Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1890

Zaterdag 3 Mei 1890 i 4an GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Pe ineeomng van advertentlén kan geschieden tot één tmr des namiddags van den dag der uitgave Bovendiep worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgni Blocker s Cacao PETROLi iJM OTEEm GE van Ie Makelaars Cftotzlaar Sehalkwijk te Rotterdtui De markt was hetlen vast Loco Tankfuft ƒ 8 20 üeiraporteerd fust 8 15 Augustusleierins ƒ 8 25 September October Novemberen Decembor leforing 8 40 MARK TUERICHTEN QOUda 1 Mei 1390 De aanvoer van granen was heden veel kleiner dan de vorige week By vaste stemming noteert alleen Tarwe iets hooger Tarwe Zeeuws lie ƒ 7 70 a 8 Mindere dito 7 25 a no Polder 6 10 a 6 30 Afwijkende 3 60 i 5 80 Roode 6 25 a 6 50 Angel 7 20 a 7 40 Rogge Zeeuwsche 5 60 ü 5 80 Buitenlandscbe per 70 Kilo 4 90 a 5 30 üerst Winter 4 60 a 4 90 zemer 4 10 a ƒ 4 50 Chevaler 5 25 k f 6 Haver per Heet 3 25 a t 4 25 por 100 kUo 8 a 8 50 Hennepzaad lulandach 8 40 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 50 Erwten Mestingerwten 5 90 a 6 10 Boonen bruineboonen 7 50 a 8 5 duvenboonen 6 30 a 6 50 pasrdenboonen a ƒ 5 a 5 25 Kanariezaad 6 75 a ƒ 7 50 Mais por 100 kilo Bonte Amerikaansche 5 30 5 40 Cinquantine 6 50 a 7 De veemarkt met zeer goede aanvoer handel zeer vlug en prijzen zeer hoog vette varkens tamelijke aanvoer handel gewoon 21 a 23 et per half kilo varkens voor Ixinden weiqigaauvoer handel t auw 18 a 19 et per half kilo magere biggen goode aanvoer bandel wordt minder 1 05 a 1 60 per week Vette schapen lamclijkB aanvoer handel vlug 26 a 35 Laiémeren lamolijke aanvoer handel zeer vlug 10 a 15 Nuchtere kalveren goedu aanvoer handel vlug 4 a 10 Fokkalveren 10 a 18 Kaas Aangevoerd 53 partijen handel vl ig Isto qualiteit 27 a 29 2de qualiteit 24 a 26 Noord Hollandaohe 25 a 29 Boter goede aanvoer handel gewoon Boter Goeboter 1 05 1 15 Weiboter 0 85 a 1 uurRerliJke Stand OKBOKEN 30 April Admnr cudcn F da Mraio to G Boer Li ood r J an Muren eo S Kleiweg OVIIILEÜEN 2 April W OllhiigitB 1 j W Smit lm 30 J de Jorg 3 m M E UUoker ired viD A PijpcDretl 81 j GfcHL WI SO April L a rerB to M SI Sekr e StolwUk r EIIOREN Willen ouden B den Ui dea ea i Koolwijk HrBctrik w lUem oLder A t D Lceowrn eo A Prmre OVeilLEUE V A OD Dam 2 J W de Jonf 74 J Reeuwjjk OVERLEDCNi C Kidemakcr 14 m Oouderak GEBOHEN N eltj oeder iwer en W W Kijkurt Corntlia ouden A van Duivendijk en L Vermeer iobanuLa omtlia ouden C P Vlrglteert en i C Groeneveld Coroelip oudera A A ii en S Noordegrasf OVfcBLlDKN J Terloo 12 d A an Weelden 19 GEHIHD J lier en A Rijkaart ADVERTEKTTIËIN Heden overleed zacht en kalm na een langdnrig Igden onze jongste Zoon ARIE VAN WEELDEN iu den onderdom van 19 jaar en 5 maanden in leven Klerk bg de Directe Belastingen te Gouda B VAN WEELDEN C VAN WEELDEN geb VAN Ekk Gouderak 28 April 1890 Gouda Snelpersdruk van A BaixuLui fc Zoon Eeniqe en algemeene kennUgeving Tricot Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kindere i Voordeelige nieuwe kwaliteiten Tricot per cl ooi e verstelleo SCHRIK Zn OPENBARE AMBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goviia zyn voornenjena op WOENSDAG den 7 MEI 1890 bö enkele inschrüving AAN TE BESTEDEN Het maken van vier Kleedkamers in de Zweminriobting InlicUingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester haute nouveauté in A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 2v£edici3 i sile en alle andere soorten ran WUNEN verkrijgbaar bg Wed C vao OIJË adv ërtëntïEn m tii Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda MT Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpyn oatatekiog zweren bloedend taudvlemcb ouuangename reuk uit den mond kalkvorming wonion zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van bet echte IC K Hor Tandarts Dr PO PP s nS r in aanmerkelijk vergrootte flestchen voor 60 ent I ÏO en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr PÓPfl Tuidpoeder of TandpMta ateeds de Unden geiend en schoon handt Dr PüPl a Tandplombeersel Ur PüPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venuii zeep eu SConiiebloemeH zeep POFP S CiekriüUnUeerde en Trangpurant filycerinezeepen zijn de fijnste Toilet im gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen üV Ue nanuuksels van Anotheiin Hondirater verwoesten do tanden binnen korten tijd VB Dr J Q POPP Weenen üepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist yerder in alle Drogist en