Goudsche Courant, donderdag 24 april 1890

door in haar winkel op 8 Januari te verkoopen een surrogaat van boter zonder dat op de verpakking de naam surrogaat of margarine vermeld stond Deze zaak is eene behandeling in hooger beroep een appèl van een vonnis van het kantongerecht te Utrecht waartegen haar geëisoht was 25 boete sub 5 dagen gevangenisstraf Als deskundige in deze zaak was gehoord dr van Embden Na voorlezing der vorige getuigen verklaringen hadden nieuwe getuigen rerhooron plaats waaruit bleek dat bekl gevraagd was om zuiver gekarnde boter maar daarop kunstbeter had geleverd onder t zeggen dat zg niet anders in huis had dan natuurboter want dat zij zelve te vies zou zijn nn kunstboter Het wezen van het surrogaat der boter was gebleken uit den smaak der getuigen en uit het scheikundig onderzoek van den deskundige dr Van Embden Bekl houdt vol dat zg niet anders verkoopt dan eigen gekarnde boter en dat overigens ook niet speciaal gevraagd is naar natuur maar gekarnde boter Het ter terechtzitting aanwezige monster bij getuigen in beslag genomen zag or weinig aanlokkelijk uit maar bekl verklaarde ten stelligste dat dit geen boter kan zijn van haar afkomstig Uit de verklaringen van dr Van Embden bleek dat do hem ten onderzoek gegeven boter geen natuurboter was hij bewees dit met eene uiteenzetting van zijne wijze van onderzoek Het O M het woord verkregen hebbende verklaarden op welke rechtsgronden hg een nieuw onderzoek in deze zaak na behandeling voor t kantongerecht heeft verzocht De verklaringen van getuigen komen nu overeen met die vroeger afgelegd De weinige voortvarendheid door don beambte den veldwachter van Maartensdijk een gevolg misschien van zijne weinige dienstjaren had haast er toe kunnen leiden dat verwisseling van de in beslag genomen boter met andere mogelijkheid ware De ten slotte gestelde eisch luidde eene boete van 40 on de vergoeding der kosten in hooger beroep gevallen bij niot vergoeding te vervangen d6or 10 dagen hechtenis De verdediger mr K A Vogelsang begon met er op te wijzen dat niet genoeg gronden waren aangewezen voor appèl van deze zaak dat reeds na eerste behnndoliiig e hoogo straf was geéischt dat geen bewijs is geleverd dat de bg bekl gekochte en bij Verkerk in hui gekomen boter dezelfde is dat de veldwachter te Ikng gewacht heeft mot hot in beslag nemen en een t drie dagen later de boter heeft verzegeld dat hierdoor ook weer niet vaststaat dat de boter bg Verkerk in huis gekomen dezelfde is als die bij beambte in huis kwam en ook zij dezelfde is als de onderzochte Verder wees hij op bepalingen der boterwet op t ernstige van het voorschrift omtrent zulk een onderzoek enz alsook daarop dat de deskundige niet als zoodanig door de regeering is aangewezen en pleit op deze en andere gronden alle berustende op gebrek aan bewijzen tot vrijspraak van beklaagde Uitspraak jl Maandag over acht dagon Zaterdagavond heefl in de suikerfabriek Be Amdel alhier oen moordaanslag plaats gehad Een arbeider Waay genaamd plakte een soort manifest ter gunste van de 1 Mei beweging aan toon hij door don meesterknecht betrapt werd die van het geval aangifte dted bij zijn patroons Waay werd op staandon voet ontslagen Hij ging heen doch keerde eenigen tijd later terug om zijn woede aan hem dien hij verkeenlelijk als den bewerker van zijn ongeluk beschouwde te koelen Met een revolver gewapend trad hij op don raeestoricneoht toe schoot doch miste De man die boter suiker dan kruit weet te behandelen had den laadstok in den loop van het pistool laten zitten Onmiddellijk tras de dader in handen der politie die hem echter sedert weer moet hebben vrijgelaten Nbl v Ned Aan weinigen is t bekend dat Henry Stanley