Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1890

MSaW3a a iK iili jiS S 4204 Vrijdag 25 April 1890 GOuDSCHE COURANT JSieuwS I en Advertentieblad woor Gouda en Omstreken 0e inBending van adTertentiön kan geschieden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave lukkig dut niemand iich ran onaehtuamheid heeft te beschuldigen dan misschien de bewoners zelf De oenige werktaamheid door de gasfabriek ge rdaan was hot beproeven van de leiding en plaatsen van den gasmeter den 278ten November 1889 Ornameutou raet middenlicht un veelal korte waterschuivea hoe doelmatig wat licht betreft bly ven nare dingen daar het water zoo spoedig ver darapt Aldus mgn berichtgever iemand die het weten kan Uit dit ongeval kan men dus do leering trekken dat men geregeld de watorschuiven der gaskronon moet bijrullen en roora by de zoogenaamde hangende lampen waar het water doordien het boven don brander geplaatst is sterk verwarmd on dus verdampt wordt tenzg men gebruik maakt van chemische zuivere glycerine als vulmiddel Door mij wordt reeds jaren lang een haugianip van het bewuste model gebezigd waarvan de vulling uit glcyerine bestaat trouwens alle gaskronen ten mijnent zjjn er mede gevuld en nimmer is bijvulling noodig Mocht er gedurende de schoonmaak door het afnemen vocht verloren gaan dan wordt dit met glycerine nul met water weder aangevuld Een lepel slaolie op het water in de gaskroon is een goed midilel tegen hot snelle verdampen iet zoo ffoed evenwel als glycerine vulling Voor een gaskroon is niet meer dan voor 10 Ct noodig en daar het altijd bruikbaar is zijn de kosten dus voor niemand te hoog Sluiten van den hoofdkraan des nachts is aantebevelen voor personen die toch de nachts geen gas zullen gebruiken Daar waar men evenwel ook dan licht noodig heeft bestaat geen bezwaar mits ornament in goeden staat en behoorlijk gevuld do hoofdkraan open te j laten Tevens blijkt uit dit ongeval dat als de opening I van het middenstuk van het plafond dicht gesmeerd was door den stukadoor het gas niet zoo gemakke Jgk het lioven liggend vertrek had bereikt terwijl het verzuim vau het ornament weder omhoog te Bchijven nadat het licht was uitgedraaid wat men toch gewoonlijk doet oorzaak was dat nu de kroon niet vol genoeg met water was het ongeval gebeurde Zij die dus hon gaskranen mot glycerine gevuld wenschen kunnen dit van wege de gasfAriek of hun particulieren gasfitter latea d n die dan tevens kan nazien of bij oude gaskront n de kettingen der tegenwichten nog in goeden staat zijn U dankzeggende mijnheer de fiedacteur voor de opname dezer regelen Hoogachtend üw Uienstw Dienaar J J PEINS Directeur der sted gasfabriek Gouda Kaotongerecbt te Güuda Zitting van 23 April 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Het plaatsen van voorwerpen ten verkoop op een verboden plaats op de Markt te Gouda P M U te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Het rijden met achter elkaar bespannen voertuigen C v E te Gouda tot 0 50 of 1 dag hechteuia Openbaie dronkenschap H C B te Amsterdam L v D te Gouda J J te Gouda J U te Zevenhuizen en J v d B te Zevenhuizen allen tot 1 of 2 dagen hechtenis A H te Gouda en h v T te Zevenhuusen beiden tot 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap by 3e herhaling A B te Gouda tot 14 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van één dag PËTROLKUMNOTRËItll GËN van de Makelaars CantzUar Sehalkwijk te Rotterdain De markt was heden onveranderd Loco Tankfuet 7 95 Geïmporteerd fust 8 Januarien Februari levering ƒ 8 30 Augustualevering ƒ 8 25 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 30 ADVERTENTI N Getrouwd A GEAVE3TEIJN eti E OÜWERKERK die tevens hartelgk dank zeggen voor de vele blgken van belangstelling bg ban Huwelgk ondervonden Gouda 23 April 1890 Ondergeteekende betuigt bjj deze zynen bartelijken dank san zjjnen geachten Patroon den Heer A van WIJK voorde hem betoonde eer en geschonken gift op 22 April jl A VAN BEEDE