ParfumoriewinkeU van Nederland Men verlange uitdrukkelgk Dr POPPi eekU Preparaten en neme geene andere aan geurig en waterhoudend 1 20 en 1 30 de 5 ona Wed C van OIJE Kleiweg No 2 GOUDA g F l en algemeen ala goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN ifc HOLM Afothekert te Zeilt in D flescbje 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Prg per Etn 0 80 0 50 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Pftjs 2 gulden leder die aau de verschrikke gke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks daizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags M gazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland i ii o Jumbo Poetspomade JB de lH te en f oedkoopste der rereld Alom verkrggbaar in doozen it 5 7i en 12i Cents Chemische Fabriek Zevenaar Alom te bekomen SE mmii SLW of de beschrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van dis Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOR CHBI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys eo Cents A BRINKMAN t fijnste merk De nitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1890 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die do ir 16 leden werd bijgewoond afwezig was de beer Van der Garden die had kennis gegeven wegens ongesteldheid verhinderd te zijn werd door den Voorzitter medegedeeld dat bij beschikking van den Minister van Binnenlandsohe Zaken de rijksvergoeding voor de kosten van het Lager Onderwijs in deze gemeente voor 1888 was bepaald op 16146 82 1 on dat de kas en boeken van den gemeenteontvanger op 24 April II door B en W waren nagezien en in volkomen orde bevonden De Haad verleende zijne goedkeuring aan de vroeger ingekomen voorstellen van B en W Tot vermindering der pachtsom van den Uiterwaard langs Schieland s Hoogen Zeedijk aan H Wolfswinkel Tot verhooging van bet salaris v in den keukemneiester en kenkenmeesteres der Volksgaarkeuken van 6 op 8 per week S Tot het toekennen eener gratificatie van 2 per week aan F Welter gewezen Commies bg de Plaatselijke Belastingen De volgende stukken kwamen bij den Baad in 1 De rekening der Volksgaarkeuken over 1889 Wordt in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd da bh Uoogenboom Hoefhamer en v d Garden 2 De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid over 1889 Worden in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Straver Prince en van der Post 3 I en voorstel van B en W tot wijzigii der geraeeatebegrooting dienst 1889 g B i ll FEVILLETOX Ci het Duitêck I ACHTSTE HOOFDSTUK 29 De beslissing nadert I riep William terwyl hij zijn handen vouwde en zijne oogen ten hemel sloeg t O sta mij bij Gij goede God daarboven en geef mij kracht in dit gewichtige uur Thans Mr Burton treedt de Duitsche gentleman u tegen Niet op uw rijkdom beeft hij het oog en evenmin op een goede positie in de wereld Neen Mr Burton hij vraagt alloen om nw kind NEGENDE HOOFDSTUK Die hartstochtelijke scène aan de piano had op den zieken heer des huizes een sohadelijken invloed uitgeoefend Want den volgenden dag weigerden zijne ledematen hem den dienst en een zenuwachtig beven over zijn gebeele lichaam was duidelijk merkbaar Met dekens bedekt zat Mr Burton in zijn gemokkelijken leunstoel in z jn woonkamer die op ééne verdieping lag met de spreekkamer doch asn de tuin Dit voorstel wordt dadtlijk in behandeling genomen en zonder Hoofdelijke stemming goedgekeurd Een rapport van B enW op het vroeger ingekomen adres van de WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht adviseerende tot het nemen van eene gunstige beschikking daarop Ter visie Een adres van de Afd Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw verzoekende dat de Raad iet zal toestaan het verzoek van A L van Dorsseo en 94 anderen om den aanvang der Kaas narkt te stellen op 8 uur Ter visie Het verslag van len toestand der gemeente Gouda over 1889 Ieder raadslid zal als dit verslag is afgedrukt daarvan een exemplaar ontvangen Vervolgens wordt benoemd tot Regent van het Vereenigd Wees en AalemoeseniershuisdehoerC C Knaap met algemeene stemmen en tot Commies bij de Plaatselijke belastingen de he J Vermeij met 14 steramen terwyl de heer J H Schmidt en KMul ieder 1 stem verkregen De heer J C Nieuwenhuijs alhier is benoemd met ingang van 16 Mei n s tot surnumerair bij het vak der posterijen In fide Nederlandsche Pohtiegids deelt de heer J W Tuinenburg mede dat hij is afgetreden als mederedacteur van dat blad door hem den In Januari 1886 opgericht om verder zijn