Goudsche Courant, woensdag 23 april 1890

De kantonrechter veroordeelde beklaagde tot 3 boete of 1 dag hechtenis Hoewel nog niet het juiste cijfer is op te geven verneemt het U 2 dat de opbrengst der Taney fair te Utrecht met die der circulaire uitgezonden door ene dameacommissie ongeveer de helft zal bedragen der nog voor het oogliiders gasthuis benoodigde ƒ 80 000 Nog dagelijks stroomen de giften in geld of in inechrgvingsbiljetten toe De aanvoer van kievitsneren op Vrydag te Leeuwarden bedroeg 5 a 6000 stuks tegen ruim het dubbele getal in dezen t jd in vorige jaren deze geringe aanvoer en de nog hooge prijzen zyn toe te schrijven aan het gure weder en de nachtvorsten De gemiddelde prys per stuk is 17 cent tegen 20 cent een week te voren In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is te Lent bij Nijmegen andermaal in de B K kerk inbraak gepleegd ou naar de omstandi ihedeo te oordeelen door denzelfdeu persoon die vóór twee jaren die brutaliteit heeft gohid Eerst heeft men getracht sooals aan de indrukken in het za6d en aan de aangebrachte twee houten e zien was door hetzelfde raam aan de noordzijde binnen te dringen maar is waarschijnlijk afgeschrikt geworden door den aldaar gespannen draad van een electrische schel daarna beeft men een tot dat einde uit den boomgaard van de weduwe Van Kempen medegebrschten zwareu lak tegen den muur van het priesterkoor geplaatst Het Week evenwel dat men daarmede het raam niet kon bereiken waarom een langer en nog zwaarder van noesten voorzien stuk hout uit den aangrenzenden boomgaard van mej do wed van Driel is gehaald Daarmede kon men gemakkelijk het geschilderde raam beklimmen waarvan men het onderste vak verbrijzeld heeft om zich langs een daardoor geatoken mede in de nabijheid der kerk voorhanden plank op den voet van het altaar te laten afglgden Van het altaar werd vervolgens een kaars genomen aan de naar beneden getrokken Godslamp aangestoken uit de kast achter het altaar een oude kandelaar met Ö ren pon genomen en mee dit laatste voorwerp de laden waarin de collecten voor kerk en itrmeo bewaard worden opengebroken en geledigd om zich vervolgens door Ae van bmnen geslpten buitendeur van de cateohismuakamer weder te verwijderen Het is te hopen dat bet ditmaal san de politie die meeut eenige aanwijzing te hebban gelukken zal den brutalen dief op te sporen Dit goede bron verneemt de Jmh Cl dat het lijk vao den ageut van politie De Vries die den Oen December 188 1 des avonds werd vermist den 1 2en Februari 1885teDoorwerth isaaogespoeld gerecht9lijk geschouwd ed aldaar begraven zoodat bet bericht als zou het lijk Tan dien agent bij een opgra ingopi H it Wffi gevonden iS onjuist 18 Dat er een geraamte daar ter plaatse gevonden is znoals ou weder algemeen verteld wordt is ook niet waar Jien gezellig speelavondje Onder dezen titel wordt het volgende geschreven aan hot Weekblad va Me derl ïiidh oDe directie onzer sociëteit is erg tegen dobbelen niet hij maar Mr William den minnebrief verloren had AIzoo gebruikt gij mij tot dekmantel voor uwe schandelijke handelingen ellendige lafaard De arme Düitacher is goed genoeg als bliksem afleider voor den toom en de verachting van een edel in haar eer getast meisje stiet hij na een oogenblik er op woesten toon uit Hij moet er voor boeten dat hij uw met duivelsche slimheid verzonnen lastertaal moedig onder de oogen heeft gezien en de achting van Miss Burton en hare omgeving nog niet verloren heeft Door één behendig aangebrachte strik moet hij in de oogen zijner meesteres tot een lichtmis worden gebrandmerkt Uitstekend op touw gezet is dit plan en gij zelf verschijnt dan als belaagde onschuld voor uw kuische bruid Isabella is alzoo daarvan overtuigd dat bedoeld brieve mijn zak is ontvallen riep William op smartvollen