Goudsche Courant, woensdag 23 april 1890

N 4S03 Donderdag 24 AprH 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot öto uur des namiddags van den dag der uitgave een of nder alecht plan wilden valfoeran Op last ran den prefect ran Nisch werden t j het land uitgeiet en de Bulgaarache regeeriug Iaat de grenzen bewaken Xu maakt het heele telegram den indruk dal het gerucht en het beriehi daarover beide verzonnen zgii om politieke redenen PETROLKUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Sob lkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankfuet ƒ 7 95 Geïmporteerd fust 8 Januarien Fobruari lerering ƒ 8 40 Mei Junien Julilevering 8 10 Augnstus Ierering 8 26 SeptemberOctober November en Decemberlevering ƒ 8 30 a ƒ 8 35 uurgerlijke Stand GEBORE V IS April Letodcrt ouders J P de Gruf eo L Borger Pbilippoa Evirardat oudere H na der DrutJ rQ VI A NieoweohoyzeD Jkcobus Hendrikoi ouders H C tsd der Kind en C vsd As 20 Adriaos onders H PUokeo en A Barghooro 21 Dm ooders J TSn AtT Kleg en H Jonker OVKKI EDEN 20 April VV Blok 81 j H Anker es j A C nu As en wed P Hippel 61 j J Bralt 84 j 21 VV tan Reden 10 w J M C de Gruf 10 o ADVERTEWTIËN Op eene STOOM WASCHINKICHTING worden gevraagd een Tweede Kneeht TOBBEMEID Brieven franco aan de Heereo H R0BËR8 Zn Lonneker bg Enschede HAUTE NOUVEAUTÉ in A V OS Az Eleiweg E 73 e 73 GËVBAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Bnrean dezer Conrant ADVERTENTIËN in Me Binnen e a Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OUDE KEK1 1S8EIV Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubbin s of ADti Rhumatische Watten Toorzeker onde kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg I A fi nn Deth C B Verheul Oudewater Bei de Wed Bosman Gouda W P J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendijk Gappelle S V d Kraats Bleiswijk A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gobr Kauïing Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Men zg gewaarschuwd Ijegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening vim elk pakje A BREETVELT Az Gouds Snelpersdruk vu A BunkhaX k Zoon Geen gr sEaarmeerü De nieuwe LONüOlf is de beate van alle bestaande parfameriën om hetgrgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnes Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs Speent pee flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen ver rflgbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Openbare Verkoopingp VAW EOOMEIT TAKEEIT Hakhout Oude Materialen oude Schoolmeubelen Afbraak Alom te bekomen SE mim MM of de beschryving der beroemde geichilderdê Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goudt benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enx waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb noon CHRISTIAAN KRAMM P r ü s 80 Cents A BRINKMAN De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op VRIJDAG den 25n APRIL 1890 te beginnen des voormiddags ten 10 ure om contant geld op het Stadserf te Verkoopen 1 9 stnks POPULIEREN BOOMEN liggende by de Baarslaan onder de Gemeente Reeuwijk en 4 WILGENBOOMEN liggende bg de Vaiienbras te Gouda 2 Oude MATERIALEif onde SCHOOLMEUBELEN en AFBRAAK en 3 Op verschillende plaatsen eenige partyen HAKHOUT en TAKKEN De voorwaarden zallen dagelgks den Zon dag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 are ter Plaatseljjke Secretarie ter lezing liggen Het groote aaiital zenuwkwalen van zenuwhoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie herseuberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd komt ds eer toe dat zij door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelijk langs de huid eene physiologische ontdekking gedaan heeft die na honderden proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwyl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te ziJD voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene aOjarigo praktijk DooF wasscblog van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoS ea door de huid onmiddelligk aan het zenuwgestel medegedeeld Mot deze geueeswyze werden werkelyk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopigt gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanscbappelgke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze genoeswgze gewijd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggephiatate geneeskundigen onder welke F HéDlère med dr profeSSor aan de poijrkiiniek te ParUs rae Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend g eneraheer aan bet krankzinnigen gesticht te Ctiarenton Sanitfitsrath Dr obn te Stettin Grossmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesbeerdireoteur van het hospitaal te Agen Qebeimratb Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische mriohting voor zenuwlijders