Goudsche Courant, woensdag 30 april 1890

missie het eerst aangewezen is het te vreezen dat nieuwe benoemingen eerst dan eene commissie in het leven zullen roepen wanneer men de 7 kerheid van optreding in een lager gehalte van deskundigheid is moeten gaan zoeken Dat ons college van burgemeester en wethouders een echt pechvogel kransje ia vooral in de waterververschings gejchiedenis erken ik ten volle maar deze eerste teleurstelling met de commissie van onderzoek hebben zij alleen zichzelven te wijten Zaterdag had te s Hage de jaarlijksche algemeenevergadering plaats van aandeelhouders der EersteNederl VerzekeringMaatschappy op het leven tegeninvaliditeit en ongelukken Uit het verslag der Directie bleek dat in hetboekjaar 1889 in de afdeeling Levensverzekering werden afgesloten 2663 kapitaalsverzekerihgen tot eengezamenlijk bedrag van ƒ 1 786 942 67 en 56 renteverzekeringen tot een bedrag van ƒ 28 100 60 Hettotaal verzekerd bedrag op ulto Dec 1889 bedroeg ƒ 5 672 602 10 aan kapitaalaverzekeringen i on f 54 374 95 aan renteverzekeringen i De jaarpreraien ondergingp een vermeerdering van ƒ 60 602 90 en stegen daardoor tot een bedrag van ƒ 274 102 81 Aan premie in eens werd bovendien gestort in 1889 voor een bedrag van ƒ 23 019 74 In de afdeeling Ongelukken verzekering namen de verzekerde bedragen ook aanzienlijk toe en wel A tegen gevallen met doodelijken afloop metƒ1 961 374 69 B tegen ongevallen die levenslange geheelo of gedeeltelijke invaliditeit veroorzaken met ƒ 2 222 965 06 C tegen ongevallen die tijdelijke onbekwaamheid tot werken ten gevolge hebben met ƒ 1 880i7H In het geheel was n deze afdeeling op uit Dèc 1889 verzekerd aan kapitaal uit te keeren bij oifaeTillen die den dood of goheele of gedeeltelgke levenslange onbekwaamheid tot werken ton geviiÖge hebben voor oen bedrag van ƒ 20 198 048 26 ï arvan ƒ 9 212 666 26 is verzekerd door werkgeveriïton behoeve van het bij hen werkzaam personeel y De afdeeling Invaliditeit door andere oorzaken dan alleen door ongelukken zal volgens mailedeeling van den President commissaris binnen enkele weken onder beperkte voorwaarden in werking treden Na de vereisciite stortingen in de reservefondsen en de gewone afschrijvingen blijft volgens de winst en verliesrekening der eerste afdeeling een voordeelig saldo over van ƒ 19 203 54 en volgeus die dor tweede afdeeling een voordeelig saldo van 8686 6SVj Beide rekeningen alsmede de balans te voren door een commissie uit de aandeolhouders nagezien en met de boekeu vergeleken werden goedg keurd evenals het voorstel om aan de aandeelhouders het bij de statuten bepaalde maximum nl 5 pCt als dividend uit te keeren De overwinst ten bedrage van ƒ 20 000 werd volgens de statuten bestemd Toor uitkeering aan de verzekerden voor de zekerheidsfondsen enz In 1889 werden aan bestaande aandeelhouders 735 nieuwe aandeelen te en den koers van 105 pCt uitgegeven Ook het bedrag waarvoor deze nieuwe aandeelen boven pari werden genomen werd volgens de bepalingen der statuten in de zekorheidsfondsen gestort Die zekerheidsfondsen door dezen dubbelen aanwas dus aanzienlijk vermeerderd zijnde lieten toe dat in de eerste afdeeling 80 aandeelen en in de Ja zij was weggevlogen daar zij zich herinnerd had dat zij de vertegenwoordigster was van de firma Thomas A Burton daar het zoete bedwelmende geluk van dit uur haar dreigde te overweldigen De dagen die nu aanbraken waren zeer warm echte Augustusdagen Miss Burton stelde haar vader voor die iu een kleine dicht bij New York gelegen badplaats door te brengen daar de atmosfeer in de groote stad bijna ondragelijk was geworden Doch de zieke verzette zich daar hardnekkig legen Ga gij daarheen Bell antwoordde hij knorrig Sleep mij toch niet weer van hier laat mij in NewYork sterven Ik heb al lang genoeg verlangd