toon uit Wat deert het haar ook of haar procuratiehouder minnebrieven ontvangt U echter mijn brave Mr Frank zal deze lage leugen betaald worden gezet zoo waar als ik William Van der Capellen heet en zoo waar als de joede God mij tot hier heeft bijgestaan om mijne plichten getrouw te vervullen en de verleidingen van New ïork weerstand te bieden Welaan mijnheer Hij zag op zijn horloge Op dit oogenblik tref ik u misschien nog t huis Ik betracht rechtvaardigheid dunkt mij als ik ifan de praatjes van het dienstpersoneel niet onvoorwaardelijk geloof sla Gij zelf zult mij te woord Haan en niemand zal haar dat kwalgk kunnen nemen Hoe dikwjjls ziet men niet de verschrikkelyke gevolgen van bet dobbelspel Daarom besloot z j dan ook het roulettespel te verbieden want daarmede werden op sommige avon den aardige sommen verdobbeld toch werden door dit spel zulke bar grooie sommen niet verloren daar men alleen met oontaot geld kon spelen en niet met bonnetjes of wissels op de eeuwigheid Maar het was eenmaal uitgemaakt dat geen rouge et Hoir het sohoone sociteitsgebouw zou outbeiligen het rien ne va plm tou niet moer binnen hare muren gehoord worden Het dobbelen zou uit zijn Maar gedobbeld wordt er toch op een avond was men weer aan den gang maar in plaats van roulette was het nu écarté Aan een tafeltje zaten twee heeran de een eerste luitenant de ander tweede commies De eerste was zooaU byna altgd erg eH veine en had reeds een groot bedrag gewonnen Een der beide heereu stelde nu voor om maar quitte of double te spelen en daar werd genoegen mede genomen Altyd was de luitep t aan it winnende hand en eindelgk was het toowr gekomen dat de kommies 6 mille verloor en weer èing het quUte of double en won de luitenant tien mille Dat was een kalfje naar zijn hand Ik schei er mee uit zeide hg t is wel geweest maar hoe zult gg mg nu die tien mille betalen Het was namelgk bekend dat de ander bnmogrlljk zelfs maar een tiende dier som cash zou kunnen betalen Maar betaald zou er wonlen een speelschuld is immers een eereschuld en daarom werd tot het volgende besloten De 2dB commies zou een levensverzekeriDg nemen van tien mille Kwam hg te sterven dan kwam die aom aan den Istea luitenant En zoo geschiedde De zaak kreeg ruchtbaarheid en den luitenant kostte dat speelavondje zijne overplaatsing Hanige maauden later begon de 2de commies te sukkelen werd erger en erger en stierf En wat zeide de wereld Ja veel zeide ze niet alleen beweerden eenige verstokte dobbelaars dat de luitenant al weer gloeiend en veine geweest was want de tien mille bad hg DU beet De redacteur van het Weekblad voegt hieraan toe De namen der heeren zijn mg geschreven Aan een particulieren brief uit Johannesburg 8 Maart 1890 ontleent de Amk a het volgende De toestand van zaken zoowel in den Vrgstaat als in de Transvaal is alleijammerlijkst Er is zoo goed als geen geld Het beetje goud dat wij naar Engeland uitzenden is maar een druppel in den Oceaan van hetgeen wg uoodig hebben Ood beware u indien gij inpaat voor goudaandeelen De schuld ligt aan de specuUtenrs van groote kapitalen Men bouwt hier huizen zooals gij ze te Arnhem niet zult zien en straten van wel een kwartier wandelens lang Het is voornamelijk gedaan door Engelsch kapitaal Johannesburg met zijne voorsteden is grooter dan den Haag zooals ik dat verliet en toch stonden er toen ik drie jaren geleden hier was slechts een paar blikken huizen d w z gemaakt uit het blik dat uit de pakkisten gehaald werd De malaise ontstaat doordat het geld in verkeerde handen is gekomen instede van de goudmijnen te en inlichtingen geven nver hetgeen er in miss Burton s boudoir is voorgevallen Dan Het slot van dezen zin was niet te verstaan daar Mr William in alle baast naar zijn hoed greep en de kamer afvloog Mr Frank