Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1890

4207 DiDSdag 29 April 1N90 GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave waken Modat de geheele Pransolie strijdmacht slechts 360 man telde met 3 kauonDen Spoedig bleek het echter dat de Dahomeyers te sterk waren Het leger hetwelk de koning bfl ïich had wordt op 7000 man geschat en ïoo moetteo da Fianschen spoedig terugtrekken ü Dahomeyers deden hetzelfde na do terugtrekkende Franschen eenigen tijd verVolgd ec een paar dorpen in brand te hebben gestoken De Fransohe bevelhebber gelooft echter dat hij na de zware verliezen welke de vijanden leden wel drie weken rust zal hebben Inmiddels worden versterkingen uit Prankryk verwacht en voorloopig is reeds 60 man uit Kotonou naar Porto Nova gezonden Dat de radicalen die steeds de expeditie naar Tonkin bestreden bok nu niet zouden zwygen was te verwachten De Juttice opent het vuur en begint met te klagen dat de officieuze mededeelingen der regecring eerst komen nadat men het éckee reeds uit de bladen heeft vernomen Het orgaan van den heer Clémenceau herinnert aan de herhaalde waarschuwingen der radicalen en eindigt aldus Kn evenals een moderne Cassandra kunnen wij slechts tranen vergieten over de ongelooflijke verblinding van hen die ons in dergelijke avonturen brengen Ook andere bladen sluiten zich daarbg aan en veMangen VÓór alles dat de regeering uitvoerige inlichtingen geven over het khee hetwelk op geenerlei wijze kan worden weggecijferd Zoodra dus de heer Camot terug is zullen wel krachtige maatregelen genomen moeten worden Beeda is de president der republiek te Nizza aangekomen van waar hij heden naar Parijs terugkeert ke i isgevi g INEICHTINGEN WELKB GEVAAK SCHADE OP HINDEE KUNNEN VEKOÖEZAKEN BURGËMEËSTEB en WETUODDEBS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 StaaUilad No 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan G J Goedewaagen en zyne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener broodbakkerij in het perceel aan de Gouwe geteekend C No 22 kadaster sectie B Ko 1688 GOUDA den 24 April 1890 en Wethouders roomoemd VAK BEEGEN IJZENDOOBN De SeeieUris BEOUWEB l EtH0lKlJM MOTEERIIMGE van de Hakelaart CiBtzUsr Schalkwijk te Rotterd m De markt was beden vast 1 0C0 Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 05 Augustus levering 8 25 September October Novemberen December levering 8 35 uargerlUke Stand OEBOREN H April Pbilip oiidert C Nigterea ea 6 Uouter OVÜKI EDEN U Hf til T W Saikkinbuig 18 ONDKRTROCWD U ApnL H Verboom SI j eo S t W M lii t 80 j n Schome 1 j n M dt Ktita 18 j 1 A tu Boir 21 j en H nn Dam 21 j J tsa Willigea it j en B W Inoop 88 J Haastrecht GEBOREN Coraelii oaaeri C Wintenwgk en A Kutelün OVERLEDEN C d Jona 85 j Q ie Ontt U i GETUOUWDi F Hoogtaiixm en H Kompier Advertentiën Openlare Verlmriiig BUBGEMEESTBB en WETHOUDERS van Gouda zgn voomemeng op DINSDAG den 6 MSI 1890 des middagii ten tvaalf nre in het Raadhnis aldaar bg OPBOD en AFSLAQ te VERHUREN Een etnk WBILAND gelegen langs de Papegaaisteeg te Oouda tegenover de Alge meeue B raatplaats by het kadaster bekend in Asectie E Mo 1052 groot 20 aren 70 centiaren De voorwiw den liggen dagel ks den Zondag nitgezondefi van des voormiddags 10 tot dèi uamiddagÉ n 1 nre ter Plaatselgke Secretarie ter léziflg Hieuwé Echte Singer ITaaimacliiiies Fabrikaat van de Singer Maatschappij te New ToA voor Familiegfebi uik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hooife ariu en dientengevolge flinke doorgangsruimte onder don arm De ntald kan hooger opgelicht ivordcn