Goudsche Courant, maandag 5 mei 1890

1890 Maandag 5 Mei 1 4312 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geBcMeden tot één uur dea namiddaga van den dag der uitgave Het is als dikwjgl met het eerste grijze haartje met welk een schrik en met het gevoel Wat word ik oud bemfrkt hoe spoedig volgen er meer en in welk een korten tyd U hot eens loo glanzend braine haar geheel wit geworden De eerste smart Met traantjes in de oogen staat het kleine meisje bij haar gebroken pop Arme kleine hoe diep ongelukkig gevoelt ge u in uwe kleine nereld zonder te begrijpen dat er eene andere veol grootere wereld bestaat waarin geheel andere smarten geleden worden De eerste smart Met gebogen hoofd volgt de jonge man den somberen stoet op het kerkhof voor Iiem wordt bet liefste wat hij bezat zijne eerste en eenige liefde zyne jonge vrouw uitgedragen De loting heeft plaats gehad Ken troepje loteUngen met de nommertjes op de petten half of geheel dronken zwiert zingende langs do straten Maar langs de huizen sluipt een jonge man alleen en terwijl hg allo moeite doet zijne tranen in te houden frommelt hij het briefje tusschen de vingers In de loting gevallen zucht h j O wat zal moeder zeggen die liene goede moeder is dan al haar hopen en bidden te vergeefs moet zij dan haar eenigeo tievit missen Hoe zal hij die eerste teleurstelling dragen en hy vertraagt nog zyn stap terwijl hij m stroostig denkt Ze zal het immers altgd nog vroeg genoeg hooren Hoe heerlijk klinkt het daarentegen de eerste overwinning het heeft moeite gekost o zooveel moeite maar het ia gelukt het meisje heeft voor het eerst haar drift bedwongen zo heeft toen haar ouder bro9rtje baar plaagde en hij kon leelijk plagen stilletjes de kamer verlalen zonder stoelen op zg te gooien of denren dicht te slaan doch op haar kamertje gekomen is ze in snikken uitgebarsten want ze voelde er in het eerste oogenblik het genoegen niet van in den zwaron strijd overwonnen te hebbeo Maar de volgende strijd gaat al gemakkelijker de leelijke vijand wordt al met minder moeite teruggedreven Zoo geschiedt het zoo dikwijls die eerste maal brengt ons niet alloen vroolgke en treurige herinneringen voor den geest neen menigmaal beslist zg over geheel ons volgend leven Derhalve opgepast Toor den eersten stap Oproeping onder de Wapenen VAN MiUcieas Verlofgangers der lichting en 1887 en 1888 De BUEGEMEE3TER der Gemeente Gouda brengt ter kennis van de in deze gemeente gevestigde MILICIEN8 VEHL0FGANGEKS dat ingevolge Koninklijk Besluit van den 5n April 1890 No 20 krachtens art 125 der Militie wet tot den werkelijken dienst worden opgeroepen Lichting 1887 1ste 5de en 8ste Regiment INFANTERIE van 11 Augustus tot 13 September 1ste Regiment VELD ARTILLEEIE alle batterijen van 18 Augustus tot 19 September 2de Regiment VELÜ ARTILLERIE alle batterijen van 14 Juli tot 15 Augustus 3de Regiment VELD ARTILLERIE allo batterijen van 18 Augustus tot 19 September Korps RIJDENDE ARTILLERIE alle batterijen Tan 27 Augustus tot 30 Saptomber Korps PONTENIERS 1ste Compagnie van 9 Augustus tot 12 September Korps PONTENIERS 2de Compagnie van 12 Juli tot 15 Augustus Lichting 1888 VESTING ARTILTERIE late Regiment Iste 6de en 8ste compagnie van lï Mei tot 14 Juni l te Regiment 10de compagnie van 2 Juni tot 5 Juli 1ste Regiment 2de 3do 4de 5de en 7de comp van 4 Augustus tot 6 September Iste B giment 9de compagnie van 25 Augustus tot 17 September 2de Regiment Iste 3de 5de Sste en 9de compagnie van 12 Mei tot 14 Juni 2de Regiment 2de 4de 6de 7de en 10de comp van 25 Augustus tot 27 September 3de Regiment 2de 3de 4de 5de en 8ste compagnie van 8 Augustus tot 10 September 3de Regiment Iste 6de 7de 9de en 10 compagnie van 12 September tot 15 October 4de Regiment 2de en 9de compagnie van 5 Mei tot 7 Juni 4de Regiment Iste compagnie van 16 Mei tot 18 Juni 4de Regiment 3de en 4de compagnie van 2 Juni tot 5 Juli 4de Regiment 5de comp van 16 Juni tot 19 Juli 4de Regiment 12de compagnie van 11 Juli tot 13 Augustus 4de Regiment 11de compagnie van 14 Juli tot 16 Augustus 4de