Harvey s woning was niet ver weg en kon in 10 minuten bereikt worden Toch liep Mr William zoo haastig als hem mogelijk was daar er nog slech een half uur verliep voordat de jonge Amerikaan gewoon was naar de club te gaan Ziju hevige toom en een bijna woeste lust om den tasteraar onder de oogen te zien dreven hem vooruit Wanneer ook al de neger Brown in zijn haat jegens hem had overdreven zoo zou reeds de enkele omstandigheid dat Mr Harvey uit lage kwaadaardigheid zijn eigen misdrijf op de schouders van een ander een geheel onschuldige trachtte te werpen hem in William oogen als hoogst verachtelijk brandmerken Thans echter herinnerde hij zich waJirop hg tot heden nauwlgks gelet had dat Frank Harvey sedert verscheidene weken hem op opvallende wijze uit den weg was gegaan ja hij bad zelfs opgemerkt dat als hij William de club binnentrad Isabella s verloofde schijnbaar toevallig altijd naar een naastbijzijnd lokaal was gegaan Zeker zijn kwade geweten dacht hij terwijl hij reeds de steenen trappen tot zijne woning opging Op hetzelfde oogenblik werd de huisdeur geopend en de persoon die in bet laatste kwartier William s geheele denkpn in beslag had genomen trad in een ontwikkelen ging men huizen bouwen die in den eersten tgd goed betaald werden maar nu allen leeg staan In het begin gingen die speculaties goed van de hand Voor eene ongemeubileerde kamer werd £ 30 per maand betaald Nu de kapitalisten eenmaal in handen zgn vaa de speculateurs moeten zg maar medegaan want het kapitaal steekt in de gebouwen en het is een feit dat zij nu niet 1 pet van hun geld krggea Nimmer zullen zg hun geld terugzien hoogstens de helft of iéa derde De werklieden met hun hoog loon hebbeu het leeuwendeel genoten Er wordt hier zelfs s avonds bg electrisoh licht gewerkt en tegen wil en dank zgn de kapitalisten wel gedwongen hun geld af te staan willen zij niet alles verliezen Er loopen hier duizenden mensohen rond die niet te doen hebben Vele mijnen zijn in liquidatie en het zal nog jaren duren eer er iets van terechtkomt Door de armoede die overal beerscht en het gebrek aan geld hebben hier ongeregeldheden plaatsgehad bg het laatste bezoek van Oom Paul Men wil hier een Engelsch Gouvernement denkende daaronder eenige verzachting te krggan maar zulks ia slecht een fictie Er wordt hier niets dan Engelsch gesproken zelfs in de gerechtshoven maar het is de schuld van het Gouvernement zelf dat in den eersten tgd alles aan de Engelscben heeft overgelaten Het Engelsch kapitaal en de emigranten Engelscben vatten nu niet alleen den vinger maar de hand en den geheelen arm Er zal daarom binnenkort eene geheele verandering komen ten minste dat ia noodig Een vreeselgke gebeurtenia wordt uit Moskou gemeld In de kamers waar een weduwe met haar vgf dochters woonde was in de laatste dagen geen leven bespeurd Bg onderzoek vond men in de eene kamer de vgf dochters door kolendamp geslikt iu de tweede kamer eenige kallen en honden op dezelfde wijze gedood en in do derde kamer het lijk van de moeder door vergift gestorven Het onderzoek moet hebben uitgemaakt dat de moeder een paar dagen vóór haar dochters is gestorven Bg Lago nego in t zuiden van Italic is een spoorwegtunnel Ingestort waarbg twaalf werklieden levend begraven werden Zoodra de ramp bekend was heeft men een buis naar het midden van de tunnel weteo in te brengen waardoor de ongelukkigen die allen ongedeerd zgn gebleven van verscha lucht en voedsel konden voorzien worden Zij zelven werken hard om te voorkomen dat de tunnel verder instort Aan de buitenzijde worden natuurlgk alle pogingen in het werk gesteld om de rotsblokken weg te ruimen en de werklieden uit hunne netelige positie te bevrijden Zaterdag den vierden dag nadat het onheil plaati had wat men hier echter nog niet in geslaagd