Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1890

l burg hield voor de aardigWd een tamme ekster die overdag ia keuken en huiskamer rondtrippeldeen s avonds van zelf zich in de kooi terugtrok Voor eenigen tijd nu was de moeder in de keukeu bezig toen zg op eens uit de woonkamer haar zoontje dat zes maanden oud was hard hoorde gillen Nataurlyk vliegt z j naar de wieg en ziot daar tothaar groeten schrik dat het bloed langs de wangenTan het kind liep en dat de ekster bezig was steedsin de oogen van het kind te pikken Men rreddadelgk met den ongelukkige naar een oogarts dieweldra constateerde dat de linkeroogappel verwondwaa en dat de oogleden geducht waren mishandeld Dank zg de geneeskundige hulp is het kind na Tele weken lijdeus weer hersteld Te San Francisco hJiddea ner kooplieden er Teel last van dat muizen schade in bun voorraad katoen aanrichtten zij schaften daarom gezamenigk een kat aan en hun eigendomsrecht op het dier werd op zoodanige wijze verzekerd dat zij aan elk van ziju pooten een van hun namen gaven Nu wilde het ongeluk dat de kat een van haar pootea bezeerde en de eigenaar van dien poot wikkelde or heel zorgvuldig een met olie bevochtigd lapje om De poes kwam echter met het lapje te dicht in de nabijheid van een vlam de lap geraakte in brand en de doodelijk beangste kat sprong midden in den voorraad katoen die geheel door de vlammen werd Terwoest De eigenaar Tan den zieken kattenpoot werd na door zijne drie mede eigenaars om schadevergoeding aangesproken want zij beweerden dat de brand door den hem toebehoorenden kattenpoot was geslicht De rechter sprak den beschuldigde echter vrg en veroordeelde zelfs de drie aanklagers tot schadevergoeding want dus rededeorde hg de drie gezonde pooten waarvan zij eigenaars waren hebben het dier in de katoen gebracht maar niet de gekwetste poot die aldus part noch deel aan het verbranden van den voorraad had In eene dezer dagen te Utrecht gehouden vergadering der Utr prov Vereeniging van burgemeesters en gemeentesecretarissen die talrijk was bezocht is de heer Verploegh Chassé als lid in t bestuur herkozen en zijn daarna enkele punten behandeld die ook in ndereprovincicn belangstelling kunnen wekken Ten eerste de bespreking omtrent de bestaande wijze van schatting der huurwaarde van localiteiten waar sterke drank in het klein wordt verkocht Door bet bestuur werd medegedeeld dat het bezwaar zich heeft doen gevoelen dat in deze voor de schatters geen vaste grondslag bestaat naar welken zij de schatting knnnen verrichten omdat de eenige maatstaf namelijk de aangilteu voor den accijns naar welke het debiet kan warden beoordeeld ontbreekt zoolang de mogelijkheid bestaat dat hierbij frauduleus kan worden te werk gegaan door sterken drank in te slaan op naam van personen die geen sterken drank verkoopen Naar gebleken is wordt hiervan groot misbruik gemaakt ten gevolge waarvan een zeer ongelijkmatige schatting wordt verkregen In hoeverre zou hierin verbetering kunnen worden gebracht Dat meer eenvoudigheid in de wijze van schatting gewenscht was werd algemeen erkend doch omtrent de middelen tot verbetering liepen de gevoelens grootelijks uiteen berielen haar toemaals reeds zeer en dan hoe rerbleekte hij bij de ontdekking dat zij een zwak meisje het huis Burton rertegenwoordigde en hoe bg zich uitte in het eerste geroel Tan teleurstelling dat zich ran hem meester maakte al dat hg vrouwenheerschappij heette en dat hij het liefst van alles weder rechtsomkeert had gemaakt De herinnering aan die eerste ontmoeting deed baar nog lachen Wel hadden zijne fiere woorden haar vertoornd maar terzelfder tijd toch ook goed gedaan wijl daaruit zooveel karakter en eerlijkheid sprak Kn wat had zj daarna in stilte geen zelfvoldoening gehad toen zij bemerkte dat zijne eerst zoo donkere blikken meer en meer in bewondering overgingen en toen zij er van overtuigd was geworden dat haar verstand en haar arbeid hem imponeerden