Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1890

De resteerende kracht is niettemin voldoende voor het aanhouden der electrische verlichting De gebeurtenissen der laatste dagen brengen ons in herinnering welk een groot aantal voorwerpen meestal door de Berignsche industrie vervaardj naar vorst Bismarck genoemd zgn De kleui marok beheerschte voor e nige jaren de geheele wereld Dit eigenaardig geelachtig bruin is onder den naam van den rykskanselier in Frankryk even bekend als in Amerika het waren zelfs Franschen die aan deze kleur den naam Bismarck gegeven hebben evenwel voor t jaar 1870 De Bismarck hoed een vorm die gemaakt is naar den bekenden slappen hoed dien de kanselier se lert jaren gewoon was te dragen is te Berlgn ontstaan hg heeft zich over geheel Duilschland verbreid en is ook nu nog gewild Iders is hg evenwel minder bekend Dan komen de Blsmarck potlooden de bekende groote potlooden die de rgkskauselier in den rgbdag placht te gebruiken zg zijn bg na40 cM lang werden voor jaren zeer veel gekocht en zgn ook nu nog in alle winkels op het gebied van schrijfbehoeften te bekomen Tabakspgpen met lange steelen en bonte kwasten werden Bicmarck pgpen genoemd omdat de vorst gaarne daaruit zijn tabak rookte Bismarckkaareeu zgn beschilderde stearine en was kaarsen Verder hebben wg Bismarck pennen terwijl Bismarckinkt eene zeer gewilde soort is Voorts zgn er Bismarck ttokken Biamarck portefeuilles en geldtasachen Ook naar Bismarck chooolade vragen tegenwoordig nog onze huisvrouwen omdat zij voortreffelijk moet smaken Bismarck broches manchotknoopen en armbondeir met hot portret van den Torst werden vooral na de Fransch Duitscheii oorlog veel gedragen Bismaroks bekend gevleugeld woord Wij Duitscbers vreezen God en anders niets in de wereld werd voor alle mogelijke doeleinden verwerkt in goud en zilver op broches on armbanden als opschrift op alle mogelgke en onmogelgke voorwerpen Bismarck biscuit peperkoeken en Bisraarck bonbons zijn vooral bij do jeugd bekend Een champagnemerk Bismarck Schonhausen werd voor jaren veel gedronken het werd ingevoerd door een agent in wijnen die onder den oaam giaaf Dattenburg een om zgn oorspronkplgken tumor bekend persoon geweest il dat voor sigaren de naam Bismarck een bekend merk geworden is behoeft wel niet gezegd worden verpen urdU De onlangs te Parus overleden kunstkooper en verzamelaar Frédério Bpitzer wiens verzameling in de Bue de Villejuif wereldberoemd is was een verzamelaar van de echte soort Figaro past op hem de beschrijving toe door Balzac van Sylvain Pons gegeven een man dien men soms over straat zag gaan met de lippen in gestadige beweging op het zonderlinge gelaat dat doorgaans koel en treurig van uitdrukking was als dat van menscheo die genoodzaakt zgn te kampen met de lasten en onaangenaamheden der zorg voor het levensonderhoud een glimlach die verwondering wekte Maar wie de bijna moiderlijke teederheid ziet waarmee de zonderlinge man een voorwerp onder zijn jas draagt om het tegen onvoorziene stooten te beschermen die kan wel zien dat de man iets belangrijks gevpnden heeft Spitzer was iu het beg n zijner loopbaan toen hij angst den vader aan Isabella Gij zult de firma Thomas A Burton nooit hoort gii nooit in vreemde handen laten overgaan Nooit zult gij dien Duitscher als echtgenoote volgen naar zijn vaderland Beloeft gij mij dat dierbaar kind Thans in dit heilige uur misschien het laatste waarop ik met volle bewustzijn tot u spreek eisch ik die belofte van u Zwaar en vast sloten zich zijne magere vingers om de zachte hand zijner dochter en de van koortsglood sohitterende oogen vestigden zich in angstige afwachting op het ahtwoord op haar gelaat Geen antwoord echter volgde Isabella Bij de liefils die gij gevoelt voor uw stervenden vader wiens trots en eenig geluk gij hier op aarde waart smeek ik u om vervulling van deze bede Ik handel daarmede niet onbillijk het is immers uw eigen welzijn dat ik op het oog heb het geldt uw toekomst die mij met bange zorg vervult Wat kan die