Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1890

wp 4S13 Dinsdag 6 Mei iH O Koopt geene NaaimachinC alvorens eene ECHTE SINGfEE fabrikaat der SINGER MAATSCHAPPIJ te New York op proef ontboden te hebben EenigDepot te AMSTERDAM 62 KAL VERSTRA AT 63 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoog straat 346 Eenig Depot te s HAGE Lang e Pooten 16 GOUDSCHE COURANT SieuwH en Adiiertentieblad voor Gouda en Omstreken Mey s boorden maachetten en voorbemdjeB zgn uit een sterk perkaraontachtis papier vervaardigd en met een weefstof overtrokken dat hun wat het uiterlyk aangaat verrassende overeenkomst met linnenxood eeft Ieder boord kan byna eene geheele week lang gedragen warden men werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge alt d een nieuw boord Mey s boorden overtreffen echter de linnenbOOrden door hunne buigzaamheid wiiarmede zy zioh om den hals zelfs zouder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wryven wat hg te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Most b DOOrdeu eeno eigenschap die zich in het dragen als voortreffelyk bewyst De knoopsgaten lijn tóó sterk dat huans duurzaamheid bq juist ttitgezoc it halswijdte niets te wenschen overlaat Hey a boorden manchetten en Toorbemdjes zijn wat passen en zitten aangaat éënig in hunne soort en zijn afgezien van huane elegantie en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zy kosten nauwelijks meer als het wascbloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden dat gld 40 kost jongensboorden reeds van af gld 36 is toereikend voor 10 ü 12 weken Voor jongens die zoo heel zindelyk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey e FapierUnneU lUbrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozyn zal inzion Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veol heeft uit te staan zyn Mey s boorden manotaetten en voorhemdjes voor alle reiziger van onwaai deerbaar nut Hii 4er als ééa dozijn van een formaat en eene wydte wordt niet verkocht Mey s tabrikaat wordt in bgna elke stad in verschillende magazynen welke door plakateu zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annonoen in couranten aangewezen Wfinneer de lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hjj Mej S fabrikaat ook direct bij do Firma Mey Edliota Versand Uescliaft Leipaig FIagwitz bestellen die op verlangen gratis en porto vry een rgk geillustreerden prijs courant toezendt en het magazqn ter plaatse waar Mey s fabrikaat i verkrygbaar gesteld aangeeft i e lnzendlng van advertentlön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave besparingen wordea ir gevoerd Do ilirectuur vim het arsenaal te Spetia heeft reeds last gekregiri om lorpedobooten te ontwapeum en de aanwerving vau vr willigera voor de leeemackt te schorsen Ue strqU OTtr de lersohe laudwet in het Engelsohe Lagerhuis is reeds in tioofdamk beslist Met een meerderheid van 80 stemmen werd het voorstul van den heer Parnell om da wet niet te behandelen verworpen De commissoriale behandeling kan nu dus een aanvang nemen Dat het ontwerp nog in menig opzicht zal worden gewijtigd is zeker ntaar de minister Balfour is geneigd de geopperde bezwaren zooveel mogelijk uit den weg te ruimen zoodat wel een schikking zal worden golroffün Alleen weij ert ilc rej et rtng den wensch in te willigen door sumuiigen geuit dat de wet eerst in werking zal trodun nadat do wi t betreffeuda het plaatselyk bestuur ook in Ierland is ingevoerd PETROLi UM NOTEERIi GE van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden vast Looo Tankfust 8 10 Geïmporteerd fust 8 16 Meilevering 8 06 September October