Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1890

loowel als de minste figurant werkt er toe medo de stukken geheel tot hun recht te brengen Het répertoire bepaalt zich uitsluitend tot Beiersohe volks tokken Eohte volkszangen en dansen zjjn daarin gevlochten de decoraties van groote schilders geven getrouw de nituur w r de ooatuums en r fquisitea n volk men in overeenstemming met de werkelijkheiü yHet is voor het eerst dat het gezelschap in Nederland komt maar de critiek was overal waar bet optrad eenstemmig in haar oordeel dat deze Tooretellingen groot kunstgenot verschafun Om echter het rechte genot daarvan te hebbenis hét zeer aan te raden vooraf kennis te nemenvan de op te voeren stukken en daar het ondoenlgkis die allen vooraf te lezen vestigen wy de aandachtop een bg de hh Xygh en van Ditmar verschenenboekje getiteld De Munchmer en kux repertoire ioor M Hor dat ons op de hoogte brengt vanhet gezelschap en den inhoud van alle op te voerenstukken mededeelt Zij die de Munchener gaanzien raadplegen vooraf bedoeld Koekje zg zullenbet zich niet beklagen De Zulpi Ct het bezoek besprekende van den hoer Tindal aan de militaire specialiteiten in het buitenland om met hen de krijskundige naaktheid van zijn vaderland in bijzonderheden na te gaan zegt daaromtrent Wat ons betreft wy hebben meer op met Semen Japhet die de naaktheid huns vaders met den mantel der liefde bedekten dan met Cham die zijne oogen daaraan weidde Europa rond te reizen om met van Moltke en andere deskundigen de militaire zwakheden van zijn vaderland te bekgken en daarna de treurige slotsom met een juichtoon in de dagbladen bekend te maken schijnt ons wel zoo erg sla de daad van Cham die voor zoover Genesis ons meedeelt geen vreemdelingen er bij riep om zijns Taders naaktheid te zien De heer Tindal moge ons daarom ten goede houden dat wij zijne veelvuldige bemoeimgen minder tooschryven aan de vaderlandsKefde die hij in zich gevoelt dan aan de neiging om Regeeriug en volksvertegenwoordigers schaakmat te zetten waarvan hij zich geen relcenschap geeft Ware die neiging hem niet te sterk geweest dan moest hij ingezien hebben dat zijne reis en de daaraan gageven publiciteit de achting voor ons land bij den vreemdeling moet d6en dalen den reiziger zelf in een verdacht licht plaatst den goeden moed en tengevolge daarvan de veerkracht van het leger vermindert en eindelijk in de g geven omstandigheden geen enkele verlietering bewerken maar alleen veel Terbittering wekken kan Bij vonnis van de arrondissements rechthank te s Gravenhage is F Domela Nieuwenhuis veroordeeld om aan den heer v R te betalen eene som van vijftig gulden als schadevergoeding wegens een artikel door den eersten in het dagblad Becht voor Allen geschreven en door welk artikel de heer v E zich gelasterd en beleedigd achtte De rechtbank heeft beslist dat het gemcrimineerde artikel beleedigend is voor den heer v K mitsdien F D N veroordeeld tot hot betalen van bovengenoemde schadevergoe Ung en tevens getast dat het vonnis zal worden aangeplakt aan bet raadhuis te Amsterdam en aan dat te s Gravenhage neemt Wilhelm van der Capellen wiens familie minstens gelijk staat met de familie Burton in rang en aanzien deze laat zich niet als een staljongen toespreken of vordert nog heden zijn ontslag William kwam het als eon kreet van smart uit het hart van het jonge meisje Vader zwijg toch gij weet niet wat gij zegt Want de nog steeffi toornige oude man greep haar bijna wild bg hare schouders Zeg hem fiat het een misverstand is Vraag hem vergeving voor uwe heftigheid Ik ik had hem