Goudsche Courant, maandag 28 april 1890

The Continental Bodega Company SPECIALITEIT IN Spaansche en Portuge sche WIJINF IN Medicinale Tokayer en Malaga Eeni Depól te Gouda bij T CREBAS Id de vergadering gehouden door stemgerech igde ingaUbden van het waterschap Hoenkoop op Dinsdag April werd e ne aangelegenheid behandeld Tau het grootste gewicht namelyk een voorstel van stemgerechtigde ingelanden an den polder Vliet en Dqkveld tot rereeniging van dien polder met het waterschap Hoenkoop en zulks in verband mot het deswege opgemaakt verslag van den heer U Paul civiel ingenieur te Gouda Na uitvoorige bespreking verklaarden zich bg do stemming van da 400 aanwezige stemgevende bundertallen 300 voor en 100 tegen De heer Stalenhoef betuigde bg het einde drr vergadering namens de 300 voorstemmers zg n dank aan den voorzitter voor al hetgeen hg in het belang van de zaak reeds gedaan had en verklarende tep volste vertrouwen in het bestuur te sl Uan beval hij verdei de belangen van het waterschap in de goede zorgen van den voorzitter aan Staten generaal Twükdx Kamer Zitting van Vrijdag 25 April De heer K Cremers heeft op heldere wgze de inconstitutioneele houding van don gouverneur van Suriname in het licht gesteld on beval de Regeoring aan zooveel mogelijk het gezag aldaar te handhaven De heer Smidt oud gouverneur wees daarentegen op zijne ondervinding die hem geleerd had dat èn de Staten èn de pers daar te lande zeer onhandelbaar en onhebbelijk zijn Intusschen keurde bij ook de wijze van optreden des heeren Lohman af omdat eerbiediging van het recht en bezadigdheid eerste vereischten zijn wanneer men flink in de West wil optreden De zwarte schets die de heer Smidt gaf van de Surinaamsche toestanden was koran op deu molen der heeren Schimmelpenninck r d Oije en Van Bijlaadt die als verdedigers der houding van den gouverneur optraden De heer Zaaijer was van meening dat de heer Lohman zich onmogelgk bad gemaakt door zijno beleedigingen en dreigementen aan bet adres der ambtenaren die tevens lid der Staten zijn Dr Schaepman is Dinsdag aan het woord Bij een nadere regeling van werkzaamheden werd niot zonder strijd eindelijk aan de orde gesteld de interpellatie van don beer iuyot betreffende de schepen in aanbouw bij de in surseance verkeerende Koninklijke fabriek te Amsterdam De Voorzitter wilde het niet omdat hij ondershands van do regeering had vernomen dat de behandeling op dit oogenblik niet was in s lands belang Hiertegen kwam de linkerzijde met volle recht op Het is mogelijk dat s lands belang zich tegen beantwoording verziJt maar dan heeft de Regeering dat openlijk to verklaren aan de Kamer die verlof voor de interpellatie had vjrleend en niet ondershands vin den Voorzittor In deze miskenning van den constitutioueelen eisch stijfde de geheele rechterzijde minus den heer G Van Dedem de Regecring en gelukkig gaf juist de stem van dezen heer den doorslag ten gunste van het aan de orde stellen der interpellatie Verlof voor nog een interpellatie werd heden verleend nl aan den heer Heldt die inlichtingen wenscht te vragen over het optreden der justitie tegen een bijeenkomst van werklieden te Hoogeveen niets af wist on toch had Frank bom ronduit in het gezicht gezeïd dat hij William het ontvangen had Isabella Burton word nog bleeker als zij reeds was haar hoofd zonk op baar borst en bijna onhoorbaar fluisterde zij Alzoo is die brief de aanleiding Gij weet Bell een der schoonste karaktertrekken van don Amerikaan is openhartigheid en waarheidsliefde Derhalve vertelde ons de jonge Sherewdod alles ronduit ofschoon ik Frank s vader beu En juist daarom wordt de handelwijze van den ongelukkige zoo verachtelijk gevonden En nog meer noo veel raeor vreoselijke dingen zijn mij ter oore gekomen waarover ik echter u u die eenmaal zijn echtgenoot zou worden niet