de beroemde Afrika reiziger eigenlijk John Rowland heet Hij is de zoon van arme ouders welke te Deubigh in Wallis woonden Hij werd in 1841 geboren Stanley is slechts een aangenomen naain Ziehier hoe hij daaraan kwam Op Z3er jeugdigen leeftij l verliet hij Engeland en scheepte zich in naar Amerika Te New Orleans gekomen zag hij voor het venster van een drogist de bekendmaking iAboy manted Hij trad binnen Hebt ge een jongen noodig Ja wat hebt ge zoo al geloerd Ik schrijf oen goode hand Laat eens zien zeido de drogist Hij gaf den knaap een pen en wees hem een linnen zak waarop stond H M Stanley Schrijf dat eens na Voldaan over de proef nam Honry Morton Stanley zoo was de naam van den drogist den jeug ligen ring onmiddeliyk bg haar optreden beloofde daaraan hare zorg te gden De heer Lehman neemt geen nota van de klachten die de Toorloopige regeling overal heeft uitgelokt doch haast zich te beproeven of hg thans den weiberaamden aanslag van 1887 niet zal kannen oitvoeren Het is alsof de Begeering een voorgevoel heeft van naderend onheil Meer en meer wordt de natie ontstemd door het weinige dit er tot stand komt Alleen op de schoolwet kan de rechterzgde wijzen als vrucht van haar tweejarige heerschappij eu dan nog voldoet die niet aan alle pariggenooten Op het gebied der belastinghervorming der koloniale politiek op handelsterrein nergens voldoet men aan de beloften bg de stembus afgelegd De teleurstelling is groot hg de Trienden maar grooter nog bg die middelmannen welke bg de verkiezingen gemeenlijk den doorslag geven Blgkbaar vreest de Regeering dat de strooroing voor haar minder gunstig zal zgn en dat dientengevolge enkele zetels haar zullen ontvallen en veel kunnen er met gemist worden of de meerderheid verplaatst zich De splitsing der steden geeft eenige kans op vergoeding Ue mogelijkheid bestaat dat in enkele wgken van Amsterdam of Rotterdam de verbonden cleriealen de liberalen slaan eu wat op deze wgs verkregen wordt komt de regeering geheel ten goede want alleen voor den Haag zit thans één lid die bg de rechterzgde behoort Deze verklaring is de eenige aaonemelgke voor de houding der Regeering Indien zij werkelgk hervormed te werk wilde gaan dan moest zj een billijker kiesrecht bedenken hg een volledig ontwerp zou vanzelf deze quaestie aan de orde komen en ware er kans dat de vraag bekeken werd uit een wetenschappelijk en onpartijdig oogpunt terwgl thans elke p vtij ze met haar bgzondere bril zal bezien en naar haar belang zal beoordeelen De Tweede kamer sal het voorstel aannemen daaraan valt niette twijfelen maar bgua zeker is het dat de Eerste het zal afstemmen Beter lot verdient dit haastig ineengezet en ingediend voorstel dan ook niet BINNENLAND GOUDA 23 April 1890 De tweede uitvoering dezen winter van de GoadKie Zangveremiying had gisterenavond plaats Evenals bij de laatste uitvoering bestond het koor uit dames Verscheidene kleinere stukken van Bruch Délibes Hollander Grieg en Gade werden uitgevoerd allen zeer aantrekkelijke komposities behalve de o i minder beduidende van Hollander Wij mogen niet loochenen dat in de eerste afdeelingaan billijke eisch en van zuiverheid niet werd voldaan wat na ie pauze veel verbeterde De sopraan en altaoli die in eenige der bovenbedoelde komposities voor een jongen heefl hij Isabella opgevoed en mij deed het dikwerf zeer om te zien hoe zij tot op IZjarigen leeftijd als knaap gekleed moest gaan En wat het leeren letreft O wee Zelfs op kostschool is zij verscheidene jaren geweest Ik houd het er voor dat als Bell niet een goed hoofd een qzersterk geitel en een flink gezondheid had gehad zij het onmogelijk had kannen volhouden Maar haar vader had geen medelijden Jtoo verstandig