vergunning gegeven hier te spelen ik had Mr William verzocht in mijne afwezigheid dat hier steeds te doen En nu bel edigt gij hem op zulk een wijze Dat zal hij u nooit vergeven o nooit Zij liet don arm baars vaders los en bostte in zenuwachtig snikken uit Aha zoo staan alzoo de zaken Isabella riep de zieke man den mond tot een sarcastisch lachje vertrekkend op bitteren toon uit en zag met vorscbenden blik in bet gelaat van zijn kind En dat gelaat verried den trotschen eergierigen Amerikaan niet weinig Een enkele blik op die beiden was voldoende om hem duidelijk te maken hoe het er in hun hart uitzag verried hem dat hij nog ter rechte tijd huiswaarts was gekeerd om een in zijne oogen erg ongeluk te verhoeden Goed dus moet ik aan den Duitschen mijnheer excuses maken voor mijne overijling Of wat misschien nog beter succes zal hebben vraag gij hem Uit Amsterdam wordt gemeld dat de socialistische werklieden op aandrang hunner leiders den Isten Mei mede zullen vmanifesteeren Dewijl hun van overheidswege de vergunning is onthouden een optocht te organiseeren zoo bestaat het voornemen s avonds van een groot aantal verzamelplaatsen als een waarvan ie aangewezen de straat vdór het huis van mr Jolles te gel kertgd op te rukken naar nPlancius waar alsdan vergaderd wordt Door de politie worden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen die zich ook uitstrekken over het garnizoen Aan de manschappen zijn voor dien dag alle verloven en permissicn geweigerd terw jl naar men verneemt de troepen den Isten Mei in de kazernes zullen geconsigneerd worden Statea generaal Twieoi Kamkr zitting van Dinsdag 29 April De begrooting van koloniën is afgehandeld en zonder stemming aangenomen Het grootste deel der voorafgegane discussie was gewijd aan de kolonie Suriname en haar geruchtmakenden goaverneur Do heer Schaepman trad op als verde liger van de houding des gouverneurs bg het bekende conflict doch kon niet ontkennen dat de brief van dien bewindsman en zijn verhoor der ambtenaren die leden der Staten zgn niet in den haak waren Zoo ook de minister ran koloniën die wel den gouverneur zooveel mogelijk de hand boven het hoofd hield maar ruittrlqk erkende dat de wgze waarop hij de ambtenaren in verhoor had genomen af keuring verdiende In dezen stand van het debat kwamen twee motien opdoemen Een van den heer Smidt aldus luidende De Kamer met instemming vernomen hebbende dat de hoadeliogen van den Gouverneur van Surinam de goedkeuring van de Kegeering nie hebben kunnen bijdragen en vertrouwende dat de Regeering zal waken dat niet weder inbreuk worde gemaakt op de staatsrechtelijke bevoegdheden der Koloniale Staten zooals die door het Regeeringsreglement zyn vastgesteld gut over tot de orde van den dag Ken ander van den heer Schaepman De Kamer gehoord de verkUringqc der Regeering en vertrouwen stellende in baar beleid gaat over tot de orde van den dag Zooals de heer Van Houten terecht opmerkte bevatten beide motien eene afkeuring van het gebeurde hoewel de laatate zachter is in vorm Beide onderstellen instemming met de meening der Regeering dat des gouverneurs handelingen den toets eener onpartijdige critiek niet kunnen doorstaan De minister zag onzes inziens ton onrechte eene afkeuring der regeering in de motie Smidt deze bewering was voldoende cm haar onaannemelijk te mak n voor de rechterïgde Zij werd verworpen rechts tegen links en de andere aangenomen met algemeene stemmen op één na Domela Nieuwen hu ijs Het antwoord dm heer Veegrns gegeven bewyst dat onze Regeering in de quaestie van het grensgeschil inderdaad het