Waarom echter ging ij sedert William de plaats van den ouden Bost had ingenomen hoe langer hoe minder naar het kantoor Het kantoorpersoneel en misschien ook hg zelf zou wellicht denken dat miss Barton er baar gemak van ging nemen en de lust in arbeid verloren bad Niets was minder waar Maar zij kon niet langer raet een onverschillig gezicht tegenover hem zitten terwgl haar hart wild en onstuimig klopte en evenmin was zij in staat den loop der zaken met opmerkzaamheid na te gaan Wist zij dan of ook hij bare gevoelens deelde Bewondering veroering vriendschap ja dat alles voelde hij voor haar maar liefde Dat was toch nog heel iels anders Ëenerzgds werd daartoe aanbevolen de Begeering te verzoeken algemeene regelen te stellen en daarbij o a te bepalen dat voor de schatting alleen rgksambtenaren moeten worden aangewezen waartegen evenwel werd opgemerkt dat de wet zelve de grondslagen geett naar welke de schatting behoort te geschieden en de regeling der zaak aan de gemeentebesturen is overgelaten waarin de Regeering zich alzoo moeilgk kan mengen Werden slechts zoo meende men van andere zgde zoodanige maatregelen genomen dat het voortaan onmogelgk werd gemaakt om op eens anders naam sterken diank in te slaan en word hiertegen streng gewaakt dan ware het debiet vrg nauwkeurig te constatecien en verkreeg men een zuiveren grondslag Tegen dit betoog werd aangevoerd dat hiermede nog geen nauwkeurige en gelgkmatige schatting kon worden verwacht omdat deze zich o a moet regelen naar dat gedeelte van het debiet dat in de localiteit verbruikt wordt en niet naar hetgeen bg de maat of kruik gesleten wordt Ten slotte werd met algemeene stemmen besloten de Nederlandsche Vereeniging voor Gera Bel bekend te maken met da besproken bezwaren aan de behoorlgke uitroering der wet nopens den kleinhandel in sterken drank verbonden en haar te verzoeken zich deze zaak te willen aantrekken Nog werd besproken het door een der leden aangegeven denkbeeld om te bevorderen dat in de verschillende gemeenten der provincie zoo mogelgk een uniform schoolgeld worde geheven in verband waarmede werd voorgesteld van deze Vereeniging een ontwerpraadsbealuit te doen uitgaan regelende de heffing en invordering van schoolgelden en daarbg in beginsel aan te nemen dat door de betaling van schoolgeld de kostende prgs vau het onderwgs worde Dit voorstel Tond echter geen bgral en werd na veelzijdige bestrijding weJer ingetrokken Vervolgens nog dj vraag of de door het Egk uitgekeerd wordende gelden voor de volkstelling in de gemeenterekening moeten worden verantwoord Uierop werd een toestemmend antwoord gegeven op grond dat rijksuitkeering eene tegemoetkoming is in de kasten van eene ten laste der gemeente vallende uitgaaf Ten slotte werd op de vraag op welke wgze in het bevolkingsregister melding moet warden gemaakt van de godsdienstige gezindheid van al niet tot een kerkgenootschap doch tot de Ned Qereformeerde gezindte behoonmde personen aanbevolen in de daartoe bestemde kok m van het bevolkingarogister achter de namen dezer personen te plaatsen wGereformeerd Te Chicago wil men voor de wereldtentoonstlling in 1892 een gebouw oprichten 3 000 roet in de omtrek roet een toren ter hoogte van 1 492 voel Van dit gebouw zou riiim genoeg wezen om al de in te zenden voorwerpen te bevatten Uit ijzer en glas zou het dak vervaardigd worden met 282 000 draden loopende van de 60 voet hooge muren naar den toren Het geljouw zon in zes maandrn kunnen voltooid worden en sterk genoeg zijn om een storm te weerstaan Met een oppervlakte van niet minder dan 66 acre glas in het dak zou het geboaw verlicht worden Eiffel heeft het voorstel gedaan te Chicago een dergelijken toren te bouwen als te Parijs Daarom vermeed zij William zooveel mogelijk Wat bovendien zou zij hora van Frank Harvey zeggen van wiens levenswijze immer slechter geruchten tot haar kwamen Zou zij hem er iets van vertellen dat zij b m in drift acht dagen geleden