De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland te e Gravenhage Molenttraat 16 Geplaatst kapitaal 1 500 000 Directeuren F van diïb GRAGT en M D van HOUTEN geeft handelsbrieven uit vaste rente S pCt met extra nitkeering op den Januaricoupon Inlichtingen en brochures te bekomen by de Heeren We I Ki OX en D0IITLA D te Gouda GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan het Bureau dezer Courant Op eene STOOM WASCHINKICflTING worden gevraagd een Tweede Knecht en eene TOBBEMEID Brieven franco aan de Heeren H R0BEB8 Zn Lonneker bn Entclttde TOILET ZEEPEN Gelr DOB£ELMAIT NIJMEGEN zijn verkrggbaar tegen fabrieksprijzen bg G IJ88ËLSTI I BLAAUWSTRAAT 0 90 ƒ 1 ƒ 1 20 per fleach PORT a PORT f 1 40 ƒ 2 en 2 50 per flesch van 2 2 en 3 cent per stuk in verschillende merken verkrijgbaar bg Wed C van OIJE Kleiweg No 2 te GOUDA Meltknobbels Boornvlies Suideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste p n te verooraaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijs per flacon met penseel 30 ets AlUén echt bg B SCBOLTBN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TÜIJLL Openlare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 12 MEI 1890 des morgenst elf uren in het Koffiehuis Bkllivuu in de Sint Anthoniestraat te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een aangenaam gelegen en goed onderhouden met TUIN PAKHUIS daarnevens en ruime LOODS daarachter en ERVEN aan den Tnrf singel te Gouda Wgk P No 81 en 82 Verhuurd tot 1 November 1890 aan den lieer W HÜLLEMAN voor ƒ 350 per jaar Het Buis van Waterleiding en vele gemakken voorzien bevat beneden 2 Kamers Alkoof en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder No 2 Een ruim WINKELHÜ18 ingericht tot EBOODBAEEEBIJ WOONHUIS SCHUUR een perceel GROND en ERVEN in den Langen Oroenendaal te Gouda WiJk I No 65 Beneden te aanvaarden 1 Juni 1890 en boven bg de week verhuurd voor 1 60 No 3 Een HUIS en EBP in de Anthoniestraat te Gouda Wyk O No 142 Te aanvaarden 16 Juni 1890 No 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in de Aaltjebaksteeg te Gouda Wgk C No 206 en 209 Bg de week verhuurd voor 1 60 en 1 No 6 en l Twee HUIZEN en ERVEN in den Zak te Gouda Wgk L No 260 en 261 Bg de week verhuurd elk voor 1 20 No 8 Een mim WINKBLHUIS ingericht tot VLEISGHHODWIRIJ WOONHUIS en ERF met afeonderigken opgang hebbend Bovenhuis aan den Raam te Gouda WiJk 0 No 330 Verhuurd bg de week voor ƒ 6 0 En No 9 tot 23 VIJFTISy HUIZEN PAKHUIS en ERVEN achter het vorige perceel met eene poort uitkomende aan den Raam te Gouda Wgk O No 831 tot 346 Allen bg de week verhuurd en wel een voor 1 10 12 voor f 1 25 en 2 voor 1 40 alzoo te samen opbrengende ƒ 18 90 per week Het peiceel No 1 is te bezichtigen de 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag van 1 tot 4 uren en de overige pereeelen 3 dagen voor den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeit voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda GEVRAAGD een R Kl Dienstbode in een Bnrgergezin Te bevragen ter Boekdrukkerg van B A VERZUL Korte Tiendeweg Gouda Gouda Snelpendruk van A Bbinkhan h Zoon De uitgave dezer Colrant geschiedt dagelijks met uitzondering vin Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND 2 Af GOUDA 2 April 1890 De tweede aéanoe der Haagsohe heeren gisteravond in de Zaal Nut en Venvlaak gehouden had weinig publiek gelokt een vii rtal damua en ongeveer 30 heeren Eepe oordracht nam het grootste deel van den tyd in beslag waaruit bleek dat de schrijver van het ingezonden stuk 1 in dit blad bijzonder den toorn der vertooners had opgewekt Eonigo proeven volgden die echter niets nieuws behelsden Mej J E Hollander lalhior heeft met goed gevolg examen gedaan als otidenvijzeres rijkstelegraaf is benoemd mej C G Haentje Dekir By het personeel der tot adsittente te Winkel ker geagr klerk te O de Provioeiale Staten van Von Fisenno E K met De hoor Verraaes lib Te Delft is tot lid van ZuidHqlland gekozin jh 1030 van de 19 0 jtemmpu verkreeg 956 stemmein De