als zij zijn er op de honderd mnnnen in de Vereenigde Staten geen twee En toch had het zijne goede zijde dat zij zoo werd opgevoed Dikwijls heb ik met Mr Bost toen hij nog leefde daarover gesproken Die was ook van oordeel dat het werkelijk bewondwenswaardig was wat miss Isabella alzoo deed De moeilijkste zaken volbracht zij met een helderheid en vlugheid dat bet hem menigmaal verwonderde Zeker zij had den ouden Rost veel te danken maar haar eigen hoofd niet minder Want welke uitbreiding heeft de zaak niet gekregen in de laatste jaren Dat zegt iedereen in de stad Ja ja trotsch is haar vader op haar 7 oneindig trotsch Ik geloof dat als hij zes jongens had gehad deze hem niet zooveel vreugde zouden hebben verschaft als deze ééne dochter Nu kan hij getroost heengaan de firma Burton rust in vertrouwde handen Sally zuchtte en boog zich een weinig over de slapende Hoe zou het in de toekomst met Mr Frank gaan als die hier als echtgenoot zijn intrede doet Of het kwamen n door dames dilettanten werden vervuld werden met gevoel voorgedragen Nog afzonderlijk werden eenige liederen gezongen voor alt en voor tenor Ue altista oogstte terecht zeer veel lof in met name in het liefelijk lied Aa de FriUUnj van den direkteur den heer Bouman De tenor een dilettant uit den Haag bezat een zeer aangename stem die nog voor veel ontwikkeling vatbaar ii Een aangename afwisseling boden twee duo s voor twee piano s door den heer Bouman en een talentvol stadgenoot voorgedragen De variatién van Schumann Op 46 zijn zeer schoon ofschoon in het begin een wellicht wat al te weeke toon heerscht Van de polonaise Op 77 van Saint Saëns kunnen wjj het hoofdmotief ni t zeer edel vinden maar harmonizalie en doorwerking der motieven daarentegen zeer fraai Aan de hoogst verdienstelijke begeleiding der koren en soli brengen wy allen lof die van Schubert s Mrlköuig was vooral zeer artistiek Bg kou besluit is op hun verzoek eervol ontslag verleend bij hot 4e bat rust schutterij n de prov ZuidHolland aan Mr I Molenaar als auditeur by don scbuttersraad en aan A H Spruit als 2e luit laatstgen op grond van verandering van woonplaats en zijn benoemd tot auditeur Mr K N Hengevold thans Ie luit adj on tot 2e luiL V L Laurusse thans schutter Bij de verkiezing voor een lid van de tweede kamer in bet district Delft is gekozen Mr H A van de Velde candidaat der antirevolutiouaireu en E katholieken met 1393 steramen Jhr Mr A P C van Karnebeek caniKdaat der liberalen verkreeg 1274 van de 2670 geldige stemmen Gisteren middag omstreeks 5 uur is in de Turfaingelgracht nabij de Bogen een schippersvrouw tewater gevallen Haar man haar willende redden viel eveneens te water Beiden werden door sjouwerlieden gered De Rotterdamscho rechtbank veroordeelde gisteren J V V landbouwer te Zevenhuizen ter lake van het verhinderen van werkziumheden die de ambtenaren volgens de wet verrichtten tot 10 boete sub zeven dagen hechtenis Voorts sprak aij vrij A v V landbouwer te Zevenhuizen beklaagd geweest van wederspannigheid In twee afdeelingen der Eerste Kamer blgken grondwettige bezwaren te hebben bestaan tegen het ontwerp houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartiering on het onderhoud van krygsvolk enz Men betoogde dat het niet in de be loeling der Grondwet ligt de regeling aan reglementen over te laten Zeker ging het niet aan om nader te sanctionneeren de wet van 1866 die niet meer met de Grondwet overeenkomt Andere leden in deze bezwaren niet doelende konden noch in het tegenwoordige artikel 186 noch in andere artikelen der Grondwet noch in het karakter der hier bedoelde schadeloosstelliog bezwaar tegen de wettelijke handhaving dor reglementen vinden wegens strijd met de