bijna de deur had gewezen wijl hij van zgn vermeende rechten als haar beminde misbruik had willen maken en haar met huichelachtige praatjes omhelzon Sedert dat oogenblik was zij van Frank s lastige bezoeken verschoond gebleven Maar de wereld on ook zijne ouders begonnen zich daarover reeds te ve rwonderen In haar hart beschouwde Isabella Burton de verloving met hem reeds als oatbunden Zou de tijding hiervan William geheel onverschillig laten of Het souper is gereed miss Burton Brown heeft het beneden in de eetzaal klaar gezet omdat het daar zoo heerlijk koel is Met deze woorden stak Sally het hoofd door dadeur Ja ja ik heb Hinken eetlust het is goed OndertuBschen kunt gij hier de rhmen zöö lang open laten staan totdat ik terugkom Sally En hier aarzelde zij een oogenblik en wat ik voorts nog vragen wilde is is Mr William thuis Bij die woorden wierp zij ongemerkt een blik in den spiegel Neen miss Belli Jim zeide mij dat hij een uur geledon naar de club is gegaan Moet ik hem iels zeggen als hij thuis komt maar nu 600 Toet hooger Edison ondersteunt dit voorstel en wil voor oen schitterende verlichting zorgen met een millioen electrische lichten in allerlei kleuren Gatti s restaurant wordt ieder jaar door een viorde van du bevolking van Londen meer dan een millioen klanten bezocht en heeft de heer Gallitia chef van deze restaurant welke de grootste in Engeland is de volgende inlichtingen aan een verslaggever van een der Bngelsohe bladen versohaft Hoewel wij niet do grootste restaurant in de wereld hebben geloof ik toch dat zg de langste is daar zg 218 voet lang en 28 voet breed is Mt staan 180 tafels in en er kunnen 900 a 1000 menschen er te gelgker tgd in plaats nemen Kr zgn 100 pluchen sofa s die elk 60 gulden kosten Het kost meer dan 36 000 gulden om die zaal te meubileeren Door het onophoudelijk heen on vett loopen van de 47 bedienden is de mozaiekvloer bg den ingang der keuken in 18 maanden afgesleten terwijl het zeven jaar duurde voordat dezelfde soort vloer bg de deur van het South Kensington museum dat door duizenden menschen bezocht wordt gesleten was Nu iets over het linnengoed Onze kleine rekening voor het wasschen bedraagt tusschen 21 600 en 24 000 gulden per jaar en houdt dit bestendig een klein leger waschvrouwen bezig Wg hebben een voorraad van 9000 servetten waarvan 2000 iederen dag gebruikt worden en 600 tafellakens Wanneer ij een nieuwen voorraad bestellen doen wg zulks bg honderden dozijnen te gelijk Wg hebben een contract met eene groote tirma om ons van 60 dozijn van ieder artikel dat wij gebruiken onmiddellijk wanneer wg het noodig hebben te voorzien Wg hebben ook aohttienhomlerd messen en rorken even zooveel lepels 3500 borden en duizend koppen en schotels in voorraad Zes personen zijn den geheelen dag met het omwasschen bezig en de waarde van de messen aardewerk en tafelzilver is niet veel minder dan 60 000 gulden Twee knechten doen niets anders dan mesBcbooniAaken en drie anderen zijn bezig de 600 kilo s aardappelen die iederen dag coodig zgn te schilled Duizend cdteletten en bie tukken worden ie leren dag gekookt 3000 broodjes 30 Fransche en 35 Kngelscbe broeden worden jsgeten 200 porties macaroni worden opgedischt en SM kannen melk verirruikl Kr zijn 600 gloeilampen in deze restaurant die 360 gulden per week voor electnsch licht kasten De rekening voor kolen bedraagt 600 gulden per maand Indien u in den wijnkelder gaat kunt u zestigduizend flesschen wgn tellen Zestig flesschen sans worden iedere week verbruikt en 5 250 sigaren gerookt welke in prijs van20centtot 1 dollar afwisselen Wij heb ben klanten die een kistje sigaren van ƒ 2 40 per stuk in onze kast houden en een na diner rooken lederen keer dat zg er een uit nemen schrijven zij op het deksel hoereel stuks er nog in zqn l n schrgren er hun naam onder Ieder jaar worden 300 000 s 320 000 kilo s vleesch gebruikt 19 000 kilo s suik r 700 000 kilo s blokken gs en buiten de