Goudsche Courant, zaterdag 3 mei 1890

de Vrge Universiteit is op nog slechts 40 jarigen leeftgd t Montreux overleden De anti revolutionaire partq verliest in hem een harer edelste en invloedrijkste vertegenwoordigers Hg was een man van groot talent warme overtuiging on verterenden gver Heeds in zgn studententijd toen hg in do rechten n in de theologie studeerde en in beide faculteiten dendoctorstitel verwierf liet hij geen gelegenheid voorbggaan om voor de hem dierbare beginselen diemet zgn geheele lü waren saamgeweven te getuigenen op te treden maar tegelgk verwierf hg zich door zgn innemendheid humaniteit en verdraagzaamheid in allo kringen zonder onderscheid aohtin en sympathie Op een m n als bg zou elke paitgtrotsch mogen zgn x Door den heer Lewis laera r aan het MarineCollege te ireenwieh is eene voordracht gehouden oter zelfontbranden van steonkolenlading Hg beschouwt het luchten van de kolen als een voortreflTelgk middel tegen zelfontbranding wanneer men daarmede eene duurzame afkoeling der kolen kon bereiken Dewijl dit echter niet mogelgk is brengt de toevoer van vorsohe lucht hot gevaar van ontbranding teweeg en is dit luchten het slochtste wat men doen kan Het stof der kolen bezit do eigenschap gassen op te zuigen waardoor dat stof verhit wordl Dit opzuigen der zuurstof heeft eeue chemische uitwerking op de in de bden zich bevindende gasvormige doelen waatdoor weder nieuwe hitte wordt voortgebracht die moordere gasopneming bevordert waardoor eindelijk de hitte zoo groot wordt dat eene ontbrandiog der kolen moet volgen Derhalvo is de slotsom van zijne bewering dat iedere vorsohe toevoer van lucht waarmede natuurlgk niauwe aanvoer van zuurstof gepaard gaat het gevaikr van zelfontbranding vermeerdert De gepensioneerde sergeant der artillerie van het O L leger G J ter Woord ridder 3e kl der Militaire Willemsorde wiens heldendaden Woenidagavond in Düigmtia te s Gravenhage door majoor Bruinsma in herinnering werden gebracht bezocht de kazerne van het regiment grenadiers en jagers aldaar waar hg door den sergeant der jagers Bouwman ridder ie kl der M W O werd begeleid terwijl de Kon Mil Kapel die zich bg de cantine der onderolT bad opgesteld hem met fanfares begroette Nadat het Wien Neerl Bloed was gespeeld werd de heer Ter Woord door den regi mentscommandaat ontvangen en in de cantine der onderofficieren binnengeleid Deze had door het aanbrengen van vladen en groen een recht feestelijk aanzien gekregen Nadat do eerewijn was aangeboden boette de overste Verschoor de held van den dag welkom in de kazerne welke hg 45 jaar geledon voor teerst als milicien betrad wenschte hem er geluk mede dat hij kon bogen op een zoo schoon verleden en stelde hem aas de onderofficieren ton voorbeeld als een man die op schitteronde wijze zijne plichten voor Koning en Vaderland had vervuld De heer Ter Woord dankte zichtbaar aangedaan voor de hem bewezen eer en stelde een heildronk in voor den bloei van het regiment Beide sprekers werden daverend toegejuicht De heer Ter Woord onderhield zich daarna nog geruimen tgd mit de onderofficieren wier gast hg heden zal zijn veaberg onder Berg Aml ht brand in de woning bewoond door D Stubbe Zy brandde geheel af Eene belendende nieuwe woning bleef behouden Zoowel huis als inboedel waren tegen brandschade lerzekerd De oorzaak van dan brand is onbekend In de laatst gehouden raadsvergadering te Oudewater werd mededeeling gedaan van het procesverbaal betreffende de kas van den gemeente ontvanger machtiging verleend tot af en overschrijving op sommige posten der begiooting van t vorige jaar en het gemeenteverslag over 1889 aangeboden Mede werden maar dit in geheime zitting enkele