Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1890

gdlaukt irotiea op last van dun Uuitschun keizer die van plan was het dragonder regiment waarvan de koningin ohef is in Darmstadt te laten komen om het daar te laten insj cteeren door H M die bij die gelegeoheid dat aierlqké oostuum zou dragepDe keizer moest dat fraaie plan evenwel laten varen daar zqn grootmoeder bepaald weigerde het dragonderspak aan te trekken In den kraton te Djokjakarta werd op 3 Maart s morgens voor 12 uur het huwelijk voltrokken van Pangeran Poeger met Radhen Adjeng Sampoer eene Solosche prinses Bendoro Radhen Adjeng Moorsqah met Badhen Toemenggoeng Mangkoe IJoedho zoon van den hoofdregout Tjakraningrat Bendoro Radhen Adjeng Moortijah met Radhen Toemenggoeng Sosro Negoro zoon van Pangeran Iloedho Negoroj Bendoro Radhen Adjeng Moortasijah met Uadhen Toemenggoeng Banoe Ningrat zoon van den rijksbestierder van Djokja en Goesli Radhen Adjeng Sekarkedaten met Badheu Toemenggoeng Kartonegoro zoon van deq Pangeran Ario Mankoe Boemie Den Hag te voren zouden de bruigoms aan hunne btuideuf de gebruikelijke cadeaux bestaande in gouden of zilveren keukengereedschappen instrumenen om te batiken een bergje van zilver eene koe met een tjindé zekere geweven stof om den hals een gouden lombok en eene kist inhoudende Javaansche genfesmiddaien De bruigoms logeerden bij den rijksbestiorJer waarschijnlijk daar hunne aanstaande vrouwen vaiuhoogeren adel zijn om door te gaan voor zoons van hunnen gastheer eu zoodoende den afstand in rang schijnbaar te verminderen In den namiddag van den 3n Maart had de ontmoetiiig tusschen de jonggehuwden in den kraton plaats voor welke plechtigheid de ingezetenen door den Sultan waren uitgenoodigd Z H ontving de heeren in de pendoppo terwijl de dames naar do TTOttwenvertrekken geleid werden Middelerwijl werden door vier vrouwen eenigo voorwerpen beslaande in een bamboe n blad tampah waarop rijst in den vorm eener pyramid stond een patjol een gajoong een aarden pot met water en een pipisan oen voorwerp om iets fijn te malen onder de tratak op den grond gepLmtst Na aankomst van den resident werd er thee rondgeuiend n kwamen twee vrouwelijke gandeks deu Sultan waarschuwen dat de bruigoms in aantocht waren Z H verzocht haar dit ook binnen te gaan melden Middelerwijl brachten eenige v ouweu vergezeld van drie adellijke vier zilveren bakken nrikawin gedekt met wit iloek naar deProbojekso en gaven die daar af Deze srikanin blijven in den kraton aU t ware in rail Toor de vier duchlers van den Sultan Daarna begaven zich de Sultan de kroonprins en de resident vergezeld van eenige andere heeren naar de Probojekso om de Batoc te begroeteü terwijl de geinviteerden volgden Op een wenk van den Sultan kwamen zijne vier dochters vergezeld door acht kleine meisjes met waaiers zich aan de voeten van Z H nederzetten Evenals Pangeran Poeger die kort daarna door eenige prinsen werd binnengeleid kasten gene den voet van den Sultan en de Ratoe yaarna de begroeting van de autoriteiten plaats had Nu kwam Ifcngeran Adinegoro den Sultan mededeelen dat de vier bruidegoms uit de Üanoeredjau dagen te bed moest blijven Zijn uiterlijk vervulde zijne dochter met groote zorg De hiiisdocter zag den toestand minder donker in Rust is voor hem de hoofdzaak lir zullen nog wei dagen ja woken komen waarin hij weder geheel opleeft Zijn laaie natuur stuit hem in slaat het lang uit te houden Zoo luidde zijn uitspraak Bijna zoo lang als Isabella zich kon herinneren