Duitscher u toch geven in vergelijking met het aanzien en de hooge positie die gij hier geniet in vergelijk met de achting en den eerbied die mijn dochter in haar vaderland wordt bewezen Hoort gij mij Bell f Ik hoor u vader Die kleingeestige Duitsche zaken zullen uw ontwikkelden geest ter neer drukken en u nooit voldoening schenken Men zal u daar nooit begrijpen veel minder waardeeren Het heimwee zal u ten laatste doen bezwijken terwijl gij hier een schoon Telen onder hen meermalen bedenkingen doen gelden tegen het financieel beleid Tan den Burgemeester allen niettemin orertuigd z jn dat de Burgemeeste nooit willens en wetens als stelsel heeft aangenomen de Termogenden laag te belasten tengevolge waarvan de minTormogenden dubbel zware lasten moeten dragen Zij achten zich daarom gehouden en verplicht met den meesten eerbied ter ken nisse vanUwe Majesteit te breugen dat zy in geenen deele kunnen insiemmen met het door hun medelid mr R H J tiallandat Huet tot Uwe Majesteit gericht adres doch integendeel het indienen van dat adres ten zeerste betreuren Van dit adres zal afschrift worden gezonden aan den burgemeester den minister van binnenlandsche zaken d commissaris des Konings in Noord Holland en aan den heer mr R U J Gallandat Huet Se laatste was niet in de bijeenkomst hoewel hij eTeneens Was uitgenoodigd Onder de bedienden door Bismarck in dienst gehouden behoort ook een Franschman die op kosten Tan den Prins is opgevoed Bg het beleg van Pargs s avonds in het hoofdkwartier terugkeerend Toad Bismarck een pasgeboren kind op zgn bed liggen Op het kind lag een brieQe van den volgenden inhoud Mijn man is te Sedan gesneuveld Ik heb geen eten en moet dus van mijn kind afstand doen Het is Vincent gedoopt Bismarck gaf bericht van zya Tondst aan den koning waarop Wilhelqi antwoordde In oorlogstijd Is t goe om alles te nemen ook een kind Van du moeder heeft Bismarck nooit iets gehooni maar Vincent dient hem thans op Fried richsruhe De senator voor Brussel de beer A De Brouckère Bchqnt in een niittige uitvinding geslaagd te zijn welke vooral in geval van brand in hoog gelegen gebouwen of in de boveoTerdiepingen van het grootste b ng belooft te zijn Te Brussel in het bgzouder is in de hooger gelegen stadsgedeelten het gevaar Toor uitgebreide branden vooral zoo groot omdat liet water der waterleiding daar onvoldoende drukking keeft om voor de komst dor stoombrnndspuiten reeds aanstonds een begin van brand met goed gevolg te bestrijden Hieraan bijv was de geheele vernieling van het gebouw der Kamer vóór eeu tiental jaren toe te schrijven De heer De Brouckère heeft DO een middel uitgevonden om do kracht vereischt voor electrische varliohting dienstbaar te maken aan de vermeördering van den druk van het water in de leiding binnenshuis Vrijdag zijn m t zijn uitvinding in tegenwoordigheid van Sen minister de Bruyn van het Brusselsche gemeentebestuur hoofden en manschappen der brandweer en een aantal genoodigden proeven genomen welke ten volle aan do voorgespiegelde verwachtingen beantwoordden de druk van het water tot de hoogste verdieping was volgens de verklaringen der deskundigen grooter dan vereischt wordt voor het blusschen van brand Do toestel waardoor de electrische geleiding met de waterleiding in vèrbinjing gebracht wordt moet uiterst eenvoudig zijn en zeer gemakkelijk werken op verzoek van den heer de Brouckère draaide een dame onder de genoodigden met één hand en zonder inspanning de schroef rond waardoor de invoering van de dynamische kracht op de waterstuwing verkregen wordt doen Verlangt gij nog iets klonk het uit den mond vau het meisje die hare tranenvloed nu met geweld bedwong Waarom weendet gij daar De halfgesloten oogen van den spreker richtten zich op het schoone gelaat van zijn dochter Zie ki d ik gevoel mij zoo kalm Gij moet u mot mij verheugen dat dit treurige ellendige leven weldra zal gedaan zijn verheugen dat dit arme geplaagde lichaam weldra zal kunnen uitrusten Ik ben zoo moê zoo erg moê Bell maak mij het sterven niet moeilijk