reclames tegen den hoofdelijkeD omslag behandeld Het Mei vuur telken jare op een stuk land an den heer A van Aelst te Oudewater ontstoken lokte ook weer l l Woensdagavond honderden toeschouwers groot en klein maar klein het meest naar buiten Se 113de algeraeene vergadering en het 33ste congres der Ned Maatschappij ter bevordering van Nqverheid zullen Dinsdag 8 tot Donderdag 10 Juli te Leeuwarden in De Harmonie plaats hebben Mededeelingen omtrent den invloed derEngelsche wet op de fabrieksmerken over de ontginning van woeste gronden door den Staat over den invloed van het ontbosschen op hot klimaat over den ont werpoctrooiwet over rookvrge verbranding en cteenkolengas tot verwarming en over afschaffing der tolheffing zullen worden gedaan Onder de punten van behandeling voor de algemeene vergadering behooren o a het afwijzend advies van directeuren op het voorstel Amsterdam om herziening van den werkkring der Maatschappij id op t voorstelGrroningen tot beperking der bijdragen voor de Musea een voorstel om bij Z M den Koning en bij de Begeering aan te dringen op ontginning van duingronden ruimer subsidie aan de Ned Heide maatschappij en andere maatregelen in t belang der ontginning van woeste gronden een afwijzend praeadvies van directeuren op het voorstel van Den Haag om een nader subsidie van 500 voor de kookschool In het congres zullen o a de vraagstukkon van het landbouwkrediet coöperatie op t gebied derzuivelbeteiding stadsreiniging te Leeuwarden en verhooging der productiviteit van grasland worden behandeld voorts de internationale arbeids wetgeviog reddingswezen langs de kust handenarbeid als opvoedingsmiddel en landnationalisstie De beeren dr L Mulder landbouwonderwerpen Annand Sassen arbeidswetgeving Jules van Hasselt reddingsweien J F Hondius handenarbeid en D de Clercq landnationalisatie zullen de verschillende onderwerpen inleiden In de gisteren te Woerden gehouden raadsvergadering is o m aangenomen een voorstel tot het bouwen eener nieuwe gasfabriek en tot de daartoe benoodigde geldleening ad ƒ 38 000 ter aflossing van de schuld op de tegenwoordige en stichting der nienwe Tevens tijn aanbevolen voor de te vervollen betrekking van gemeente ontvanger de heeren W F Stoop te Nieuw Lekkeriand en G P van Trogen te s firaveland Dr mr W van den Bergh beroepen hoogleeraar aan zulks te hooren en zeide slechts Zeer beleefd mqnheer terwijl zijne magere handen zenuwachtig aan de deken plukten die over zijne knieën lag Isabella s vurige blikken echter hingen vol innige belangstelling jian des sprekers lippen en toen hij daarop een papier de gewichtige telegram te voorschijn haalde drukte zij in doodsangst de handen vast aan haren boezem In William s ernstige trekken had intusschen eene verandering plaals gegrepen Zijne wangen kleurden rich en een hartstochtelijk vuur schoot uit zijne zooeven nog treurende oogen Zich niet langer bekommerende om Mr Burton s tegenwoordigheid richtte hij een langen vurigen blik op het jonge meisje en verried daardoor op ondubbelzinnige wijze zqne tot nog toe in het diepst van zijn ha H opgesloten liefde Deze telegram uit mijn vaderland zeide hij den ouden heer het papier overhandigend nmeldt mg het overlijden van mijn eeèigen broeder die niets dan dochters heeft en daar de nitgebreide fabrieken die mijn vader heeft nagelaten ingevolge zijne beschikkingen slechts op de mannelijke nakomelingen kunnen overgaan zoo is die aanzienlijke bezitting thans mijn eigendom geworden De arme ondergeschikte procuratie houder van Uw huis is daardoor een onafhankelijk rijk man geworden die U bij deze z jn ontslag vraagt dat hg vragen moet omdat nienwe plichten hem thans naar zgn