Aan een in de Java Bode opgenomen brief uit Dat het schieten op de verschillende posten uog steeds aan de onle van den dag is baart geen Terwondering jammer dat zoo nu en dan een ehkel schot dAor onze soldaatjes wordt opgevangen op plaatsen waar zij dit liever niet hebben Zoo werd in de afgeloopen week te Siroen een dwangarbeider eu te Boekit Karang en Lambaroe een fuselier licht licht elegant zomertoilet en een sierlgk stokje in de hand naar buiten Het zorgelooze lachje dat op Frank s lippen speelde verdween terstond toen hg den Duitscher zag naderen Beiden bleven even stilstaan en het had er veel van of de Amerikaan zich met eene vlugge beweging wilde omkeeren Doch hij bedacht zich blijkbaar en riep op een goed gelukte toon van onverschilligheid en uit de hoogte den bezoeker toe Miss Burton beeft u zeker met een boodschap voor mij belast niet waar Het komt mij echter alles behalve gelegen weder naar binnen te gaan daar ik met vrienden in de club een afspraak heb gemaakt ZIju stem klonk vrij zeker maar het zenuwachtige heenen weergaan van het stokje deed zien dat hij minder kalm was dan hg scheen Beeds deed hg weder een paar schreden voorwaarts als Mr William wiens strenge blik voortdurend op den jongea man rustte hem den weg versperde Dan spijt het mij u nog eenige qiinuten op te moeten houden Mr Harvey antwoordde William koel Want het is niet miss Burton s procuratiehouder die thans eenige hoogst noodzakelijke woorden met u beeft te spreken maar Mr William van der Capellen do Duitsche gentleman Dat is mij volmaakt hetzelfde ik heb geen tijd was het op brutalen toon gegeven antwoord Wordt vervolgd gewond Vroeger stelde men vuur tegenover vuur en zoodra was het Atjesoh gebroed met aan het schieten of de vuurmonden spraken een woord mede en trachtten het vuren te doen ophouden Veelal echter tevergeefs Want hoelang werd met dag aan dag met zwaar geschut geschoten op eenige Atiehers die getrouw eiken middag gereed stonden het blokhuis bij Lama te beschieten zoodra de aflossin per trein was aangekomen Eerst na eene verplaatsing dichter bij eene benting nam dat geregeld schieten een einde Thans echter volgt men eene andere tactiek en gooit des avonds of des nachts eenige granaten in de tegenoverliggende kampong van waaruit men s morgeni beschoten is geworden Dat dit veel meer uitwerkt dan de vroegere methode ligt voor de hand Het is dan ook allesbehalve aangenaam in zgn partijtje of pijpje gestoord te worden Enkele graniten komen nog wel eens goed terecht zoo is van uit Larapeneroet voor eenigen tijd gevuurd geworden op een kampong waarin volgens spionnenberlchten Tenkoe di Tiroe verblijf hield Zelfs het buis waar zijn eerwaarde woonde was aangewezen en dit werd ook werkelgk door een onzer granaten getroffen zonder echter dien gelegonbnidspriester te schaden iets wat hem weder een grooter tintje van heerlijkheid zal bezorgd hebben Dat granaten op den gewilden afstand springen is zeer gelukkig minder goed is het nis ze na even de monding verlaien te hebben ontploffen en daardoor een groot gevaar voor de bedieningsinansohappen opleveren zooals dit onlangs te Ketapan Dooa en te Lampencroet geschiedde Voor enkele weken las ik in uw dagblad een artikel over het dragon van schoenen door Inlanders en daarin werden eenige proeven opgesomd die met het dragen daarvan waren genomen op zeer ongunstige tgdstippen Reeds lang is het hier bekend dat het elfde bataljon te Batavia voor eene dergelijke proef is aangewezen en natuurlijk worden te goeder tijd ellenlange rapporten ingewacht die als resultaat der volken kunnen vermelden dat bij die pruef opnieuw Is gebleken dat Inlanders niet voor schoenen vatbaar zgn t Kan toch zeker atin het legerbestuur niet onbekend zijn d t reeds sinds lang een order van haar hier