Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1890

J VrUdag 2 IHei 1890 rs 48ia GOUPSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des nwniddags van den dag der uitgave OpqnlDare Verkoopiag te GOUDA op MAANDAG 12 MEI 1890 des morgeisteelf uren in het Koffiehuis Bellïvue in deSint Anthoniestraat te GouÜa ten overstaanvan den Notaria jil G C FORTCJIJN DRO og lEEVEB i Itan r J M 0 1 Een Jfcangenaani plegen en goed onder iouden ff met lÉlIN PAK ÜISAdfkrDeTeniijen ruime LOOdI daaracbteè en ËBViËN aaJden TUjrfsiDgbl le Gouda Wgk No 81 ei 8 vlr hnuJk tot 1 NoTOmber 1890 aaüJdeff Heer y leÜLLEMAN voor 350 ja r H et Buis Van Waterleidiilg en vëliÜ gemakton voorzien jievat benedten l2 Kaïpeijji Alkoof n iKeaken en boven 3 Hamlrs eb Z Hder 1 üiro 2 E mi WINKEliaülB iti e BIi ODBAE EÈ IJ WpONBOIS SCeUÜE een perc el G OND en BRjfEN in den Langen Grtoenendaal te Gouda Wyk I No 65 Beneden te aanvaarden 1 jQnt 1890 en boven bg de week verhuurd jor j 1 60 No 18 Een HUIS en ERF in de Anthoniestraat te Gouda Wgk Q No 142 Te aanvaarden 16 Juni 1890 No 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in de Aaltjebaksteeg te Gouda Wgk C No 206 en 209 Bg de week verhuurd voor ƒ 1 50 n ƒ L No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in den Zak t Gouda Wjjk L No 260 en 261 Bg de week verhuurd elk voor 1 20 No 8 Een ruim WINKBLHÜI8 ingericht tot VLEESCHHOUWERIJ WOONHUIS en ERF met afaonderlgken opgang hebbend Bovenhuis aan den Raam te Gouda Wgk O No 380 Verhuurd bg de week voor ƒ 6 50 En No 9 tot 23 VIJFTIEN HUIZEN PAKHUIS en ERVEN achter het vorige perceel met eene poort uitkomende aan den Raam te Gouda Wgk O No 331 tot 346 Allen bg de week verhuurd en wel een voor 1 10 12 voor r 1 25 en 2 voor 1 40 alzoo te samen opbrengende ƒ 18 90 per week Het perceel No 1 is te bezichtigen de 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag van 1 tot 4 uren en de overige perceelen 3 dagen voor den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeit voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TOILET ZEEPEN VAN Gelr DOBBELMAN NUMEGEN zgn verkrggbaar tegen fabrieksprgzen bg G 1JS8ËLSTIJ BLAAUWSTRAAT Hoeren Kaashandelaren VRIJDAG den 2 MËlj s en verder lederen VJBIJDAO zal des morgens ten 5 ure vén de Markt te Oouda naar de Kaasmarkt te Meerkerk welke aanvangt ten 9 ure een Wigen van den Heer van den BERG afrgden Heeren Kaashandelaren die van deze gelegenheid tot het bezoeken der Markt te Meerkerk wen schen gebruik te maken waartoe zg ieleefdelgk worden uitgenoqdigd betalen een rachtprgs van 1 voor heen en terug Radere informatien bg het i oorloopig Markt mité a s Donderdag te spreken in tni Zalii Namens het Comité F Sj W GAUTI O enlja Terkoopiiig te ïGOÜDl AAjNDAQ è6 MW 1S 0 desnrep in het Koffiehuis LHabhoiiiI rkt I teb overstaan van dem Notaris C FORTUIJN DROqGLBEVER Ben aangenaaid gelegen goed onderhoudeiK k wmmmwmv met afzonderlgk KANipOB ERVEN en TUIN aan de Gouwe te Goudft wgk C Nr 38 Te aanvaarden 15 Juni a s Het HUIS bevat beneden Voorkamer en Suite en Keuken en boven 4 Kamers en Zolder Nr 2 tot 4 Drie HUIZEN en ERVEN aan bet Plantsoen tegenover den Kattensingel te Gouda wgk C Nr 101 102 en 103 Nr 4 is te aanvaarden 15 Juni a s en de anderen zgn elk verhuurd voor 1 90 per week Nr 5 tot 7 Drie HUIZEN en ERVEN in de Vischsteeg ie Gouda Wgk I No 178 179 en 180 Verhuurd bg de week voor f 1 15 1 10 en 1 10 Nr 8 Een HUIS en ERF in de Kuiperstiaat te Gouda wgk K Nr 96 Verhuurd bg de week voor f 0 80 Nr 9 Een HUIS met afzonderlijke BOVENWONING en ERF aan de westzgde van den Raam te Gouda wgk O Nr 290 en 290 Verhuurd bg de week beneden