te FarUs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Busbacb arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C fiongavel te La Farrière Eure lid van den Consell Central d hygiöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn cbroniMsbo boofdp jn migraine schele boofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle sieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stiifbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreOS gOVOelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ZiCh aanhoudend angstig voelen verdooving in bet hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bet voorhoofd Buizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al deze drie categorien van zenuwlijderS als ook aan jOUge melsjö lijdende aan bleekzuoht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het boofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje san te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franco verzonden wordt door LEMAIKE k Co Apothekers te Parijs me de l Echiqnier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMANiN Ond Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBAM k Co Heiligeweg 42 Arnhem de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Bynkade 71 Botterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hpofdsteeg 1 Ufrecht LOBBV POBTON Oudegracht bg de Gaardbrug F 160 Op de laatste hygienisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weiasmann sche geneeswgze door de medische jnry met een Zilveren Medaille bekroond De ni are dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommer VIJF CENTEN EEN FOLITIEE WAFEN Zooals we reeds hebben medegedeeld heeft de nieuwe minister van binnenlandsche zaken zich gehaast de vraag aan de orde te stellen of de meervoudige kiesdistricten voor de groote steden zullen behouden bljjven Ophetoogenblik zyn er nog vijf Zij bestaan uit die gemeenten welke op zich zelf groot genoeg waren om een zielental te leveren dat minstens dubbel zoo veel bedroeg als de enkele districten gemiddeld tellen Amsterdam Rotterdam s Gravenhage Utrecht en Groningen werden bg de vaststelling der voorloopige kiesregeling als uitzonderingen op den regel der enkelvoudige districten toegelaten Het vraagstuk is natunrljjk bjj de grondwetsherziening ter sprake gebracht en eerst na rgpe overweging in den tegenwoordig bestaanden zin opgelost Wil men thans nagaan of het voorstel gemotiveerd is en kans van slagen aanbiedt dan is het zeker gewenscht eeoig licht te vragen aan de discussie die bij de grondwetsherziening is gevoerd De heer Heemskerk die een voorstander was der enkelvoudige districten heeft zelf bovengenoemde uitzondering aan de hand gedaan Volgens hem ging bet niet aan organismen als de groote gemeenten die vanzelf ijn gegroeid en reeds bestanddeelen van den Staat uitmaakten vóór onze tegenwoordige politieke instellingen bestonden vaneen te scheuren V el heeft hij op verzoek der Tweede FEVILLETOX êk Vit het Duitech ZESDE HOOFDSTUK 1 Zoek dan maar een gelegener tijd voor uwe hoogst noodzakelijke woorden en laat my doorgaan I Dadeiyk als gij mq eerst zult gezegd hebben wie van ons beiden dön minnebrief heeft verloren in miss Burton s boudoir Mr Frank Harvey gy of ikP Er zyn mij hoogst vreemde dingen ter oore f ekomen en ik wijk niet van deze plaats alvorens aarover ophelderingen te hebben gekregen Het gelaat van den Amerikaan werd met een gloeiend rood ovortogen en hij maakte daar op die trappen die hij af wilde maar niet kon een curieus Jiguur Toon echter stootte hy een schellen spottende lach uit en riep Oho Mr William Wat slaat gij tegenover my een toon aan P Gij schijnt geheel te vergeten dat gij Miss Burton s verloofde den aanstaanden echtgenoot van die dame voor u ziet I Mijne aanstaande is van die brieven quaestie geheel op de hoogte 2ij weet zeer goed hoe de vork in den steel zit en Kamer een ontwerp opgemaakt hoe de splitsing der bedoelde districten zou kunnen geschieden maar bij zelf maakte er geen voorstel van De heeren Sclaepman en Van der IJiesen echter maakten van hun recht gebruik en dienden eeu amendement in geheel overeenkomende met de schets der Regeering Toen ter tijd had de liberale partij in de Kamer nog de meerderheid zoodat dit voorstel alleen succes hebben kon indien sommige leden der linkerzijde met de rechterzijde medegingen Dit geschiedde echter niet en op 17 Juni 1887 werd het voorstel Schaepman met 43 tegen 39 stemmen verworpen eene zuivere partgstemming liuks tegen rechts waarby alleen de heer Van Houten met de anti liberalen medeging Wat was daarvan de reden Indertijd hebben wü reeds naar de verklaring gezocht en kwamen toen tot da itotsom dat de politiek geheel den doorslag had gegeven Er waren oorspronkelijk onder de liberalen voorstanders van de splitsing