letter en de bedoeling van den Grondwetgever Echter wilden zij leenszins de wonscbelijkheid ontkennen dat hetzij I krachtens de bevoegdheid aan den wetgever bij art 154 der Grondwet verleend hetzij bij gelegenheid eener nieuwe wet op de inkwartieringen de waar zoo goed zal blijven gaan als thans Of miss Burton ook de kunst zal verstaan hem op zijn plaats te zetten Ik houd het er voor dat hij reeds tevreden zal zijn als hij maar steeds het noodige geld in zijn zak heeft Zij kan zich toch moeilijk onderwerpen aan een man die het beheer zou willen voeren en dus is het beter De oude negerin zuchtte en zette zich de bruine handen in haar schoot gevouwen in een schommelstoel neer hare gedachten den vrijen loop latende doch die niet meer uitende Zoo gingen eenige oogenblikken voorbij Dan stond zij weor op en nam de doek van het voorhoofd van bet sluimerende meisje terwijl zij vol deelneming het schoonu bleeke gelaat aanschouwde Wat zou ik gaarne weten wat er in de laatste maanden in dit hoofdje omgaat Die buitengewone opgewektheid en hartstochtelijkheid is niet natuurlijk in haar sprak Sally zacht Menigmaal denk ik wel eens dat Mr William de oorzaak daarvan is Want dat is voorzeker een heel ander man als Mr Frank en als hij zoo bezig is met miss Bell over zaken te spreken zooals ilt het eens gehoord heb dan denk ik wel eens bij roij zelf in mijn eenvoud dat hij haar eigenlijk beter moet bevallen Doch dat zou natuurlijk een ongeluk zijn wat de Hemel genadig moge verhoeden Zij mot hem trouwen en hij is een Duitscher Ten slotte voegde zij daaraan nog toe En dan zoo n arme slokop Jezus Maria borgen tegen eenzijdige taxatie in de daarvoor vatbare gevallen in nog ruimere mate worden toegepastVele leden konden zich echter met de wetsvoorstellen wel vereenigen De levering van paarden in tijden van oorlog eu oorlogsgevaar moet behoorlijk worden voorbereid en dat karakter van voorbereidmg zullen de maatregelen immers slechts dragen Maar ook of de manschappen komt het aan wanneer vroeg men kan nu ook de indiening der wetsontwerpen betreffende deo dienstplicht worden verwacht Enkele leden wensehten ook herziening van het besluit van 1867 betrekkelijk de schadeloosstellingen en de transportkosten Den Sen Mei 1889 ontving K Zuidema hakkersknecht te Dronryp te Leeuwarden een erfoui e van ƒ 150 en nog 10 Hij kooht eene nieuwe portsmortnaie waarin hij het geld deed en is vervolgeus met 8 K oud 28 jaar koopman te Harlingen en zekeren K snyder veraohillende herbergen rond geweest waar hy steeds tractaerde Eindelijk vergezelt 8 K hem naar het station in do nabijheid waarvan deze hem om het lyf pakt en 10 te leen vraagt Zuidema tast in zijnen zak mist zijne portemonnaie en roept bliksem dou best mien portomonnaie waarop 8 K het op een loopen zet Een werkman in de nabijheid die steenen droeg gaat er heen en brengt Zuidema aan het politiebureau Deze werd daar dien naeht gehouden omdat hij dronken wa maar op zijne aanwijzing werd toch S K die bij zijne moeder op een schip woont dat toen te Leeuwarden lag door de politie opgehaald Deze ontkende en omdat bij visitatie nieis op hem werd gevonden eu de aanklager zelf dronkeu was werd hij weer losgelaten Toen nu evenwel in Febr II bü eene herstelling aan een luifel in deu Piinsentuin twee jongens H Tolsma en W de Vries onder eene pan eene nieuwe portemonnaio vffhden waarin een bankbiljet van 100 een van 40 en 7 52 aan geld word de zaak opuieuw onderzocht De portemonnaie werd herkend verschillende personen hadden S K gezien in eene tapperij in bet bezit van een brieQe van lOO en een van 40 de atoondrager herkende hem in zijn geheele uiterlijk en aan zijne stem als de persoon die mot Zuidema bij het