn dikwijls getuigen van de roekeloosheid der jeugd Nog niet lang geleden liep zelfs een driejarig kind tusschon de tram en de jongen met vlag de straat over Heden middag ten ongeveer 1 uur is in den IJsel nabij de Mallegataluis de tjalk genaamd Herstel schipper Jonkman geladen met zout en bestemd voor Helmond gezonkrn Hoe het ongeval ontstaan is is niet met zekerheid te zeggen Volgens Het Vaderland had de lieer Mackay als minister van Binnenlandsche Zaken een veel omvang FEVILLETON WS S 1S 1 Vil het Duitêch ZESDE HOOFDSTUK 20 En toon zei Brown iJliss Bell kreeg haar verdiende loon en Mr Harvey moest haar nog maar een beetje laten wachten Zij had haar verloofde dan ook al te zeer beleedigd Zulke dingen liet een gentleman zicb niet zeggen De overigen keken natuurlijk verwonderd op en wildon weten wat miss Bell d n wel gezegd had en Mr William was opgestaan en legde zijn hand op Jim s broeden mond nSt geen woord meer JimI Dat z jn zaken die ik niet hooren mag en die gij mig niet mOogt vortellen I Maar Mr William nu komt eerst de hoofdzaak 1 riep het jonge mensch ongeduldig nadat hij zjjne betraande oogen had afgeveegd Brown meende nl dat u het waart die den minnebrief op het tapijt in het boudoir had verloren Miss Bell had eerst geloofd dat het papier haar aanstaande toebehoorde Doch Mr Frank moet woedend goworden z jn over rijker herziening der Kieswet voorbereid dan het thans ingediende ontwerp Waarbij zonder in het kiesrecht zelf wijziging te brengen verschillende gebreken dor wet waren verbeterd en in verscheiden leemten was voorzien De heer Lohman echter vreezende niet voor de aanstaande verkiezingen met deze hervormingen gereed te kunnen komen heeft voorloopig alleen het gedeelte dat de districtsverknipping behandelt aanhai gig gemaakt Een 7l jarige werkvrouw stond gisteren voor de Haagsohe rechtbank terecht beklaagd van het wegmaken van een lijk In Januari 1889 was te s Hage eene jeugdige weduwe van een meisje bevallen Om bepaalde redenen werd dit kind toevertrouwd aan de oude vrouw die daarvoor ƒ 2000 belooning ontving waarna de moeder naar Drenthe waar zij woonde terugkeerde zonder zich meer om het kind te bekommeren Van de geGoorte van het kind werd geen aangifte gedaan dat kind volgens da oude vrouw ziekelijk van de geboorte af stierf ocdïliiks de uitmuntende verpleging der oude vrouw in Mei 1889 en ook van dat overlgden werd geen aangifte gedaan omdat de oude werkster gezworen had nimmer het bestaan van het kind te zullen openbaren Om die reden had zij dan ook geen dokter b j het zieke kind gehaald Volgens de verklaring van beklaagde had zij het lijkje aan den Wassenaarschen weg onder eenige planten verborgen doch een onderzoek van de politie 14 Febr 1890 ingesteld leidde natuurlijk tot niets Het O M wees op het hoogst ernstige van deze zaak en meende dat ieder die kennis had genomen van de toedracht den indruk zou hebben gekregen dat er een afschuwelijk feit was bedreven Hoe bekl het kind verpleegd had was gebleken zelfs geneeskundige hulp is het onthouden Bekl heeft deze verdenking en werkelijk gebruld heliben als een aangeschoten buffel Brown had toevallig daar hij in de gang de lampen vulde voor de deur alles gehoord Ten slotte was echter miss Bell toch van Mr Frank s onschuld overtuigd geworden en had ingezien dat niet hij maar u den minnebrief verloren had Dat alles werd met zenuwachtige haast er uito ebracht alsof Jim vreesde nogmaals in de rede te zullen worden gevallen Thans kiek hij zwggend zijn meester in het gezicht Deze stond zonder zich te bewegen voor hem voor zich uit starende en met een uitdrukking van diepe smart op zijn gelaat Toen nam Jim zijn slap ter neer hangende rechterhand drukte die teedor en stotterde met eeno van aandoening trillende stem j Ik g loof geen woord daarvan Mr