Novemberen December levering ƒ 8 35 unrgerlijke Stand OEBOKENi SO ApriL Dim HirmiJDijt ouien A de Wil en U 1 Nootdcinuf 1 Mti JobaDD onders 1 Virhoek n E v Egk Eliubtlh Calbiril oailcrt Broekhnijxeii eo M Svancnbarg 8 Niodp oDdrrs A tsd VegtcD CD Ë van Eijk Clan Sopfaia oodera S C Cati ea 8 vaa BlankeoatcgiL OVERLEDEN 1 M i C de Kaegt haiivr tan G vu der Kaa M j ONDKRTRODWD t Mei P EgkbolT 25 j ea C tan d r Heij iOj I Oaweneel 87 j ei N K de Hnuo Si j J A Nieeweahuiieo M j eo A Kor 84 j A A Signer 81 j en A C Culenbrwk 8Sj C J A van Roogen Ie Oravenbege 88 en E lan Zailea 88 j A Kroon te Bodejnnveo 88 J ea Sleglenborel 88 j U Prina 87 j en C Hoogeodoorn H j G streng te Kienwerkerk a d IJael 87 J en J E Slra ar 87 j H Bljnkont 84 j en C W Wiltenbirg 84 j ADVERTENTIÊN GEVRAAGD een fataoenlgke JD SL 3 iCL e 1 cL A drei onder No 1995 aan het Baiesadeier Coaraot HOOI Tl l GRIKr voorhanden bij Boat en Bonwmateriaalhaodel Bleekerssingel HULSTKAIIlP s OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Qenever OllAlNJEBITTEla Terkrijgbnar bij M J de GRAAF Hooge Gonwe 255 Miraculo Praparate Frgg bekroond met Gooden Medaljes ter genezing van Zwaktoestanden ZeODwenaandoeningeo gevolgen van jeugdige liederl kbeid niet manbaar etc Beleerende schriften in de Nederlandsche taal worden discreet verzonden tegen toezending van 60 cents Ned Post Mdtiard Bendt Braunschweig Dnitschland CACAO 6R00TES Een zeer schoon kraissnarig PIANINO weinig gebmikt met Gepat Constructie wordt door bizondere omstandigheden tot zeer lagen prga aangeboden Brieven franco onder Mo 1996 aan het Bnrean van dit blad Voor een dag per week wordt gevraagd een goed kunnende verstellen en in staat Costnmes te maken Brieven franco onder het motto Naustkm aan het Barean dezer Conrant Gouda Snelpertdmk van A Bbdikium Ie Zoon B ODovertroffen KWALITEIT Alom verkrUgbaar in bussen van 160 0 85 en O 45 FalDriek te Westzaan Opgericht 182 Openlare Verkoopiiig te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op Dinsdag 13 Mei 1890 s morgens 9 nar in en vóór het locaal in de yieuwKteeg wp E Nummer 17 van Staande en andere Meubelen LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDBGOED den geheelen inventaris eenerSPEESLAOERIJi waaronder VETPEBS WORSTMACHINB BLOKKEN enz voorts eenig GOUD en ZILVERWERK en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping van 10 2 en van 2 i nnr Oe uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pffls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Mei 1890 De onlangs benoemde ofHcieren bij de dd Schuttery alhier werden gisteren op plechtige wijze geïnstalleerd Tevefts werd door den Majoor der Schutterij den lieer H W O Koning de hot vorige jaar in Haarlem behaalde gouden en bronzen medaille ann het vaandel gehecht mot OfD hartelijk flink woord tot de prijswinners waarop do Goudsche Schutterij Irotsch mag zijn daar dozo overwinning evenals vroeger die Ie Amersfoort hun alle eer aandoet In de voormiddag godsdienstoofening bij de Ned Herv Gemeente alhier word gisteren de nieuw benoemde leoraar Ds A Wartena dio uit Amersfoort tot ons komt waar by ruim 10 jaar werkzaam was by do gemeente ingeleid met oeno rode van Ds B J Swaan vroeger predikant alhier thans te Haarlem 4i sprak naar aanlaiUiag van Jes a 62 vers 7 Des avonds hield Ds Wartena zijn intrcêrede naar aanleiding vap 2 Kor IV vers 5 De nieuw benoemde dir officier van goz 3 tkl majoor A van Mens is benoemd tot chef var het militair hospitaal to Bergen op Zoom Het verslag der uitvoering der Znngvereeniging jApoUo van gisterenavond wordt in ons volgend Nr geplaatst In hooger beroep werd Zaterdag voor