kon zij zich baar vader niet anders voorstellen dan als een zieke Ken langdurig ruggomergslijden had zijn flinke eens zelfs schoone gestalte geheel ver magerd Op twee stojtken leunende liep hij reeds rond toen Isabella nag een kind was En hoewel zij dus gewoon was iBt hij er slecht uitzag vond zij hem nu geducht nverminderd en achteruit gegaan Ook zijn zenuwachtige haast en prikkelbaarheid scheen verergerd en vervulde haaY feart met groote zorg Desniettegenstaande deei zij al het mogelijke om hem op te vroolijken en het verblijf in zijn huis hem aangenaam te maken Zijn onrustige geest was echter niet tevreden met die lieftallige zorg Als hij zich maar eenigizinï krachtig voelde verlangde hij dat z j tot iaat in Jen avond aan zijn bed zou zitten en hem vertellen alles wat de ziken en het verdere betrof Het was niet zoozeer gebrek aan vertrouwen want hij vertrouwde zijn kind ten Yolle wat hem zoo veel eischend deed zijn Het was alleen eergierigheid en trots die em daartoe dreef Hij onder wiens handen de onde naanv van de firma zijn goeden klank bij na verloren had zag aangekomeu xraa Mfmtup Z H gslsatte lieu onder de tratak te geleiden Evenals de vier bruiden uit den kraton en Pangeran Poeger waren deze kostelijk uitgedost in huwelijkacoatuum het bovenlyf naakt en met eene gele stof bedekt Fageran Poeger ging heen naar den Danoeredjan waar zyne aanstaande hem wachtte vervolgens had de ontmoeting onder de tratak plaats De vier do hters van den Sultan elk door eene prinses geleid traden tegenover hare mannen die regentea tot bruidsjonkers hadden Tussohen de paren stonden dd bovengenoemde voorwerpen Het ceremonieel begon met het elkear toewerpen van sirih het symbool van et wederkeerig schenkeu der liefde vervolgens sloegen de vier man ea met den patjol de punt van den rijstberg om als t ware het verschil in rang te doen verdwenen waarop de prinsessen met een gajoong met water de voeten van hare mans bevochtigden ten teeken van onderwerping Daarop werden tnsschen de paren eenige eieren stuk gegooid het symbool der vruchtbaarheid on de echtgenooten namen hunne vrouwen op droegen ze weg het symbool van algeheel bezit zetten ze in draagstoelen waarna zij zelven achter de draagstoelen te poanl in optocht naar den rijksbestiorder togen In den Danoeredjan had hetzelfde ceremonieel tussii heu den Pangeran Poeger en zyne vrouw plaats Toen de echtgenooten hunne vrouw binnendroegen werd er een draad die op hunnen weg gespannen was verbroken ten toeken dat alle vroegere familiebetrekking had opgehouden te bestaan en die van man en vrouw daarvoor in de plaats kwam Des avonds vierde men bij den rijksbestierder feest na aankomst van den resident en diens begroeting van de jong gehuwden die gezamenlijk onder eene pendoppo haddtn plaats genomen ging men aan tafel Naafloop van bet diner werd de partij met eene wajangvoorstelling besloten Den 4u Maart trokken do jonggehuwden s morgens tegen elf uur in optocht naar Pangeran Ario Mangkoe Boemi Pangaran Proeger met zijne vro iw in een draagstoel de andere jonge vrouwen eveneens in draagstoelen gevolgd door hare mans te paard Ald ar vsrblijveu de vijf paren eenige dagen om feest te vieren Gelijk de oranje appelen in de buvenSanta Anua vallei zijn de dAiven de voornaamste vruchtcultuur in het Sain Joaquin dal in Oalifornie Tresno ij het centrum dezer industrie die de voordeeligste ia aan de geheele Stille Zee kust De weeldrige groei der wijnstokkea grenst daar aan het wonderbaarlijke Het