dan bij de j ewoue Singer Familie Naaimachines en Is veel korter dan dié van elke andere schuiljo naaimachine Het gpoeltje is het eenvoudijtste hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingestoken te worden maar is alleen onder een veertje doof te halen Elk Karen kan als ouderdraad gebraikt worden aangezien breken van den draad bgsa onmogelgk ia De wryfnunten dor hoofddeelen kunnen zoo noodig bijgedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote duurzaanibeld verleend en belangrijke reparatien zullen wol nooit noodig zijn Hot naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spooltje Elke beweirinc is positief en zeker en niet eene is van eene Veer afhankelijk De on eliuui d ZUCllte gUI der machine is verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kaïuraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook ni na jaren lacht zuUou loopon Eenig Depot te AMSTERDAM 62 RALVERSTRAAT 6 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Opovertro ffen KWAL ITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM VRAAG Fal riek te Westsaan Opgericht 182S CHOCOLAAD GROOTËS Eerste Ifederlandsclie 7erzekeriiig Maatsclia pp OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd ie a GBAVBNHlOB Directeureti xMr H GOEMAN B0RGESIÜ8 en Jhr Mr W STX Hoofd Agpent te Zevenhuizen P IX HOtJT VoorbeeMen van Verzekeringen A Maandeiyksche premie van Eeq Qulden Leeftgd üitkeering bfl Overlgden 1 Uitkeering bg Leven 25 jaar ƒ 513 na 10 jaar 116 na 15 jaar ƒ 181 28 476 116 180 30 451 116 179 32 425 115 177 35 m ensL t 114 174 ns 1 Bovendien i in de premie begrepen een rerzelceriag ad 250 tegen ongevallen itSètdoodelgken afloop en ad 500 tegen ongerallen die levenslange geheele of gedeeltelijkeinvaliditeit ten gerolge hebben B WekoiyksQbe premiön voor 100 uitkeering bij overlijde Leeftgd 6 9 jaar 10 11 14 15 10 20 21 22 Man cent 3 3 4 Vrouw 2 cent Deze premiën wordrin gedurende den loop der verzekering niet verhoogd 3 3 4 enz C Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelijksche premie vAh 5 cent voor elk kind Oitkeering op den leef d Tan 12 jaar 14 jaar 19 26 19 m 18 6 iss m Leeftgd waarop wordt ingeechreven jaar 8 1 i I I I I II I T l i Hi u i I I Oouda Snelpersdmk van A Bmnkuam li Zoott De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iMoaderlgke Nqmrners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 April 1890 Bij beschikking Tan den minister van binnenlandsche zaken van 26 dezer is dr W H Julius adsistent aan het pbysisoh laboratorium der Bijks Universiteit te Utrecht tot wederopzegging toegelaten als privaatdocent in de faculteit der wis en natuurkunde aan de RpsUniversiteit aldaar om onderwijs te geven iit de proefondervindelijke natuurkunde Zaterdag is eene jonge dochter in het water der Groeneweg gesprongen en is er zelf weder uitgekomen Vflijdsg sH deg bad in het koninklijk koloniaal militair invalidenhuis Bronbeek eene zeldzaam voorkomende militaire plechtigheid plaats Ingevolge machtiging des Konings werden op last van den minister van koloniën de oude door nieuwe rerrangen vaaodel der infanterie van het Indisch leger door don majoor van dat leger J P D Bruinsroa van s Hsge herwaarts overgebracht ten einde te Bronbeek gedeponeerd te worden Tot het bewijzeu der verschuldigde honneurs aan deze kostbare reliquieën was het korps invaliden op den bovenste corridor opgesteld met de muziek aan den rechtervleugel Majoor Bruinsma las do oorkonde en horinnerde met weinige doch gevoelvolle woorden aan de groote waarde dezer oude vaandels waaronder