trouw wordt nagekomen waarbij den geneeskundigen dienst het recht is verleend om aan ïnlandsche militairen op certificaat schoenen te mogen verstrekken Zij krijgen dan direct twee paar schoenen van hetzelfde mode als die hunner Europoescho en hoewel hun goen tgd wordt gelaten om zich opnieuw in bel leeien loopen te oefenen gewennen zg er spoedig aan Zelfs bij sectorpatrouilles en dekkingen zijn er een menigte ïnlandsche fuseliers die voor eigen rekening zoogenaamd zeildoeksche schoenen koopen en dragen iets dat buiten het oefeningsterrein oogluikend wordt toegelaten Ziedaar dus een bewgs dat Inlanders Kei vatbaar zijn voor schoenen dragen en het ook door hen gewemcht wordt Tot slot moet ik u nog eene kleine poging mededeelen die gedaan is om onzen vriend Tengkoe di Tiroe onschadelijk te miikeu Een dwangarbeider die vooraf ontheffing van zijn verderen straftijd had gekregen is voor eenige weken het bosch ingestuurd geworden dat wil zeggen naar het kamp te Anagaloeiig Als deserteur meldde hij zich daar en hij iverd bg die vriendjes voor de gewone koeliediensten gebruikt Na eenige keeren getracht te helibeu onzen Tiroe onschadelijk te maken zag hij van zgn sluipmoordenaarsbaantje af en keoide bij de onzon weder terug na de lo het hotel van den heer Grimmelt te Winterswijk is een Duitscher gearresteerd een jongmensch van goede familie te Dorsten die verdacht wordt aldaar op zijn vader en een tweetal gendarmes geschoten te hebben Hij werd io het bezit gevonden van twee revolvers en gaf aanvankelijk voor aan do grenjen met een student geduelleerd te hebben Hij is naar Zutphen overgebracht Men schrijft uit Amsterdam aan het IJtr DagUad In den laatsten tijd is nu weer eens ter sprake gekomen het gebruikelijke balloteeren van nieuwe leden in clubs sociëteiten enz Natuurlijk kan men aan geen enkelen kring het recht ontzeggen om slechts diegenen toe te laten tot het lidmaatschap mot wie de anderen wenschfn in aanraking te komen al zou men kunnen opmerken dat zoodra zulk een kring eenige ui tgebreidheid heeft gekregen iets waarnaar zelfs het kleinste onderonsje van wege den bloei der vereeniging haakt er toch altijd personen in zgn tegen wier toelating eene minderhei d soms zelfs eene zeei belangrgke minderheid zich heeft verzet zonder dat hunne aanwezigheid aan de gezondheid eer of goeden naam van die minderheid eenige schade schijnt te berokkenen Er zijn dan ook maar weinig sociëteiten als ze er zijn waar alle leden gewoonlijk om een groote tafel gaan zitten commercen of schimmelen ieder zoekt zijn eigen clubje en laat hen die hem ongenaam zijn links liggen Het voornarae voordeel van een sociëteit schijnt dan ook el daarin gelegen dat men s nachts om half twee nog niet naar huis behoeft idgaan Eenige sociëteiten schgnen dan ook de noodige levenskracht te missen om zich staande te houden De Horeeniging een eertgds bloeiend gezelschap in de Vondelstraat met fraaion aan het Vondelpark grenzenden tuin is opgedoekt Een der voornaamste sociëteiten zoo niet do voornaamste mtt den ingang in een aanzienlijk steegje van de Kalverslraat naar het Bokin waar men echter vaak do deftigste equipage zag wachten zal weldra dat voorbeeld volgen Een restant van twintig leden hoeft zich naar men zegt bij de groote club hoek Dam en Kalverslraat aangesloten op voorwaarde dat zij en bloc zonder ballotage zouden worden aangenomen on deze gedachtig aan den onfeilbaren regel dnt twintig maal zestig twaalf honderd gulden per jaar precies is heeft alle reglementaire bezwaren ter zgde gesteld en zich die vermeerdering van inkometea laten welgevallen Il y a des acoommodements avec Ie ciel Edoch kan men al geen rechtmatige liedenkingou doen geldou tegen het aan ballotage onderwerpen dat bijzondere kringen de candidaatleden willen doen togen