distriet Tresno levert meer dan de helft van den geheelen druivenoogst van Californie op en het product is even goed bekend en bemiiM in NieuwjSngeland als in San Francisco In 1882 bedroeg de opbrengst van het district Tresno 4000 kisten van 20 pond Zeven jaar later was dit 550 000 kisten Het product van den geheelen staat was in 1888 groot 1 034 000 kisten Hiervan werden 534 000 geleverd door het district Tresno en 290 000 door de distrieten Riverside eu San Bernardino Omstreeks 16 000 hectaren grond zijn tegenwoordig in Tresno door de druiventeelt ingenomen meestal van de muscadel of muskaat soort In de laatste twee of drie jaren zijn de wijngaardeu zeer in omj vang en waarde toegenomen In hot begin van 1889 wared er 6000 hectaren mede beplant waarvan 4800 hectaren met muskaatdruiven Gedurende het vol pet werkelijk innige bewondering zijne dochter aan Altijd en altijd opnieuw wilde hij van haar hooren hoe gezien de firma Barton thans in de handelswereld was hoe uitgebreide zaken zij droef Dan schitterden die ingezonken oogen met vroolijke glans en de wasbleeke handen bewogen zich zenuwachtii heen en weer Somtijds ook streken zijne magere vingers liefkozend over Isabella s hoofd Hij sprak echter steeds weinig Naar Mr William vroeg h j in iet eerst in t geheel niet ofschoon zijn dochter reeds in hare brieven met lof gesproken had van den nieuwen procuratie houder Vo ir hem was deze eenvoudig een goede werkkracht die door het verstandige meisje in beweging gebracht zeer goede diensten aan de firma kon bewijzen Miss Burton s hart werd dan vaak pijnlijk aangedaan toch durfde zij nog niet van William te spreken voor het oogenblik althans niet Er zouzich wel eens een goede gfelegeuheid daarvoor opdoen waarop zij den zieke kon mededeelen wat flinke steunh i haar geweest was en hoe hij sinds maanden reeds de last der zaken van hare schouders genomen bad En wanneer hij hem dan eerst had leeren kennen dan zou hij hem ook achten en spoedig inzien dathij een gentleman was Eenige dagen na zijne thuiskomst vroeg Mr Burton naar Frank Harvey een onderwerp waartegen het jonge meisje reeds lang met vrees bad opgezien Waarom was haar beminde hem nog niet eens komen opzoeken Waarom had zij in hare brieven den gende seizoen werden nog 4000 hectareu met uiuuwewijnstokken beplant en de uitbreiding moet in den afgeloopen winter nog grooter geweest zijn Men hjeft ontdekt dat irrigatie voor de wyugaarden nuttig is en niet schadelgk zooals men tot dusver geloome Rozijnen van Californisch gewas worden zonder eenige kunstmiddeloD geheel in de 7 n gedroogd wat wegens het klimaat mogelijk is Gedurende den zomer en den vóorherfst valt er geen regen en de uachten zijn even droog als de dagen Men legt de geplukte trossen twee weken lang in open bakken in de zon en keert ze eenmaal na afloop van dien tijd sijn ze roz nen geworden In den regel verkoopt de planter direct aan de pakkers 011 2 stuiver per pond gaat voor een vootdeeligen prijs door Als de pakker de druiven gesorteerd en in kisten gedaan beeft is de gemiddelde pr js in het groot te Tresno 5 stuivers per pond Bijzondere merken rozyneu in doezen op ryen of meetkunstige figuren kleine cartonnen doozeD enz behalen in Californie en elders Villekeurige pryzen Tegen 5 stuivers het pond of 8 shilling per kist brachten de 560 000 kisten Tresnosche rozguen den pakkers verleden jaar ƒ 2 640 000 op van welke som de planters ongeveer de helft ontvingen Met do hoogst opgevoerde cultuur onder de