kan spreken Men heeft Frank slechts om uwen en mijnentw l in de dab geduld en reeds lang op eene gelegenheid gewacht om bera daaniit te verwijderen Heden morgen in de vroegte nadat ik u geschreven had ben ik terstond naar Smith en Co gegaan om mij te informeoren in zake het gestorte geld En denk nu eens aan Bell Daar trok men de schouders daarover op en zei Mr Frank Harvey had nooit do bedoeling gehad voor een grooter bedrag dan 15000 dollars in hunne zaken deil te nemen Hoort gij Bell Gewerkt heeft bjj ook sleplits zeer zelden op hun kantoor de ware lust in den arbeid ontbrak hem Daarop vloog ik zoo spoedig als mijne oude boenen het gedoogden naar Frank s woning Ik kwam reeds te laat Reeds om 8 uur s morgens was hij met pak en zak wegge Sindtlgk vermelden wg de toelaticg van den heer Van de Velde als Ud d r Kamer B en W an Rotterdam hebb n aan den gemeenteraad voorgesteld lo hen te machtigen om voortaan fn de bestakkeu die daartca naar hun oordeel aanleiding geven de volgende bepaling op te nemen Ingeval op het werk aan daarbg door den aannemer mi delijk of onmiddelgk werkzaam gesteld personeel een ongeval mocht overkomen dat hetzg den dood hetzij blgvende of tijdelijke ongeschiktheid voor den arbeid ten gevolge heeft wordt door de Gemeente op de aannemingssom gekort voor lederen aldus getroffen persoon hel bedrag als bieronder vermeld tenzg de aannemer ten genoege van Burgemaeater on Wethouders het bewgs levert dal het ongeluk veroorzaakt is door grove schuld van den getroffene of dat eene uitkeering tot ten minste dat bedrag den door het ongeval getroffene gewaarborgd is l De korting bedraagt ingeval het ongeluk den dood ten gevolge heeft f 1000 voor eiken verongelukte ten behoeve van diens naas e betrekkingen ingeval het ongeluk levenslange geheele invaliditeit ten gevolge heeft eveneens ƒ 1000 bg gedeeltelijke invaliditeit naar verhouding ter bepaling van B en W ingeval het ongeluk tijdelijke onliekwaamheid tol werken ten gevolge heeft eene door B W te bepalen som voldoende om deu getroffene voor eiken werkdag dat werken hem onmogelijk is ƒ 1 uit te betalen behoudens verrekening Maandag werd te Umuideu door het flink optreden van den machinist Sanders een groot onheil voorkomen Kr speelden 3 kindereu op de raus toen de trein aankwam Het trein en stationspersoneol dacht giet anders of do kinderen waren overreden maar de machinist had den trein op één meter afstand weten te stoppen hoewel de machine niet van de Westinghouserem voorzien was Aan de Aartshertogin Valerie wordt als huwelijksgeschenk door de stad Woenen een album met waterverfteekeningen van Weanen en omitrekun aangeboden beuevens fl 50 000 Pesth geeft aan de brui 1 een schilderij van deze stad haar geboorteplaats en fl 70 000 Beide sommen wonlen de bruid voor liefdadige instellingen aangeboden naar haar keuze te besteden Ds internationale nostzogeltentoonstelling te Weenen is door den minister van handel markies Von Bacquehem geopend De tentoonstelling wordt gehouden ter herdenking van het halve eeuwfoest van de invoering der postzegels in Engeknd Dit geschiedde in Engeland in 1810 on in Oostenrijk in 1850 Volgens deskundigen isde tantoonsteliing uitmuntend geslaagd Zg blijft geopend tot 4 Mei Dan gaat de geheele voorraad postzegels naar Londen waar den 19den Mei een dergelijke tentoonstelling zal geopend worden San Remo ondervindt de trourigo gevolgen van bet toestroomen van teringlijders Het aantal gevallen van luberkuloso ia daar onder de bevolking zoo enorm toegenomen dat de artsen zijn samengekomen om daartegen voorziening te treffen reisd Wat te doen Onmiddelgk wendde ik mij i tot verschillende stoomboot bureaux met do vraag of Mr Frank Harvey ook een billet gonomen had i Eindelijk vernam ik dat hij met de stoomboot j City of Harlera naar Holland was gegaan Dat