naar het gezicht mijner trotsche geboortestad die door geen andere wordt geëvenaard Ben ik niet onlangs negen maanden achtereen aan zee geweest Wat heeft het gebaat Bust is voor mij de grootste weldaad die ik in mijn eigen huis het beste vind De docter drong derhalve niet meer op het gaan naar eeu badplaats aan doch raadde aan dat Mr Burton dan minstens ééns per dag een rijtoertje zou doen welke raad natuurlijk werd opgevolgd Het was op zekeren heerlijken Augnstas avond dat de zieke in een gemakkelijke landauer naar het central park reed Van uit zijn venster keek Mr William de wegrijdende equipage na Een frisch koeltje woei na zonsondergang over de stad DaariJoor uitgelokt greep ook hij naar zijn hoed om een paar uurtjes in de vrije natuur door zij niet deu schi in onmiddellyk door de Eerste het voorstel Kei valle in de bes geering en het De Regeering de veertien op vervullen door 1 geneigd zijn in al zin te adviseorenjl wetsontwerp in ml lege voor de ZeW De Brusselsohi schrijft het Volga Toevallig luisi Ik kon het nidruk bezochte bos asperges bq £ en jonge dai weinig sprak f Cos geus de f naast haar stbn gé ie no paj willen hebben alsof hun besluit band zou staan met de eerlang mer te nemen beslissing in zake Hoe die beslissing ook uit nde verhouding tusschen de He lege brengt dit goen verandering il aisnu hebben te beslissen of zij llende plaatsen wenscht te doen die meer dan de tegenwoordige voorkomende quaostieu naar haren jf wel bij de Stateu tieneiaal een Bienen tot opheffing van liet Cjliil cherijen N v d I f tweede afdeeling 108 aandeelen met eeu rente aandeel konden wor on uitgeloot Als oummissatis werd herbenoemd mr H J Djjckmeester lidj vau de Tweede Kamer der StatenGeueraal te Oonnohem Na afloop der algemeens vergadering van aandeelhouders werd een vergadering van verzekerdon gehouden ter voorziening in de vacatur ontstaan door de periodieke aftreding van een der commissarissen door eu uit de verzekerden in de eerste afdeeling gekozen De heer dr L Egeling die aan de beurt van aftreden was werd als zoodanig herkozen torrespondent van bet IlaHdehiblad B omtrent Stanley e ik dezfr dagen een gesprek af j lu want hee was op een der ley4feeston en èrü stonden als een 1 4 J i m het vreemd dat Stnley zoo antwdprdd een vntod die ransel gevatheiiL fles gens j ils iSJnsejiit jj j Ken paar wekim geledon is reeds medegedeeld dat de voorzitter Ivan het College voor de Zeevisscherijen mr E JN Bahusen te Arasterdam aan Z M doii Konine ontslfljg als zoodanig heeft vo zocht met Juli af s i in eene Zatorda idda vergadering al de na dii vporbéel l hfelj de seoretari van het co w Leiden iHe reed pbt hoifli veruit J verkocht fa eft daaribn tt raaarj iof Stanley e n lenki it jietoeen liQught ud inen ofJa l él r iilie wi g maf t M l o idorschojdf golfen j i va I groote mannen pitj t a laatste soort b üu ling reiziger is oen lo gia e iwp it j egelmaligor schérptj dentt is on I of the shrewdest i i mist gilijk een buitenlandsch blkd aardig wain De jopnier i ient b8t jfeld I Stanley ecq IpH het 4ieti M Dé dich er die I Metjl of jhough Thans vBrnemen wg te süravjÈnhage jehou van dat ojege 1 op óben gevo gtl en dat j lege pro mr J T oiKoveer dertig jarenjcveneens aan deu Koniiworden Atheven Ji ül léprkei lj waar I u Stanl steW De gro jl oiil len die mfif 4an anderen II observant men 4 live Het iJlniBt geheel onb nd Vat daaïtoo heeft ge ven llot Coll voor ile l jevisgclji fjje hetwelk indertijd is ingesteld om da kegcqjiiug vaiza kkundig advies te dienen in aile aalj ele uhideiw l a op de zeevïs cherftbotrekking hjebbetf oi xai terbaud daarnaeide sfe ds was sspubigesteld uireeMsgelee rden dierkundigen en maflfiea van doj JprtMiijk heeft s nds het optreden vah het togeiiri wofflrdig taini tetie bij herhaling moeten onderviudeDjjidat