langste ondervinding en de grootste bekwaamheid heeft men het wel eens tot eene opbrengst van ƒ 960 per acre weten te brengen en is ƒ 600 per acre niets ougewooQs De druif is wol eens de Vriend van den armen man genoemd doch geen arm man kan in de beste on veiligste localiteithet noodige begin maken Rijkdom is geen vereigchte doch zonder een matig bedrag in kapitaal kan men niets uitrichten Do bekende fabrikant A W Scholten deelt in de Pr Groninger Courant uit eigen ervaring iets mede dat wij hopen dat aan ieder die zich ooit met vuur kokend water of stoom brandt in herinnering zal komen zoodra het ougeluk geschied is Het volksvooroordeel dat het aanwenden van koud water den brand naar binnen doet slaan moet overwonnen worden De heer Scholten schrijft In het najaar van 1844 bevond ik mij in mijne kamer aan de Aibriok te Foxhol t B oen jongen bij mij kwam met het benicht dat N enhuis de sagomaker zich erg had gebrand Ik begaf mij dadelyk tot hem en vond den beklagenswaardigen man op een kuipersblok gezeten Hij was met het eene been tot aan de knie in een vat met kokend water gestapt de geheele huid tot blaren verbrand was aan de kous vastgekleefd zoodat het gehéclo boen rauw was Wat moest daaraan worden gedaan Ik had meermalen gehoord dat men het gebrande deel met groene zeep moest bestrijken en daar niemaj iets beters wist begon men direct met de iuwrij viugskuur Terstond werd om een doctor gezonden die last gaf het been pet water koel te houden Hierdoor verminderle weldra de ondragelijke pijn maar daar er te veel tijd was verloopen voor hij in het water kwam limrdo het wel een half jnilr oer de man volkomen hersteld was In datzelfde jaar had ik het ongeluk in hetzelfde vat te stappen gelukkig minder diep zoodat de brandwonde oveii den enkel een kring vormde ter breedte van een hand Onmiddellijk liep ik naar een kuip met koud wnter en stak den voet er iu laatsten tijd zoo weinig van hem gesproken Deze en dergelijke vragen konden niet uitblijven en werden ook werkelijk door don ouden heer gedaan Moeilijke oogqnblikken braken toen voor het jonge meisje aan Op de moest vergoelijken e wij e doelde Isabella haar yador mede wat er voorgevallen was Ov r hot verloren kapitaal spra zij slechts zeer voorbijgaaud en meer dan eens weigerden hare lippen voort te gaan Maar zij kon toch niet alles zeggen Waaneer echter de verstandige oogeu van den zieke zoo uitvorscbeiid op haar rustten dan kwam zij zich zelf voor als eene zondares In roerende taal op aandoenlijke wijze sprak zij dan van Harvey s vader en dat hot haar eonigst streven was geweest ii arme diep bedriefde ouders te helpen Toen s Mr Burton echter zeer vertoornd geworden on h j gaf in de meest krasse bewoordingen aan z jne teleurstelling over de verijdelde plannen lucht De ouders zoo luidde zijn oordeel waren zelf de schuld van het ganscbe ongelAk zij hadden hun zoon van jongsaf bedorven en verkeerd opgevoed I Nu moesten zij zelf de gevolgen daarvan ondervinden Dat kwam van zoo n dwaze opvo ing I En overtuigd Wat h j zelf ean betere in praktijk had gebracht streek hy gotedkeurend over Isabella s lokken Zoo w ren in ae diepste stilte en de grootste afzondering de laatste weken sedert de heer des huizes was tertiggekeerd voor Isabella voorbijgegaan Nu ovoeUo it goea pijn Modat ft na een lialf uur in dut koude bad vertoefd te hebben mij weer naar mijn kamer begaf Pas was ik daar aangekomen of de pijn deed zich opnieuw gevoelen Ik liet m i toen een emmer koud water brengen