Beide zijne banden drukte hij liefkozend op haar gelaat en ging met zichtbare inspanning na even gerust te hebben voort Ik heb geen laatste beschikkingen gemaakt en Iaat geen testament na Waartoe zou dat dienen Gij zijt tóch mijn eenige erfgenaam Bell en gij waart eigenlijk reeds bij mijn leven in het bezit van al het mijne Een fl uw glimlachje vergezelde deze woorden En voor mijn braven ouden kamerdienaar zult gij wel rijkelijk zorgen Daarvoor ben ik niet bang Maar Isabella hier rustte hij even om weldra weer voort te gaan nog één wenscb heb ik op mijn hart aan de vervulling waarvan ik met den waanzinnigen angst van een drenkeling mij vastklem De gedachte daaraan martelt mij onophoudelijk en zal maken dat ik niet rustig kan sterven Zij had haar hoofd opgericht bij die woorden en hare mooie met tranen gevulde oogen keken vol in 186S uit Aken naar Parijs kwam waar het publiek juist belang begon te stellen in oudheden en het verzamelen van curiositeiten een man uit de school van Cbenavard evenals Pons die verklaarde dat het zien van een Hobbema Euysdaol Rafael of Murillo hem geen recht genot kon geven als het stuk hem meer dan 60 francs had gelÉost die nooit iets koch voor meer dan 100 francs on die geen 60 francs voor iets gaf of bet moest SOOO francs waard wezen voo wien het schoonste ding ter wereld niet bestond als het 300 francs kostte Bg Spitzer kwam die manier van doen echter minder uit een beginsel voort dan wel uit zuinigheid waartoe hg door zgn beperkt ks ritaal gedwongen was Later toen hg door wgs beleid den grondslag voor zgn vermogen had gelegd overblufte hij vaak zgne mededingers door de stoute prijzen welke hij durfde geven Pons gevoelde voor een kunstvoorwerp zooals Balzac zegt in zgn hart een onverzadelgke begeerte de liefde van een minnaar voor een schoons minnares en de gedachte aan het wederverkoopen bij de hamerslagen van den auctioonair kwetste hem in zgn heiligste gevoelens Hg bezat zijn klein museulnom daarin telkens weer stichting en genot te zoeken want de voor bewondering van groote kunstwerken geschapen zielen hebben de vermogens van echte minnaars zg smaken heden juist hetzetfde genot als gisteren Pons om kort te gaan zou van hongOr gestorven zgn naast een zeldzaam stuk liever dan er van te scheiden zelb voor een hoogen prgs Spitzer die bg het begin van zgn loopbaan atn curiositeit in de eerste plaats beschouwde als eën middel om tot rgkdom en aanzien te geraken had echter een bgzonder talent voor het verkoopen Ik weet niet zei twintig jaren geleden zgn mededinger Beurdeley ik weet niet hoe die drommelsche Spitzer het aanlegt Hij koopt altijd dingen waarvoor ik geen koopers kan vinden en doet die met het grootste gemak van daag of morgen weer van de hand Toen Spitzer echter langzamerh ind door de fi aais a en zeldzaamste voorwerpen welke hij kocht voor zich te behouden een verzameling had gevormd waarin de geschiedenis der Italiaansche Duitscho en Fransche kunst tot de Ite eeuw ia vertegenwoordigd door kunstwerken van de eerste soort genoot hij wel degelgk het bezit van dat museum welks voorwerpen hij met bijna teedere blikken beschouwde Zgn ideaal was een Vorst Staat vereeniging of museam te vinden als kooper voor de verzameling in haar geheel zoodat zij ongeschonden kon blijven Gambetta ook droomde van het aankoopen van Spit zor s collectie door den Franschen Staat tegen een som van 12 millioen francs Maar de verwezenlgking van die idealen is niet mogelijk goweest de kostbare verzameling zal waarschijnlijk publiek verkocht en de schatten zullen weder verspreid worden Spitzer heeft echter nog juist voor zijn dood eenfraaien uitvoerigen catalogus samengesteld waaraanhg tien jaren lang werkte met behulp van een aantal mannen van naam in het vak Van dit kostbarewerk dat met fraaie illustraticn versierd als eenmonument de coltectie Spitzer vereeuwigt is reedshet eerste deel verschenen De overige vijf zullen éldra volgen ZornhfiMad Kr zijn nu ook al machines uitgevonden voor het leven vol afwisseling en bekoorlijkheid