voor 1 40 en boven voor 1 80 Nr 10 Een HUIS en ERF aan t Verloren Kost bg den Raam te Gouda wgk O Nr 537 Verhuurd bg de week voor 1 25 Nr 11 en 12 Twee HUIZEN en ERVEN in het Slapperdel aan de Vrouwensteeg te Gouda wgk H Nr 205 en 206 Verhuurd bg de week elk voor 1 35 En Nr 13 en 14 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda wgk P Nr 331 en 386 Verhuurd bg de week elk voor 1 10 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot elf uren te bezichtigen wat perceel Nr 1 aangaat na voorafgaande beletvraging aan den Huurder Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTULIN DROOGLEEVER voorgenoemd TB HU UB aangeboden een net ingericht B0VE1 HVIS aan den FInweelen Singel te Gouda Te bevragen bg J SMfT Mr Metlelaar Kleiweg E 82 j Openlïare Verkooping te GOUDA f ten overstaan van d n NotalsG O FOpUIJN DRdOGLEEVEB opJ MAANDAG 2 JUNI 18 desjnorgens teelf ijren in het Koffiehuis Hahhonb aan deMarkt te Gouda van s o 1 Een goed onderhouden nant gele en van Gaz en Waterleiding en nu vele geakken vourzien aüB Biiafns en ERF aan de Westhaven te Got k met 2 ingangen Wgk B No 119 bevatt de 12 zoo groote als kleine Kamers Bddkamen Keuken Kelder en Zolders V huurd aan den H eerH p SCHIM 1 VAK D B LOBFF tot 1 Mei 1891 voor ƒ 560 per jaar No 2 pen ruim goed onderhouden aangenaam gelegen van Waterleiding voorzien HE ERENHIJIS ERF en TUIN aan de Oosthaven te Gouda Wgk B Ni 110 bevattende 7 Kamers Keuken Keldei Zolders en Dienstbodenkamer Verhuurd aan den Heer Dr A C GEITEL tot 1 Mei 1891 voor 400 per jaar No 3 Ben goed onderhouden op gunstigen stand gelegen en ERF in de Dnbbele Buurt aan de Oosthaven te Gouda wgk B No lU bevattende 4 Kamers Keuken Kelder en Zolder met vliering Verhuurd aan den Heer J M van MINDEN tot 1 Mei 1896 voorƒ260 per jaar No 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in de Keizerstraat te Gouda w k K No 205 en 206 Bg de week verhuurd voor ƒ 2 en 1 60 De perceelen No 1 2 en 3 zgn te bezichtigen op 29 30 en 81 Mei des namiddags van 1 tot 4 uren mits vooraf aan de bewoners belet vragende en de perceelen 4 en 5 de 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere mlichtingen geeft Notaris PORTUUN DROOQLËEVBB voorgenoemd t Het Santoor van Registratie ZEGEL enz is thans GEVESTIGD aan de WESTHAVEN naast den Oeer HAAGSNAN Mr Broodbakker Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zo on Ot uitgave dezer COurant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfzcAderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Mei 1890 Bij Kon bealuit van 39 April II is bij het personeel vHu den geneeskundigen dienst der landmacht benoömd tot dirigeerende officior van gezondheid der 3e klasse de ofScier van gezondheid der Ie klasse A van Mens Het onderzoek van hot water der Waterleiding is aldus 7 April 15 Mg pSrmanganas kaliouspor 1000 co 14 u 14 H 1 I It 21 K 12 3 1 II II II II 28 10 4 Hot examen lager onderwys is te s Hage met gunstig gevolg afgelegd door de daiBes C Kramers en H K von der Kaaden alhier Ce Afdeellng Oouda van het Nederlandsoh Onderwijzers Genootsohap vergaderde Vrijdag 25 en Woensdag 30 April om Ie vraagpunten van het Hoofdbestuur te bespreken omtrent het onderwgs in de beginselen van het handteekenen en hot onderwijs in do vrije en ordeoefeningen dor gymnastiek Do heeren den Oudsten en Ouderkerk hadden zich beschikbaar gesteld de vergadering by de beantwoording dier vraagpunten voor to lichten van welke taak beidon zich zeer tot geuoegen der vele aanwezigen kweten Besloten werd Kd een afgevaardigde naar de ge westelijke vergadering te zenden naar de algemeene vergadering achtten de