Regiment 13de compagnie van 11 Augustus lot 13 September 4de Regiment 6de en 7de compagnie van 18 Augustus tot 20 September 4de Regiment 8ste en 10de compagnie van 22 September tot 25 Ooiober Lichting 1887 Korps GENIETROEPEN de Vestingtelegrafislen uitgezonderd van 4 Augustus tol 6 September Lichting 1888 Korps GENIETROEPEN de Vestingtelegralisten uitgeïonilerd van 26 Juni tot 30 Juli Lichting 1888 Korps GENIETROEPEN de Vesting telegrafisten van 7 Juli tot 16 Juli Lichting 1887 2de compagnie HOSPITAALSOLDATEN an 11 Augustus tot 13 September Voormelde Verlofgangers worden bij deze opgeroepen om op don bepaalden dag vóór dos namiddags 4 ure bg hunne corpsen tegenwoordig te zgn gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusting hun bij vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van verlofpas en zakboekje De Verlofgangers voor wie de opkomst op eenen Maandag is gesteld zullen indien zij gevestigd zgn in gemeenten van waar zij niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag zoo vroegtgdig mogelijk bij hun corps moeten aankomen Voorts worden bedoelde Verlofgangers nitgenoodigd om zich minstens drie dagen te voren met hunne verlo assen ter Secretarie der gemeente te doen afschrijven on vervoer of passage biljetten te ontvangen indien zg daarop aanspraak hebben GOUDA den 30 April 1890 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN ADVERTENTIÈN GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordig e een BOERENMEID die best ka i melken teg en goed loon P J HOOS Prins Alexanderpolder Kralingen Dagelgks Tersch Toorhanden A8PERGK8 BLOEMKOOL JONGE WORTELEN K0MK0MMEK8 1EUWE UALTHA immim 10 Cent per Pond J GEHRITSEN Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHËIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verren en toornen van ran alle soorten Winteijassen Mantela Costnmes en andere Eleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Eenig Depot toor Qouda en omttreken bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Gouda Snelpertdnik van A Buniiiak 8c Zoon Nederlandsche Stooml3oot Maatschappij BOTTEBDAU LONDEN De stoomschepen BATAVIER HOLLAND en MAASSTROOM vertrekken geregeld iederen UliXSDAG en ZATERDAG naar Brewers Quay ter ontschepiiig van Kaas Boter Provision en goederen bestemd voor levering domicile Informatien verstrekken de Cargadoors van bovengenoemde Maatscbappg Boompjes 72 Rottehdam Geen grijs Haar meer De nieiiwe LONDON i de beste van alle bestaande parfnmeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 8S cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een ware schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime aitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s e I f b e w a r in g Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Iden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdl moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazio te Leipzig Neuiuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Dr CHAJVT0MELANU8 Oogenwaler krachtig werkend middel voor alle kwalen als verzwakking afmatting zware dmkkende stekende en jeukende oogen ontstaan door langdurig zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oo en waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prgsper flacon metgebrniksaanwgziag GOCtt Verkrggbaar bg Wed Bosman fioada iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenbuiun W Ligtbelm Voorburg Wed G WilbelmuiWoerdlA Bot Berkel Alom te bekomen SE QOüBSDHE mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Si Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsteu enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bonwknnde te Utrecht Prijs 80 Oents A BRINKMAN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Di prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Akonderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een Uyvoeirsel BI NNENLAN D GOÜUA 3 Mei 1890 Naar wij vernemou bestaat bij eenige ingezetenen defier gemeente het voornemen pogingen te doen tot het oprichten van eene Badiurichting