een vruchtbaar arbeidsveld ter bewerking voor u ziet Overwin die dwaze liefde Bell Gij zgt waarlijk geen meisje om aan een teleurgestelde liefde te bezwijken Laat William ongehinderd vertrekken Wat beteekent zulk een liefde uit de jeugd bah Ik heb dat ook ondervonden en ik meende ook eerst dat mgn hart van droefheid zou breken Het is nogal afgetoopen Bell Voorzeker William is een flink man ik heb hem di t zelf ook gezegd Kn zoo n echtgenoot had ik u eenmaal wel toegewenscht mgn kind Juist in de laatste dagen heb ik over dat punt veel nagedacht Wanneer hij steeds in onze firma werkzaam was gebleven wanneer die erfenis van zijn broeder hem niet was ten deel gevallen dan zou ik mij wel hebben kunnen verzoenen met de gedachte aan eene verbintenis tuascben u beiden Ongetwijfeld Bell Maar om de vrouw te worden van oen üostenrijkschen fabrikant om u te vergenoegen met de taak van een eenvoudig alledaagsch Duitsch huismoedertje wier gedachtenkring niet verder mag gaan dan haar huis en hare familie daarvoor zgt gij niet geboren dat zou uw ongeluk zijn Zoover gekomen zonk het bleeke hoofd van den zieke in do kussens terug en nog steeds knielde het jonge meisje zonder een woord te zeggen den blik strak op het uitgeteerde galant voor haar gericht naast de legerstede Doffe wanhoop was op haar gezicht te lezen Wordt venolgit molken van koeien Op het landgoed van den Hertog van Portland iu Ayrshure worden met veel succes koeien machinaal gemolken Butteoiandscb Overzicbt In den stand der werkstaking te Boubaix on te Touröoing ia geen verandering gekomen De opgewondenheid is zeer groot en wodor zijn op verschillende punten baldadigheden gepleegd Versterking van troepen is aangekomen Do lufanter e deed oen charge op do bende der workstakors die zich echter onmiddoUgk weder aaneensloten Velen zijn in hechtenis genomen De onderhandelingen om tot eene schikking tussohen do werklieden en de patroons te geraken worden voortgezet In verscheidene inrichtingen is door opgewonden bendon schade aangericht door het vernielen van het mobilair Ook wordt geld afgeperst Lord Randolph Churchill heeft in het Ëngelsche Lagerhuis een ontwerp ingediend tot regeling van den verkoop van sterke dranken Lord Randolph is een voorstander van local option en stelt daarom voor dat wanneer twee derdon dor kiezers in één district zich tegen don verkoop van alcohol verklaren alle kroegen on koffiehuizen in dit district gesloten moeten worden Daarbij veriangt lord Randolph dat de bevoegdheid tot het geven van vergunning voor den verkoop van sterke dranken in plaats van aan de rechters gelijk nu het geval is voortaan aan de stedelijke en granfschapsraden zal worden opgedragen Overigens gaat lord Randolph niet zoo ver alsde heer Lawson en de strenge afschaffers Deze willen alle kroegen eenvoudig opheffen maar lord Randolph stolt ten ininite voor de drankverkoopors wier vergunning wordt ingetrokken schadeloos testellen Toch is er weinig kius dat het voorstel zal worden aangenomen want zelfs de strengste Tory s achten het oen inbrenk óp de rechten dor meerderheid dat wanneer b v 2000 personen in oen district afschaffers agn ook do overige 1000 zich daarom moeten onthouden De herziening van de wetgeving op den ilrarfkverkowp waarmede men in Engeland reeds zoolang bezig is zal dus door Lord Randolph Churchill niet worden opgelost Alvorens het lagerhuis zijn toestemming tot de tweede lezing dir lerscho Tjmd Kurchoèe BUI gaf viel het menige verrassing te beurt In de eerste plasti diende Parnoll tegelijkertgd met zijn voorstel tot verwerping van Balfours wetsontwerp een nieuwe laii Bill in die echter juist geen aah goname verrassing zooall wij te zijner tijd meldden aan zgn liberale bondgenooten bereidde Hel schuen toch dat de lersche leider zijn plan geheel iu stilte uitgewerkt had Noch Gladstone noch een der andere liberale leiders uoch zelfs de nationalistische hden bleken nr mede bekend De lantsten zwegen bij rle toelichting als muizen en de eersten verheelden hun ongenoegen niet