meesten dor aanwezigen dergelijke afvaardiging niet noodig Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap aan FEVILLETOiy 1 Vit het DuitiCh ACHTSTE HOOFDSTUK Ach hoe spottend klonk die lach van dien ouden zieken man bij de ontdekking dat zijn kind die hoogvereerde Amerikaansche de bezitster van een aanzienlijk vermogen zich zoo ver vergoten kon om een onbekenden Duitacher te beminnen William zelf lachte nu ook maar het was een lach van woede en toorn en toch kon hem dat alles niet vreemd voorkomen nadat hij reeds twee jaar in New York had doorgebracht Voor don echten Amerikaan v ior den eigenlijken Yankee zooals Mr Burton er een was geldt de Duitscher zijn naam mo o in het vaderland nog zoo n goeden klank hebben ol zeer weinig Hoog staat hy nooit bü hem aangeschreven Al was Mr Burton nu ook weinig op de hoogte van de Europeesche verhoudingen hij wist toch dat vele vertegenwoordigers van aanzienlijke Daitsche familien in Amerika ellendig aan hun eind kwamen Dat alles was ook William niet onbekend Hoe dikwijls had hij niet een land de rijksuniversiteit te loeiden do heer D van Houweningo gebaren te Moordrecht met academisch proefschrift getiteld De stratwetgevemle macht der waterschappen Gisterenmorgen brandden ndor Berg Ambacht eene onbewoonde bocrenhofstede en eene daarbij gelegene nieuwo arbeiderswoning af De hofstede en de andere woning waren tegen brandschade ver zokerd dit was niet het gev l met den inboedel vnn den onbemiddelden bewon lr Do oorzaak van den brand is onbekend In den avond van 8 November 1887 werd het tjalkschip de Vrouw Anna op den IJssel dicht voor don Goudschen wal van achteren aangevaren door de tusschen Amsterdam en Botterdam varende stoomboot Paul en zonk De verzekeraar van de lading het Kannbeimer VersichorungsGesel schaft betaalde aao den inlade de daaraan geleden schade en stelde een eisoh tot chadevergoeding in tegen den oigenaar d r stoomboet den keer H Deze verweerde zich op grond dat do Vrouw Anna niet zooals in art 8 van bet Besluit van 1878 voor varende schepen werd voorgeschreven van een helder wit licht in den top der mast maar slechts ter hoogte van een meter of vier boven het dek van een lichtgevenden lantaarn voorzien was geweest waardoor bij gedaagde bet volgens dezen gegronde vermoeden was gerezen dat hij een aan den wal bij Gouderak vastgemeerd schip voor zich had waarom hij naar den Goudschen wal had afgebonden juist op het oogenblik dat de Vrouw Anna ook daarheen koers zette Op het geroep van den schipper van het tjalkschip dat deze varende was had de man die op de stoomboot op den uitkijk stond den stuurman wel gewaarschuwd en deze onmiddellijk orde gegeven om achteruit te stoomen maar te laat om de aanvaring te voorkomen genoot geholpen als do nood bij hem hoog geklommen was hoe dikwijls hem geen moed ingesproken en raad gegeven Dat waren echter niet veel meer dan droppeltjes in de zee Slechts weinigen lachte het geluk zoo toe als hem Niet ieder bezat voldoende vastheid van karakter en zedelijke kracht om de duizendvoudige govaren der reuzenstad New York moedig het hoofd te bieden Daarom begreep Hj Mr Burton s toorn volkomen daarom ook beleedigde hem diens bijtende spot niet zoo diep als anders het geval zou geweest zijn ofschoon hij het laatste kwartier eon onnoemelyk zwaren strijd te strijden had gehad En Isabella O zy beminde hem dat wist hij thans Haar was de verachte Mr William meer waard dan alle schitterende partijen uit haar vaderland Radeloos door de kamer heen en weer loopend pijnigde hij zich uren lang zonder ophouden en vond nergens uitkomst Zou hij soms Tante Kési die verstandige mo