vrijen tijd onverdeeld aan don Alg Ned Politiebond te kunnen wijden Wij maken onze bflanghebbende lezers er op attent dat de brievenbus tot dus ver staande aan de Vest hoek Gouwe thans geplaatst is tusschen de JanKattenbrug en de vaste brug over de Gouwe In de Rijkspostspaarbank werd aan het postkan zijde waar niets zijn rust kon storen Sedert zijn thuiskomst had hij slechts gedurende enkele uren dit vertrek verlaten Evenals de andere kamers van dit prachtige huis was ook deze smaakvol gemeubileerd Tegenover baar vader zat Isabello Geen trok in haar schoon gelaat verried meer de hartstochtelijke opgewondenheid waarop zij Mr Burton hare dierbaarste gevoelens had doen kennen De zwarte kringen onder hare oogen en haar min of meer onrustige blik spraken alleen vau een slapeloozen nacht en inwendige smart Haar hoofd met de rechterhand steunende keek zij peinzend voor zich uit Toen den zieke het verlangen van Mr William werd medegedeeld om een onderhoud met hem te hebben bad hij slechts even de schouders opgehaald doch geen weigerend antwoord gegeven Wnt kon de procuratiehouder der firma hem ook voor gowichtigs te zeggen hebben Doch Isabella werd door een koortsachtige angst gepijnigd Want do babbelachtige Jim had Sally in vertrouwen medegedeeld dat er een telegram uit Duitschland was gekomen en hoe kon dit de negerin voor hare meesteres verborgen hebben gehouden te meer daar het haar reeds lang duidelijk was geworden hoe vroolijk de oogen van het jonge meisje begonnen te schitteren als de naam William genoemd werd Thans had Mr Burton ongemerkt het meisje gadegeslagen alsof hij hare meest intieme gedachten wilde raden Had de dog van gisteren don trotschen man toor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulp kantoren gedurende do maand April 1890 ingelegd 4064 82 terugletoald 2060 03 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2267 In het hotel de Zalm te Gouda had Dinsdag de jaarlijksche algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering der Homoeopatie m Nederland plaats De voorzitter dr Voorhoeve kon in zijn verslag de verblijdende mededeeling doen dat de Vereeniging zich in toeneraenden bloei raag verheugen Hot aantal leden ie in het afgeloopen jaar belangrqk toegenomen De uitgave van het Maandblad is boven verwachting geslaagd Mede door de bemoeiingen der Vereeniging heeft zich In Amsterdam een homoeopatisch arts gevestigd Aan Z M den Koning is een adres gezonden ten einde een leerstoel voor do homoeopatische geneeswijze aan een onzer universiteiten te verkrijgen Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heer H C Voorhoeve Jzn te s Hage en gekozen de heeren dr D K Munting Jr te Amsterdam en K W Tuinzing te Rotterdam Utrecht werd als plaats van samenkomst voor het volgend jaar aangewezen De heer Krieger alhier heeft zich tot den Minister van W H en N gericht met het verzoek toch concessie te mogen verkrijgen voor den aanleg en de exploitatie van een bereids op 8 October 1887 aangevraagden lokaalspoorweg van hier naar Schoonhoven daar alleen met concessie deze zaak opnieuw ter hand kan worden genomen Tot Gemeente Ontvanger te Moordrecht is benoemd de heer D Nugteren Secretaris dier gemeente Gisteren morgen ontstond in de buurtschap Bo nog niet voldoende ingelicht Toen de oude kamerdienaar kort daarop op den drempel verscheen en Mr William aandiende werd Isabella s gelaat plotseling vuurrood Het is goed Laat hem binnenkomen zeide de heer des huizes kortaf terwijl hij zijn hoofdeen weinig om hoog hield en onrustig naar de deur keek In onberispelijk toilet de hoed in de hand trad William de kamer binnen Het scheen Isabella toe alsof zijn gang niet zoo vast was als gewoonlijk en zij bemerkte ook dat zijn anders zoo helderen blik door een schaduw verduisterd Haar angstig gevoel nam toe Hij boog zonder aanvankelijk iets te zeggenjf Gij wenscht mij of liever ons te spreken aldus begon de zieke op zeer kalmen min of meer koelen toon terwijl hij den Duitsoher van het hoofd tot de voeten opnam Ja Mr Burton Ik nam de vrijheid u om een onderhoud te verzoeken Nadat het jonge meisje hem met eene beweging harer hand had uitgenoodigd plaats te nemen ging hij zitten en ging toen aldus voort U om een onderhoud te verzoeken daar sedert gisteren avond door een mij uit Oostenrijk toogezonden treurige tijding een zoo gewichtige verandering 13 gekomen in mijne positie dat ik het voor mijn plicht hield u Mr Burton daarvan in kennis te stellen De zieke man scheen nauwlijks verrast te zijn ♦