waaraan iu de gemeente bepaald behoefte bestaat Het uoodigo kapitaal zou men trachten te verkrijgen door hel uitgeven van aandeelen tarwyl zoo noodig van de gemeente subsidie zou kunnen worden gevraagd die dit voor oen zaak van zoo groot algemeen belang zokor niet zou weigeren Als dergelijke badinriohtiiig goed wordt geëxploiteerd waartoe o i zou behooreu het verkrijgbaar stellen van verschillende klassen van baden zoodat de min zoowel als de meervermogenilo in staat werd gesteld daarvan gebruik te maken dan zou zij zeker in eene gemeente van ons zielen aantal alle kans van slagen hebben Met SporUlod deelt mede dat de Goudiche Zxemclub dit jaar weder een nationalen Zwemwedstrijd zal uitschrijven en daaraan een lange baan zal toevoegen Onder de minste inschrijvers bij de aanbesteding op 1 dezer gehouden te Amsterdam door het departei neut van koloniën komen voor do hh G Prince en Zn alhier met 10 000 KG loodwit voor ƒ 2490 Door een dturwaarder te Assen deu hoer Mulder w rd dezer dsgen beslag gelogd op eenige landerijen n woningen toebehooronde aan de gemeente Vries Door schuldeischers hot wachten moede werd deze vervolging ingesteld De zaak loopt hoofdzakelijk FEVlLhETOK VU het Duil4c i NEGENDE HOOFDSTUK 8Ö Uwe hartstocht en de gedachten aan tiw spoedig vertrek deed u woorden spreken on voornemens koesteren dia gij zelf mijnheer bij kalm nodenken als onzinnige taal zult moeten veroordeelen ging de w P vendige toon voort Als man van ontwikkeling en zooals ik gaarne wil aannemen van zedel gke kracht zult en moet gij zelf erkennen dat dorgelyke pionnon onuitvoerbaar zyn William scheen aanvankelijk diep ter neer geslagen dqor die woorden rtiaar even later richtte hij het hoofd fier omhoog en met een van toorn en smart vungen blik riep hij uit Nooit nooit zal ik dat erkennen Mr Burton Waarom onmogelp waarom onuitvoerbaar Is dan het gelnk van twee menschen die elkaar trouw bemmnen niet een offer waard Gelooft gij niet dat ik uw kind thans een tehuis zoo gelukkig en M schitterend als gij dit kunt verlangen kan uibieden Vraag het uwe dochter zelf loat Isabella over het niet betalen van do rokoniiig voor den bouw van do school te Zeyen JfVop Gr Crl Door het raadslid mr K H J Gallaudat Huet zol aan Z M den Koning worden gezonden het volgende adres dat opgenomen is iu het Baarl Dagblad Geeft met verschuldigden eerbied to kennen ondergeteekende mr lludolf Hendrik Johan Gallandat lluet advocaat en fabrikant wonevde te Haarlem en dat wol in zijne hoedanigheid van lid van den gemeenteraad dier stad dat hij vermeent aan Uwe Miyesteit te moeten meêdeelen dat de pas door Uva Majesteit herbeBoemdo burgemeester van Haarlem zich rechten aanmatigt tegenover den raad en zijne leden die zijne wettelyko bevoegdheid verre te buiten gaan dat gezegde burgemeester in de zitting van den raad van heden zich niet heeft ijntzien te verklaren dat hij burgemeester den raad ukd to bevelen tegen welke bewering ondergetoekeiide met den meesten nadruk in verzet is gokomen Ondergeteekeudo moent alsnog aan uwe Majesteit te mogen kenbaar maken de onzalige gewoonte van den burgemeester van Haarlem om als voorzitter van den gemeenteraod vele zaken in gesloten of geheime zittingen te doen behandelen wanneer leze zaken behooren te worden behandeld iu het openbaar dat deze burgemeester van Haarlem door zijn halsstorrig weigeren gedurende eene lange reeks van jaren in weerwil van de herhaalde pogingen van de ambtenaren van s rijks belastingen hoeft tegengehouden dat het rijfcs personeel werd herzien alsmede dat in de laatste jaren Haorlem niet is gebracht in eene hoogere klasse van deze belasting Dientengevolge heeft deze burgemeester van Haarlem s rijks schatkist en de gemeentekas om nadeel beslissen Bij mijne innige onwankelbare liefde voor haar zweer ik dat tusschen haar en mij nog nooit een teeder geheimzinnig woord gewisseld is dat ik het tot heden als verraad jegens haar zou hebben aangeilierkt als de arme zwerveling Mr William zijn geheime hartewensch had geuit En toch weten wij dat de