tation geweest was en 10 te leen gevraagd had oen vrouw die daar altoos met lucifers te koop staat had dit ook gezien en gehoord en herkende hem eveneons er bijvoegende dat die man baar voorbijloopende zei lel smeerlap wat doe je hier te staan Thans bekende hij Toen de politie hem dien avond van boord haalde heeft hy onderweegs de portemonnaie door zijn broekspijp V straat laten vallen van daar dat hij biJ de visitatie niets had Losgelaten zijnde is hij naar die pla its terugi egaan en vond de portemonnaie er nog liggen Hij heeft die toen eerst achter een boom verborgen daarna onder eene pan op den luifel in don Piinsenluin en later uit eerzucht niet weer van daar weggehaald zijn geweten kuaagde hem hij had berooii De rechtbank te Ijeeuwarden heefl den man wegens diefstal tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Voor de Utrechtache Rechtbank stond dezer dagen terecht B V E huisvr van D Z koopvrouw geb en wonende te Maartsendijk bekl van overtreding dor wet tot voorkoming van bedrog in den boterhandel Sally zijt gij daar Miss Burton sloeg eensklaps de oogen op en zag vragend om zich heen Steek toch licht aan het wordt erg donker Ja miss Bell ik ben het Gij hebt ongevera anderhalf uur geslapen antwoordde de oude terwijl zij de lamp aanstak Gevoelt gij u nu een weinig beter Wil ik u een kop thee brengen of eea beafste ck Gg hebt seilert heden morgen nog geen stukje eten over uwe lippen gehad Het jonge meisje sprong snel omhoog en rekte zich uit Open allereerst de ramen Want het is hier om te stikken zoo warm I Is er niemand voor mij geweest Is er geen brief of telegram gekomen Zij deed deze vragen snel op elka r volgen Neen miss Bell Alleen hebben do heer en mevrouw Harvey omstreeks 8 uur den groom hierheen gezonden om te vragen hoe of het met miss Burton ging en tevens of Zij aarzelde Nu wat Of Mr Frank in de laatste dagen hier ook geweest was voegde zij er langzaam aan toe Ik heb natuurlijk laten zeggen dat hij er in de laatste acht dagen niet geweest was Een sombere wolk verscheen op het voorhoofd van het jonge meisje Goed Sally En haal mij nu eens wat om te eten Wat toch wel de reden mag zij i van uw wegblijven Frank Harvey fluisterde Isabella tot zich zelf Wordt vervolgd Engelscljman dadelgk in zijn dienst en was in t vervolg zoozeer over hem tevreden dat hij hem tot zoon aannam en zijn naam gaf Ziedaar hoe John Rowland Henry Stanley werd Bultenlandscb Overzicht Stanley is te Brussel met veel onderscheiding behandeld gisteren had een feeët te zijner eer plaats in het beursgebouw te Brussel waaraan ook de Koning deelnam ftanley wordt aanstaanden Zaterdag te Dover verwacht Hem zal bij hol aan wal stappen een adres worden aangeboden Do Fremnnige Zeitung deelt uit goeile bron mode dat toen een deputatie van do algemeene vcreeniging van Duitsche industrieelen onlangs te Friedrichsruhe een bezoek bracht een der leden zijn leedwezen betuigde over Bismarck s aftreden Prins Bismarck antwoordde toen dat hij gaarne op zijn post ware gebleven maar dut hem zgn ontslag was gegeven Een dor ministers blijkbaar de heer Von Bottichor die alles aan Bismarck te danken had was ondankbaar genoeg geweest om zich aan te sluiten bg de hofkliek welke hem steeds tegenwerkte en had den keizer tegen hem opgezet Daarom zei Bismarck heb ik mij beroepen op de oude kabinetsorder waarbij bet verkeer tusschen den keizer en de minister ouder toezicht van den ministerpresident wordt gesteld Ook heeft de keizer Bismarck verwelen dat hij een conferentie met don heer Windthorst had geiiouden maar als rijkskauselier had Bismarck zijn recht om met eiken afgevaardigde te overleggen gehandhaafd Bismarck geloofde dat hom mot deze conferentie een