hoofd gebogen heeft Gelukkig blijft nog aan de Staten Generaal het recht om de declaratie waarop thans hun goedkeuring zal worden gevraagd af te stemmen wat zij zullen doen als zij willen vasthouden aan ons goed recht in mijne plaats om verontschuldiging wat u zeker een niet al te groote opoffering zal zijn ze de Mr Burton het meisje spottend aankijkend waarop hij vervolgde Gij Isalwlla zijt nu sedert jaren onbeperkte meesteres zoowel hier in huis als op het kantoor daardoor is het zeker gekomen dat ook de procuratiehouder u onmisbaar geworden is Als verpletterende slagen vielen die woorden des vaders op het hooftl der dochter doch zij had zooveel wilslM t dat zg zich bekeerscbte en zweeg Zij keek Wuliam op innig hartelijke wijze aan en zeide eindelijk Thans moogt gij niet vertrekken William vergeef hem om mijnentwil kwam het fluisterend over baar schoone lippen Doch hoe zocht zij sprak de zieke had het gehoord die geheel en al verbazing was Was dat Isabella zijn trotsch kindP Hij knarsetandde van innerlijke woede Neen ik blijf miss Burton als gij het verlangt hoorde Mr Burton thans uit Mr William s mond Bij die woorden vloog het bloed hem opnieuw naar het hoofd Nu wos het genoeg Hij greep ruw en hardhandig zijn dochter bij haar arm alsof bij haar zoo spoedig inogelgk uit de gevaarlijke nabijheid van dien persoon wilde voeren en zeide op akeligen kouden toon Breng mij naar beneden in mijn kamer Isabella Dat zijn waarlijk vroolijke verrassingen die mg sedert ragn t huiskomst te beurt vallen van vol dat geen verdeeling van het ons toekomend gebie i toelaat De Berlgnsohe correspondent der N B Ct meldt dat sinds eenige dagen in de kringen der belanghebbenden gezegd wordt dat de kans voor Rotterdam om te worden bestemd tot tassobenhaven in de nieuwe stoomvaartign op Oost Afrika weder aanmerkelijk is gestegen Thans is het ook bekend geworden d nt de invloedrgke vereeniging ter bevordering van de gemeenschappelgke belangen in de Rijnprovincie en Westfalen alsook de noordwestelgke groep der Vereeniging vnn Duitsche staaU en ijzerindustrieelen bg den Rgksdag het verzoek der Manheimer Kamer van koophandel zullen ondersteunen om den ondernemer der stoomvaartign de verplichting op te leggen op de heen en terugreis Rotterdam aan te doen Bg de motieven dezer Kamer van Koophandel hebben de beide genoemde Vereenigingen er nog twee aangevoerd In de eerste plaats wijzen zg er op dat bet vaarwater in den Rgu op Nederlandsch grondgebied nogsteeds niet dezelfde diepte heeft als op het Duitschegedeelte der rivier en dat wanneer nu aan Nederland het aldaar in hooge mate gewensohto voordeel wbrdttoegekend van Rotterdam tot eene tuischenhaven in de genoemde Ign te maken er ook als equivalent eene regeling kan worden geeischt waardoor de Rijn op Nederlandsch grondgebied ten volle aan de tegenwoordige eischen der scheepvaart voldoet en tengevolge waarvan ook in andere opzichten aan Duitschlands handel en industrie een gewichtige dienst zou worden bewezen Ten tweede vestigen de beide Vereenigingen de aandacht er op dat het kapitaal terverwerving en kolonisatie van Oost Afrikaansch gebied voor een aanraerkelgk g deelte uit de kringen der Rgnlandscho en Westfa ilsche bandelaars en fabrikanten zou komen en deze derhalve met recht konden verlangen eene gesubsideerde stoomvaartlijii naar die Oost Vfrikaansche landstreken zoodanig geregeldte zien dat zij zooveel mogelijk ook met do belangenvan die kringen overeenstemt Kn die kringen wensehen Rotterdam als tusschenhaveos te zien aangewezen De centrale raad van den sociaal democratlsoheu