gevoelens die in ons leven machtig genoeg zijn om olie hinderpalen het hoofd te bieden Loot derhalve uwe dochter over mijn toekomst beslissen I Het jonge meisje was intusschen weer opgestaan en voordat haar vader nog iets kon antwoorden riep zij wel is waar met bevende lippen doch op flinken lieren toon uit William Ik volg u waorheen het ook zij Keer terug ik verklaar mij bereid als uwe echtgenoote u noar het Duitsche voderland te vergezellen Isobello Burton s liefde overwint alles duldt alles offert alles op Bij die woorden stak zij de handen verlangend naar William uit Doch op hetzelfde oogenblUc stond de oude hulpbehoevende man overeind op zyn wankelende voeten Zwijg gekkin Gij weet niet wat gij zegt Gij hebt het recht niet over uwe hand te beschikken Vergeet niet dat gij mijne dochter zijt draagster van den naam Burton Nooit en nimmer moogt gy den vreemdeling naar zijn vaderland volgen Ik verbied het ui Vlug en hoogst zenuwachtig vlogen deze zinnetjes ADVBRTENTIEN worden geplastit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt vnn vele tonnen gouds berokkend en den financieelen toestand der gemeente Haarlem geheel in het ongereede gebracht zijn stelsel toch berust op den hoogst onbillijken eu onrechtvaardigen grondslag dat men willeus en wetens de vermogenden laag moet belasten tengevolge waarvan de minvermogenden dubbel zware lasten moeten dragen zooals ten duidelijkste blijkt uit de duizende posten die hier als oninbaar moeten worden afgeschreven Ondergeteekeudo eindigt met de veiklariog dat indien aan Uwe Majesteit bekend ware geweest hetgeen ondergeteekende van dezen burgemeester weet Üwe Majesteit nimmer tot eene herbenoeming zou zijn overgegaan Met het eerbiedig verzoek dat het Uwe Majesteit moge behagen deze mededeelingen aan de hooge regeering bekend te maken teneinde zy daarmede handele in s rijks belang en dat der stede noemt zich ondergetoekende enz Dr W Sohultze gaf reeds voor jaren door zijne verhandeling over het nadeel door zon en dagliebt aun den smaak en reuk vnn bier aangebracht den raad de bierglazen af te schaffen Hij zette den strijd tegen de glazen voort en toont thsns aan in zijn geschrift Warum Bier nkht ans Glasern getrunken werden soil te Weenen door het Oesterr Fermchsatation fur Brauerei uttd Ualzerei uitgegeven dat bovendien in de glazen loodoxydo voorkomt hetwelk door het koolzuur uit het bier oplost eu op den duur lot vergiftiging aanleiding kan geven TwjiEDE Kamer Zitting Statea generaal van Vrijdag 3 Mei De kamer zette de behandeling voort van de wet op do vrijheidsbeneming Het 3e artikel is na ernstig debat aangenomen Tegen art 1 bopalende dat de tot aanhouding bevoegde macht gerechtigd is woningen erven tui over de lippen van den zieken man Doch plotseling viel hij in z ju s el terug en terwyl hij de handen greep van het ontstelde meisje vroeg hij op klagenden toon Isabella is uw vador dan niets meer voor u Gij in wier persoon mijne stoutste wensohen eo droomen zich hebben verwezenlijkt gij die den naam Burton weder nieuwen glans hebt verleend gij wilt dat alles opofferen ter wille van een onzaligen hartstocht Wees sterk mijn kind Toon dat gy in stoat zijt dergelijke vrouwelijke zwakheid te beheerschen Nu één barer wenschen de bodem wordt ingeslagen zal mijne Isabella toch niet bezwijken Bewijs mij thans dot gij werkelijk die hooggeroemde vrouw von karakter zijt welke men allerwego prijst Geef mij het geloof in mijne dochter dat reeds eenigszins ging wankelen terug Bleek en onbewegelijk stond zij voor haar vader Zij kon geen woord uitbrengen doch sloeg een angstigen smeekenden blik op William als bad zij hem om hulp De zieke man wendde zich nu ook tot dezen on sprak mot luide stom Gij beiden zijt blinde disazen die uzelf roekeloos in het ongeluk zoudt storten Doch de waarschuwende stem van een stervenden grijsaard het verbod van oen liefhebbend vader komt gelukkig nog juist bij tijda Wat ik doen kan om die verbintenis te verhinderen zal ik doen Dat zweer ik Isabell Burton kan nooit uw vrouw wórden Mr William om