Goudsche Courant, dinsdag 29 april 1890

Woensdag 30 April 4808i 18 10 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe InBendlDK 7an adverteo tifiti kan gaBOhieden tot édn uur des oamiddagB van den dag der uitgave Departement van Marine en in zijn plaat benoemd den schout by nacht HoUmann Do Bondsraad heeft behaWe de orereenkomst mot Nederland over den meisjeshandel goedgokourd hel wetsontwerp Windthorat waarbq weder een fragmentje der Meiwetten wordt afgeschaft namelyk dat waarbij het onbeToegd uitoefenen van kerkelgke bedieningen met verbanning wordt bestraft en eindelijk de overeenkomst met de Oost Afrikalgn voor een geregelde stoomvaartver binding met de Oostafrikaansche kust De Luxemburgsche Kamorzittiug is gesloten nadat zij besloten had den bouw der spoorlyn yép Wasserbülig naar Grevenmacher aan de Prins Hendrikmaatschappij op te dragen en nadat zg tegen het advies v n den Raad van Stato ook in tweede leiing de couponlieliwting had aangenomen Met de luiting eindigt ook de ambtstermijn van de president Servaia die zooals thans bericht wordt niet yn ontslag had genomen maar aan de laatste zittingen geen deel meer nam PETROLEUM NOTEEaiNGEN van de Makelaars Gaitzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd ÏMca Tankfust ƒ 7 95 i ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 05 Mei le ering ƒ 7 90 September October November en December levering ƒ 8 S0 ay 8 36 333 Staats loterij 4e Klasse Trqkking van Maandag 28 April No 17638 26 000 No 488 en 15787 ƒ 1500 No 11916 en 20795 ƒ 1000 No 146 en 19492 ƒ 400 No 730 en 2179 200 No 1490 1756 4313 7896 13955 en 20241 100 84 2932 5755 142 2958 6787 220 2959 5795 258 2990 5829 399 3020 5835 471 3025 5902 475 3040 5927 558 3143 5948 848 3179 6031 870 3197 6033 888 3200 6047 919 3206 6050 948 3211 6159 956 3232 6203 1091 3296 6232 1Ï29 3300 6239 1307 3332 6354 1356 3369 6449 1376 3366 6487 1403 3505 6500 1456 3522 6607 1461 3544 6524 1476 3627 6526 1512 3650 6629 1551 3653 6546 1629 3670 6548 1796 3707 6748 1815 3771 6760 1833 38 19 6799 1908 3830 6940 1906 4070 6942 1930 4177 6943 1951 4181 6967 2032 4328 6989 2121 4334 7031 2124 4387 7054 2153 4394 7064 2161 4419 7134 2221 4461 7152 2260 4548 7248 2298 4549 7283 2352 4672 7304 2380 4675 7310 2410 4808 7347 2416 4809 7382 2446 4905 753 2448 5079 7629 Prijzen van ƒ 65 41 2892 5734 8279 10394 12704 16901 18944 8401 10427 12751 16984 18963 8448 10520 12890 16985 19076 8457 10639 12909 18051 19116 8501 10591 12959 16265 19184 8B 2 10649 12992 16282 19186 8580 10788 13041 18312 19297 8561 10823 1305S 16335 19322 508 sito 3 o 8562 10852 13205 18391 19335 582 3157 5973 8572 10939 1 3226 16392 19390 815 3168 6016 8604 10968 13320 16438 19411 8664 11022 13376 16578 19434 8701 11026 13386 16650 19447 8711 11045 13499 16761 19466 8720 11050 13578 16762 19470 8723 11100 13733 18764 19648 8743 IU72 13816 16888 19604 8745 11187 13855 17003 19716 8871 11222 13892 17133 19721 8912 11224 13922 17188 19769 9076 U2Ï8 13964 17236 19786 9117 11235 13966 17388 19810 9119 11247 13985 17414 19850 9125 11256 14033 17421 19861 9164 11259 14034 17449 19890 9208 11300 14076 17478 19930 9333 H816 14177 1750ri9945 9345 11317 14179 17507 19959 9354 U321 14393 17610 20009 9362 H32S 14438 17646 200 32 9364 11332 14445 17703 20070 9369 11375 14468 17712 20079 9374 11442 14484 17724 20095 9377 11470 14608 17874 20116 U477 14 47 17914 20127 11492 14691 17986 201469466 11499 14695 18028 201709523 11521 14708 18047 201719528 11571 14721 18062 201809674 11581 14725 18063 20186 9654 11593 14777 18071 20205 9676 11670 14865 18077 i 0233 9779 11722 14888 18193 20248 9810 U789 15018 18208 20268 9812 11824 15030 18330 202889822 11865 15043 18346 203149864 11872 15172 18361 203649880 11923 15185 18370 20385 9928 11948 UÏW 18486 20444 2448 6UV DSi 9974 11949 15234 18438 20462 2619 5104 7675 10008 11957 15280 18449 205M 2633 5144 7682 10046 12094 15334 18544 20540 2893 5149 7739 10049 12128 15352 18672 20626 2706 5158 7740 10142 12272 15592 18687 20630 2708 5167 7746 10177 12 395 15612 18836 