Bond heeft den heer C Croll wegens verschil van gevoelen raet den heer OomeLa Nieuwenhuis als redacteur van Reckt voor allen ontslagen Seeds van den aanvang af nam Croll een ander standpunt in ten aanzien ven het staatkundig pogram der socialisten Croll stelt het individu boven den staat terwijl Nieuwenhuis den staat boven het individu stelt Volgens Croll s opvatting moot de individueele vrgheid de grondslag zgn van het staatsieven hij ontkent elk recht van physiekon dwang en meent dat dwang nooit kan leiden tot den socialistischen gelukstaat dien de leider predikt Eergisteren namiddag omsireekt 6Vi uur kwamen de heer v d M en zgne zustor per stoomtram van sGravcnhage te Delft aan met het doel om hunne familie te bezoeken De heer v d M evenals zgn zuster doofstom had de onvoorzichtigheid nabij de Oude Kerk van de nog in beweging zijnde tram te springen Dienten f evolgc viel hij terwgl zgne zuster zulks ziende em uasprong en hetzelfde lot onderging doch toen zij wilde opslaan geraakte haar rechtervoet onder den wagen en werd geheel verbrgzeld doende beteekenis om zelfs een gezond mensch uit zijn humeur te brengen l Tot wederzien Mr William of hoe gij anders heeten moogt I Het valt mg wat moeilijk moet u weten om uw schoouen naam te onthouden Daarop wankelde hij door zgne dochter ondersteund de kamer uit Nauwlijks werd de stap van don ouden man niet meer op de trap gehoord of William stormde naar boven naar zgn kamer en zonk daar zuchtende op een stoel O dwaas die ik was I Waarom ben ik niet reeds lang van hier vertrokken f Waarom bleef ik eigenlijk Moest zoo iets eindelijk niet gebeuren Kon de arme betaalde Duitscher dan iets anders verwachten O Isabella heb medelijden met mij en laat mij vertrekken stiet hg wanhopend uit Onmogelijk kan het zoo voortgaan of een bevredigend einde nemen En toch in diep smartelijk gepeins verzonken deed hij zijn gelaat in zijne handen rusten en toch kan ik gaan als die oogen mij smeeken to blijven thans nu Isabella duidelijk heeft getoond dat zij mij bemint Hadden haar reine lippen zelfs niet tot een leugen hun toevlucht genomen en alleen om hem te rechtvaardigen gezegd dat zij hem had toegestaan in haar boudoir te spelen Had zij niet om zijnenwille aan haar gestrengen vader baar hartsgeheim verraden zonder diens hevigen toom te vreezen Wordt vervolgd Na door de politie per brancard naar de woning baars broeders te zijn overgebracht is de voet door de heeren Waszink en Thomée beiden arts boven den enkel geamputeerd Haar toestand is bevredigend Jhr van Asch van Wijok lid van de Tweede Kamer in Nederland is met zijne echtgenoote den 27 Maart te Pretoria anngekomeb De Volkéëtem meldt dat zgne komst in verband stant met de bevordering van industrieele ondernemingen in de Transvaal en dat bg door Z M den Koning was belast mei het overbrengen van het Grootkruis der Ordo vnn ilen Ned Leeuw waarmede de Staatspresident der Transvaalsohe republiek de heer Kruger op Z M verjaardog was begiftigd Den 28 Maart word in de raadzaal vnn den C itvoeronden Raad in tegenwoordigheid van al do leden dat eereteeken door den beer Bergsma Nederlandsch consul namens den Koning den Staatspreeident overhandigd waarbij jhr Van Asch van Wijck tot hem het woord richtte De heer Kruger betuigde jioogen dank voor deze eervolte onderscheiding welke bg verklaarde voorloopig aan te nemen daar tot eene definitieve aanneming de goedkeuring van den Volksraad wordt vereischt Blijkens het verslag der Haagsche Kookschool werd de afgeloopeu cursus bijgewoond door het volte getal teorlingon 36 in drie