Internationale katten tentoonstelling te Amsterdam gaat door Zg zal pjaata hebben den lOen Mei in het Paleis voor Volksvlijt Uit het bultonlan konJon vier inzendingen twee uit Brussel éeu uit Antwerpen en éen uit Leipzig 1 U Ul a UT jL U LA in Den Haag I De rechtbank in Den I aag heeft een belangrijke beslissing gonomen i Eeni drietal professoren van het seminarium te Katwijs die als inwonende lodgers plaatsing op d kiezerslijsten hadden verzocht en wien dit was geweigerd zijn door de rechtbank in het gelgk gesteld D plaatsing hunner namen is thans door de rechtbank bevolen FEVILtETOK m ket nuittel ÉEVENDE HOOFDSTUK 22 Niet dat ik u zoo bijzonder mis en wanneer gij beter vindt voor goed wèg te blijven dan dan zou ik dit alleen betreuren ter wille van uwe oudere Zij liet zich op de sopha vallen en streek met hare hand door hare Verwarde lokken Mijn arme vader I steunde zij ipet een diepen zucht O God geef mij kracht mijn lijden te dragen Hoe zal ik u weerzien en kan lik het wel voor mij zelf verantwoorden met den zieken man over hetgeen er in den laatsten tijd gebeurd ia te sprekenF Gij dacht al een goed werkUe verrichten en rekende daarbij zoowel op het eerlijke karakter van Frank Harvey als op dat van zijn vader Van deze verbintenis wachttet gü het geluk van uwe dochter en nu wordt zulk een tele urstelling uw deel I En toch moet ik u genadige Hemel nog danken dat alles zoo geloopen is dat gij mij de oogen opendet voordat het te laat was I Vrij zijn vrij zgn wat een wellust kwam het hartaitoehtelijk over hare lippen De knellende banden Is het verstandig dat iemand iets doet wat hij 1 niet kan f Een gewoon meiisoU zou zeggen van niet zoo ook de heer dr H W Meyboom die op de do vorige wpek gehouden vergadering van moderne theologen do vraag behandelde Welke plaats behoort de prediking in te nemen in de werkzaamheid van den predikant De heer Meyboom meende dat al is het aanbevelenswaardig dat er up dorpen iedere week worde gepredikt het in gemeeuten van meer predikanten wellioht gewenscht zou zijn dat de arbeid verdeeld werd en ilat zij die de gave des woord misten zich van preekon onthielden en uitsluitend als catecheet en pastor werkzaam waren Tegen die stelling kwam de heer E J W Kooh op Zoo wij ons zelf slechts zijn meende deze zullen we wel altijd een grooter of kleiner gehoor vinden dat ons lief heeft Ook bij anderen vond de scheiding van predikant en catecheet geen steun In elk geval waar mon hol onderling begeerde kan een schikking worden getroffen Het zou dan echter altijd o i raoeily k vallen iemand te zeggen of tot de erkentenis te brengen dat hij de gave des woords mist De Sultan van Turkije heeft groote schoonmaak gehouden Volgens de Times heeft Z M een heel leger van paleis bearabten ontslagen Al deze menschcn hadden eigenlijk niets te doen maar overlaadden den Sultan met rapporten en van deze rapporten had Z M ten laatste meer dan genoeg Op de civiele lijst wordt daardoor meer dan een ton bezuinigd Stanley over de vrouwen Aan een Fransch journalist verklaarde do groote reiziger De vroui wen zoowel de blanke als de zwarte stel ik ver boven de mannen Zij zijn menschlievender hebben meer sympathie en zijn toegankelijker voer nieuwe denkbeelden Sinds 20 jaar zoek ik een vrouw zon zij zijn verbroken ik vermoed ik voel het Hare oogen schitterden met een bijzonderen glans en in de overmaat van gevoel breidde zij hare armen uit gelijk een vogel die de kracht zijner vleugels beproeven wilde Doch eensklaps trok een donkere wolk over haar helder gelaat Wist zij dan niet dat ein andere band zich van haar hart had meester gemaakt Leefde zij niet sedert weken ja zelfs nog langer als onder den invloed van tooverij f Zy do koele Isabella vrier hart tot heden zoo gelijkmatig en kalm geslagen had was thans vol van gedachten on illusiën die met geweldige kracht haar bestormden I Allo strijd en worstelen daartegen was te vergeefs geweest zij had het maar al te duidelijk bemerkt Evenzoo gevoelde zij dat de trotschheid