vaderland roepen Bij deze laatste woorden was Isabella verrast opgesprongen en zelfs de zieke zag verbaasd op Maar dat geschiedt niet dat kan niet geschieden ging William op beslisten toon voort alvorens hij de zekerheid heeft de zalige zekerheid om zijn geluk zijn kleinood het dierbaarste wat hij op de aarde heeft meê te mogen nemen naar zgn vaderland Ook William was opgesprongen en stond thans in bijna smekende houding voor den ouden man Diens beleedigende spotachtige taal scheen geheel vergeten teeder en hartelgk rusten zijne oogen op de vermagerde gestalte Het was toch haar vader I tot wien hij sprak haar vader die alleen de macht bezat zijn vurig8t n bartewensch te vervullen O Mr Burton begon hij opnieuw doch zgn stem beefde ontzettend daar hij eon onbewegelijk koel gelast tegenover rich zag waarop niets te lezen was dan onbegrensde verbazing O Mr Burton I Van nwe beslissing hangt mijn geluk af I egt gij de hand van uw kind vol vertrouwen in de mijne Mag ik terugkomen Isabella was op hare knieën gezonken voor de ziekenstoel De arme om den schouders van den zieke geslagen had zij haar vuurrood gelaat op zijne handen gedrukt Doch deze stootte zijne dochter vrij onzacht terug en riep met zijn scherpe hardklinkende stem Bijna zou ik golooven dat uw fabelachtig geluk U naar bet hoofd gestegen is Mr William Heb ik werkelijk goed gehoord Gg verlangt Isabella Te Hilversum werd gisteren middag om half twee het horstellbgsoord Heidehemel opgericht door de afdeeling NoordHolland van het Witte Kruis plechtig geopend Eon groot aantal genoodigden zoowel dames als heeren woonden deze feestelgkheid bij Het gebouw was daartoe smaakvol mot bloemen versierd Van de hoeken waaide de nationale driekleur terwijl van de tinnen van het kasteel zoo heet het gebouw in de wandeling bet witte kruis op een rood veld wapperde Nadat met een kort inleidend woord het commissielid de heer de Clercq allen had wolkom geboelen nam dr Koster het woord Hg schetste het ontstaan van do herstellingsoorden in het algemeen en dat van Ileideheucel in het bijzonder Na eene korte beantwoording door den hoor de Clercq kwam de voorzitter van het hoofdbestuur aan het woord um de leden dor commissie van toezicht te danken voor alles wat zg voor dit herstellingsoord gedaan hebben Hiermede was do plechtigheid afgeloopen en werd het gebouw bezichtigd Het geheel is smaakvol gemeubeleerd en met de meeste torg voor het doel ingoricht Voorloopig kunnen er 40 personen in gehuisvest worden ea wel vrouwen en kinderen Bovon de 12 jaar worden geen mannelgke zieken opgenomen Als inwonend directrice vnn Heidehemel zal optreden mej M ten Bosch f Statea geaeraal Twkedz Kahbb zitting van Donderdag 1 Mei De kamer heoft eigenigk niets gedaan dan eeue nominatie voor den Hoogen raad opgemaakt Na herhaalde ook foutieve stemmingen en tusseheostemmiugoD luidt de voordracht aldui Mr S M S DR EANITZ Mr P 0 THOOFT 8 Mr A A WEVE De eerste plaats werd dus gegund aan den mao van wien nu voor de tweede maal was gebleken dat hij de door den Hoogen Rood gewilde man was Daarna echter vond do meerderheid goed van do ingezonden aanbovelingslgst geen notitie meer te nemen maar alsof bet een politieke benoeming gold do tweede plaats aan een antirevolutionair advocaat de derde aan een ultramontaansch rechter te geven wier juridische verdiensten den Hoogen Ra ui nooit voldoende zijn gebleken om hen een plaats op de aanbevelingslijst waardig te keuren De heer Gliuderman vroeg verlof om naar aanleiding van de telkens voorkomende storingen in het telegraphisch verkeer tusschon Staats Vlaanderon en het vasteland tot den Min van Waterstaat eonige vragen te mogen richten over den toestand