honderdduizenden maaltijden waarroor rekeningen in dit tijdperk door de bediende opgemaakt Vierhonderdduizend koppen koffie 150 000 koppen r Neen het heeft geen haast antwoordde hare meesteres verstrooid Langzaam met alterlei tegenstrgdige gedachten vervuld liep toen Miss Burton de trap af toen plotseling de huisdeur welke zg vaor g moest om in de eetkamer te komen haastig werd opengedaan en Mr William voor haar stond Een oogenblik stonden beiden verlegen tegenover elkander Toen riep zg echter op hartstochtelijken loon uit 0m Godswil wat is er met u gebeurd Mr William Gij zijl doodsbleek Is er een ongeluk geschied Zijt gij ziek O hemel misschien hebt gij een telegram ontvangen over mgn vader Spreek toch maar ik smeek er n om spreek dan toch Zijn uitzicht rechtvaardigde voorzeker die hartstochtelijke woorden De anders zoo kalme man scheen rreeselijk opgewonden te zijn Zgn gelast was met een Igkkleur overdekt en zijne oogen glinsterden onnatuurlijk sterk Tegelijkertijd bemerkte men echter ook dat het hem hoogst pijnlijk was op dit oogenblik miss Burton te ontmoeten Hij deed moeite zijne gelaatstrekken een kalmer uitdrukking te geven en zeide terwijl hij haar onderzoekenden blik ontweek op min of meer stot erenden loon i Neen neen miss Burton Er is niets gebeurd wal u behoeft te doen ontstellen het betreft noch Mr Burton noch de zaak Wordt cervolgd thee 140 000 koppen chocolade en 120 000 kannen lagei bier worden ieder jaar gedronken Gruycre kans wordt het liefst gegeten eu 1500 kilo s worden per jaar in kleine porties opgesneden Hoe voorzichtig onze bediendenook zgn kost hel ong veor 24 guldenperdag om hetgeen gebroken w ordt te hs rplaalseji n De Gron Ct verneemt dat bij de Kipl Maatschappij het voornemen bestaat tot invoering van een nieuw tarief voor reizigers volgens het Zonestelsel Vobens dit stelsel wordt het tarief over alle StaatssMorwegen geregeld naar drie kringen waarvan elke een opklimmend aantal kilomeiers omvat Voor het verkeer op korte afstanden zoogenaamd Buurtverkeer zal een uitzonderingstarief gelden De prijzen zullen in vergelijking met de tegenwoordige buitengewoon laag zijn In verband hiermede zullen ook de vrachtprgzen voor bagage belangrijk verlaagd en de formaliteiten daaraan tegenwoordig verbonden zeer vereenvoudigd worden Een en ander zal het reizon vooral op grootere afstanden ongetwgfeld beverderen Hoewel de invoering van dit nieuwe tarief niet bepaald afhankelijk is van de aanneming der bekende spoorwegovereenkomsten schijnt toch de invoering van deze verbetering vrij zeker te zijn wanneer de exploilatiemaatsobappij over meer lijnen kan bescbikkeu en dus door het verkeer met Holland dat tarief een ruimere toepassing kan vindon Terwijl men thans om slechts een enkel doch sprekend voorbeeld te noemen voor een enkele reis in de derde klasse van Nieuwe Schans naar den Haag betaalt ƒ 6 05 zou men dan dezelfde reis doch heen en terug in de eerste klasse kunnen maken voor 5 centb minder Een kindje van den kaashandelaar Liepertz in de Heuvelstraat te Tilburg zal Zaterdag namiddag voor het open raam van de eerste verdieping te spelen terwijl de moeder benedon is hoort tP eens haar kind buiten schreeuwen Zij snelt t oa ziet haar kindje aan den dorpel van het raam hangen Zij vliegt de trappen op om haar lieveling te grijpen doch eer ze boven kon zijn was het kind reeds ge allon gelukki in de armen van twee voorbggangeri die het opgemerkt hadden deze hadden dan ook do voldoening het kind zonder letsel nan de verschrikte moeder terug te geven Buitenlandscb Overzicht In de quaestie van den persoonlijken diemtplioht bij onze Zuidelijke naburen evengoed aan de orde vau den dag als bij ons schuilen gevaren voor de regeoring bij de verkiezingen Men kent het verloop dezer zaak iu België De koning wenschl invoering van den persoonigken dienstplicht hij heeft dit herhaaldelijk in openbare toespraken te kennen gegeven Ongetwijfeld toegevendaan s koiiiugs