het gerechtshof te s Gravenhago behandeld de zaak van den praktizijn A i i v G door do rechtbank aldaar veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf min 2 maanden wegens ondergane preventieve FEViLLETOX wsë s m Piy het Duilsch TIENDE HOOFDSTUK 31 Was de ontdekking dat zij William beminde oorzaak dat do zieke van angst verteerde en werd hij wellicht vervolgd door do gedachte dat zij haar land en het ouderlijke huis zou verlaten om een vreemdeling te volgen Had zy niet zelf in een vlaag van hartstocht en drift gezegd dat zulks haar voornemen was Uren achtereen lag Isabella geknield bij het ziekbed de vnalbleeke handen van haar vader in de hare houdende en angstig luisterende naar zijn ademhaling En als dan zijn omfloersde blik op haar rustte dan fluisterden hare lippen heel zacht Vergeving vader vergeving Dan speelde er een tevreden lachje om zijn mond Doch op andere oogonblikken rezen er woorden van eene heel andere beteekenis in haar binnenste op en zij mompelde dan in zichzelf Vader Ik kan uw bevel niet opvolgen Wat deert mij de naam Burton de blooi onzer fiïmn mijn vaderland hechtenis ter zake van o ljicbting van eene vrouw te Leiden die bij scheiding van haren man zou bezorgen Bij de behandeling van deïe zaak voor de arrond rechtbank werd zij in bijzonderheden medegedeeld Thans werden slechts 2 getuigen gehoord het slachtoffer van den oplichtet en hare moeder die hunne voor de rechtbank afgelegde verklaringen herhaalden of bevestigden Het O M waargenomen door mr Telders ving zijn requisitoir aan mot de verklaring dat het door de rechtbank gewezen vonnis hem minder juist voorkwam waar hot ontslag van rechtsvervolging geeft ten aanzien van het in de eerste plaats ten laste gelegde bij de dagvaarding Do rechtbank heeft voorbijgezien dat hier eene voortgezette oplichting is gepleegd en daarom behoorde naar het oordeel van het O M het vonnis vernietigd te worden In de tweede plaats kon het O M zioh niet vereenigen met de opgelegd straf en oordeelde het de vovdcring van den officier van justitie veel meer in httrmonio met het feit dat gepleegd is Aantooneude dat hier een deltctÜM coutinuaUtm is gepleegil en wijzende op de slachtoffers welke beklaagde gemaakt heeft achtte het O M de behandeling dezer zaak zaak eene goede waarschuwing voor hen die zich wenden tot dergelijke raadslieden als bekl tojwijl in de residentie en ook elders zooveel bekwame raadslieden zijn die met ijver en toewijding de hen opgedragen zaken behartigen Het O M requireorde veroordeeling van bekl tot 2 jaren gevangenisstraf De verdediger jhr De longe bestreed de opvatting dat hier ten aanzien van het Ie gedeelte der dagvaarding bestond het samenweefsel van verdichtsels Ook betwistte hij dat er een delictum conüimatum bestond en voorts dat het oogmerk bestond by bekl om zich wederrechtelijk te bevoordeolen Uitspraak Zaterdag a at William alleen behoort mijn gansche loven en persoon hem volg ik hem alleen Sedert dien morgen in de kamer baars vaders had zij William niet weder ontmoet Deze behartigde even goed als te voren de zaken op het kantoor mot groote nauwgezetheid Niemond van hot personeel wist of vermoedde dat hij nu een rijk man geworden was on voornemens zijne betrekking op te zeggen Behalve door smart over den toestand van hoar vader werd miss Burton ook nog gefolterd door devrees dat William in de bestaande omstandighedenzijn reis zou bespoedigen Daarom zond zij hem dovolgende regelen Vertrek nog niet Mijn vader stervende Blijf om mijnentwil Zooals te denken was gaf hij oan dat verzoek gehoor Een enkel woord uit haar mond gold bij hem meer dan de meest dringende