en dit gedung venersoheu Dat hield ik vol tot s nachto 2 uur Toen kwam het mij voor dat de brand volkomen uitgetrokken was en begaf ik mij te bed Dit was echter vau iuitcu duur want na een kwartier zag ik mij door pgn genoodzaakt de koudwaterkuur opnieuw te beginnen en vol te houden tot den volgenden morden 11 uur Nu sneed ik de kous van het been pakte den enkel in watten voelde geen pgn meer zag na twee a drie dagen de huid vernieuwd en na verloop van eene week was ik volkomen hersteld In den herfst van 1849 kreeg ik een nieuwen stoomketel Toen die in gebruik zou worden genomen bleef ik bij den stoker in het ketelhuis De ketel sprong en hoewel dadelijk hot dak dat niet met een zolder gedekt was van het ketelhuis vloog toch was terstond de geheele ruimte met stoom en kokend water gevuld Ik sprong onmiddellijk op en snelde naar het naastbijzgnd vertrek waar ik mg in een kuip met koud water lïet vallen Na verloop van 5 a 6 minuten eerst kwam P Doornbos die den ketel stookte kermende en klagende dat hg zich zoo gebrand had Dadelijk in een kuip met water riep ik hem toe en toen hij jammerend antwoordde Neen ik kan niet ik kan niet gaf ik hem tot bescheid Dat helpt niet gij moet Toen hierop de herhaling volgde dat hij niet kon sprong ik uit mijne kuip pakte Doornbos op stopte hem in een andere kuip en hield hem zoolang vast tot hij niet meer tegenspartelde Daarop liet ik hem los en sprong zelf weer iu het water Op mijn roepen kwam eindelijk de heer Freije in dien tijd timmerman der fabriek en vroeg wat er te doen was Maar toen hij mg aanzag sprongen hem de tranen uit de oogen mgn geheel gelaat was één blaar en daardoor vreeselijk opgezet de banden aan de buitenzijde eveneens torwgl zij door hot aangrijpen en verplaatsen van den stoker aan de binnenzijde geheel rauw waren geworden zoodat de huid er in vellen bij neerhing Door de voortdurende nfkoeliug met water gevoelde ik echter geheel geen pijn dadelijk was ik id de kuip geheel onder het water gedoken waarna ik ét tot den hals in zitten bleef en bij het voelen van de geringste pijn het gezicht onder het vorfrisschende vocht hield Jjater naar bed gegaan hield mijne eehtgeuoote bij mij de wacht en zorgde dat niet alleen mijne handen in koud water konden blijven maar ook mijn aangelicht daarmede begoten werd zoodra ik brand noch pijn gevoelde Toen de uit üroning n ontboden dr Jonxis den volgenden morgen arriveerde verbond deze de gewonde handen met compressen doorweekt met olie en melk en vourspülde dat weldra de woudkoorts zou intreden terwijl na 3 ü 4 dagen de handen wel zouden etteren Deze voorspelling werd gelukkig niet bewaathtid De wondkoorts bleef weg en toen de handen na verloop van 8 a 4 dagen weer vorbgnden werden kwam er de huid in plaats van etter voó den dag Hoogst treurig daarentegen was de oflx op van dit I ongeval voor P Doornbos Hij was doordien hij niet direct het ketelhuis verliet erger gebrand en nief 200 spoedig in het water gekomen als ik Hij had toen ik naar mijne woning ging de kuip weer verlaten zoodat hij wellicht slechts 15 fi 20 ininuteu in het water hoeft vertoefd wat op verre nn niet voldoende is ora don brand behoorlijk te laten uittrekken Keno zorgvuldige verpleging was dan ook niet in staat hem te redden reeds den eersten dag na het intreden van een hovigo wondkoorts strief hij des namiddags Uit den aflwjp dezer drie ongelukken blijkt ten duidelijkste daf wanneer iomau4 zich mot heet watej en wellicht ook met vuur brandt dit niet alleen