drang stelde de regeering zelve den persoonlijken dienstplicht aan de orde door den koning in de troonrede een zinsnede daarover in den mond te leggen Wal zag men echter gebeuren De heer Woeste zeite een groot kabaal tegen die militaire hervorming op louw en de heer Beornaert voor wien de wil van den clericalen leider meer lieslissend is dan de wil dès konings deed den persoonlijken dienstplicht toen het op stemming aankwam door een handige manoeuvre weer iu de doos om zooals het heette do kio ors over deze aangelegenheid uitspraak te laten doen Iu biovengenoorode rede bracht de heer FrèreOrban evenoons de vreemdb laktiek dor regeering in deze aangelegenheid ter sprake wat aanleiding gaf lol een zeer onparlementairen twist tusschen den oersten minister en den liberalen leider waarbij het over en weer projectieion als Dat is niet waar Gg liegt Onbeschoftheid Lafhartigheid enz regende Een bewijs boe opgewonden de gemoederen aan beide kanten over de gebeurtenissen der laatste tijden zijn President Carnot kan tevreden wezen over de ontvangst welke hem op het eiland Corsica ten doel is gevallen Sedert 1860 toen Napoleon III het bezocht vertoonde zich op het eiland geen hoofd van den staat Geen wonder dus d it het geheele eiland door het hooge bezoek in rep en roer was In de hoofdstad waren eerebogen opgericht eu alle huizen werden met vlaggen e bloemen getooid Als woordvoerder in de prefectuur te Ajaccio trad op de heer Emanuel Arena de bekende Corsicaansche afgevaardigde die den president een hartelijk welkom toeriep en tevens van de gelegenheid gebruik maakte om te zinspelen op eenige wenschon welke de Corsicaansche bevolking nog steeds koestert Daarna volgde de otficieele recapiie die zeer merkwaardig was Daar verschenen o a 110 van de 140 burgemeesters van het eiland bijna allen te voet of per zeilboot naar de hoofdstad gekomen Er waren zelfs maires bij die 100 mijlen ie roet hadden af gelegd om den president te zien Allen waren iu nationale kleederdracht welke bij sommigen zeer eenvoudig was De oudste burgemeester die zijn ambt reeds sedert 1848 bekleed ontving van den heer Carnot het legioen van eer Natuurlijk bezocht de heer Carnot ook het huis waar Bonaparte is geboren en alle andere merkwaardigheden der stad maar waar de president zich in hot openbaar vertoonde werd hij door de geheele bevolking met geestdrift begroet De vrouwen strooiden bij wijre van hulde koren en reis op zijn weg en overal klonk het Via lou Presidente Veel belangstelling wekt in Engeland het debat over de Ier che laudwet Do aanbiedingen der Kegoering aan de lorsche pachters zijn zoo verrassend mooi dat dat men nu bel karakteristieko verschijnsel ziot dat Parnell s en Gladstone s aanhangers minder willen geven Een groot bezwaar tegen hel regeeringsvoorstel is dat de Engelsche belastingschuldigen zwaar ten behoeve der lersche broeders gedrukt worden Do regeeriag vraagt een orediet van 33 millioen om de pachters in de gelegenheid te stellen zich uit te koopen maar Parnell berekende dat die som wil met op dezen weg voortgaan moet stijgen tot 166 millioen Dat vindt John Buil wel wat veel Daarentegen ontwikkelde Pardell uitvoerig een tegenplan dat maar 27 millioen zou kosten Hij wensohte het Ie beperken lot de hooven van minder dan 50 pd st pacht en stelde nu voor dio pnchtets 30 pCt roductie te geven van hun gerechtelijk vastgestelde pachten terwijl die kwijtgescholden aora gekapitaiseerd tegen den penning 20 aan de landhooren zou worden verstrekt om hun goed van hypotheken en andere verbanden te ontlasten In t navolgende debat zal ongetwijfeld de strijd loopen over de keus tusschen het regoeringsplan en dit voor den lerscheu leider zeer bescheiden togenplan dat toch eigenlijk op een zelfden bodem rust Overigens blijft in dit opzicht sieeds een diepe kloof tusschen de regeeringspolitiek lat deze laatste weer omuiddoUijic ophefiug van alle dwangwetten eischte als allereerste voorwaarde