zijne vlezen weinig geteld worden eiildatde Segpering blijkbaar meer waarde hecht aan dépersoonlijke meening vaii den KijktiAdviseur voorde Zeevisscherijen j opmerkte Maar Uie opmerkingsgave die redeneerIcraKht en vooral zgn sterk ontwikkelde plaats zin z n alle samengegroeid tot één vermogen dat iu dienst staat van zijn onverzottelüken wil D t is h groote verschil met een genie wiens denkvermog eu geestesgaven den wil beheerschen Deze vermogens liggen thans werkeloos Ëriis na zeer weinig ta doen en te spreken Geen weerspannige negers behoeven geleid geen giftige pijlen afgeweerd geen koorts bestreden in geen ondoordringbaar woud paden gehakt geen trouwe vasthoudendo Duitscber bewogen te worden van zijn poat te gaan Niet omdat hij zooveel denkt op het oogenblik van he afgeluisterde gesprek dacht hij misschien aan den borg drukproeven die op zijn schrijftafel lagen te wacht n maar omdat by niets te zeggen heeft zwijgt Stanley Ik moet Kmin Pacha naar de kust brengen w ik zal dit doan ziedaar het eenige denkbeeld waarvoor Stanley zijne gaven heatt moeten inspannen Kr is niets geniaals in en ook niet door hem uitgedacht t Is een opdracht als iedere andere alleen twintigmaal zwaarder dan de moeilijkste Het ware even dwaas Hercules een genie te noemen omdat hij 12 groote werken volbracht Men heeft Stanley zulke vreemde dingen laten zeggen er zijn zooveel zoog interviews bekend gemaakt waarin noch do ontdekker noch de andere spreker één woord gezegd hebben dat hel niette Verschillende aan het Departement van Waterstaat gerichte atukk n bleven in deu laatsten tnd geheel onbeantwoord en uit allerlei voorvallen Beeft rich bij de leden de indruk gevcsligd dat de tegenwoordige Eegeering op de medewerking van het college weinig is gesteld Terwijl in het najaar van 1889 aan don voorzitter van het college door den Minister van Waterstaat werd opgedragen de aanstaande conferentie te sGra venhnge over de zalmvisscb rij op de Maas tusscben Frankrijk België en Nederland te regelen en te leiden benoemde de Minister in het begin van Dit alles heeft nu eenmaal de voorzitter persoonlijk het voorbeeld had gegeven ook de andere leden met uitzondering van éen genoopt om door gezamenlijke ontslagaanvraag te doen blijken dat zij ofschoon steeds vervuld van warmen ijver voor de belangen der Nederlandscbe zeevisscherij toch het volkomen nuttelooze van hun w erken en streven inzien zoolang dit toch niet door de Eegeering wordt gewaardeerd en het daarom beter vinden zich terug trekken Zij doen dit met opzet reeds nu omdat te brengen Hij voelde zich verre van opgewekt Hoe zou dat eindigen Wakend zoowel als droomend zag hij Isabella s feeenoogen voor zich die hem zoo overredend zoo hartelijk hadden tegengesproken en thans was dit fula morgana weder verdwenen Toen Miss Burton eenige dagen geleden hem aan haar vader ha4 voorgesteld heel stijf en vormelijk toen zon niemand hetzelfde meisje in haar hebbeu herkend Dat is Mr William had zij kalmweg zonder eenige verlegenheid gezegd die zich ten opzichte van ons huis zeer verdienstelijk heeft gemaakt en uw kind de zware last der verantwoordelijkheid heeft van de schouders genomen Zij had hem bij die woorden echter niet aangezien Eu toen de beide heeren kort daarop over de zaken waren gaan spreken was zij weggeslopen Sedert dat oogenblik was do hoop uit William s hart weggejaagd Dat alzoo was haar vader Een knap talentvol man blijkbaar daarbij diAdelijk en helder in zgn oordeel Zijne besliste wijze van sproken deed denken aan die zijner dochter Toch was het alsof er een koude wind woei tusschen hem en dezen man Nog steeds voelde hij diens trotschen blik op zich rusten voelde hij den koelen drukvan diens mageren hand In droevige gedachten verdiept ging William de trap af Het huis scheen hem heden als uitgestorven