het leven niet zal ko n maarmen zelfs niet de minste pijn behoeft te Bgden als ér maar koud water bg de hand is en het gebrande d el 12 ü 20 uren al naardat het diep ingebrand is met water wordt koud gehouden Ingeval men niet dadelijk water bij de hanil heeft is molk wijn olie azijn en alles wat slechts vloe baar en koud is even goed maar water is het goedkoopst en daarom verkieslijk Als we madame Adam de redactrice van de Nouvelle Semie aan het woord zien iu hare Lettflls sur la politique extérieure of als we madame Thénard hooren sprekwi over La littérature Fran aise ffl art de dire les éorivains chez oux dan komen we er zoo licht toe om den ernst van hot behandelde onderwerp te vergeten en alloen te letten op de aardige of liever eigenaardige wijzo waarop in zulk eene causerie met dat onderworp wordt ora gesprongen Het doet denken aan een kind dat met do pop speelt Eerst worden al de kleediugstukkon bekeken Na een aandachtige besohouwing van het hoofdhaar ziet hot kind opeens naar de schoentjes 010 zijn van leer de hare van stof maar ze heeft el leereu ja maar die worden alloen Zondags gedra gen iSa t aandaobt is op dit oogenblik geheel van de pop afgeleid Even zien of de pop ook zulke mooie kousen aanheeft als zg neen ze zgn maar effen doch ze passen goed bg tjaponnetje Nu denkt ze weer geheel aan de pop Zoo doet ook de conférencière onophoudelijk zien we haren vlucbtigen geest afdwalen weggeleid door kleinigheden Toch luisteren we gaarne als zg tan bet oord zijn want zij ontdekken aan de oppervlakte reeds tal van kleine bijzonderheden die wij met een minder scherpziend oog gowapond zouden voorbijgaan In de Nouvelle Revue is thans mevr do San Carlos bezig hot oen en ander over Amerika te vertellen De afgezaagdheid van het onderwerp wordf vergoed door het nieuwe standpunt van waaruit de beschouwingen worden gehouden Ze schrijft o er do vrouw het jonge meisje het huwelijk de dagelijkscho inrichting van het loven over de rol dio de machine in het bestaan der Amerikanen speelt enz Tal van instellingen zijn opgericht ten b te van vrouwen uit hoogeren stand dio haar fortuin verloren hebbon De belangrijkste van deze is the Ladie ExchaTtge hetgeen allicht aan een gewone beurs zou dien donken waar de dames door speculeeren haar geld zouden terugwinnen t Hoeft er echter niets van het is een praktische wijze van weldadigheid die de hand reikt aan allen die zich in behoeftige omstandigheden bevinden zonder haar te kwetsen en zonder haar in oen toestand van werkeloosheid te laten die de Amerikanen als bron van vele ellende beschouwen Ue vrouw die van deze instelling gebruik wil maken behoeft zich slechts aan te melden en haar naam en adres op te geven waarover steeds de meest stipte geheimhouding wordt in acht genomen Dan wordt haar tegen betaling van v jf dollars een nommer gegeven onder welk merk zij een geheel jaar aldaar allerrei proeven van vrouwelijk handwerk kan tentoonstellen fraai borduurwerk porceleinjchilderijen linnengoed kinilerkloeren enz tot zelfs confituren en gebak Tijdens Kerstfeesten on Nieuwjaar komen do rijkeren in de en bazar stoeds een gedeelte van hunne talrijke gelegenheidsgesohonken Icoopen En t kan gebeuren dat eene vrouw er het werk dat hare zuster heefl tentoongesteld koopt eu bewondert De inrichting bloeit on bewgst aan vele uitstekende diensten En toch is er onder de werksters menig moisje en menige vrouw die alleen werkt otnzich een ruimer kleedgeld te vorschaft en Want het z JH werksters