parattelcursussen verdeeld Vele adspimnten wachtel op plaatsing Van de privaatlessen voor keukenmeiden werd afwisselend voldoende gebruik gemaakt doch op den gewonen cursus voor keukenmeiden was ondanks de verlaging van het schoolgeld de deelneming gering Aan den cursus voorde volkskeuken voor kinderen uit den werkenden stand namen 10 a 12 meisjes geregeld deel De avondcursus voor vrouwen en meisjes was weinig bezocht Aan den cursus voor hot bereiden van den burgerpot namen in Juni 6 meisjes deel sedert Januari is dat getal tot 8 gestegen De praotische lessen in de liereiding van de Indische rijsttafel moesten wegens geringe deelneming worden gestaakt terwijl de openbare theorielos minder tairgk bezocht was dan het bestuur wenschte De etensbazaar in Mei jl in den tuin der Kookschool gehouden bracht ongeveer 1000 op Men zal eerstdaags weer zoo n feest organiseeren Met hot uitzenden van liereide spijzen werd in Maart 1889 aangevangen en sedert dien tijd werden 1285 diners geleverd Ijehnlve de enkele gerechten en schotels op bestelling Dit cgfer is alzoo IID per maand of ongeveer 5 per dag De aftredende bostuursledcn de dames Cremers en De Jonge geb De Koek en de heeren mr J Stortenbeker en dr Unia Steyn Parvé werden herkozen In plaats van mejuffrouw Van Bosse en mevrouw Tersteeg die zich niet weer herkiesbaar stelden werden gekozen mevrouw Smissaert en mej Koster in plaats van de heeren M Hijmans van Wadenoyen De Bas en dr Eyssoll die allen wegons drukke bezigheden hebben bedankt werden gekozen de heeren J P W Conrad mr J W E Van Harencarspel en H W F Strubon De dames en heeren die aftraden als bestuursleden werden tot cereteden benoemd Berrongor do parijsche bankier die met oen passief van 500 000 onlangs de vlucht nam is te Berlijn door Pranaohe agenten gevat Baitenlandsch Overzicht Het bericht dat de Duitsche regeering in overweging heeft genomen verzachting te brengen in de voorschriften betreffende de paspoorten in het verkeer langs de Fransohe grens van Elzas Lotharingen heeft aldaar te lande eene niet geringe blijdschap teweeggebracht Er waren daaromtrent zeer overdreven geruchten in omloop gebracht onder anderen zelfs dat de Keizer tijdens zijne aanwezigheid aldaar in de vergadering van het LandscomitiS zou verschgnen om persoontgk de geheele afschaffing van het tegenwoordig paspoorteustetset aan te kondigen Volgens de Straulmrger Pont ie de zaak bij de regeering in onderzoek in overeenstemming met de verklaring dos Keizers dat hg bereid is aan de wensohen en behoeften dos lands zooveel maar eenigszins mogelijk is te gemoet te komen en al datgene te doen wat naar de algemeene politieke toestanden kan worden gedaan De groote ophef dien de Boulangisten hebben gemaakt van de overwinning welke zij bij de Parijsche gemeenteraadsverkiezingen zouden behalen is niet Waarheid Slechts een Boulangist werd gekozen met 12 republikeinen en 8 monarchisten en Bonapartisten Er zijn echter nog 69 herstemmingen doch ook daarbij zullen de Boulangisten geen proote voordeden behalen want met vrg groote zekerheid kan men reeds nagaan dat bg den tweeden strijd ten hoogste een twaalftal Boulangisten kan gekozen worden Geen wonder dus dat de republikeinen die door het rumoer hetwelk do Boulangisten maakten inderdaad zeer ongerust waren geworden nu dubbel tevreden zijn Parijs is heroverd dus juicht de République Fmiujahe de republikeinen behouden het stadhuis De overwinning is volkomen want de republikeinen dio nu de stad moeten besturen zullen niet vervallen in de fouten hunner voorgangers en zullen zich alleen tot de