Do daarin heerschende bijna neerdrukkende hitte had zeker ook het dienstpersoneel naar de aan den achterkant gelegen galerij of veranda die tot den tuin toegang gaf doen gaan Toen hij Miss Burton s boudoir voorbij ging bemerkte hij dat de deur een weinig open stond Hij stond stil en onwillekeurig ging zijn blik de kamer door Daar stond hij dB prachtige vleugel waaraan zij zulke heerlijke tone wist te ontlokken Een onbedwingbaar verlangen om weder eens aan het muziekinstrument plaats te nemen dat hij in zoo langen tijd niet gedaan had maakte zich van hem meester Hij kon er geen weerstand aan bieden Hij dacht er op dat oogenblik volstrekt niet aan dat l et streed togen de etiquette eu de bou ton om in afwezigheid van Miss Burton haar kamer te betreden en evenmin kwam het in hem op dat hg op bet punt stond een onbescheiden handeling te plegen Zijn geniale kunstenaarsnatuur overwon en deed allo kleingeestige bezwaren gering achten Slechts eens daar te spelen waar hare vingers dagelijks op de toetsen rustten o hemel welk een genot welk eene zaligheid moest dat zijn Zijn hoed wierp hij weg en reeds zat hij voor het geopende muziekinstrument Zulke tonen hadden iu dit vertrek nOg nooit geklonken In volle accoorden ruischte het door do kamer om spoedig daarop in zachte betoovereode melodieën over te gaan aan zijne kunstenaarshanden ontvloeide allerlei heerlijke klanken die nu eens aan het raischen der zee dan weer aan het kwinkeleeren eens vogels deden denken Wordt venolgil verwonderen is dat allerlei zonderlinge meeniugen over zijn werk in Afrika bestaan Hij deed den tocht om eigen eer om een naam te maken zegt de een Emin Pacha moest verwijderd worden uit een ge bied dut door de Engelschen kon worden bezet meent de ander Hij was het vleesch geworden puftisme beweert een derde Moed brutaliteit en verder bluf niets Toch schrijft weer een ander op besohermenden tooni ook waar de gloriekroon een weinig bezoedeld wordt moeion wij hem veel vergeven omdat hij voel gedaan heeft Alsof iemand die boekjes schrijft en redevoeringen houdt iets aan Stanley te vergeven kon hebben Karakters als het zijne kunnen niet gemaWkelijk door luchthartige l ransohou en Belgen of door schoolmeesteraohtige Nederlanders worden begrepen Het waar heldhaftige en groote in een daad is niet het doel maar de wijze waarop de geest waarin zij volbracht wordt Bedreven Tromp en de Buijter groote heldenfeitoh omdat ze zoo viuiiig op de vijanden gebeten waren of 1 omdat zij trilden van moed I onversaagdheid en vad landsUofdo Was De Wit ee$i groot staatsman qéndat hij zoo bijzonder veel viè Holland hield of toindat hij ütpor talent en eerzucht door opspflngoiTdcn drift tot doen en donken gedreven werd StanW zou Emin oven goed bevrijd hebben in het b lang van een groep avontuurIgko kooplieden als ill hemzelven Hem te gaan zooken dat was het groote vraagstuk met zijn reeks van samengesteldo breuken diii vereenvoudigd moesten iworden Niar hof Albert meer en terug en weer naar het meer ondanks de vijanden die in allerlei vormen dreigden dat was hot heerlijk moe lijke werW mot zyn eenig dool het er goed af te brengen Wat ons betreft schroef gisteren de Standard wijl zijn tovreden te golooven dat de redenen die StaMoy de opdracht der Emin l acha commissie deden aannemen van gomengdon on samengestolden aard waren Dit is gewoonlijk hot geval bij mannen an de wereld die de dubbele taak hebben voor de menscBheid te werken en toch daarbij zich zelven niet te vergeten Met de kennis van hetgeen tot I dusverre hem aangaande bekend is geworden moet I verklaard worden dat alle beweegredenen die don grooten Afrika reiziger leidden en richtten eervol en waardig zijn en dat geen eerlijk man zich daarover ooit zou behoeven te schamen Maar de laster snufl olt dogs in de voetstappon