20657 2751 5192 7756 10180 12410 15664 18837 20749 2788 5202 7784 10273 12481 15705 18866 20805 2805 5334 7802 10290 12628 16725 18868 20823 2867 6538 7803 10328 12699 16728 18894 20900 5583 7853 10837 12665 16887 18911 20985 671 818110391 12669 ADVERTENTIÊN ♦ Hedea overleed onro jongste lieveling JOHAN Slechts l5 maanden mochten wg ons in zgu bezit verhangen H J B PLIEGEB J C A PLIEGER VAN ZiJLL Utrecht 24 Aprfil 1890 Zy die iets te vorderen hebben van of te betalen aan wglen M SBON in teven Burgemeester Tan de Gemeenten Gouderak en Berkenwoude worden verzocht daarvan aangifte of betaling te doen ten haize van Mevr de Wed D M VA DB KASTEELE BttON te Gouderak vóór ot uiterlgk op 13 MEI a s Namens de Erven M Bhon G E BRON Gouderak 26 April 1890 VERLOREi Een Zilver HORLOGE met dito Kettingje en klein Medaillon r aan van achteren met Haar bewerkt Die hetzelve terugbezorgt ter Boekdrnkkery van B A VERZUL Korte Tiendeweg zal goed beloojtd rordenl J vamGROOSJ bosk ooi beveelt zich aan tot het LEVEREN van W keur Leidsche ROOMBOTER ADVfiRTENTIËN in tXXe Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Ig Algemeeo erkend als het beste MONDWATER defv wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden dor tanden taAdpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename renk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S e5ï ater in aanmerkelijk vergrootte üeMchen voor 60 enU 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aanggwend met Dr POPP s Tandpoeder of TandpuU steeds de tanden geïond en schoon hoodt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 VenuH zeep en onnebloemen z ep POPP s GekristallUeerde en Trangpariint 1 Caycerlnezeepen zijn de fijnsto Toilet on gezondheidszeepen welke ook e en verwonderlijken witten tint te weeg brengen § 0 üe namaaksels van Anatherin Hondwiiter verwoesten de tanden binnen korten tijd VB J r J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkela van Nederland Men verlangë uUdrukkel k Dr POPPl eckte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpersdruk van A Bsimkham Zoow Opeiil are Verkooping te GOUDA ten overataan van Notaris MO TIJN aldaar op Dinsdag 13 Mei 1890 s morgens 9 uur in en vóór het locaal in de Nieuwitteeg wflk E Nummer 17 van Staande en andere Meubelen LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDEGOEÜ deo geheelen invenUris eener SPEKSLAGERIJ waaronder VBTPEN W0B8TMACHINE BLOEEEN enz voorU eenig GOUD en ZILVERWERK en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping van 10 2 en van 2 4 uur Pleiziervaart naar EOTTEEDAM op ZOl DAG 4 MEI met de SeOon achroefboot IJael II GEVRAAGD een bekwamen geheel op de der fabricatie Brieven on r No 1984 aan het Bnreaa dezer Conrant UALTHA mmm 10 Cent per Pond PRIMA KWALITEIT J GEERITSEN Doet SALFs BAARD mCTUlJR MtÊ d natnorlgke kleur temg B droogt gpoedig op en waecht niet jfij £ af Prifa f 1 20 per flacon B Verkrggbaar bg J H C HUINCK F Hz Hoogstraat te Gouda LIRDOOR S Eatknobbela HoomvHea JSuideelt Wr€Hten enz worden in 7 i 8 dagen tjjd geheel verwflderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prija per flacon met penseel SO eta Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekeqing van A v TOIJLL Alom te bekomen BE QOUBSCIE 8LA2EN of de beschrgvins der beroemde geschilderda Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Gtasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderigke Nomn s VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜD A 29 April 1890 Z M heeft aan den Burgemeester van Bodegraven den heer W Lotsy toestemming verleend om tot 1 Mei 189 te Gouda te bleven wonen Naar wij vernemen is tot deskundige b j de voorJaanexamens voor lager onderwijs te s Gravenhage nog benoemd de hoer H J W Huber alhier Benoemd tot onderwijzer aan de openbare school No 1 te Zevenhuizen de heer R Sohouten te Gouda Ue heer E Boere is benoemd tot hoogheemraad an het boogbeemraadiohap van do Krimpenerwaard Eergisteren avond trad in een der herbergen te iZevonhuizen een socialistisch sprpkor op voor een vr tulrgk