derlijke vriendin om raad vragen Iq de laatste weken had hij er niet toe kunnen besluiten om haar te schrijven Die oude dame verstond zoo goed de kunst om tusschen de regels door te lezen dat zy spoedig zou geraden hebben hoe slecht hij hare vroegere raadgeringen had opgovolgdl Daarom vooral durfde hij haar niet schrijven omdat hij het antwoord al van te voren wist Trouwens de goode tante had hem ook in geruimen tijd niet geschreven De laatste brief was vrij i ADVEQTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Na een interlocutoir vonnis der Eotterdamsche rechtbank werd de schuld van gedaagde bewezen geacht en deze bij het eindvonnis tot betaling der schadevergoeding veroordeeld Laatstgemeld vonnis werd gisteren voor het Gerechtshof Kamer van Burgerlijke Zaken te s Hago namens app door mr Vhelandor Hein bestreden omdat daarbij volgens pleiter een lapsus calami was begaan Twee vragen waren volgens PI in dezen te beantwoorden n 1 waar was de Vrouw Anna toen de uitkijk het vaartuig het eerst gewaar werd ea hoe stond bet met zijn licht Z E G besprak daarop de verklaringen door de getuigen bij de enquête afgelegd en wees er op dat ten duidelijkste daaruit bleek dat gedaagde geen schuld aan het onheil had derhalve ten onrechte tot schadevergoeding veroordeeld was De getuigen haddon toch unaniem verklaard dat het tjalkschip zich even voor de aanvaring aan de zijde van Gouderak bevond en slechts eenige ipeters boven het dek een helder licht vertoonde hetgeen volgens art 8 van gemeld besluit het kenmerk was van een stilliggend schip Niemand had kunnen of durven verklaren dat het een licht in dm top van den mast had gevoerd Eischor had wel in zijn conclusie aangevoerd dat art 8 ran het reglement althans door de binnenlandsche schippers niet werd nageleefd maar de gevolgen daarvan konden zeide pi appellant in billijkheid nimmer als een culpa worden aangerekend Appellant moest afgaan op de seinlichten zooals die bij het reglement worden voorgeschreven en dit had hij zooals uit de enquête gebloken was in casu terecht gedaan zoodat het vonnis a quo behoorde te worden vernietigd en de eisch ontzegd Mr Knottenbelt advocaat te Kotterdam verdedigde het vonnis en wees er op dat het licht op de Frou Anna l moge het zich dan al mot zooals bet raadselachtig geweest Hoewel hem dit eerst niet was opgevallen zoo kwam hem dat thans te binnen Was de toestand van Felix er misschien niet beter op geworden De heldere klank van de huisbel waaraan driftig tweemaal achtereen getrokken werd deed hem opschrikken De pendule wees aan dat het 11 uur was Wat kon dat beteekeneu Doch hij was spoedig gerust gesteld bij de gedachte dat dit late bezoek in geen geval hem aanging En toch voelde hy zich min of meer angstig te moede en min of meer zenuwachtig luisterde hij naar ieder geluid naar iedere stap die in huis gehoord word Maar hoor Men naderde werkelijk zijn kamer Het was Jim die zonder aan te kloppen met jeugdige levendigheid de deur opendo en de kamer binnenstormde Achter hem kwam de bode van het tolegraafkantoor Mr William Daar is een telegram uitDuitsohland uit Weenen hier hior riep de neger ademloos Het papier omhoog houdende reikte hij het zijn moester over Dot moet iets byzonders zijn Mr William Want anders telegrafeert men toch niet van zoo ver zeide hij er in zijn eenvoud bij De telegraaf beambte bevestigde die tijding Maar hij voor wien de telegram bestemd was en die hoar reeds in zijne handen hield hoorde slechts de woorden Een telegram uit Weenen die hem als een dreigend gevaar in de ooren klonken God in den hemel welke tijding zou dit witte papier bevatten Als