van de eerste soort die Amorikaansche vrouwen zegt mevr de San Carlos zelfs zij die uitgelaten protmaakstcrs lijn Veleiuwerken naar het schijnt o u niet gek of ziek te ivoHen In plaats van een man zoekt men dilar bozigheid voor een meisje on met hart en ziel wijden zij z ch aan haar gekozen roeping zooals ze het noemen Ook over de machines on d vereenvoudiging an levenswijze die er het gevolg von is geeft mevrouw de S C hare bevindingen ten boste daarbij voor de waarheid instaande HJaar alles vereenvoudigd is wordt een huis van drie verdiepingon vaak onderhouden door oen enkele meid Vooreerst in plaats van olielampen vindt men er gas in keuken kelders gangen woon on slaapkamers In t algemeen vindt men eon kachels m do kamers Eén man is in iedere straat belast met het aansteken en onderhouden dor cajorifères met kolen stoom of gas die het gehealo buis wel is Wxiar verwarmen doch tevens ongezond maken Ook al worden ze niet mot gas gestookt de keukonkachels zijn altijd zeer eenvoudig Er zijn machines vnn allerlei aard om de groentenschoon te maken eieren te kloppen bro od te snijden den vloer te vegen vaatdoüken te wasschen messen te slijpen onz De kleine lifts om het eten uit de keuken naar de eetkamer te brengen en dé spreokbuizen werken mede tot vergemakkelijking van den dienst De wasohmacbine is een prachtvolle uitvinding Eu de wijze waarop geverfd houtwerk parketvloeren koper kristal zilver wordt gonpetst maakt dit werk bijna tot een sp ellotjo Die fraaie boekenkast waorop een schoone etrurisoho vans prijkt is uw bed Druk even op een knop terzijde aangebracht en de deuren die naar u toe openvallen vormen een heerlijk bed waarin go gerust slaapt als ge tenminste niet droomt dat uw bed plotseling weder dichtslaat on u in de kast opsluit In de kamer van don heer des huize ziet ge een groot bord dat overeenkomst heeft met oen toestel voor electrische schalen Ge drukt op een knop on een minuut lat zi ge een agent van politie voor u staan Een druk op oen andere knop doet plotseling een brandweerman naar uw h uls snellen gereed om een begin van brand te blusschen of om zoo noodig alarm te maken Een derde knop i bestemd voor den boodschapsjongen eenlivereikneclitje van 10 tot 15 jaar He al de boodschappen verricht Ook vergeelt hij de jonge dames naar de komedie Tot zoover mevronw do San Carlos Het is toevallig dat Sardou toen hij ettelijke jaren geleden de 4 merikanen persifleerde in zijn comedio Le femme forte reeds aan dezelfde uitvindingen dacht Antk Bolteilandscb Overzicbt Te Hamburg zijn door de politie op 1 Mei gedurende den werktijd alle vergaderingen en gedurende den geheelen dag alle publieke bijeenkomsten verboden Op oen zeer woelige arboido sbijeenkomst te Milaan word besloton mot het oog op de tegenwoordige crisis den 1 Mei niet het werk te staken maar den dairopvolgenden Zondag een groote betooging in de arena te houden ton gunste van een werkdag van acht uren Hoewol de Fransche regeering hooft laten verspreiden dat zij geen vrees koestert voor den dag van 1 Mei noemt zij toch groote voorzorgen om elke rustverstoring te voorkomen De in garnizoen te Melun te Fontainebleau en te Versailles liggende cavalerie regimenton hebben bevel ontvaugen zich den 29slen dezer naar Pargs te begeven om ter beschikking te worden gesteld van den militairen gouverneur der hoofdstad De prefect van politie de heer Loze heeft per circulaire allo poliliecom missarissen van Parijs uitgenoodigd Sk beginnen met 30 dezer permanent in