valstrik was gelegd want Windthorst stolde zulke hooge eiscben dat deze toch niet als ernstig kouden beschouwd worden Met den keizer had Bismarck alleen geschil ov r het arbeiilsvraagstuk Naar zijn raeening zal de tegenwoordige staatkunde es keizers de sociaal democratie bevorderen Graaf Horbert Bismarck voegde er nog bij dat hem het nomen van zijn ontslag ni it zwaar was gevallen Het meest betreurde graaf Herbert het dat zijn vader goou kansolidr meer kon blgven Naar hetgeen uit Berlijn wordt gemeld kan als zeker worden medegedeeld dat de regeoring viije beweging zal laten aan de uitvoering van de plannen der werklieden ton opzichte van den len Mei maar dat ze aan de bij haar in dienst zijnde werklieden het wegblijven op dien dag zal toerekenen als contractbreuk Eene veroenigiug van industrieelen te Leipzig die te zamen ruim 7000 werklieden hebben maakt het volgende bekend lo Wanneer in eene fabriek g van het aantal werklieden den arbeid staken wordt de fabriek gedurende oen bepaalden tijd gesloten 2e Wanneer slechts enkele werklieden wegblijven worden deze terstond of binnen denkortstmogelijken termijn ontslagen 3o Werklieden die ontslagen worden wegens weigering van arbeid op 1 Mei zullen slechts op verminderd loon en alleen bij hunne vorige werkgevers dadelijk mnnr gedurende de eerstvolgende zes weken bij geen andere fabriek worden aangenomen Voorts hebben de eigenaars van fabrieken in de metaalindustrie aldaar met die te Halle Brunswijk Maagdenburg Hannoier on Berlijn zich vereenigd tot een bond om werkstakingen tegen te gaan Uit bun midden zal een comité van negen leden werkzanm zijn om met de werklieden in overleg te treden Inmiddels hebben zij zich verbonden om ingeval van onrechtmatige arbeidstaking geen der daar aan deelnemende werklieden in hunne fabrieken meer aan te nemen In de glasfabrieken te Pentzing met 1200 werklieden is afgekondigd dat wie den leii Mei niet te werk komt gedurende vier weken niet moer in eene dezer fabrieken wordt toegelaten Deriig steenbakkers in hrt district Rathenow hebben zich onderling op boete verbonden gezamenlijk al hunne werkplaatsen te sluiten zoodra de werklieden bij één hunner den arbeid staken De melaalfabriekanteu te Maintz hebben verklaard niet in onderhandeling te willen treden met de algemeeno looncommissie uit werklieden op grond dat die commissie niet met de inwendige toestanden van en met de geschiktheid der werklieden voor ieder bedrgf bekend is maar dat zij bereiil zijn om ieder met zijne eigen werklieden oeno minnelijke schikking omtrent loon en werktijd aan te gaan Te Petersburg wordt nog steeds gesproken over den verkoop van het plan tot verdediging der vestiftg Kroonstadt dat door den officier Smidt voor 1200 roebels aan een der vreemde militaire attache s te koop is aangeboden Smidt die terstond voor een krijgsraad werd gedaagd werd veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid maar de Czaar was hiermede niet tevreden en gelastte dat de officier zal worden gefusilleerd De regeering kreeg kennis van het plan door een tusschenpersoon die voor zijn bemoeiingen 300 roebels zou ontvangen maar slechts 200 roebels ontving De man bracht toen het plan ter kennis van de regeeriag Do Czaar heeft een besluit uitgevaardigd waarbg hü kolonel Harf den chef van het departement voor de mobilisatie zeer prijst omdat deze bij tijds heeft ontdekt dat ook het plan werd beraamd om het mobilisatieplan voor het Russische leger aan vreemden te verkoopen Het Panamerikaansch Congres heeft besloten dat zoolang een tractaat van arbitrage van kracht is het recht van verovering in het Amerikaansohe staatsrecht niet moet worden erkend en elke afstand van grondgebied in