Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1890

gen om der keurbende van onze Koninklijke Marine en van ons leger zoowel hier als in de Indien te tooneu dat ons volk den mannen dankbaar is die de oer dor vlag hoog houden Landgenooten steekt met ons den ridders der M W O bij het intreden in de burger maatsohappg de broederband toe Amsterd m 30 April 1890 Luit Generaal Jhr G M VERSPIJCK Luit Generaal K tan deb HEIJDEN Vice Admiraal Jhr K de CASEMBROOT Generaal Mnjoor J H ROMSWINCKEL Mr G VA N TIENHOVEN Mr S A VENING MEINESZ Jhr Mr G J Th BEEL ERTS tan BLOKLAND Mr J G GLEICHMAN Mr F J M A REEKERS Mr E N RAHU8EN G A baron TINDAL Kolonel F A van BRAAM HOüCKGEïiST LuitenaBt Kolonel A A F LANZING Majoor J F D BRÜINSMA Miyoor A D J DE MAN Majoor G m VfVS CHARLES B0I6SEVAIN 1890 Donderdag 1 Nel 4209 GOUDSCHE COURANT JSietiwS en Advertentieblad voor Gouda en Onnttr i voor Gouda en Omstreken 333 teStaats loteriJ 4e Klasse Trekking van Dinsdag 2 April No 1214 ƒ 5 000 No 11996 r 8 000 No 2230 1 000 J No 10117 16268 400 No 11284 20067 200 No 6593 10189 13814 18287 100 Prijzen van ƒ 65 134 4615 4793 7371 10087 12447 14941 18130 165 2631 4817 7423 10125 12451 15023 18206 257 2768 4840 7434 10196 12603 15039 18225 271 2818 4848 7472 10205 12608 15136 18269 310 2840 4908 7490 10232 12647 15416 18365 352 2921 4913 7508 10S14 12654 15420 18388 369 2984 4975 7531 10345 12703 16429 1841S 416 2994 5094 7544 10352 12777 15461 18447 426 3032 5153 7621 10454 12791 15464 13494 596 3042 5168 7637 10500 12846 15465 13605 614 3057 5190 7735 10520 12863 15495 18636 637 3086 5191 T779 10548 12985 15519 18678 666 3173 5214 7869 10605 18062 15563 18767 679 3189 Stl6 7897 10607 13116 15690 18772 732 3291 5232 7SM 10A08 13118 15647 18776 773 3308 5296 8UJt 10685 13128 15694 18919 901 3327 5311 8089 10638 13137 15723 18942 992 3351 5328 8119 10688 18170 15764 18964 935 3353 5348 8199 10694 13287 15777 19070 943 3358 5376 8244 10777 13297 16934 1912 9 4 3374 5388 8282 10808 13313 15981 19216 957 3384 5398 831 10871 13381 15999 19226 997 3399 5394 8323 10878 1Ï384 16281 19253 1027 3416 5395 8 377 11015 13422 16326 19289 1060 3429 5436 8384 11091 13481 16440 19307 1275 3467 5490 8435 11138 13505 16496 19394 1279 3560 5585 8516 11208 13515 16614 19408 1289 3630 5666 8522 11218 13573 16518 19484 1329 3641 5670 8622 11233 13603 16560 19495 1364 3647 67 39 8623 1133J 13614 16587 19638 1393 3667 5844 8636 11463 I3R42 16619 19648 1435 3679 5942 8663 11490 13724 16622 19700 1534 3704 5950 8696 11491 13781 16790 19713 1546 3778 6985 8704 11500 13785 16826 19870 1666 3787 6019 8755 11541 13829 16831 19898 1705 3799 6081 8798 11549 13833 16939 19906 1731 3879 6082 8861 11586 13856 17009 19921 1773 3899 8108 8883 11620 13861 17011 19932 1804 3965 61 30 8900 11635 13893 17070 19940 1838 4032 6148 8973 11638 13905 17122 20056 1860 4039 6391 9105 11662 13919 17130 20081 1879 4057 6318 9199 11660 13932 17140 20244 1927 4079 6322 9225 11663 13968 17226 20285 2055 4168 6395 9227 11690 13997 17240 20321 2168 4172 6440 9244 11726 14038 17277 20381 2160 4243 6528 9254 11737 14063 17296 20634 2164 4273 8592 9267 11762 14101 17419 20678 2192 4288 6783 9277 11800 14140 17508 20689 2196 4305 6800 9365 11802 14137 17691 20599 2208 4336 6831 9483 11845 14139 17664 20618 2242 4371 6832 9499 11955 14197 17708 20855 2268 4395 6908 9744 11968 14340 17763 20651 2293 4446 6966 9773 11993 14425 17812 20663 2295 4462 7139 9808 12004 14433 17817 20695 2343 4518 7150 9876 12081 14461 17824 20728 2371 4632 7171 9878 12119 14474 17873 20Ï78 2374 623 7226 9896 12149 14643 17898 20787 2472 4727 7228 9978 12211 14578 17943 20863 2560 4754 7230 9998 12224 14782 18003 20888 2612 4775 7294 10076 12249 14785 18045 20889 2614 4778 735110077 12358 14876 18109 20912 kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon als tussclien de natiën kan de rrode alleen bewaard worden als men voortdurend in de wapenen btaat Tegenover het socialisme moesten alle andere partyen zich vereenigen in t belang van de onafhankelijkheid en de welvaart der burgers want de onderwerping aan socialistische ei chen was erger dan slavernij De Kegeeringen moesten tegenQ er het socialisme dat nog veel last kan geven energiek en standvastig zijn somtijds lag de grootste welwillendheid in t vergieten van bloed het bloed namelijk van een oproerige minderheid niets ge vaarlijker daarentegen dan het regeeren onder voortdurende concessies t Is duidelijk genoeg dac Bismarck aldus sprekende kritiek heeft willen uitoefenen over de Regeoringspolitiek die zijn aftreden teugovolge had Hoevéél waars hierin raag zijn men vindt hier toch weder de ongelukkige verwarring die zooveel onheil sticht tnsschon socialisme en regeeringsraaatfegelen ten bate der werkende klassen Deze laatste wel verre van voet te geven ann socialistische eischen kunnen de beste middelen zyn om het socialisme te koeren Ook is het geheel verkeerd de beweging voor een werkdag van 8 uur eenvoudig als socialisme te iTesohouwen De bewoging behoeft slechts geleid ie worden om na verloop van tijd tot gewenschte verbeteringen te voeren Onzinnig is natuurlijk het verlangen dat onmiddellijk en in alle vakken van menschelijken arbeid een werkdag van 8 uur lal worden ingevoerd een andere vraag is of niet in bepaalde vakken van bedrijf door samenwerking beperking van werkt d kan worden verkregen De practische Engelschen mogen hier weer het voorbeeld geven met do resolutie die zij op hun vergadetiug van 4 Mei zullen behandelen Zij luidt dat deze talrijke vergailering van arbeider van Londen in het bewustzijn dat de onbehoorlijk lange arbeidsdag die in vele takken der indifstrie bestaat van tijd tot tijd werkeloosheid tengevolge heeft die veel ellende en demoralisatie verooizaakt het beste middel acht om zulke kwalen te verzachten een beperking i rap n arbeidsduur tot 48 uren per week dat deze lergadering verder haar medewerklieden in andeilS landen gelukwenscht omdat zij dezen arbeidsduur verlangd hebben dat zij ien ernstigste bij haar landslieden aandringt om er onvermoeid naar te streren deze beperking door alle in hun macht staande wettige middelen na te streven en dat zij als eerstrn stap in deze richtifl van do Rijksregeering en alle locale administratieve colleges Verlangt onverwijld dozen arbeidsdag voor alle werklieden onder hun controle vast te stellen Over zulke eischen al gaat het niet aan ze terstond toe te geven valt althans to rodeneeren Dat in vele takken van heilrijf een beperking van den arbeidsdag mogelijk is hebben de Engelschen trouwens ook reeds bewezen daar do vakvereenigingen die hebben weten te verkrijnen door haar coöperatief optreden Bepaahlelijk in da Engelsche mijnen bestaat bijna overal de normale arbeidsdag van 8 uur INGEZONDEN Vereeniging tot bevordering der belangen van ridders van de Mil Willemsürde Moed Beleid en Trouw Nu heden het 75 jang bestaan der Militaire Willems Orde herdacht wordt hebben wij ondergeteekenden ons tot een comité vereenigd om werkzaam te zijn 10 het belang der Bidders van die Orde beneden den rang van officier Wij wenschen hun wanneer ze uit den militairen dienst treden het leven in de burgermaatschappij te vergemakkelijken hen te ondersteunen wanneer zij buiten eigen schuld in armoede geraken hun behulpzaam te zijn bij het zoeken naar eene betrekking VMj willen zooveel mogelijk zorgen dat zij die in het belang van ons mtlörland ie eer onzer vlag ophielden en een voorbeeld gaven van zelfopoffering niet bezorgd behoeven te zijn voor het lot dat hun weduwen on weezen wacht In