der telegraafkabels De heer Van Ggn vroeg vergunning den Min van Financiën te interpelleeren over de heffing van registratierechten voor den verkoop van koopmansgoederen Het gevraagde verlof werd aan beiden verleend Te Amsterdam is het gisteren avond rustig gebleven Wel begonnen omstreeks zeven uur een aantal monschen zich Ie verzamelen in de omgeving van PUuKiiu en kwamen er uit onderscheidene richiingen groepjes daar ter plaatse opdragen maaf stemming en li urting van diegene welke ter betoogipg opruk van mij tot vrouw P Mgn eenig kind wilt gij mode naar Duitschland nemen Ha ha Hg slootte oen bitteren lach uit Dat klinkt mij zoo ongeveer in de ooren als verzocht gij mij de maan even voor U van den hemel te halen I Iets onzinnigere als zoo n verzoek is waarlgk niet te denken Vader wat hebt go tegen hem P vroeg op zochten toon zijne dochter Waarom wijst ge hem zoo hard en ruw lerug Dat verdient hij niett Weet toch dat Ja wel ik weet genoeg viel Mr Burton haar ruw in de rede Spaar mij allen verderen uitleg die mgne zienswgze toch niet doet veranderen Tegen Mr William s persoon heb ik waariijk niet het minste Integendeel zou het heel ondankbaar zijn wanneer ik niet wilde erkennen dat hij uw en mijn huis groote diensten heoft bewezen Ook doet het mij veel genoegen dat hg thans zijn afhankolgke positie vaarwel kan zeggen hoewel wij in hem een degelijke werkkracht zullen verliezen die moeielgk te vervangen zal zgn Maar dat wat hij zooeven van mij verlangde kan ik onmogelgk toestaan Daartoe geef ik nooit mijne toestemming Geheel ontdaan trad William eenige schreden achteruit Wordt venolgi ten waren hoogst kalm en dit is aldus gebleven Te half acht trokken de typogrnfon van het socialis tengebouw Comtanlia san de Rozengracht in rij on gelid door het oontrum der stad naar Plancius zg gedroegen zich ordelgk en bleven ongemoeid Trouwens den gansohen avond hoeft de politie zich bg eene observotieve houding bepaald Natuurlgk dat toch gaandeweg om en bij Planciu eene menigte zich opstolde die niet verminderde toen de vergaderzaal reods gevuld was De Kerkloan bleef don goheelen avond de standen waohtplaats van vole honderden mensohen waartusschen een aantal straatjongens zich soms wat luidruchtig bewogen on een paar malen een soort paniekjo te weeg wisten te brengen waardoor uenigo lieden onder den voet geraakten on o a een oud man waarom was hij uiet thuisgebteven aan het hoofd gekwetst werd De politie was op een enkelen ageut na die de vensters van lUcht voor Allen in het oog hield onzichtbaar De troepen waren in de kazernes geconsigneerd Alleen tegen tienen kwamon er een twintigtal agenten opdagen om voor den ingang van Plancim oenige ruimte te maken met oog op het uitgaan der vergadering tn de zaal was het stampvol De binnenkomst van Domela Nieuwenhuib werd met gejuich begroet na eene soort inleiding von Fortuyn waarbij hij de aanwezigen op het hart drukte de grootst mogelijko orde in acht te nemen ook ter logonstraffing van de in omloop zijnde onrustwekkende geruchten werd door een mannenkoor een vierstemmig lied aangeheven Daarna spraken een drietal sociaal democraten en vervolgens Domola Nieuwonhuis die dezen dag noemde eene vcorbereiding totdonstrgd Bespottelijk noemde hij het militair vertoon dat allerwege gemaakt is eii datz i gekenschetst wordt door het feit dat met het oog op de meeting to Leeuwarden op last der regeering twee officieren van gezondheid aldaarwaren aangekomen met vier verbandkisten Algemeen nelach Hij beweerde dat de werklieden het recht hebben botoogingen te houden en somde vervolgonit de voordeelou op van den normalen arbeidsdag maar loolanif hot privaat bezit gehandhaafd