twee 3e en 7e baialjonj door Z M den Koning gedecoreerd met het ridderkruis van de Militaire Willemsorde Be luitenant genoraal oommandant deed uitkomen dat de koninklijke beach orraheer hiermede een nieuw blijk van belangstelling gaf in zijne schoone stichting dat roemrijke overblijfselen dezer vaandels ner FEVILLETOK WS S IS 1 OU het Suittch ZEVENDE HOQPDSTÜK S Ea eindelijk P herhaalde de oude man Ach vraag mij niet verder I Ik weet zelf niet goed te zeggen hoe alles zoo gebeurde alleen ik voelde dat mijn hart bijna opsprong van wellust gelukzaligheid en angst 1 Watf Verschrikt schoof Mr Harvey zijn bril in de hoogte en keek de spreekster verbaasd aan Wanneer het voor u ten troost of eenigehn teeene geruststelling kan zijn zoo hoor uit mijn mondde bekentenis dat Isabella Burton thans weet watware liefde beteekent dat zij verder niet treurt enook niet ongelukkig is I Wederom knielde zij voorhem neder Bekommer u niet om mij I Frank s lot gaat mij ter harte alleen om uwentwil In myn hart heerschen zekere gevoelens even trouw al rein die een ander persoon gelden I O thans wordt mij allrs duidelijk I riep Mr gens beter bewaard en bewaakt konden worden dan bij en door ben die onder deze symbolen op het slagveld voor Koning en vftderland zoo menigmaal hun bloed en leven hadden veil gehad Onder een driewerf leve de Koning het spelen van het geliefd Wilhelmus en h it presenteeren der sabels werden de doeken door dien opper officier in ontvangst genomen Generaal Van der Hegden noodigde na afloop der plechtigheid majoor Bruinsma en zijne oflicieren aan een déjouner te zijnen huize Arnli Cl Den 9 April jl werd te Amsterdam eene vergadering gehouden van de Vereen ging van wiskundige adviseurs b Nederlandsche Maatschappijen voor levensverzekering Daarin wordt behandeld de reserve van extrapremién Er werd bespraken dat van sommige extra premien uit den aard der zaak geen reserve behoeft gevormd te worden Tot die klasse behooren bijv de verhoogiug die sommige verzekerden betalen moeten wegens gevaarlijke beroepen aftook voor zeegevaar al vsndea sommigen teoh altijd eenige extrareserve gewonscht en wilden die laten bestaan in hetgeen de verzekerden het laatste jaar aan extrapremien hadden betaald ten einde tegen het volgende jaar steeds ruim ge dekt te zijn Sommigen reserveeren al wat zij aan extra premien hebben ontvangen en laten dit met rente oploopen dit werd door de meerderheid overbodig gevonden althans over het algemeen maar werd zeer noodzakelijk geoordeeld voor extra premien wegens oorlogsgevaar betaald in tijd van vrede Vm Bode Thans staan de bloembollen in het Westland in vollen bloei Zoo ooit dan verdient thans ons tuinbouwdistrict den naam van Hollandsoh tuin overal biedt het afwisseling van kleuren en streelende Harvey terwijl hij zich voor het voorhoofd sloeg Van daar alzoo die onverklaarbare hiat van Frank tegen Mr William P Maar om Gods wil Bell Gij denkt daaraan toch niet in ernst uwe positie uw vader P Miss Burton zweeg Wat zou z j daarop opk antwoorden Haar heiligste geheim had zij in de opgewondenheid van het oogenblik verraden Aan de toekomst had zij nog in t geheel niet gedacht En toch drukte deze plotseling na die woorden van den ouden heer loodzwaar op haar gemoed Gij zijt een hoogst verstandig meisje Isabella en weet natuurlijk voor u zelf wat gij te doen of te laten heUl Doch wees er op bedacht dat u dat een zware strqd zal kosten Moge de hemel u dezen vergemakkelijken en u gelukkig maken I Wie kent uw vader beter als ik P En bovendien is hij thans zwaar ziek Mogelijk s het toch