o a de heereu Sanders en Van Delden en toch stemden allen als één man tegen De oorzaak daarvan lag in den loop die de beraadslaging genomen had Van liberale zijde waren twee voorstellen gedaan om de bevolking der groote steden in even ruime mate tot het stemrecht te roepen ah de plattelandsbewoners Ten eerste wilde men ook kiesrecht geven aan hen die voor een of twee derden waren vrijgesteld van de belasting wegens te lage huurwaarde hunner woning zooals men weet eischte het regeeringsvoorstel vollen aanslag hetgeen tal van geschikte per I wat zij daarvan te danken heeft Overigens ben ik 1 niet voornemens daarover veel woorden vuil te maken I en u rekenschap te geven komt in het geheel niet in mü op Toorn en woede deden de kleur op Mr Harvey s gelaat zoo mogelijk nog toenemen Wat wilt gij eigenlijk en wie zijt gy goed beschouwd Bah Eon met do noorderzon gevluchte Duitsehe kassier niet wasrP Ha ha Dergelijk soort van mensohen hebben wy hier zooveel Een volgende keer komt het my misschien gelegen u eenige minuten te spreken Goede nacht Daarop maakte hü een vlugge sprong ter zijde en eer Mr William het had kunnen verhinderen was hij reeds de trappen afgesneld en om den hoek van de naastbijzyndo straat verdwenen ZEVENDE HOOFDSTUK Op dienzelfden tijd lag Isabella Burton met gesloten oogen op een elegant rustbed in baar slaapkamer Een natte doek lag over haar voorhoofd gespreid on de donkere haren hingen zwaar om de slapen Sally beproefde door bet aanbrengen van koude conpressen de hevige zenuwhoofdpijn van hare meesteres wat te doen bedaren Het kleine di ko persoontje sloop zoo zacht en behoedzaam in de kamer rpnd dat zij bijna niet gehoord werd en keek van tijd tot tijd met oprechte droefheid in hare oogen hot onbewegelijk liggende meisje aan ADVBRTENTIBN worden geplaaUt van 1 6 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt sonen in de steden uitsloot Ten andere had men den zoogenaamden capaciteiten kiesrecht willen geven doch ook dit denkbeeld was op den onwil der regeering afgestuit Zoodoende was de bestaande gebrekkige toestand gehandhaafd waarin naar evenredigheid meer kiezers gevonden worden ten plattenlande dan in de ontwikkelde centra der bevolking Voor de liberalen was dus de niet splitsing der groote gemeenten waar zij op dat oogenblik de meerderheid hadden een soort van tegemoetkoming bü de ongelijke kansen waaronder de verkiezingsstnjd gestreden zon worden De rechterzijde die bg splitsing niets anders dan winnen kon greep die aan als een politiek wapen om den tegenstander wellicht eenige zetels afhandig te maken het was een middel om het bolwerk der liberalen te breken en te overrompelen In dien stand van zaken ineende de linkerzijde terecht gebruik te moeten maken van haar numeriek overwicht ten einde een dergelijke partijmanoeuvre te doen falen Met welk doel is thans weder het toenmalige voorstelSchaepman bijna onveranderd voorgedragen Is het louter om eenig gemis van symmetrie in het gebouw der kiesregeling te verhelpen Wij gelooven het niet De omstandigheden zijn sedert 1887 niet veranderd alleen is de meerderheid in de Tweede Kamer verplaatst Nog steeds heerscht er ongelijkheid in de verdeeling der kiesbevopgdheid de dorpen tellen veel meer kiezers dan de steden Het voorioopig kiesrecht ia onaangeroerd gebleven schoon de tegenwoordige regee Arm lief kind fluisterden hare lippen nauw hoorbaar Nu zal u ook uw laatsten steun ontnomen worden dan staat gij alleen op de wereld Dat is zeer hard Hot bericht dat Mr Burton zijn einde nadert dat het nu niet lang meer kan duren kwam te plotseling ofschoon wij reeds sedert jaren op zijn dood zijn voorbereid Maar zij heeft gelukkig een sterken geest en zal wel kalmer en rustiger worden nadat de eerste hartstochtelyke droefheid voorbij is Het blijft toch vreemd dat zij mat zulk een toewijdende liefde en diepe vereering aaa hem gehecht is ofschoon hij voor haar nooit eea teeder vader geweest is zeide zij na eenige oogenblikken terwijl zy hare natte handen afdroogde on de schotel met het ijswater ter zijde zette Goddank dat zy nu slaapt Dat bedaart opgewekte zenuwea het meest Neen teoder was Mr Burton nooit ofschoon hij zijn kind nog althans meer dan iets andere heeft lief gehad Gestrengheid an egoïsme wai ii van zijn jeugd af zijne meest uitkomende eigenschappen O ik ken hem dezen onbuigzamen trotschen en eergierigen man Zijn Ijden en zelfs de omsUndigheid dat door zijn toedoen de firma Burton bijna te gronde ging hebben hem niet nederiger gemaakt Hoevelo duizenden heete tranen heeft mijne meesteres niet over haren liefdeloozen echtgenoot gestort alvorens zy ten grave daalde Zij was anders gevormd ais haar dochter wier karakter door den ijzeren wil en gestrengheid van haar vader meer geschikt werd tot tegenstand O als ik daaraan denk Als