voor een beteren toestand Servië komt hoo langer hoe raeor in do Russische gratie De Czaar hoeft naar uit Belgrado wordt gemold 6000 geweren en vijf kanonnon aan Servië vereerd als blijk van vriendschap De voorzitter der Luxemburg icho Kamer de heer Servais heeft ziju ontslag genomen waarschijnlijk ten gevolge van zijn interpellatie over de theorieën door den Minisier Bysoheii in een work o er het openbaar recht ontwikl eld Kleinhandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Augustus 1881 Staatsblad no 97 tor openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende porsonon verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Oude Gouwe A van Schalkwijk Wgk M No 7 echtgen v J P J de Greeuw Rozendaal GOUDA den 24 April 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN OOUda 24 April 1890 Bij voldoenden aanifoer was het meeste goed te verkoopen Puike Tarwe en Maïs iets boogor Tarwe Zeeuwsdie ƒ 7 60 a ƒ 7 90 Mindere dito ƒ 7 10 a ƒ 7 30 Polder ƒ 6 ü ƒ 6 25 Afwijkende ƒ 5 60 a ƒ 6 80 Roode ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Angel ƒ 7 10 a ƒ 7 30 Rogge Zeeuwsche ƒ 5 75 i ƒ 6 Polder ƒ 4 80 a ƒ 5 Buitenlandsche per 70 Kilo ƒ 5 i ƒ 5 40 Gerst Winter ƒ 4 60 a ƒ 4 90 zomer ƒ 4 10 a ƒ 4 60 Chevalier ƒ 6 2S a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 i f 4 25 per 100 kilo ƒ 8 a ƒ 8 50 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Buitenlandscb ƒ 5 i ƒ 6 60 Erwten Mestiugerwten ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Boonen bruineboonen ƒ 7 50 a ƒ 8 75 duivenboonen ƒ 6 30 ü ƒ 6 50 paardenboonen ƒ 5 ƒ 5 40 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 5 40 a ƒ 5 50 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Vette varkens weinig aanvoer handel gewoon 22 a 24 cl per halfkilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel fauw 19 a 20 ct per half ki o magere biggen goode aanvoer handel vlug ƒ I IU i ƒ 1 70 per week Vette schapen tamelijke aanvoor handel zeer vlug ƒ 30 a ƒ 40 Nuch tere kalveren goede aanroer handel teer rlug 6 a ƒ 10 Fokkalveren ƒ 12 a ƒ 18 Kaas Aangevoerd 48 partijen handel zeer vlug 1ste qualiteit ƒ 27 a ƒ 28 50 2de qualiteit ƒ 24 a ƒ 26 Noord Hollandsche ƒ 24 a ƒ 29 Boter Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 85 a ƒ 0 95 PETaOLEUMMOTEERÏNGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 95 Geïmporteerd fust ƒ 8 05 Januarien Fobruari levering ƒ 8 SO Mei JuniJuli Augustuslevering ƒ 8 10 September Oc tober Novemberen December levering ƒ 8 30 Hurgerlijke Stand OEBORË V 21 ipril Pietcr Heudrik oaim l Slnijtn en M Vergunst Wilhplmina oaders A Nobel cd L Jongeueel 22 Aaltje ouders P i via der Want en K Mul OVERLKIIEN 23 April A Verhaar II m UEHUnro 23 April A Grarestevjn ta E Ouwerkerk H J Plaajer ea J J E NieaneDhuizeD Reeuwük GEBOREN Xlaria oaders D vla Dam en E J Slappendel 0 DERTROUWD 3 F Streng en J M de Bidder GETROUWD C Slreng en E Boere H Borst eu M Streng Oouderak GEBOREN Jobanitw ouders D Terlouw en E de Jong Jacob ouders D Terlonw en P de Jong Willem ouders P Oosterom ea K de öode ONDKRTROUWD J Bier en A Rijkaart Stolwijk GEBORKN Arie ouders W Anker en A de Brnio GEHUWD F fan der Bas en J Bongen ADVERTENTIËN De Openbare Verfcoopingf te Waddinxveen tbb den SRUTTBRIJ INVENTiSIS van den Heer D v LEEUWEN Pz aangekondigd tegen 25 APRIL 1890 gaat niet door IIIOLE A IR Notaris Conciirrenlieü Puik Puik Puik van qualiteit is de tl van J F Herman Zn deze wordt geleverd tegen de meest concurreerende prijs van 75 Cents per 5 Ons Beste MELIS SUIKER 25 Cents per 5 Ons Lekkere G ruis Thee a 70 Cents per 5 Ons Zware Geurige Waterhoudende Rijpe Lange a ƒ 1 per 5 Ons JBXTBJ MALANQE mm Te KOOP aangeboden een WAAK of TREKHOND Adres BLEBKERSSINGEL R 186 Burgermeisje GEVRAAOO een degelgk MEISJE in een nette Winkel gtnejfen de vrouw hij voorkomende huiselijke bez ls dep bfW Jpzaam te zgn Brieven franco ondeacNo 1 3 aan het Bureau dtzer Courant a ï V