William Het is alles leugen en Brown is een lasteraar Dat heb ik hem in tegenwoordigheid van het gansche dienstpersoneel gezegd en wat Mr Frank betreft hm hij mag dai miss Burton s verloofde zijn van hem zou ik zooveel kunnen vertellen dat Brown zyn lasterlijken mond zou opengapen van verbazing Maar ik doe het niet zeide hij er op beslisten toon bij daar men over zijne meerderen geen praatjes mag verkoopen Over u Mr William wil ik echter geen kwaad woord hooren als men van u iet zegt word ik woedend En daarom heb ik nu dien oorveeg ontjangen ADVBBTBNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels ï 50 Centen iedere ngel meer 10 Centen GR 00 TB LBTTBBS worden berekend n ur plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien grstiv opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc erkend het kind waarvan geen spoor meer ontdekt is Ie hebben weggemaakt De vordering was 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak Maandag a st Een Marine Man komt in de Jtmterdammer op voDr eene traktementsverhooging der tweede schrijvers van de Kon Ned Marine De pogingen daartoe door hen zdven aangewend stuiten steeds af op het antwoord van den Minister dat hun verzoek niet voor inwilliging vatbaar is Toch is hunne taak gelijk de inzender betoogt vaak van groot gewicht wanneer zij werken onder oen officier der marine bij gebrek van een officier van administratie die dan ƒ 500 ontvangt voor de verantwoordelijkheid van den arbeid door de scbryvera verricht De Marine manw doet een beroep op alle dienende on gepensioneerde kommandanten en officieren van administratie om tot lotsverbetering der tweede schrijvers mede te werken terwql toch andere zooals machinisten en torpedisten wel traktementsverhooging hebbon verkregen De eerste veroordeeling wegens overtreding der wet van 6 Mei 1889 S flai s5 a no 48 zoogenaamde arbeidswet werd jl Zaterdag door den rechter in kanton I te Rotterdam uitgesproken De onder inspecteur van politie W Klots constateerde in den avond van 11 Maart jl ten 8 4 ure dat in de fabriek van F v d V smid en fabrikant van ijzerwaren te Rotterdam een jongen van 14 jaar bezig was met een voorhamer op een stuk ijzer ïe slaan dat op een aambeeld lag de onder inspecteur maakte daarvan proces verbaal op en de beklaagde erkende ter terechtzitting den jongen na zeven uur des avonds aan het werk te hebben gehouden waarop de ambtenaar van het O M eene boete van 10 of 3 dagen hechtenis eisohte De blanke hand van den moester streek thans goedkeurend over den wolligen zwartkop Gij zijt een goede oerlijke kerel Jim Laat de mensohen maar spreken wat zij willen Daartegen kan men weinig doen üwe verdediging zal mij niet veel baten Een bitter lachje vergezelde deze op ruwen toon gesproken woorden Aan dien mij blijkbaar zoo goedgezinden Brown moogt gij echter bij de eerste gelegenheid zeggen dat Mr William in Amerika nog geen minnebrief heeft ontvangen Vergeet den ontvangen slag mijn jongen Die plek op uw wang is wel nog wat gezwollen en misschien nog een beetje pijnlijk doch morgen voelt gij daarvan niets meer en alles is vergeten De vlek die kwaadsprekerij nalaat daarentegen wordt dageljka donkerder en pijnlijker en laat een scherp lidteekea na in de ziel van het onschuldig slachtoffer S en ga nu weer aan uw werk Jim en denk niet meer om het voorgevallene I Do jonge neger keek zijn meester ietwat verbaasd aan doch gewoon zijne bevelen terstond op te volgen sloop hij zonder verder een woord te zeggen de deur uit Met een min of meer vordoovend gevoel in het hoofd keek Mr William den jongen bediende na Een zenuwachtige schok ging door dat krachtige lichaam toen hij voor zich de zoo beteekenisvollo woorden herhaalde Ten slotte echter was Miss Burton van de onschuld van haar verloofde overtuigd en zag in dat