eone inrichting hier ter stede kan men dit ongetwijfeld met volle recht doen Mejuffrouw Alberdingh Thijm heeft in oen openbaar geschrift medegedeeld dat haar vader de bekende algemeen geachte professor bij zijn leven in waarheid een afkeer had van Artis het genootschap waarop ieder ingezetene der hoofstad anders terecht zoo fier is En waaruit vloeide die afkeer voort Uit het feit dat men om lid van Artis te worden zich aan een ballotage moet bldjtstellen en anders geen lid zijnde als Amstordammor zelfs niet tegen betaling toegang tot dien dierentuin kan erlangen tenzij men zich in de Septembermaand in het Zoudagscho pak van zijn oppasser wil steken Is dat niet ongehoord dat men in een tuin dio voor do leden zelven voornam ijk d beteekenis van een publieke vermakelijkheid heeft want s winters ziet men er niemand en s zomers is het er alleen vol bij concerten en matinees dat men daar onder die duizenden heterogene bestanddoelen enkele personen niet alleen als lid vfeert maar hen ook evenals aan allen wien de hooge contributie niet convenieert de gelegenheid beneemt om zich tegon geldelijke opoffering van tgd tot tijd in die rijke leerschool der natuur te bewegen en te onderrichten En ruste nu de ballotage nog op eenigen zedelijken grondslag Was er bijioorbeeld bepaald dat hij tegen wiens toelating do helft een derde een vierde deel des noods der leden zich verzotte van het lidmaatschap zal uitgesloten zijn men zou or vrede mode kuunen hebben Wnnr zouvelen zich de moeite geven opzettelijk ook hij slecht weder tor vergadering te komen om hun stembiljet in te leveron daar zullen zeker wel gegronde redeuen bestaan die de wering van zoo iemand als lid wcnschelijk maken evenals nog onlangs de verdrijving van een gepensioneerde uit een andere sociëteit gerechtvaardigd was daar deze Zich niet aan overdreven oerlgkheid bij het kaartspel schuldig maakte Maar in de Artis beslissen een paar honderd van de duizenden leden ik moen acht duizend over de I al of niet toelating van een voorgehangene Al de overigen bemoeien zich met de ballotage volstrekt niet eu dezen hebben dus blijkbaar ook geen bezwaar tegen het lid zgn der voorgestelde candidaten Iemand heeft slechts eenige weinige persoonlijke vijanden noodig die een clubje weten op te hitsen en plomp daar ligt hij Het is zelfs indertijd den beroemden professor Chanfleury van IJselstom overkomen voor wien toch ook onder de leden van den dierentuin wel menig hart dankbaar zal geklopt hebbon Ook du uitsluiting van alle Amsterdammers niet leden tegen betaling van den gewonen entréoprijs is vooral op die dagen waarop geone concerten of andere feestelijkheden worden gegeven in verband met de ballotage een onding Daardoor wordt voor een zeer aanzienlijk deel van Amsterdams inwoners Artis eene instelling waarvan zg als prof Thijm een afkeer hebben en dat is toch zeker niet de bestemming van eene stichting die zooveel tot leering van don mensoh ook van den gedeballoteerden menseh kan aanbrengen Boitenlandscli Overzicht De medoleeling der Hamburger Nachrieklen dat prins Bismarck voornemens is zgne denkbeelden over den politieken toestand zoo in de pers als in het Heerenhuis te ontwikkelen geeft allen bladen stof tot beschouwingen Velen zijn van oordeel dat de gewezen kanselier inderdaad voornemens is den strijd tegen den keizer voort te zetten De National Zeituiig is van meening dat de staatsman die het Duitsche rijk heeft gesticht van de rechten waarop hij als burger aanspraak kan maken slechts in zoover gebruik zal maken als de belangen van hot vaderland dit gedoogen De Kreui Zeitmg veriangt dat Bismarck nu ook de zoo dikwijls door hem geprezen trouw aan het huis HohenzoUern zal handhaven en den Keizer onomwonden zgn raad zal mededeelen wanneer deze dien noodig heeft