is alzoo het einde En hij was ons eoiiig kind j Met deze woorden barstte de Sude man uit in luid weenen de tranen rolden hem over do wangen en toen legde hij zicK geheel vermoeid en uitgeput achter in zijn stoel zijn halfgesloten oogen op het jonge meisje gericht aü zocht hij bij haar hulp en steun Mijn God gij valt in onniacht papa Harvey 1 riep miss Burton hevig verschrikt Zij sprong op vloog naar haar kleedkamer en keerde met een glas water en een flacon eau de cologne in hare hand terug Zij bevochtigde zijne slapen en gaf hem wat te drinken Dat deed hem blijkbaar goed Want reeds eenige minuten later kwam er weer leven en kleur op zijn bleeke gezicht Hij keek verwonderd in het rond fDonk thans echter aan niets meer papa Harvey als gij mij lief hebt Verban al die nare gedachten uit uw hoofd Gij moogt zoo niet toegeven han de smart en de droefheid gij kunt uwe krachten boter gebruiken Om onzentwil schep moed Het ongeluk zou nog veel grooter zijn als gij ziek werd of bedlegerig Frank hangt nu geheel van u af Misschien zal dit nu een les zijn die hem op het goede pad terug brengt Onmogelgk khn alles wat er goeds Uit de statistieke opgaven bleek dat telken are het aantal inwoners der stad die ovarlgden aan tering grooter wordt Zoo ook te Mentone Het voorstel werd gedaan vreemde toringlgders te ontraden om naar San Remo te komen daar zij daar toch voor hen nadeelige toestanden aantreffen ï egeu dergelgk besluit verzette zich echter de burgemeester met alle kracht waarop het voorstel door de medici werd ingetrokken Of de burgemeester tegenover het geldelijk belang van sommige zg ner gemeentenaren do ondoratelUng opperde dat de statistiek wellicht kon abundeeren va ongerechtigheden blgkt uit het bericht niet Hot stadsbestuur zal thans beproeven door maatregelen van ontsmotting de uitbreiding der ziekte tegen te gaan vooral in logementen en hotels In Zuid Beierland woont een heks een ware tooverkol Het is een knop nog jong vrouwtje Laatst had zij het voorzien op een aardige jolige jonge maar zenuwachtige boerend rn liet meisje hn4 fl iWllifS liBirmiffB8n a geleden en bij die gelegenheid bad de beki btjtr bezocht Hoe gaat het meisje Ongelukkig toch die ziekte hé En wat moet je boesten Goed warm houden hoor Nu dag beste meid beterschap Toen drukte zij de ziuke krachtig de hand en van dien tijd af was het met de boorenderru niet pluis Toch scheen de influenza te willen wgken en onze deern wilde weer don boer op naar haar dienst Dat ging echter nog zoo gauw niet eerst moest de hulp van deu bekenden diiivelbanuor uit Gorinchem worden ingeroepen Dezo goede geest venlreef den kwaden geest lie in het meisje gevaren wae Wolgemoed gaat zij naar haar dienst Maar jawel zg gaat tijdig van huis en komt veel later in haar dienst dan zij berekend had want al loopende naderde zg somtijds geen steek Daar zat do buks van NieuwBeierland met haar lielscho stroken natuurlijk weor achter Dat was nu toch al te erg en oen paar goed govuisto vrienden van het betooverde meisje zoudon de heks wel krijgen Zij kteu het vrouwtje naar buiten en ranselden haar zoo vreeselgk af dat de politie beidu persoontjes wol gelegenheid zal geven om achter slot en grendel na te denken over de domme streken die zg begaan hobben om een doodonschnldig mensch slachtoffer van de allorstomste domheid van eeniga onnoozele Nieuw Beierlanders zoo schandelijk te mishandelen Wij vartrouwan dat een flinke straf hun deel zal zgn De boerendeern met haar ziekelgke verbeelding behbordo onder geneeskundige behandeling gesteld te worden Koud waterbaden beweging in de lucht on krachtig voodsel zouden haar misschien wel van haar geloot aan hekserij bevrgden R v A Twee personen zaten onlangs te Leiden in een café onder een glas bier De een was wielrgder de ander gebruikte zijn beeneii als bij de schoone