van den voortvarende on voorspoedige zelfs door de moorassen en bosschon van het Zwarte Werelddeel on zonder deze zou Stanley s room onvolkomen zgn Wat Engelschon vooral in hem erkennen en waardeeren is zijn onverzettelijke wil en onverschrokkenheid Zij eeren een man die eenvoudig met goed gevolg zijn leven in de hand draagt die anderen tot gehiiorzaamheid dwingt door zijn heldhaftigheid en het voorbeeld van zijn kracht Zij begroeten den Leader of men met gejuich Doof gemaakt door het dagelijksch gerammel der praters gekweld door hen die schrijven verwelkomen wij met vreugde den man die niet schrijft en praat maar doet Het werd mij vergund den grooton werker den lovensvoUen roemrijken pionier van het onbekende land te loeren kennen uit de gesprekken met dr Parke en zijne officieren met veloii die hom vroeger ontmoetten en gelukkiger dan ik de hand mochten drukken Ik heb den kleinen gobruiuden grijskop dicht langs mij zien gaan ik heb hem in do koene I oogeii geblikt en ik heb iets van de tooverkraoht I gevoeld die het gebod van dien man moet uitwerken I op een hoop onwillige inlanders in het binnenland I van Afrika Hij is waardig de Columbus van het zwarte werelddeel te heeten is van hem gezegd Ik begrijp niet waarom dit een eeretitel zou zijn Heeft Columbus meer gedaan dan hij of is het alleen omdat Columbus al zoo oud is Geen naam kan eervoller zgn voor den armen John Bowlands uit Wales die als scheepsjongen zijn leven begon dan de roemrijke en ontzag gebiedende van Stanley Omtrent de acht uren betooging te Leeuwarden t schrijft men aan het Uandehblad het volgende I CJit geheel Friesland stroomden Zondag duizenden amen naar de hoofdstad Per spoor en per stooraI boot per trekschuit in wagens te voet bereikten zij omstreeks 11 uur in den morgen de stad en trokken begeleid door commissarissen van orde naar de twee vereenigingsplaatsen Om halftwaalf waren de drie zalen bij de wed Van der Wielen reeds geheel gevuld meerendeels door de lieden die van buiten waren gekomen en dus naar rust verlangden Eene talrijke menigt e moest buiten blijven en begaf zich voor een deel naar het land van den heer Pel achter de haven waar evenmin een plaats onbezet bleef De geheele menigte kan zouder overdrijving op 7 ü 8000 mannen en vrouwen worden geschat Te 121 j nur werd bij Van der Wielen de vergadering geopend door den heer J Dijkstra secretaris van het Friesche Comité voor Algemeen Kies en Stemrecht Hierna beklom de heer H van Zinderen Bakker het spreekgestoelte om zijne denkbeelden over eene regeling vau een wettelijkon arbeidsdag te ontvouwen De spreker betoogde dat ons land achteraan komt waar het de arbeidswetgeving geldt en hoe krachtige aaneensluiting ter verkrijging van een normalen of liever maximalen arbeidsdag met eer minimum loon voor allen te bereiken is Ora duidelijk te maken hoe die zaak geregeld moest worden had hij oen wetsontwerp samengesteld dat aan de vergadering werd voorgelezan en toegelicht Volgens hem kan nog het participatiestelsel iiooh coöperatie den toestand der arbeiders verbeteren De lange arbeid van den een ontneemt aan den ander het werk on veroorzaakt werkeloosheid Hij veroordeelde tevens ten sterkste werkverschaffing En nu zegge men niet dat ej in ons land geen ruimto is voor deivelen dio om arbeid vragen Er is van alles gonoeg maar het ongeluk is dat er alleen toenemendo welvaart valt te bespeuren bij do bezitters en de bedolaarsgestichten overbevolkt worden Groote schuld heeft daaraan de stoom die voor den morkm een zegen kon zijn maar een vloek is wijt hij door het kapitaal ton behoeve van het kapita al wordt geëxploiteerd Vervolgens stond spr stil bij het treurige verschijnsel dat 80 000 kinderen in ons kleine land van alle onder ijs zijn verstoken voeding derven en opvoeding Hot wetsontwerp