Parijsche aangelegenheden bepalen Of ook deze verwachting vervuld zal worden is natuurlijk onmogelijk te zeggen Het nu behaalde voordeel is voor het oogenblik dan ook reeds meer dan voldoende te meer omdat op denzelfden dag nog andere overwinningen werden bel aald Terwijl de Parljzenaars hun raadsleden kozen moesten de kiezers te St Denis Neuilty Courbevoie Sceaux Vitlejuif Charenton en Vincennos leden kiezen voor den provincialen raad van het departement dor Seine In drie districten werden republikeinen gekozen en in vier districten moet herstemming plaats hebben B j deze herstemmingen is echter de verkiezing van een republikein zeker behalve te Neuilty waar de Boulangist 7000 stemmen verkreeg De omstreken van Parijs geven dus niet minder reden tot levrodonheid dan de stad zelve In het Zwitsersche kanton Teasino heorscht een opgewondenheid gelijk men sedert 1855 niet aanschouwde Het conflict tusschen do conservatieve kantonnale regeeriug on de radicale oppositie sedert jaren bestaande is door de jongste gebeurtenissen zeer verscherpt Eenigen tgd geleden werd do betaalmeester van het kanton Scozziga in hechtenis genomen onder beschuldiging vnn een som van 500 000 fros verduisterd te hebben Daar de kantonale bank hetzij door onachtzaamheid of overdreven vertrouwen eveneens schuld droeg en de publieke meening zelfs zoover ging in haar verontwaardiging om regeeringspersonen van medepliohtighoid te beschuldigen achtten de radicalen hot oogenblik gunstig om de tusschenkomst van den Bondsraad in to roepen Deze gelastte het Bondshof een onderzoek in te stellen idoch hiertegen verzette zich de Groote raad van het kanton daar zij de Bondsregeering on het Zwitsersch hooggerechtshof de bovoogdbeid ontzeide zich in deze zuiver kantonnale znak te mengen Er was inmiddels nog altijd een geschil aanhangig tusschen bonds en kantonnaal bestuur over het kiesrecht van uitiandige burgers De clericale rogeeriiigspartij in Tessino had verleden jaar onbevoegde persouen laten stemmen en ontkende het recht van hot centrale bestuur om een onderzoek in die zaak in te stellen Voor het Boiidshof gebracht stelde dit dezer dagen het kantonnale bestuur van Tessino in het ongelijk Gedurende dezo geschillen tusschen het centrale en het knntonnnie bestuur werd onderwijl de spanning in Tessino zoo bedenkelijk dat do Bondsraad het noodig oordeelde troepen aan te wijzen tot bezetting vnn het kanton aan welken maatregel echter geen uitvoering is gegeven Op zijn beurt bracht echter de knntonnnie rogooring eon dertig gendarmen en een bataljon infanterie op de been Deze maatregel vond nieuwe afkeuring bij de radicalen maar in de zitting van den Groeten rnad trachtte de regeering hem te verdedigen op grond dal het de plicht vnn den stant is zoowel de nfgevanrdigden dor minderheid als de anderen tegen eiken druk van buiten te beschermen Het argument wns niet slecht on do gebeurtenissen bewezen dit spoedig Terwijl de woordvoerder der radicale oppositie in de zitting van den 22 II sprak hoorde men op eenmaal volgeus verklaring van een getuige een oorverdoovend fluiten huilen grommen stampvoeten en dierengesohreeuw De tribunes schenen veranderd in de arke Noachs Van alle kanten was men opgekomen om dit spektakel op getouw te zetten wnarnan de dertig gemlarmen en slotte een einde maakten De gendarmen hebben echter niet kunnen verhinderen dat de Groote rnnd door de voorvallen der Inntate tijden zich genoopt heeft gezien ontslag te nemen LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden over de Ie helft der maand April 1890 welke door tusschenkomst