natuur om Leiden wilde gaau genieten Ik rijd in anderhalf uur van Leiden naar KatwijkBiunen en terug pochte de wielrgder Dat beteekent niets antwoordde onze wandelaar ik loop bet in anderhalf uur I Kr werd natuurlijk een weddenschap aangegaan welke Zondagochtend werd uitgemaakt De Leidenaar liep wandelen kon mon het niet noemen de in hem was verloren zijn Miss Burton s stem had een teederen geruststellenden klank aangenomen Tegen do verleidingen van een groote stad was hij niet bestand misschien was het ook zgn ongeluk dat hij mot mij verloofd was Thans echter nu de bittere ernst van het Jeven zich bg hem doet gelden zal hij zich waarsjfhijnlijk opwerken tot een degelijk flink man met een vast karakter Ik geloof dat vast Mr Harvey schudde ontkennend het hoofd met een diep smartelijke uitdrukking op zijn gelaat En gij zijt ook niet alleen papa Harivey ging het jonge meisje voort Gij hebt toch nog een kind dat beo en bigf ik altjjd Deukt gij lau daaraan niet Mi n lieveling Hg drukte Isobella hartstoohtelp aan zijn borst God moge n alles duizendvoudig beloonon Ja ja gij hebt gelijk Ik wil daaraan niet te veel denken Het zou mij nog krankzinnig maken Alleen dit moet ik nog weten kind hebt gij Frank werkelijk en waarachtig bemind Neen di zendni neen God zij daarvoor gedankt Ik mocht iSn in het eerst gaarne lijden als uw zooK DooMf toen begoq er langzamerhand in mijn hart zekere aBli pathie te bestaan tegen hem er was iets in hem dat mij tegenstond en eindelijk E n hoogroode kleiir was op haar schoon gelaat zichtbaar en zij hield plotseling op ffondt vervolgd Voormalige Witte Poort uit naar Katwgk Binnen Voorbij l t kaftiehuis De K het Semmarie den Rijnsburgschen weg Endegeest en kwam weder te Leiden aan de Morschpoort na 1 uur 28 minuten hetgeen offi cieel is gee onstateen Uit Delft schrgtt men Men weet dat het Delftsch Stmlentoncorps iedere vgf jaren met het houden van een geoostumeerden optocht de stichtine herdenkt van hot Studentencorps Dit wgkt af van de aan do univorsiteiton bestaande gewoonte waar men niet den aticbtingsdag Ihn bel corps maar wel dien van de Hoogeschool herdenkt zooals dit binnenkort o a te Leidon z l geschieden Toen nu in don zomer van 1888 bet 8ste lustrum word gevierd overwoog men of hot niet wenschelijk zoude zgn het feest een jaar uit te stellen ten einde bet te doen samenvallen met den herdenkingsdag van de oprichting der Polytochniscbe School voor 25 jaren die in 1889 viel Er is toen lang en brood over gedacht en gesproken Velen meondon llat dit oeno geschikte gelegenheid was om zoo een uitgangspunt te vindon voor het volgen vau eon gelijke gewoonte als aan de universiteiten gebruikelijk is De verwezenlgking van dat denkbeeld is echter afgestuit oppractischo naar het schijnt moest financieele bezwaren Hoe het zjj or geschiedde in 1889 nagenoog niets noch van rogooringszijde noch van die der studenten word de stichting bgzonder feestelijk herdacht Do regeoring bepaalde zich bij de benoeming van prof Gugel tot ridder van den Noderlandsoben Leeuw terwgl professoren en leeraren in besloten kring aan die docenten die van den aanvang af aan de inrichting verbonden waren geweest een feestmaal aanboden Het Studentencorps meende echter dat toch ietsmoest geschieden Men besloot aan de PolytechnischeSchool het in olieverf geschilderde portret van dontogenwoordigon directeur prof dr A C Oudemans Jr als geschenk aan to bieden Men noodigde denleeraar aan de school den heer A Ie Comte uit zich met de vervaardiging van het portret te willenbelasten en dezo verklaarde zich daartoe beroid Deaanbieding van dit inderdaad schoone van echtartistieke opvatting getuigende schilderstuk bad gisteren in bijzijn van alle docenten en door den president van bet corps den beer H P Maas Gecsteranus plaats Prof Oudemans dankte in welgekozen