wordt achtte hg wegneraing van de bestaande ellende onmogelijk Na over de rede van Sohaepman over drankmisbruik en over de noodzakelgkhoid eener revolutie tenzij aan de regeerders de oogen bg tijds opengaan gesproken te hebben besloot hij zgne redevoering met een gedicht Bij mejuffrouw Drucker vond hg eenige bestrijding zij kwam namelijk er tegen op dat Nieuwenhuis bescherming wilde van do vrouw Zij vond dat de vrouw zelfstandig genoeg is om zich zelve te holpen Na eene korte repliek van Nieuwenhuis ging de vergadering uiteen In kleine groepen trokken degenen die vergaderd hadden en de menigte die in do Kerklaan gestaanhad af zonder rumoer zondor gezang Als bij oen enkele groep zich eeliig gezang deed hooren was de aanmaning nirt zingen van oen dor betoogersvoldoende om stilte Ie vorkrggen N R Cl De afdeeling Bodegraven en Omstreken der Hollandsohe Maatschappg van Landbouw zal eene tentoonstelling en keuring van twee en eenjarige stieren houden Deze tentoonstelling hoeft plaats op Dinsdag 20 Mei a a op het terrein achter het Raadhuis Baiteolandsch Overzicbt De dag van gisteren is overal vrg kalm voorbijgegaan en bet mag veilig gezegd worden dat de internationale betooging in t water is gevallen Ziehier enkele telegrafische berichten Uit Londen meldt men Het is hier volkomen rustig Vele bijeenkomsten van werklieden zgn gehouden om zich te verklaren tegen het gisteren door het hoofd der politie gegeven bevel waarbij aan de optochten beperkingen worden gesteld en wordt bepaald dat zij slechU ééa enkelen weg mogen gaan Heftige redevoeringen zijn gehooden de sprekerj zeiden dat op 1 Mei van Set volgende jaar eene demonstratie der werklieden zou plaat hebben in weerwil van de stokken der politieagenten en de b onctten der soldaten In eene te Hackneylield voorstad van Londen gehouden meeting v den bond voor handwerk enmjverheid zgn heftige redevoeringen gehouden dochM Londen zolf bleef alles rustizUit Weenen Enkele rustverstoringen worden gemeld uit den omtrek der stad waar een 200 tal personen waren bgeengokomen om de huiswaarts keerende werklieden ar te wachten Do sommatie der politie om uiteen I te gaan werd beantwoord met uitjouwen en het werpen met steenen De inmiddels uit den Prater teruggekomen werklieden namen onmiddelijk partij oor de politio en hielpen do belhamels gevangen Do dag is te Berlija rustig voorbijgegaan Het aantal werklieden die heden niet arbeiden is 5 a 10 pCt De bladen wgzen er algemeen op dat de sociaal democratie oono nederiaag leed Zelfs de plaatsen van uitspanning zijn in verhouding zwak bezocht Van Parijs seint men Ofschoon de avond woeliger was dan anders en ondanks eene poging der anarchisten waardoor de politie zich ot verscheidene charges genoodzaakt zag waren do revolutionaire betoogingen van heden minder gevaarlijk dan vroeger de avond bijeenkomsten der Boulangisten Uit Brussel Een troep van 10 000 Werklieden doorloopt do straten dor stad roepende om invoering van den achtuurswerkdag doch alles is zeer kalm gebleven on geen incident is voorgekomen Een talrijke menigte was op do been in de straten waar do stoet voorbij ging Volgens de laatst ontvangen rapporten is do avond volkomen kalm gebleven zoowel te Brussel ais in de provinciën Overal worden meetings gehouden om op den achluurs werkdag aan te dringen Eindelijk heeft het resultaat der gemeenteraadsverkiezingen te Parijs in alle kringen verrassing gebaard blijde verrassing onder de republikeinen en conservatieven onaangename verrassing onder de Boulangisten Wol is waar hadden de eersten niet zoo als de laatsteu verwacht dat de vrienden van den genoraal de meerderheid op hot Hotel de Fille zouden verkrijgen doch