dienst te zijn Do beweging onder do werklieden in Oostenrijk geeft nog steeds roden tot ernstige ongerustheid In Galicië en Silezie is do orde niet weer gestoord maar de gegoede ingezetenen der plaatsen waar de werkstakers zoo geducht hiris hielden voolen zich zoo weinig gerust dat zij bij grooteïi getale naar de naburigo garnizoensteden verhuizon De rogeering versterkt overal do garnizoenen eu bereidt zich aldus op don groüten betoogingsdag van 1 Mei voor Intusschen breidt do werkstaking zich als eenbesmettelijke ziekte uit Overal komen do werklieden plotseling met eischen voor don dag somszoO overdreven dat geen workga er ze kan inwilligen en staken dan terstond den arbeid Een derWoonerbladen rekent uit dat op t oogenblik inhet gelieele5 land ongeveer 300 verschilleuife werkstakingen aian de orde zgn en daarvan zijn er bijna 100 to Weenen Het ergste is de wérkstakitig der gaswerkors Tot dusver bobben 250 stakers on 800 kolenscheppers zich bij de beweging aangesloten De gasmaatschappij welke vijf fabrieken in verichillenjedeelen der stad heeft bot iilt baar werklieden ƒ 1 20 tot ƒ 1 50 per da en is niet voornemensdit loon gelijk do werklieden eischen in oous metde helft te verhoogen Er worden echter onderhandelingen gevoerd tusschen de directeuren on dowerklieden welke misschien nog tot eon schikkingkunnen leiden maar indien dit nief baat gaatWeenen een duisteren tijd te gemoet In eonigo fabrieken zal den werklieden op 1 Mei vrijaf worden gegeven gelijk reeds door de wapenfabriek Steyr en eenige iveverijen te Briinn is toegezegd Te Weenen zijn do meest zonderlinge geruchten iu omloop over do plannen welke de socialisten tegen 1 Mei beramen maar de rogeering stelt de burgers gerust eu verzekert dat zij oor de handhaving dor orde instaat Niettemin komen uit de voorsteden vooral dio waar vele werklieden wonen steeds vorzooken om militaire bescherming Aan deze verzoéKen wordt steeds voldaan in zoover ten minste de sterkte ynn ho garnizoen van Weenen ongevoor 20 000 man dit gedoog t Volgens brieven uit Brazilië wordt het meer en meer waarschijnlijk dat do nieuwe constitutie bij plebisciet zal worden vastgesteld 011 niet in da constituante zal worden behandeld liet denkbeeld is het eerst geuit in een blad dat met den nynister van Financien in connectie staat Do Regeetiug heeft dit in Brazilië zt or gebruikelijk middel aangegrepen om de publieke opinio te polsen over een denkbeeld dat haar natuurlijk toelacht omdat zij in oen constituante gerekte en hartstochtelijke debatten en misschien wijziging van haar ontworpon ducht die bij een plebisciet niet staan te vreezen Nu heeft de pers het dus geopperde denkbeeld algemeen boven verwachting gunstig opgenomen wat de regeering den noodigen steun schenkt In Brazilië schrijft men is zoo iedereen journalist elke courant heeft oen rubriek waarin tegon betaling oen ieder onderteekonde stukken kan plaatsen over wat hij wij en daarvan worijt zoo buitengewoon voel gebruik gemaakt door de Brazilianen om hun oordeel te zeggen over alles Ön nog wat dat man in waarheid kon beweren op die wijze een beeld te krijgen van de publieke opinie En die publieke opinie is thans algemeen ten gunste van het plebisciet De voorgenomen groote manoeuvres te Straatsburg konden niet doorgaan wegens het slechte weder Er is groote parade gehouden en daarna diner bij Prins Hohenlohe Gisteren kwam do Keizer x Darmstadt aan De Keizer hooft den schout bij nacht Heusner op verzoek ontheven van bet beheer van t