door hem gemaakt bezit zeer zeker vele gebroken maar hij ontwierp de details en itau onze tvettenmaicers de taak om volgens de ruwe gegevens een staatsgebouw tot stand te brengen waarin arbeid en brood zijn te vinden voor ieder die werken wil en kan Hij noemde werkstakingen een ziekteverschijnsel doch ze ziju het laatste redmiddel van den arbeider Do sprekeri eiidigde met do verheerlijking van het streven zijner partij on met da kracht welke gelegen is in vereenigïng Na den heer Bakker trad de heer Vitus Bruinsraa als spreker op Deze noemde do houding van het gemeentebestuur tegenover de betoogcnde werklieden zeer ougastvrg en achtte alle machtsvertoon volkomen onnoodig Daarna tot de hoofdzaak komende wees hij op de voordeden die z i aan een wettelijk bepaalden arbeidstijd verbonden zijn Als voorbeeld van te langen arbeidstijd wees hij op de bakkers te Leeuwarden die tegen ƒ 8 s weeks 14 18 on 20 ja zelfs 25 uren moeten werken Dadelijke gevolgen zal deze meeting niet hebbeu dooh voor de propaganda zal zij groot nut hebben Do heer Bruinsma heloot zijn rode met een aanhaling uit Bellamy s Looking Backward waarin de huidige toestanden op sarcastisciio wijze werden afge childerd Hierna verlieten alle aanwezigen do zaal ora plaats te maken voor hen die buiten wachten Dezelfde rodenaars herhaaldon voor dezen het gesprokene In de schuur van den heer Pel die ongeveer 1000 menschen kan bevatten en waar het publiek vier malen wisselde waren de enkele hooibuiten de baucbalken zelfs door hoorders ingonomen De spr stond in een melkkar De vergadei ing werd geopend door den voorzitter van het Friesche comité den heer O Stellingwerf redacteur van hot ïrimche P olkdlad die in scherpe woorden gispte de houding van het gemeente bestuur van Leeuwarden Dr Vitus Bruinsma betrad daarop het primitieve spreekgestoelte en hield dezelfde rode als bij v d Wielen De heer G L van der Zwaag bekwam daarop hot woord zette uitvoerig het doel der meeting uiteen oil wekte op tot orde opdat deze dag zou worden een historisch feit in de geschiedenis van Nederland Op beide plaatsen werd druk ingezameld ten behoeve van de werkstakers in de veenderijen te Beets Om vijf uur in den namiddag werd de terugtocht aanvaard in dezelfde goede orde als waarin men s morgens in de stad was gekomen Op de booten werden de vlaggen en vaandels ontplooid het strijdlied werd aangeheven en men stoomde weg Een extra trein bracht de bezoekers uit het Zuiden Oosten en Westen der provincie huiswaarts Buiten de Vrouwenpoort vertrokken do bewoners uit do Bilddorpen de vrouwen in wagens de mannen te voet De wacht in de oude hoofwacht op het Hofplein rukte in en de rijksveldwachters keerden huiswaarts Boitenlandscb Overzicht De uitslag der verkiezingen voor den Pargschen gemeenteraad is aldus Gekozen zijn 21 personen als 12 republikeinen 8 conservatieven en 1 Bou langist Voor de 59 overige zetels moeten herstemmingen plaats hebben Daarvan staan in 42 wijken de kansen gunstig voor de republikeinen in 13 gunstig voor de Boulangisten en in 4 gunstig voor de conservatisven De anu somietische candidaten hebben zeer weinig stemmen gekregen Ongeregeldheden zijn er niet voorgevallen Te Tournon TuUe Ladévo Huffee Evreux en Avallen had de verkiezing van eenen afgevaardigde plaats In de drie oirstgenoemdo districten werden republikeinen gekozen In do drie andere moet eene herstemming plaats hebben De Fransche ministerraad heeft o er den toestand in Dahomey beraadslaagd De ministers Roche Bouvier en Barbey die president Carnot op zijnjreis vergezelden waren eer teruggekomen en alleen de heer Yves Gnyot die met den president naar Pargs terugkeert ontbrak De minister van marine deelde de laatste berichten mede welke hij van den commandant Fournier had ontvangen Uit Koionou zijn 100 man versterking