niemand voorzag dat de Boulangisten bg de eerst stemm ng niet meer dan éen candidaat en dezen nog met luttele stemmen 24 meerderheid uit de stembus zouden halen terwijl zg het bij de tweede stemming op Zondag a s niet verder dan tel eon dozgn en dat is ook nog volstrekt niet zeker zullen brengen Wat bg zo gomeontcraadsverkieziagen nog bijzonder de aandacht verdient is de nederlaag van hot antisemietisme en de onverschilligheid der conservatieven Do anti semietische candidaat heeft zich met een paar honderd stemmen moeten vergenoegen Men kan Parijs niet anders dan geluk wenschen dat zij la Fille Lumière haar roem handhaafde en het onwedersprekelgko bewijs gaf niet gediend te zijn van de nieuwste inventie van den Boulangist Ijaur Wat de onverschilligheid der oonservatioven betreft zoo moot de afgetreden gemeenteraad toch niet zoo gevaarlijk zijn geweest als de conservatieven het altijd voorstelden anders toch hadden zij wol alles in het werk gesteld om den terugkeer dor mcosto oud leden op het raadhuis te Verbinderen Een verplotterenden indruk hoeft do uitslag vanZondag in het Boulangistisohe leger veroorzaakt Welke trotsoho ilroombeelden had men zich hier niet over een heerschappij op hot Hotel de Fille voorgespiegeld on thans ééa Boulangist afgevaardigd door de kiezers van Boulangors stad Hun bladen erkennen voor het meorendeel dat zij zichvan deze nederlaag niet zullen herstellen Een uitzondering maakt de Preme waarin Naqutt met eenkracht een betere zaak waardig de aanhangers vanden generaal aanvuurt den strijd voort te zetten Wat or zal geilaan wordon om dozen strijd op Zondag a s met oen goeden uitslag to bekronen zijn Naquet Laguerre en Laisant gisteren op Jersey gaan vernemen Evenals bij elke vroegere nederlaag van den generaal heet het ook nu weer dat zijn stafofficieren alles in het werk zullen stellen om hem te bewogen onverwijld naar Parijs terug lo keoren daar alleen nog de togonwoordighoid van don chef do zaak der Nationale partij altijd in het oog harer patriotischo leden van een wissen ondergang kan redden Waarschgnigk is het niet dat de dappere generaal op dit oogenblik moor lust dan vroeger aan den dag zal loggen om zijn rustig verblijf op Jersey te verruilen tegen oen Parijsche gevangenis De strijd tusschen de liberalen on do clericalon in do Belgische Kamer over de ontvreemding der diplomatieke stnkken en de houding der regeering in deze zaak is geëindigd Het voorstel van den clericalea afgevaardigde Jacobs om tot de orde van den dag over te gaan is met 79 tegen 30 stemmen aangenomen Deze uitslag was te voorzien maar de liberalen troosten zich er mode dat hetgeen over de houding der regoering is gezegd evenals bg het socialistenproces te Borgen niet zondor invloed zal blijven op de kiezers De uiterst heftige aanvallen der heeren FrèreOrban en Janson mogon in menig opzicht overdreven zijn geweest toch is het den hoor Beernaert niet gelukt de vreemdsoortige houding der regeering in deze aangelegenheid te verklaren Immers gelgk do heer Janson betoogde werd hot bedrog roods in Nov 1889 ontdekt Nieter werd loon geschorst maar niet ontslagen omdat do regoering zgn onthullingen vreesde Vandaar dat de beschuldiging dat do regeering niet vreemd is aan het artikel in de DMti over het Belgische leger niet als afdoende weerlegd werd beschouwd Niet zonder eenige overdrijving vergelgkt d Indépendaace Beige de aanneming der motie Jacobs bij do overwinning van Pyrrhus don koning van Epirus die na zgn tweede overwinning op de Romeinen uitriep Nog e n zoo n overwinning en ik ben verloren Zoo gemakkelgk zal de elericale partij dio in de Kamer een meerderheid van bgna 40 loden tolt de regeering