Gladstone verklaarde aanvankelijk in zijn rede dnt hij Parnell s ontwerp nog niot be greep doch verwierp het later als te odelmoodig en te ridderlijk wat de tweede verrassing was Wat echter zag men daarop gebeuren Parnell s Lani BUI had voor do regeering zooveel nnnlokkoIgks dat Qosohen die de oigonlgke vader van het aanhangige ontwerp ii verklaarde Parnell s voorstel niet voor onveroenigbanr met het regeeringsontwerp te houden terwijl Balfour bereid is het geheele voorstel Parnoll in sijn ontwerp op te nemen Een vierde verrassing volgde van do zijde van den exradicaal thans volbloed Unionist Chamberlain In den loop van bet debat verstoutte hg zich tot bigde verrassing dor radicalen on Ieren indirect het een en ander over het regeeringsontwerp af ie keuren tevens zijn stem afhankelijk stellend van hot indienen ecnor Local Oondriitruint BUI In zijn oog verdienen de met de plaatselijke borgtochten belaste lersche overheden geen vertrouwen genoog hg wenscht de graafschapsradon daarvoor verantwoordelijk te stellen graafschapsraden bestaan er in Ierland niet zoolang het geen Local Government bezit gelijk Engeland en Schotland Chamberlain stelJe daarom voor do discussie over de Land Pnrchate BUI to verdagen tot gelijktijdig een Local Government BUI was ingediend Ohdmberlain heeft de regeering een slechten dienst met hot uiten van zijn wenscb gedaan want nog altijd aarzelt zij ondanks alle vroegere beloften wel is waar in tgden van verkiezingen gedaan aan Ierland plaatselijk bestuur te geven wijl zij dit beschouwt als oen eersten stap op den weg naar Home Rule Maar zelfs Chamberlains raadselachtige taictiek die de vorwarriiig scheen ten top te voeren heeft niet kunnen verhinderen dat de regeering bg de stemming over de tweede lezing oen flinke meerderheid 80 stemmen behaalde En dit was tot heden de laatste verrassing bij de behandeling d Land Parchaie BUI In verband met de wijd vertakte oppositie welke het Balfour Gosohen wetsontwerp vond had men dit niet verwacht De Ie Mei is thans voorbij en er wordt roods beter geslapen aangezien de groote vrees gebleken is zeer gdel te zgn De Ie Mei moest zgn de internationale arbeidersfeestdag en er is wellicht nooit zooveel reclame voor een ding gemaakt als hier t geval is Zonder dat hot uitdrukkelijk gezegd werd lag t voor de hand om aan te nemen dat met het feest niet zoozeer het feest bedoeld werd ook niet do heilige 8 uren maar eigenlijk een proeve van mobilisatie van het internationale workliedenleger En als zoodanig is de proef totaal mislukt het feest maakte een volmaakt fiasco Behalve daar waar reeds werkstaking was is met enkele uitzonderingen overal voortgewerkt Het gevolg is natuurlijk dat do macht der socialistische leiders in het oog der groote menigte belangrijk is gedaald En tegenover die menigte moet men in do eerste plaats den schijn voor zich hebben wil men op haar indruk maken En dien had men vooral nu noodig nu de zon van de socialis en begint te tanen bij eon zeer groot deel van de arbeiders En in Engeland en in Duitschland openbaart zich in den laatsten tijd oen begin van afkeer om naar het gepraat van de socialisten te luisteren en zich daarmee te laten verleiden tot dolle dingen die tol direct gevolg hebbon dat het huisgezin ongelukkig wordt Die afkeer heeft een nieuwen sloot gekregen door do houding welke de Regeeringon in de rerschillende landen hebben aangenomen Vroeger had men het zonderling verschijnsel dat deze of gene Regeeriiig om don democraat uil te hangjin en van zekere klasse oen pluimpje te krijgen toeliet wat elders verboden werd Nu hebben do Regeeringen vrgwol éon Ign getrokken en allen krachtige wel eens te krachtige maatregelen genomen om elk verzet tegen de bestaande orde van zaken terstond te onderdrukken Juist de ontvouwing van macht door den Staat blijkt overal een diepon indruk gemaakt te hebben Indien de zoogenaamde bezittende klasse vau haar vrees bekomen nu maar niet to veel slaapt maar flink de handen aan t werk slaat om datgene to verbeteren wat or iu onze