publiek en gaf de meer en meer gebruikelijke redoiieoringeK ten baste Na afloop ging ieder rustig zunc weegs Het hoofdbestuur der Vereeniging voor Lijkverbranding heeft in verband met het besluit der algemeene vergadering om hier te lande een lijkoven te bouwen uit zijn midden eene commissie van drie leden benoemd bestaande uit de hoeren A J C J 8 Bergsma te Amsterdam jbr H T Hora Siccama lid van den gemeenteraad te s Gravenhage en M Symons te lUitterdam om de zaak voor te bereiden en een voorstel voor de algemoeno vergadering in te dienen Door 18 leden is de storting in het fonds voorlijkovens gedaan die recht geeft op crematie voorrekening der vereeniging t L FEUILLETON 1 Vil het Duittch ACHTSTE HOOFDSTUK Sleahta eens had zij den moed gehad hst was enkele dagen nadat de oude Harvey zijn bezoek gebracht had het kantoor te betreden Zij deed het dan ook uitsluitend om deze reden niet onnoodig aanleiding tot praatjes te geven Want de menschen konden het even zoo goed vreemd vinden als zij in t geheel daar niet meer kwam ala dat zij daar dagelijks heen ging De ontmoeting met Mr William daar ontnam haar echter de noodige kalmte en zelfbeheersching Ik heb dagelijks uit uw mond eene beslissing hopen to hooren over mijn lot miss Burton Met een somberen troosteloozen blik richtte de procuratiehouder deze vraag bij haar binnentreden Doch met opgeheven hoofd bijna trotach had hij toen voor haar gestaan alsof hij daardoor bewijzen wilde dat hij geen oogenblik berouw had over hetgeen er was voorgevallen en ten allen tijde bereid was om te vertrekken Het voorstel der afdeeling s Gravenhage van de 1 Maatschappij tot bevordering der geneeskunst in zake de vaccinatie dat in de aanstaande algeraeene vergadering dier Maatschappij zal worden behandeld vindt zijne oorzaak in het antwoord van den minister van binnenlandeohe zaken op het voorloopig verslag van hoofdstuk V der staatsbegrooting over 1890 waarin gezegd werd Het voor en tegen van verplichte vaccinatie zal bij de behandeling der herziening van de wel van 4 December 1873 Stbl No 184 die eerlang raar de ondergeteekende zich vleit bij de Tweede Kamer der Staten Generaal aanhangig zal worden gemaakt ter sprake komen De afdeeling vermoedt op grond der antecedenten dat art 17 der wet zal worden opgeheven en geen verplichte vaccinatie in het eerste levensjaar zal worden ingevoerd De afdeeling acht na de laatstelijk gehouden enquête der Maatschappij van geneeskunde voor de vaccinatie uitvoerig beloog over het nul der vaccinatie volkomen overbodig maar zij wenscht dat er op worde gewezen dat ons land yt ór dn invoering der genoemde wettelijke voorschrihen bij herhaling door pokkenepidemieën ii i eetroffea o a nog in hevige mate van 1870 ISfeZtoen meer dan 20 000 zijner bewoners a a pokk sin bezweken terwijl het na de invoering dier rofei chrifton meer on meer van de ziekte versohoonij bleef zoodat in 1888 slechts 1 persoon aan die zjekte overleed In een brief uit de hofstad in de Anh Ct leest men i Zou de hofsimd bestemd zijn de risee van gansch Nederland te wórden met hare waterverversching Na lang onbeholpen rondtasten beeft de Raad eindelijk een besluit genomen dat wel noch de zomerspuiers noch de anti zomerspuiers in t gelgk stelde 1 maar onder het voorwendsel van nader onderzoek de I eindbeslissing verdaagde en nu staat het te vreezen Verban mij uit uwe omgering miss Burton zend mij desnoods dadelijk weg daar gij ongetwijfeld in mij een onbeschaamde moet zien I Zonder mij te rechtvaardigen wil Ik uw huis verlaten Maar anders handelen kon ik niet andera handelen mocht ik niet als man van eer De uitdrukking van zijn edel gezicht was bij die woorden kalm en waardig zoodat Isabella onwillekeurig moest denken aan het oude kindersprookje dat Sally haar in hare jeugd zoo dikwijls verteld had van dien ongelukkigen prins die door een boezen toovenaar in een armen klerk was veranderd I Wie was toch deze vreemde Diiitscher die van hun eerste ontmoeting af haar zoo imponeerend was tegemoet getreden die dat fiere meisjeshart zoo