den aanhef der wet van 30 April 1815 zeide Z M koning Willem I dat de verleening der Orde bijzonder geschikt is tot opwekking en aankweeking der militaire deugden Aan do aankweeking der militaire deugden heeft elk volk behoefte De Militaire Willoms Orde houdt een ideaal omhoog van tucht onzelfzuchtigheid plicht vaderlandsliefde en eer Ze geeft wijding aan zekere daden van zelfopoffering die zonder berekening zoqder dat op gevolgen gelet wordt verricht warden alleen omdat ze plicht zijn omdat de eer gebiedt Onze geëerbiedigde Koning volkomen instemmende met ons denkbeeld heeft bereids het Beschermheerschap aanvaard der te stichten vereeniging Hartelijk hopen wij dat wij ook gesteund zullen worden door onze landgenooten nu wij uit giften en jaarlijkeche bijdragen pogen een fonds bijeen te bren I Burgerlijke Stand GEBOREN SS April Dirk JohBonei ondert D Meijer en D BTerling Cornelia Bertba Jobaona oudera B Heerkena en J C C vv Heoaterman ii Adriana ondera C va Vliet 10 C de Jon 27 Wilbelmma Cliiiaa oudere C 1 eau der Veer en W Ooaienkloo Carel oadera C Zappeü ea M H de Boo 28 Johanua ouden J M Sobooten en A Koppendrayer OVKRLKDEN 87 April M Ftaokerhnie wed A I van Creveld S j 28 1 Huytenaar wad G J vtu Vliet u j I GEHDWD ii April H J lan Elte en H C M eui I F aeueo Zevenbulaen REUOREN 1 Nlji oudere J StofberR en A lan Uam Adriana oudera F Hofman en J DuUaard OVEBLEüEN M Hakker 23 j GEHUWD H Verheel en A Merb AD VERTENTIJN Heden WOENSDAG den 30 APRIL herdenkt € f BêMmWfWLB den dag waarop hg Toor SO jaren in de Timmermansaffsire van den Heer A C OÜDIJK 32 jaar en lat r den Heer H J NEUKRHOBST 18 jaar in betrekking kwam Zgn Zoon en Behnwdzoon P P BARNEVELD P TAN EIJK Al wie iets te vorderen heeft van of verschnldlgd is aan de nalatenschap van den Heer IxAak VRYLASDT in leren Koopman in Granen enz gewoond hebbende en overleden te Moordrecht gelieve daarraa opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A KLUIT te Moordrecht vóór of op den 12en Mei e k Bg NTJÖH TAK DITMAR te Raiterdam is verschenen Bie Münchener en hun répertoire DOOB PrijH f 0 90 Uit boekje is voor hen die de voorstellingen van de Münchener gaan bezoeken onmisbaar Alom te Terkrggen HAdTE NOUVEAUTÉ in I A V 0 Aze Kleiweg E 73 en 73 Nederlandsche Stoom boot Maatschappij MTEmU LONDEN De stooinsohepen BATAVIER HOLLAND en M A ASBTROOM vertrekken geregeld iederen DINSDAG en ZATERDAG naar Brefusera Quay ter ontscheping van Kaas Boter Provisiën en goederen bestemd voor levering domicile InformatSen verstrekken de Cargadoors van bovengenoemde Maatschappij Boompjes 72 Rottebpam GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aail het Bureau f dezer Courant De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTË i De Inzfloding van advertentidn BINNENLAND GOUDA 30 April 1890 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 2 Mei 1890 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel letreffende de continuatie der paoht van den Uitertvaard langs Schioland s Uoogen Zeedgk aan H Wolfswinkel Het voorstel betreffende verhooging van het salaris van den KeukeBmeester en de Keukenmeesteres der Volksgaarktuken Hot voorstel betreffende het toekennen eener gratificatie aan F Welter gewezen commies bij de Plaatselijke Belastingen De benoeming van eenen Regent van bet Vereenigd Weesen Aelemoeseniershuis De benoeming van eeneu Commies bg de Plaatselijke Belastingen Aan den officier van gezondheid Ie klasse in Ned Indié R J Kopponol is wegens ziekte een twefjarig verlof naar Europa verleend Voor de Eottordamscho rechtbank stond gisteren terecht A B V G 38 jaar gewejen agent van da stoommeelfabriek de Weichsel te Amsterdam wonende t Gouda beklaagd van verduistering en oplichting Wat het eerste feit betreft zou bekl in Januari jl