uiet verliezen INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur f Mag ik U beleefd plaatsing dezer regelen verzoeken Toen U bij de annonceering der Soiree te geven door mej Corry Hoogenboom eene aanbeveling in uwe kolommen plaatste bzen wg daarin dat zij reeds uit verschillende plaatsen door liecoegde beoordeelaars leer gunstig was gerecenseerd Wg beamen zulks volkomen daar wij zelfs onder de vele recensies ook die van den bekenden criticus Daniel de Lange gelezen hebben Hoe moeten wij dit nu met het verslag van gisteren in uw blad rijmen Was dat verslag van do hand van een onbenoegde of kan die criticus zich lioven Daniel do Lange stellen Onder dankzegging verblijve Eenige Künstvriekden Het is zeer goed denkbaar dat twee critici heiden tot oordeelen bevoegd over eene article verschillend oordeelen vooral als zij niet dezelfde mtvoering befpraken De Redactiï IDe eerste Iv£aal Voor het eerst naar school jubelt oen aardige blonde krullobol met schitterende oogen terwijl hij de kamer rond danst en in de handjes klapt om dan weer voor zijne schooltasch stil to blijven staan en haar voor de honderdste maal open en weer dicht te doen Mijn eerste bal klinkt hei uit den mond van een allerliefst meisje terwijl ze tusschen de gordijnen doorgluurt of hot rijtuig haast komt dal haar naar do balzaal zal brengen en straks nis het feest afgeloopon en ze weer op haar kamer komt herhaalt ze dia woorden terwgl zo al de namen op haar balboekje nog eens naziet en achter geen enkelen dans de open plaats oningevuld vindt Met hoeveel liefde ziet de gelukkige jonge mooder neer op haar eersten lieveling die al is het dan ook gebrekkig voor het eerst haar naam heoft gefluisterd Door mijn eerste examen zegt een flinke twaaigarige jongen en hij voelt zich roods een ander tgdpork ingetreden Wat al verwachtingen heoft hn gekoesterd hoeveel angsten uitgestaan nu eens gehoopt dan weer gevreesd maar hij is er nu hij U er uu en hij loopt zoo hard als hij kan naar huis om zo daar ook het heuglijke nieuws té vertellen i Mijn eerste buitenlandscho reis herhaalde iktelkens en telkens on vertelde het aan ieder diehet hooren wilde Wat is de tweede wat elkovolgende reis vergelokeu bij die eerste Hoeveelvroolgke lieflgke heerlijke herinneringen llggen erin dat woordje eerst opgesloten wat al bekoorIgkhedon kan het tot een anders dikwijls zoo eenvoudige zaak bijbrengen Do glimlach op het elaatvan den ouden man in zijn leuningstoel gebeten zou die ook een gevolg zijn van zulke herinneringen maar dan die sombre trek waarvoor de glimlach dio den oude zoo goed staat moot plaats maken wot betookent die dan Er zijn nog andere herinneringen ook van pbeurtonisson dio voor het eerst plaats hadden mll die ons het hart met van vreugde sneller doen kloppen als we eraan terug denken waaraan integendeel elke herdenking ons pgn doet ons doet wensXn dat kleine woordje eerst nooit bestaan had of d J elke eerste keer ook de laatste geweest was Dq dief in zijne donkore cel opgesloten denktmet diep berouw terug aan zgno jeugd ïoen hi zgne eerste leugen zeide en vader eu moedor nieiaan kon zten zonder dat hg een kleur krl on naderhand on nu Na don eersten stap op den weg van het kwadewerd nog we eens verschrikt omgezien maar d tweede ging al zonder er bij Ie denken ip t laatstwerd de weg kollend afgelegd en het e ndo w de gevangenis Het eerste slokje brandewijn hoe heerlgk smaakte dat want verboden vruchten smaken helaas zoet den anderen morgen volgde éen glaasje d en dag daarop volgende twee en het eindigde mot dronken Bg monigon dronkaard is het zoo gegaan meniir een wenschte in zgne heldere oogenblikkén dien eersten slok neoit geproefd te hebben