bewoordingen zoowel voor zichzelf als namens de school voor dit kostbare kunstwerk Eon paar beruchte sujetten J D on M J diereeds meermalen met do justitie in aanraking zijn geweest bobben zicb te Groningen eergisterenavondwederom aan diefstal schuldig gemaakt Aan het Eemskanaal beviudon zicb eenige loodsen van de heeren S en K waarin onder meer goedereu touw en timmergeroedschap worden geborgen Dit scheen de opmerkzaamheid van J D en M J niet ontgaan te zijn wentnadat eenige ruiten in die loodsen door hen warenverbrijzeld bobben zij zicb toegang verschaft en vervolgens onderscheidene goederen ontvreemd die doorhen worden gebracht op een in de nabijheid geloftenstuk weiland Juist toen zg op dut land bozig waren degoederen in eon zak te doen verschoon een agent vanpolitie waarop beiden zich uit e vbeten maakten allesa hterlatende en iedor een anderen weg kiezende zoodat slechts één hunuer kon achtervolgd worden Dat lot trof J D die wilde hij tiiet spoedig inhanden vallen genoodzaakt was over verschillendekleinere en grootere slootcn te springen Toch ordde afstand tusschen hom en don agent steeds kleiner zoodat hij voor oen zeer broode on diepe sloot komende en ziende dat hij niet zoo ver kon springen een kloek besluit nam en er door been waaddo opgevaar af van te verdrinken Wol bereikte hij deoverzijde doch bij werd aldaar door eenige burgers die de jjobt hadden gadugoslagen opgevangen enovergeleverd Zijn kameraad viel ook spoedig dorpolitie in handen A G C AD VERTJNTIËN Heden overleed onze jongste lieveling JOHAN Slechts 15 maanden mochten wij ons in zgu bezit verheugen H J B PLIEGER J C A PLIEGER TAN ZlJLL Utrecht 24 April 1890 HAUTE NüüVEAÜtÏé in Ai V OS Az Kleiweg E73 en 73 Xrg die iets te vorderen hebben iKin of te betalen aatf wgfén M ÈkON in leven Burgemeester VBO de Gemeenten Gouderak en Berkemnoude worden verzocht daarvan aangifte of betaling te doen ten huize van Mevr de Wed D M VAN Dï KASTEELE BaoN te Gouderak vóór ot uiterlgk op 13 MEI a s Namens de Erven HL Buon G E BRON Gouderak 26 April 1890 Aanst MAANDAG geen BMPETIIIE BUITENGEWONE Algemeene Vergadering der Werkende Leden op MAANDAG 5 MEI des avonds 8 Uur in Nut ïn VEanaAK HET BESTUUR HULSTK tMP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Genever OllANJEBITTEH verkrjjjfb mr bij M J de GRAAF Hooge Gouwe 255 J DE J01 G Az van Vee Boomen Bloenigevvassen Huizen Schepen Slaapkamers Ameublementen enz KUIPERSTRAAT K 227 Tevens kunnen belanghebbenden zich adresseeren vooraan op de Karnemelksloot R 547 Gouda Breede zgde waar eveneens de preparaten en gratis attesten en inlichtingen te verkrijgen zijn TR DE MARK j van Gcbrs S EL AniNlerdaiB Verkrijgbaar te Gouda bij P OUDSHOORN Kleiweg en bij G H LAKERVEI D Gouwe C 96 te Schoonhoven bij P FIJN van IDRAAT AlUasserdam bjj de Wed J de BOER Giesendam h Wed v D HEUVEL en Leerdam hg A van WIJK Asperen bij D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCHON THEE No 3 f 1 25 per V Wo ONTVANGEN en groote nding Fijne Zoete Hiocola f abietten van af 5 et tot 65 et Fijne Engelsche BISCUITS mm OSQOOLAIIE 20 25 en 30 et per ons Verkrijgbaar Ballintijn s Breda s Ontbijtkoek H W HARMS Korte Tiendeweg bg de Markt jjji o Jumbo Foetspomade is de beste en goedkoopste der wereld Alom verkrggbaar in doozen a 5 7i j en 12i Cents Chemische Fabriek Zevenaar UEDioiMLE mum I ÜBT a POKT en HONGAARSCHE WIJNEN tegen concurreerende prijzen verkrggbaar bj Wed C van OIJfej Kleiweg No 2 te GOUDA PRACHTIG is MELAir £ THEE van 80 Ct V 1 en ƒ 1 25 Deze zijn zeer fijn van geur en smaak en goed waterhoudend PRIMA JAVA KOFFIE TB Ct ZIJlVEli PREAi C EB SO Ct Prima Witte SUIKEU 2Sf2 Ct H W HARMS Specialiteit in Koffie Thee KORTE TIENDEWEG bij de MARKT mm m Big g slza aa d SCHERPZAND en SCHELPEi vocmianden bij A JOiNKËR Zonen Kantoor VEST b d Vlammgstraat