opzettelijk eene som van 60 06 door G H te Gouderak verschuldigd aan genoemde fabriek en alzoo aan een ander dan aan hem beklaagde toebehoorende en door genoemden R aan hem als agent der maatschappij de WeicWl ter hand gesteld wodorreohtelijk zich hebben toegeëigend Vervolgens zou hij in genoemde maand te Gouda met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordeelen genoemde Maatschappij hebben bewogen tot afgifte van 3 partijen FEVILLETOX üit het DuiUch ACHTSTE HOOFDSTUK 27 Plotseling stak Sallj haar donkergekleurd gelaat door de deur van miss Burton s kamer Als versteend de verbaasde oogen strak op hem gevestigd bleef zij daar staan Was dat de duivelP Of wat voor bovenmenschelijke handen waren het die zoo n muziek voortbrachten Hij bemerkte haar volstrekt niet dacht in t geheel niet aan zyne omgeving Vergoten was de ellende van het verledene vergeten het leed de vreugde en de angst van het tegenwoordige Alleen Isabella stond hem voor den geest slechts voor haar speelde hij haar alleen golden al die tonen I Een uur ongeveer was op die wijze verstreken en nog altijd speelde de eenzame in zijn kunst verdiept voort De negerin was weggeslopen en zat in de kamer daarnaast met de grootste aandacht te luisteren Maar hoor Waren dat niet stemmen op de trap f Ongetwijfeld Het was Miss Bell die thuis kwam halve balen meel door valaohelijk in aan die maatschappij uit Gouda geschreven en toegezonden brieven op te geven dat aan hem als agent dier maatsoBappij resp door 3 afnemers was opgedragen om die hoeveelheden ter afzending voor hunne rekening aan die maatschappij op te geven Al het ten laste gelegde bekende bekl opgevende da rtoe door een samenloop van omstandigheden te zijn gekomen Door aohte ruitgang in zaken en de groote uitgaven die het huishouden vereischte dat hem door zijnen vader nagelaten was was hij er toe gekomen van de gelden der maatschappij gebruik te maken en door dekking van het een met bet ander de feiten te plegen die hem ten laste waren gelegd Het O M de feiten als bewezeif aannemende zeide dat deze slechts een klein gedeelte der handelingen waren door bekl in 1 jaar bedreven Niettegenstaande hij kon begrijpen dat het uit moost komen gine hij daarmede kalm door alleen hopende dat de poterij of een erfenisje hem in staat zoude stellen de zaak nog eens in het reine te brengen En dit alles beweert bekl zou b NSsdaan hebben in bet belang van zijn gezin Met het oog op dit gezin zou het O M eene niet te groote straf vorderen en wel vier maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdertiger mr C P Zaaijer concludeerde tot vrijspraak wat betreft de verduistering daar bekl de bevoegdheid miste om geld te innen en quitantie te geven en dus het in de dagvaarding gestelde dat hij dit deed alsagentdermaatschappij niet was bewezen en het bij de wet vereischte element dat hij het verduieterde anders als door misdrijf onder zich had ten deze ontbrak Volgens pleiter zou er een ontsjftg van rechtsval volging moeten volgen voor de 3 jSplichtingen Hoe afkeuringswaardigi ook de Indelingen van Bekl waren zoo vielen zij niet in de termen der wet Hoogstens kan gezegd worden dat er een leugen is gebezigd geen valscfae qualiteit ook geen samenweefsel van Zachter en steeds zachter was intusscben de speler in de melodie van het treurige lied Het was een drobml overgegaan Een ademtocht gelijk klonk de schoone muziek door het vertrek Daar Almachtige waar bevond hy zichP Voor hem stond waarachtig het voorwerp zijner droomen en gedachten Isabella aan den arm haars vaders Het volfende oogenblik was William tot bezinning gekomen en weder geheel tot de werkelijkheid teruggebracht en zag hij geheel en al bet pijnlijke en bescfhamende van zijn toestand in Als 4 r een verdoovenden slag eensklaps