roepstem uit het vaderland Aan tante Resi telegrafeerde hij dat dringende bezigheden hom vootloopig nog in New York deden blijven en dat hij alles wat er gedaan moest worden ten volle toevertrouwde aan den heer von Haiu die reeds zoo lang in de zaak werkzaam wua Da aan dag zat nu de procuratie houder der firma Burton weder op het kantoor over boeken en berekeningen gebukt trouw en ijverig de hem toevertrouwde zaken besturend Hij wiens bezittingen in zijn vaderland zoowel wat uitgebreidheid als wat AÜVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r gel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt üit Haarlem schrijft men het volgende Er heerscht hier ter stede algemeene verontwaardiging over de handelwijze van den heer Gallandat Huet Waor hij in zijn adres zegt dat de burgemeester den Raad bevelen heeft willen geven stelt hij de zaak geheel en al verkeerd voor want de voorzitter heeft alleen gezegd dat hij bevolen had eene geheime zitting te houden Zaterdag middag kwamen da raadsleden ten raadhuize bijeen In deze zitting werd besloten aan Z M don Koning een adres te richten van den volgenden inhoud onderteekend door alle raadsleden op 2 na die buitenslands waren Geven met den moesten eerbied te kennen de ondergoteekeuden allen leden van den Baad der Gemeente Haarlem dat zij met leedwezen verwondering verbazing en verontwaardiging hebben keunis genomen van e in een der dagbladen openbaar gemaakt door hun medelid mr R H J Gallandat Huet tot Vwe Majesteit gericht adres Met leedwezen omdat het daarin voorkomende beweren dat de Burgemeester zich tegenover den Raad aan machtsoverschrijding zou hebben schuldig gemaakt onjuist is en stellig op misverstand beruft Met verwondering omdat zoo de heer Huet van oordeel was dat onderwerpen aan de orde gesteld io vergaderingen met gesloten deuren in het belang der Gemeente in het openbaar moeten behandeld worden niets hom heeft belet daarover langs rogelmatigen weg eene beslissing van den Raad uit te lokken Met verbazing omdat hun tot nu toe in het minst niet is gebleken aat de Burgemeester vau Haarlem halsstarrig gedurende ecnc lange reeks van jaren zou hebben geweigerd mede te werken tot eene door de ambtenaren van s rijks belastingen gewensohte herziening van het rijkspersoneel Met verontwaardiging eindelijk omdat al hebben waarde betrof voor die van Mr Burton niet onderdeden verlangde er in t geheel niet naar zijne tegenwoordige afhankelijke positie te verwisselen voor eene die grootor verantwoordelijkheid met zich bracht Het smartte hem zelfs zeer dat de plaats die hij met liefde en toewijding vervulde weldra door een ander zou ingenomen worden Geduldig wachtte hij nadere beschikkino en af Wanneer hij na zijn dagtaak volbracht te hebben huiswaarts ging en de trap naar zijne kamers opliep dan luisterde hij met attentie naar ieder geluid dat zich deed hooren dan keek hij vol spanning naar die bekende deur achter welke zich hot bekende boudoir verborg Maar die trotsche fiere gestalte en dat innemende schoone gelaat deed zich niet zien De zieke werd steeds zwakker en zwakker Er kwamen oogenblikken waarop dat magere lichaam deed denken aan iemand die reeds overleden was Maar de levensgeesten van den eens zoo krachtigen man flikkerden toch somwijlen weder op Dan bleek het nat zijn hoofd nog helder was en hij sprak dan enkele woorden met zijn dochter ook over zijn naderend einde En zoo brak eindelijk de dag aan oen grauwe droevige regendag dat Isabella weenende knielde aan het sterfbed van haar vader Isabella Zijt gij daar inijii kind vroeg de stervende r Ia vader Wat wilt gij Kan ik iots voor u T i