vnn het postkantoor te Gouda terug te bekomen zijn Mej B Jansen Amsterdam Mevr Verder Amsterdam C W Kester Gouda Honinghout Van MOORDRECHT O Hoogerzeil Rotterdnm Van REEUWIJK 1 L Loef Boskoop GOUDA den 28 April 1890 De Directeur v h Postkantoor VORSTEB ♦ ETROLEüMi OTEERÏi GEN van da Makelaars Cantzlaar t SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 10 Augustus levering 8 25 September October Novemberen December levering ƒ 8 35 333 Staats loteriJ 4e Klasse Trokking van Woensdag 3 April No 3281 17576 ƒ 1000 No 12983 ƒ 400 No 17770 ƒ 200 flo 4437 4890 16789 20856 100 Prijzen van f 65 13 2330 5205 8123 10398 12801 15605 17992 21 2389 5209 8149 10422 12824 16639 18170 47 2458 5213 8307 10495 12831 15671 18177 57 2463 5258 8330 10526 12877 16681 18178 75 2541 5368 8387 10536 18894 16736 18208 96 2665 5439 8426 10548 12937 15779 18232 111 2582 5450 8434 10614 13024 167S1 183U 136 2598 5563 8458 10626 13057 16796 18409 173 2716 5690 8477 10660 13069 16869 18420 183 2765 5701 8677 10712 13081 16910 18476 203 2847 6749 8578 10726 13162 16922 185 30 206 2947 6796 8626 10796 13231 16931 18557 307 3039 5797 8666 10853 13294 16978 18690 333 3119 5876 8681 10971 13360 16995 18591 340 3122 5881 8684 10989 13424 16080 18613 415 3144 6888 8716 11063 13486 16087 18634 3165 5898 8797 11077 13635 16110 18688 3209 5967 8957 11120 13572 16113 18809628 3241 6005 8987 11165 13598 16147 18831 560 3306 6192 9004 11175 13748 16217 18842 566 3364 6226 9040 11178 13789 16252 18920 577 3462 6235 9078 11179 13840 16254 18922681 3668 6258 9120 11197 14007 16256 18936 711 3625 6352 9132 11241 14080 16267 19053 724 3890 6424 9170 11292 14176 16275 19172821 3743 6489 9201 11342 14228 16310 19235826 3863 6506 9240 11360 14285 16338 19248 867 3890 6643 9249 11370 14351 16439 19262 982 3891 6649 9294 11493 14386 16475 19273984 4045 6586 9383 11631 14446 16477 19341 1020 4049 6604 9397 11641 14459 16484 19397 1064 4085 6608 9466 11687 14482 16497 19412 1157 4089 6627 9465 11808 14549 16664 19563 1182 4106 6682 9467 11858 14662 16738 19586 1318 4125 6722 9471 11908 14664 16859 19679 1406 4145 6744 9482 12072 14637 16931 19729 1414 4260 6756 9527 12090 14665 16962 19744 1445 4274 6884 9633 12130 14681 16976 19746 1448 4304 6920 9583 12161 14684 17064 19748 1471 4314 7006 9644 12172 14733 17108 19779 1477 4363 7069 9651 12176 14736 17110 19800 1482 4489 7073 9720 12237 14788 17259 19815 1513 4522 7111 9761 12247 14819 17263 19830 1531 4534 7114 9807 12299 14846 17327 19888 1548 4589 7115 9816 12 303 14866 17387 20087 1660 4648 7133 9848 12356 14916 17399 20100 1663 4714 7297 9857 12487 14964 17405 20116 1709 4733 7364 9900 12508 15101 17412 20142 1767 4740 7361 9932 12616 16107 17439 20221 1808 4758 7441 9991 12522 15123 17483 20398 1918 4790 7442 10004 12566 15127 17584 60502 1959 4866 7522 10044 12082 15158 17594 20507 2000 4880 7653 10056 12697 15196 17647 20530 2033 4882 7594 10069 12611 15242 17678 20537 2060 4967 7614 10239 12655 15298 17775 20542 2064 4979 7771 10244 12683 15300 17776 20627 2092 6000 7884 10261 12686 16386 17844 20648 2096 5045 7936 10268 12729 15412 17850 20676 2126 6140 7966 10287 12762 16441 17868 20921 2152 5173 7970 10366 12766 15460 17934 20966 2178 5178 7999 10359 12789 16560 17964 2325 6180 8075 10385 ADVERTENTIÊN Al wie iets te rorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den Heer Ixilak VBYLANDT in leven Koopman iu Granen enz gewoond hebbende en overleden te Moordrecht gelieve daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A KLUIT te Moordrecht vóór of op den 12en Mei e k A