uit zijn zoete droomen opgeschrikt was hij opgesprongen en leunde nu met zijne oogen op den grond gericht in sprakelooze verlegenheid op het klavier Zelfe zy ne lippen bleven krampachtig gesloten zoadat hij geen enkel woord tot zijne verontschuldiging wist uit te brengen Eerst nadat Mr Burton s scherpe van innerlijke toorn bevende stem hem in de ooren klonk kwam hij tot zichzelf en hief de oogen op Mijnheer wie geeft u het recht hier in het bouüoir van mijne dochter piano te spelen Dat is een mooie ontdekking die wij daar doen Het gelaat van den ouden hoer was rood van toom geworden en hij wilde verder gaan met sproken toen Isabella een smeekend vader niet verder uitbracht terwijl zij zich inspande hare eigen verlegenheid to bestrijden Doch Mr Burton was niet zoo spoedig tot zwygen gebracht Op nog woedender toon dan zooeven vervolgde bij ADVËRTENTIEN worden eplaatct van 1 5 regels a 50 Centen iede regel meer 10 Centen GR 00 TE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc verdicbfeels Mocht de rechtbank zich hiermede niet kunnen vereenigen zoo verzoch t pleiter de oplegging van eene genadige straf Uitspraak Dinsdag a at Heden morgen liet men in de Peperstraat van eene bovenverdieping eene pianino af het touw brak zoodat do pianino op de stoep terecht kwam welke aan een zestal stukken sprong Persoonlijke ongelukken hadden er niet bij plaats Naar men verneemt hebben de pogingen om ia Den Hang op te richten eene landbouwbank tot verschaffing van krediet aan landbouwers tot een gun stigen uilslag geleid De gemeenteraad van Moordrecht beeft het tarief van het schoolgeld op de openbare lagere school aldus vastgesteld voor de vermogenden één kind ƒ 0 50 twee kinderen f 1 00 en elk volgend kind 0 30 per maand voor de minvermogenden ée n kind ƒ 0 20 twee kinderen 0 36 on elk volgend kind ƒ 0 10 per maand voor de vakken l tot t voor zoover die onderwezen worden bedr agt het schoolgeld voor de vermogenden één kind ƒ 1 26 twee kinderen ƒ 2 00 en elk volgend kind ƒ 0 60 per maand voor de minvermogenden één kind ƒ 0 50 twee kinderen ƒ 0 90 on elk volgend kind ƒ 0 30 per maand Morgenavond beginnen de Münchener te Rotterdam hunne voorstellingen die zeker evenals vroeger de Meiningers veel belangstelling zullen ondervinden Ook bij hen staat het verkrijgen van een harmonisch geheel op den voorgrond de eerste tooneelspeler Laat mij uitspreken i Ik zie Acgij gedurende mijn afwezigheid de kunst nog niet geleerd hebt om zulke indringende manieren te voorkomen Waarlijk mijnheer gij schijnt uwe positie hier in huis wel wat hoog te schatten riep hij spottend Gelooft gij misschien dat mijn huls een hotel is waar ieder wien dit goeddunkt de piano mag mishandelen Is dat wellicht in uw land gewoonte dat men sam cu n in daraesvertrekken mag doordringen zooals gij hier deed gij een Duischer een gentleman De bestrafte musicus keek den vertoornden spreker oenige oogenblikken aan zonder iets te zeggen Doch slechts kort duurde dat stilzwijgen Hoog en trotsch stelde hij zioh voor Mr Burton Isabella kende die fiere houding reeds al te goed en zeide terwijl hij een kleine buiging voor hem maakte op scherpen snijdenden tgon Voorzeker Sir u hebt gelijk De Duitsche gentleman heeft voor een uurtje vergeten dat hij een betaalde ondergeschikte van dit kuis is Als Mr William de procuratiehouder van uwe firma vraag ik u beleefdelijk om verschooning Het indringen in deze kamer kwam volstrekt niet te pas Alleen de liefde voor de muziek het innige onbedwingbare verlangen om na een zeer langen tijd weder eens de toetsen van een instrument aan te raken heeft hem die verkeerde handelwijze doen begaan en de voorschriften van de bon ton doen vergeten Maar de Duitsche gentleman verlangt ook dat u Mr Burton die boleedigende woorden terug l