onwederstaanbaar had veroverd Een oogenblik kwam nog de gedachte bij haar op of het niet beter zou zijn de opkomende hartstocht te bedwingen Juist nu was de meest geschikte gelegenheid daar om aan allen twijfel een einde te maken Zij had nu slechts te zeggen Goed ga dan Mr William Ik was de verloofde van den door u mishandelden Frank Harvey Wie gaf u het recht u in die familie aangelegenheden te mengen uW tógenwoordigheid is hier voortaan eene onmogelijkhewrfeworden Maar neen zoo kon zij niet spreken Zijne tegenwoordigheid was voor haar een noodzakelijkheid geworden evenmin als zg lucht en licht kon ontberen kon zij leven zonder hem Ijiever dan dat ware ADVEBTENTIEN worden geplaatft van 1 5 regels a 50 Centen iedere re l meer 10 Centen GROOTE LBTTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dat dit voorzichtig en onschuldig besluit zelfs niet uitgevoerd zal kunnen worden Want ik zet bet een gemeentebestuur eenig onderwerp door eene oommissie te laten onderzoeken wanneer niemand lid van de commissie wil zijn Hot eerste drietal deskundigen door B en W aangezocht hunne zorgen te wijden aan eene zaak die geroepen schijnt don professioueelen goeden naam van de vakmannen die er mede in aanraking komen te beschadigen zoo niet te bederven het eerste drietal heeft al voor de vereerende opdracht bedankt en dit doet mij vreezen dat verdere uitnoodigingen even vruchteloos zullen zijn Trouwens dit is de eigen schuld van het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente dat in alle zakeu meer eigenwijs dan verstandig zich hier zoo te zeggen opzettelijk aan een échec heeft blootgesteld Dat het lidmaatschap van de communie van onderzoek naar de vraag der zomerspuüng na al het geraas geblaas en misbaar dat niet heel of halfdeskundigen er reeds over gemaakt hebben door de ware deskundigen niet sterk begeerd zon worden was natuurlijk te voorzien In die omstandigheden hadden zoowol oen goed overleg als het belang der zaak geéischt dat men zich alvorens tot eene keuze over te gaan vooraf had vergewist of de gewenschte mannen eene eventueele benoeming zouden aannemen Zulk een onderzoek had meteen tot besprekingen aanleiding gegeven die vaak iemand die voor eene hem op t lijf vallende benoeming bedanken zou tot een ander besluit brengen Maar men heeft in de vergaderkamer van B on W blijkbaar zoo geredeneerd vragen we aan de menschen of ze eene benoeming zullen aannemen dan bedanken zij maar sturen wij hun zonder voorloopige aanvrage eenvoudig de benoeming thuis dan zullen ze niet durven bedanken Nu hebben de heeren gerekend buiten den waard de mes op de keelzetterij heeft verkeerd gewerkt en na het bedanken van de drie uitstekende deskundigen voor deze lastige com Isabella Burton het vaderly k huis ontvlucht om ergens in een vergeten hoekje der aarde onbekend met hem te wonen Op zijn vraag kwam derhalve geen antwoord hare lippen bleven vast gesloten maar wat de lippen verzwegen dat verrieden hare oogen Die ééne diepe innige blik deed Mr William duizelen van vreugde Wat de wereld nog aan geluk en zaligheid hem kon aanbieden een duizendvoudige vergoeding voorde in zijn jeugd ondervonden smart dat brak thans als een gulden zonnestraal door de somborere wolken te voorschijn Nu trok ook hij als een gevolg van een snel besluit het masker van zijn gelaat en de onbewegelijke koele trekken van don procuratiehouder der firma Burton ondergingen eene plotselinge verandering Het meisje ontstelde op dit gezicht zeer en zij voelde haar hart luide kloppen Wat zij gehoopt vurig gewenscht ja gevreesd had daar in die beide oogen stond het te lezen daar stbnden de woorden die zij zelf in eenzame uren slechts had durven fluisteren die echter h geluk van baar gansche leveri in zich bevatten Ik bemin u Geen van beiden sprak echter een woord Verbannen wegzenden had zy als uit een droom ontwakend na eene vrijle uitgeroepen Toen was zij weggeijld zonder hem nog eenmaal aan te zien zonder zich te bekommeren om de verwonderde blikken van het kantoorpersoneel waarvan niemand begreep wat dat beteekende