en fierheid van haar karakter gebroken waren dat een vreemd wonderlijk iets geheel en al haar gemoed vervulde en haar hart overwonnen had Dat was de liefde de eerste ware liefde Thans wist zij ook wiens oogen het waren die met zoo n emstigen diepen blik haar steeds voor den geest stonden wiens stem het was die op zoo n krhchtigen bedaarden toon de meest verborgen snaren van haar hart deed trillen en volstrekt niet ohgaarne gaf zij zich aan die zalige droomeryen over Maar Isabella wist ook dat hij met wien haar geest zich bijna voortdurend bezighield haar ondergeschikte was dat de wereld spottende aanmerkingen zou maken en zeggen zij was van haar hoog voetstuk afgetreden om den procuratiehouder van het ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere r el meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsrtiimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc der tijd te hebben er een te vinden Misschien heeft Stanley wel te ver gezocht en als hij uu nog 30 jaar zoekt zal hij wel geen vrouw meer kunnen vinden j Volgens eene mededeeling in do Fransche bladen zijn er de hoogere graden nog niet medegerekend in Frankrijk 53 000 ridders van het Legioen van Eer Neemt men aan dat het geheele aantal 60 000 bedraagt en Frankrijk 38 millioen inwoners telt dan komt men merk de Arnh Ct op tot de slotsom dat de ridderorde geen bijzondere onderscheiding moer genoemd kan worden Het aantal minderjarige op twee derden rekenende en het getal vrouwen op de helft blijven voor de mannelijke minderjarige bevolking zes en een half millioen over In aanmerking genomen dat landbouwers fabriekarbeiders mijnwerkers enz kortom de overgroote meerderheid der bevolking zelden of ooit voor het Ijegioeu in aanmerking komt kan men het getal van hen die in de termen vallen om gedecoreerd te worden op niet meer dan een goode 600 000 stellen vap deze zyn er dan 60 000 d i een tiende J gedecoreerd Zola wil zijn eerstvolgende roman in de wereld der geldmannen doen spelen Vrijdagmiddag is hij dan ook naar de Parijsche Beurs gegaan om er zijne studiën naar de natuur te doen met een vriend een gewezen bediende van een effeotonraakelaar Deze stelde hem aan eenige voorname bankiers voor als een loopend vuurtje verbreidde iiob het gerucht van zijne komst ieder wilde hem zi n en er ontstond zulk een gedrang dat hij een goed heenkomen moest zoeken Hoe gevaarlijk het is kleine kinderen zonder opzicht met quasi huisdieren alteen te laten bljjkt weer uit het volgende voorval Een familie te Asperden tus clien Goch en Granen huis dien zij zelf uit het stof had te voorschijn getrokken de hand tot een verbintenis toe te steken Ja dezelfde menschen die Frank Harvey thans misschien zoo streng beoordeelden en zyn lichtzinnig leven hoogelijk afkeurden zouden lat r hem oprecht beklagen en zeggen dat wispelturige meisje is van alles de schuld Dat alles kwam in dit oogenblik in haar op en desniettegenstaande wierp het jonge meisje haar hoofd fier in den nek en riep Vrij ben ik toch vrfl voor William Toen stond miss Burton op en opende de deur naar het boudoir De lampen met die rozenrooden schermpjes verbreidden weder dat tooverachtige licht en de zachte stralen daarvan omhulden als t ware de schoone gestalte Van het meisje Een lang sleepend kleed van vuurrood crêpe ds chine met chineesch borduursel opgelegd en dat zoowel wat de teekening als de uitvoering betreft hoogst kunstvol mocht genoemd worden werd op dit oogenblik door miss Burton gedragen zoodat tante Eési in haar buitengewonen eenvoud over dat kostbare toilet hoogt waarschijnlijk vol verbazing da handen in elka r zou geslagen hebben Toch verleende dit toilet haar een eigenaardige bekoorlykheid Vol weemoed sloeg Isabella eeoilblik door het vertrek Uier had zy maanden geleSen voor het eerst William ontmoet Zeer duidelijk herinnerde zij zich nóg dien merkwaardigen morgen en ieder woord dat tnsschen hen gesproken was kon zij nog herhalen Zijn trotsohe persoonlijkheid zyn fiere terughouding