dat William hem O spreek daar thans niet over als ik u verzoeken mag I viel zij hem in de ieie Ik weet zelf nog volstrekt niet of of William rajTBeminti Geliefd kind Op eens is het mij also eenhel licht in myn oude hersens opgaat U niet beminnen In die prachtige oogen zien en niet uit liefde krankzinnig worden Maar houdt gij dan de mannen voor stokïisschen Bell Een trek van humor zooals daarop vroeger steeds te zien was werd op het gelaat van den oude9 heer zichtbaar En nu Go s zegen zij met u mijn kind I Thans moet ik ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETT SBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geuren De bloeiende bollen maken een verrukkelyk schoon geheel met het jeugdige lentegroen dat uitbot aan de tallooze vrucht en loofbcflmen eo met de veelkleurige bloesems die overal voor den dag komen zoodat er thans zonder eenige overdrijving van het Westland kan gezegd worden vol bloesem van boven vol bloemen omlaag Ofschoon het weer guur en ruw is geweest staan de bollen ongemeen schoon en krachtig te velde Een enkele blik op de frissche bloemen op de krachtige bladeren bewgst hoe goed het nieuwe gewas op den Westlandschen bodem wil tieren beter zelfs naar velen bewereu dan in het eigenlijke boIlenUnd De bollen voor veilingen staan op langwerpige bodden van ongeveer 18 rijnl voet lengte en 3 v t breedte elk bevattende 42 rijen van 8 bollen gaan dus ongeveer 2 bedden in de vierk rijnl roe zoodat de winst per bed hier niet groot behoeft te zijn om die welke met de beste teelten wordt behaald te overtreffen Behalve de voordeelen van een goedkoopen en geschikten bodem die een uitmuntend gewas geeft heeft de boUenteelt hier ook niet womig profijt van de beschutte ligging der bedden die gemeenlijk dicht tegen de muren worden aangelegd welke niet weinig een vroegtijdigen en voorspoodigen groei bevorderen Dezen winter hebben vele bedden nogal van deaardrat geleden die vele bollen vernield heeft zonder dat men veel tegen den verwoester vermochtDe stemming voor de veilingen is zeer levendig zoodat er hooge prijzen verwacht worden De opbroKgst der veilingen wordt op ongeveer ƒ 20 000 geschat Delftsche Cl Vóór eenigen tijd deelden de Engelsche bladen mede dat de koningin zich een Dnitsohe dragonderuniform had laten maken Den volgenden dag weid dit bericht tegengesproken Nu vertelt de heer Labouchère iu TrutA dat het Terhaal toch grootendeels juist was De uniform zoa weg Want mijn vrouw zal een pijnlijken dag doorgebracht hebben U moest ik echter spreken O welke tijdingen breng ik thuis Hij zuchtte diep Mag ik haar ook dat van u vertellen Het ia althans een vroolijk zonnestraaltje in al deze ellende Alles papa Harvey Gij beiden zijt toch mijne beste vrienden Ja en wat nu het geld betreft Isabella Ik zal u Onzin Gij zult niets doen Later zult gij mijbedanken en zeggen Miss Burtaü die groot vrouwelijke rekenmeester heeft eens 25000 dollanlouter voor genoegen of uit een dwazen gril hetvenster uitgeworpen Dat is alles De oude man wist niet wat hem gebeurde Twee armen sloten zich teeder om zijn hals en in het volgende oogenblik was hij zachtjes de deur uitgeschoven Welk een meisje O 1 rank gij hebt uw geluk met voeten getreden achtstjiJhoofdstuk Eindelijk was het hoofd van de ürma Burion thuis gekomen In gezelschap van zy n ouden Engelschen kamerdienaar die sedert vele jaren den zieke roet trouwe aanhankelijkheid h d opgepast had hij de voor hem zoo vermoeiende reis gedaan De vreugde zoowel als do opgewondenheid van het wederzien had intusschen het gevolg dat hij de eerste