dien tgd gedaan als die geschiedde onder bedreiging van eeu hervatting der vijandelijkheden of ten gevolge van de aanwezigheid eener gewapende macht nietig zal zijn Het Congres is zooals men weet ten einde Zaterdag zgn de gedelegeerden vertrokken om een reis te doen in de Zuidelijke Staten Koning Milan heeft den Servischen regenten nu officieel doen weten dat hg in hét laatst van April te Belgrado zal aankomen Het doel van skonings bezoek staat in verband met de regeling der verhouding tusschen de jonge koning Alexander on zijn moeder Nathalie die nog steeds te Belgrado vertooft De Bulgaarsche gemachtigde to Belgrado is nog niet benoemd De heer Minchevitz nu met verlof afwezig zal wel niet meer op zijn post terugkeeren miar toch wordt spoedig weer de benoeming van een nieuwen Bulgaarschen iploftiatieken agent verwacht Zoodra dit is geschied kan het geheele geschil tusschen de beide hoeren dat een korten tijd zoo veel van zich deed spreken weer als geëindigd worden beschouwd President Carnot is op Corsica tongokcmen Onder het luiden der klokken deed de president zijn feestelijken intocht in do hoofdstad Ajaccio waar hij door het stedelijk bestuur en de aanzienlijke ingezetenen werd verwelkomd Een talrijke menigte was op de been en riep den president der republiek door luido toejuichingen een welkom toe op het eiland der Bonapartes yN G E 2 O N JDeÜT Ong eluk door gas veroorzaakt te Zutphen Op verzoek van eenige gasverbruikers wenschte ik eenige bijzonderlieden mede te deelen omtrent het ongeval de Heer en Mevrouw Pennink te Zutphen overkomen tengevolge waarvan mevrouw P het loven heeft verloren opdat zulks zou kunnen strekken tot voorkoming van dergelijke trouwens hoogst zeldzaam voorkomende ongelukken Dat oeno explosie veroor7aakt wordt door met licht te komen in een vertrek waar en gaslek ontstaan is komt alhoewel zeldzaam wel eens voor een geval van vergiftiging door lichtgas met doodelijken afloop als het voornoemd is mij althans uit Nederland niet bekend Ware het oen ongeluk veroorzaakt door petroloumlarap of toestol de zaak zou zooveel sensatie niet veroorzaakt hebben omdat men anu de dagelijksch voorkomende berichten van ongelukken met petroleuratoostellen meer gewoon is en juist de gasverbruiker zijn grootere veiligheid heeft gevonden in het gebruik van gas Het gebeurde heeft zich toegedragen als volgt De Heer en Mevrouw P waren s avonds uit ge weest on schijnen tehuis komende spoedig naar hun slaapkamer gegaan te zijn en hebben toen geen gas luoht bespeurd Op de slaapkamer is geen orna ment weleen gelegenheid daarvoor Onder de slaapkamer hangt een ornament met waterslide met middenlicht zoogenaamde hangende lamp waarbij een Argandsohe brander in oen groote kap geplaatst is en de waterschuif beschut door een rookvangertje zich precies boven het lampeglas be vindt Dit ornament is onvoldoende gevuld ge weest eu was naar beneden getrokken Boven dit ornament hangende in het middenstuk van het plafond en dus rond de huis niet dicit staat het ledikant s Nachts hebben ij gas geroken en is de Heer P nog uit het bed geweest doch op een stoel ge vallen Hoe hij weer in bed is gekomen weet hj niet s Morgens heeft de dienstbode de benedenkamer met gas gevonden gelucht en het ornament naar boven geschoven en zooals vele leeken overkomen zou zijn niet over boven gedacht De meid heeft later herhaald gtklopt en ook flauw antwoord bekomen Toen het te lang duurde heeft men van de achterzijde ingebroken vond toen de slaapkamer met gas gevuld mevrouw gestikt en P bewusteloos Volgens meitedeeliug van den geneeskundige heeft een vernauwing in de neusgaten bij mevrouw hot stikkon verhaast Hoe treurig het ongeval ook is zoo is het ge