Wanneer Bismarck echter hetgeen tot dusver nog geen ministor heeft gedaan tot de oppositie overgaat dan zal hij zijn eigen gezag het meeste benadeolen De conservatieve Reicksiote is van dezelfde meening Het blad zou het zeer uadeelig achten voor het aanzien hetwelk Bismarck nu geniet indien hij togen zijn opvolger oppositie ging voeren Do liberale Foamcke Zeitung meent dat Bismarck recht hoeft om zijn medewerking te vyrleenen aan do dagbladen en i i de volksvertegenwoordiging op te treden Of hij daardoor echter hot vaderland en zich zelve een dienst zal bewijzen is eeu geheel andere zaak De Sociaal democratische Volks Zeitung herinnert er aan dat Bismarck zelf de ministers als zij aftraden noopte zich niet met de politiek in te laten Do Freainnige Zeitung het orgaan van Eugen Eichtor zegt dat indien Bismarck zijn opvolger gaat aanvallen zij zich aan de zijde van Capi i zal scharen De begroeting van president Carnet te Toulon door den Italiaanschen admiraal Lovera heeft een goeden indruk gemaakt in Frankrijk Hot hoofdfoest te Toulon as het van stapel loopen van de Magenta een nieuw groot pantsersohip dat op de werf to Toulon is gebouwd Duizenden nieuwsgierigen woonden de feestelijkheid bij en begrootten den president met luide toejuichingen Na afloop dor plechtigheid bezocht de president de andere werkplaatsen en woonde daarna een feestmaal hem door de etad aangeboden bij Van Toulon is de president vertrokken naar Corsica de bakermat dor Bouapartes welke nog nooit door een Franschen koning of een president der republiek Is bezocht Naarmate do dag nadert vermocrdert overal de bewoging voor do algemeeoo werkstaking van 1 Mei maar ondanks den ijver die de socialistische leiders ontwikkelen is het toch reeds zeker dat do beweging verre van algemeen zal zijn Verstoring der orde wordt niet gevreesd Evenals in Frankrijk heeft ook de rogeering iu Pruisen liaar maatregelen genomen en den gouverneurs der provinciën uitdrukkelijk opgedragen te zorgen dat don werklieden die xip den dag willen arbeiden door de anderen geen overlast kan worden aangedaan Willen de werklieden een vrijen dag nemen dan dit is hun zaak doch do regeering beschouwt het als haar taak met kracht voor de handhaving der openliare orde te waken Alleen in Oostenrijk i men niet gerust hoewel overigens ook daar do spanning onder de werklieden begint te verminderen Do Oostenrijkseho regeering blijft op haar standpunt dat zij geen reden ziet den werklieilen don Isten Mei een vrijen dag te geven De directeuren van alle staatsfabrieken hebben daarom last ontvangen de gewone bepalingen toe te passen Indien de werklieden wegblijven De verantwoordeIgkheid blijft dus geheel aan de werklieden In Moravië is de orde niet weer gestoord De mijnwerkers hebben den arbeid nog niet hervat maar rustverstoringon kwamen niet meer voor en zullen waarschijnlijk ook niet meer voorkomen daar de werklieden kalmer zijn geworden De Portugeosche Kamer werd eergisteren door den Koning geopend met een troonrede waarin hij de hoop uitdrukte dat de onderhandelingen met Engeland tot een oplossing zullen leiden welke beide nalien bevredigd Z M vroeg de medewerking der Kamer om te geraken tot een beslechting der vraagstukken welke het welzijn der werkende klasse raken Van het Balkan schiereiland komen voortdurend onrustbarende belichten zouder dat rust wordt verstoord Zoo was te Sofia het gerucht in omloop dat aan do grenzen eenige personen waren bijeengekomen die het plan hadden gevormd in Bulgarije binnon te dringen Prins Ferdinand en do ministers te vermoorden en majoor Panitza te bevrijden Dit gerucht zo o wordt er bggevoegd bleek ongegrond aanleiding daartoe gaf een mededeeling van de Servische aan de Bulgaarsche regeering dat eonigo te Nisch bijeengekomen personen f f