gezonden naar Porte Nuovo die weldra gevolgd zullen worden door een afdeeling tirailleurs uit Senegal Voor ammunitie en andere benoodigdheden is ook gezorgd zoodat voorbopig goen gevaar bestaat Den 6den Mei wanneer de Kamer weer bijeenkomt zal de regocring hare plannen ten opzichte van Dahomey mededoelen hetzij uit eigen beweging hetzij in antwoord op du interpellatie hierover welke nu reeds is aangekondigd Intusschen is het te vreezen dat den Franschen niet lang rust zal worden gegund Ten minste volgens particuliere berichten uit Kotonou zet da koning an Dahomey zijn marsch naar Porte Nuovo voort cu is hij met zijn troepen reeds tot oen geweerschot afstands van de versterkingen genaderd De talrijke belangstellenden dio do eerste zitting van het Pruisische Heerenhuis bijwoondon moesten teleurgesteld huiswaarts keeren Niet alleen was prins Bismarck niet aanwezig maar ook ontbrak de minis terpresident Von Caprivi van wiei men een dergelijke redevoer ng had verwacht als hij onlangs in het Huis van Afgevaardigden hield Nadat eenige zaken van ondorgeschikt belang waren afgedacn werd besloten den Gden Mei weer bijeen te komen en dan met do behandelling van de begrooting een aanvang te maken Men verwacht dat Caprivi zich dan op dergelijke wijze als in het Huis van Afgevaardigden aan da loden zal voorstelI len Van meer belang evenwel is de rede welke de rljkskanselier iij den Rijksdag zal houden wanneer deze over 8 dagen bijeen Komt Naarmito de eerste Mei nadert beginnen zich bij verschillende Begeeringen symptomen van zanuwachligheid te toonen Voornamelijk is dit het geval in Oostenrijk waar onheilspellende voorboden van de Meibeweging tot ongerustheid stemmen en de omvangrijl ste deraonstratien zijn beraamd De NewYork Herald heeft don inval gehad Bismarck over dit thema te laten interviewen en als zijn reporter de woorden van Bismarck juist heeft weergegeven dan heeft hiJ verstandiger gesproken dan hij op dit gebied vaak gehandeld hoeft Was ik nog Minister moet hij gezegd hebben ik zou mij van alle inmenging onthouden en do zaken haar natuurlijken loop laten Werd de wet overtreden ik zou krachtig ingrijpen maar ik zou do arbeiders niet beletten zich vroolijk te maken en in processie rond te loopen Onhandige maatrego n om kwaad te voorkomen zijn dikwijls de eenige oorzaak van het Jtwaad dat geschiedt C est parier d or naar men ziet en het i p te wou ncheo dat de regeerders s eeds in dien geest handelden De eerste Mei is niet gevaarlijk meende Bismarck en het succes zal grootendeeh nthangen van het weder Er waie bij te voegen dat alleen daar gevaar kan ontstaan waar een ophooping vau anarchistische on kwaadwillige elementen aanwezig is die er slechts op nit zijn in troebel water to visschen en iedere beweging willen aangrijpen om hun slag te slaan Vandaar dat er bijv in Parijs eenige reden is voor ongerustheid doch de Regeering hoeft zich voldoende gewapend en omvangrijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen Zij is vast besloten alles te laten zeggen en alles toe te laten zoolang het vreedzaam blijft maar onverbiddelijk streng te zijn zoodra de ordo verstoord wordt Constans en de Gouverneur van Parys laten niet met zich spotten In Londen daartegenover waar men aan straat demonstraties gewoon is on het gepeupel door de ordelievende werklieden zelven in bedwang worden gehouden is niemand ongerust Do Engelsohen zijn overigens zoo practisch geweest de demonstratie in Hyde Park uit te stellen tot 4 Mei dat is tot Zondag zoodat op geen werkdag behoeft te worden verzuimd Prins Bismarck trad in zijn verdere rodeneeringen tegenover den reporter in beschouwingeu over het socialisme De strijd tusschen kapitaal en arbeid meende hij zal nooit uitgestrodou zijn maar die strijd is de voorwaarde oor ontwikkeling en ven