socialen toestand verbeterd kan worded on dat is veel dan kan ook de Ie Mei nog wel zijn nut bobben gehad INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Daar de beide ingezonden stukken nn4r aanleiding van mijn verslag over het concert van Moj Hoogenboora door V op zeer juiste en voldoend volledige wg3e zijn beantwoord ia hot voor mg strikt genomen overbodig daarop terug te komen Gaarne wissel ik echter een enkel 4roord met een vriend van muziek die zich wat voor sommige menschen zeer raoeielijk schyut te zijn kan voorstellen dat iemand die zekere dingen geheel anders inziet dan hij een fatsoenlijk man is waarmede hg in de eerste plaats zichzelven dpet kennen als een welgezind on eerlijk man Hoe meer het mij genoegen doet dat do schrijver mgn kritieken in vele opzichten waardeert dos te meer doet hot mij leed dat het ongunstige dat daarin soms moet voorkomen hem zoodanig impressioneort dat het gunstige hem daarbij vergeleken als bijna niets schijnt Ik moet haast denkeu dat mijn oordeel over Mej Hoogenboom hom zoo bedroefd heeft dat hij na lezing daarvan de courant oiimiddelijk uit handon lieefi gelegd Anders had het hem toch moeten troffen dat zoowel Mej Snijders als de heer Spaanderman lang niet ongunstig door mg zijn beoordeeld En nu spreek ik nog in de onderstelling dat ikMej Hoogenboom ongunstig heb beoordeeld Maarzelfs dat is volgens schrijver niet het geval Hij vond het blgkbaar niet gunstig genoeg maar eigenlijk kwaad heb ik volgens hem niet gezegd Bravourte bezitten is toch geen ondeugd en noemde ikdingen op die Mej Hoogenboom nog ontbreken schrijvor zegt dat dit van zelf spreekt en maaktmg dus daarvan geen verwijt Schrijver klaagt dusniet over eeu ongunstige booordeeling maar over eon to weinig gemotiveerde wat zeker heel watanders is Hierop kan ik slechts antwoorden dat in alle kunsten die zich niet van het woord maar van een ander middel tot uitdrukking bedienen gedetailleerde verklaringen in woorden meestal moeielgk ja onmogelijk zijn en dat veeleer ik aanspraak mag maken op oen meer gedetailleerde bespreking van mijn kritieken van de zijde van schrijver Beweert hij dat ik in mijn kritieken te zelden op het goode wgs dan mocht hg dat wol wat nader hebben aangetoond want wat beteekent nu dat in het vage geuite woordje te Want ik beweer natuurlijk daartegenover dat dat niet te zelden plaats had Wat fOngt ons dat vorder Schrgver kon voel gomak kelgkor dan ik de gebreken van Mej Hoogenboom s spel de gebreken Tan mgn kritiek hebben aangetoond door mij uit zgn oude couranten zwart op wit te doen zien wat ik geschreven had en wat dairin verkeerd was Zijn die oude couranten zoek dan had hij de zaak liever niet moeten aanroeren Mijn meening is geheel anders dan do zijne Ik geloof dat ik dikwijls een graad te gunstig oordeel en veel met den mantel der liefde bedek om verschillende redenen die schrijver kan opmaken uit een stukje dat ik schreef naar aanleiding van een ingezonden stuk over mijn beoordceling van de eerste Comité avond Mocht het schrijver daaruit niet duidelgk worden dan bon ik gaarne bereid hom in te lichten Hier echter wil ik hom zeggen waar het volgens mij te pas komt zonder verschooning te spreken Het is daar waar ik goede gronden heb om te meenen dat mislukken van een uitvoering het gevolg is van oen streven dat aap de kunst vreemd is het moge dan zijn oen zoeken van eigen eer of van genot dat geen kunstgenot is of wat dan ook Wat het wekken van verbittering betreft daarvoor is geen enkel criticus veilig ook de zachtzinnigste niet Het gros der kunstenaars is nog ovenals in den tijd van Horatius die sprak van het prikkelbare dichterras Men moet dat niet kwalijk nemen want het is vaak oen gevolg van de omstandigheden waarin zij verkeeren Maar hoe dat zij velen zullen de zachtste opmerking kwolijk nemen Maar er zijn ook anderen Onlangs werd mij verhaald vau eene jonge artiste die zich door een onbillijke kritiek sleehtj geprikkeld gevoelde om steeds hooger te streven Dat is bot ware talent dat wordt niet gekrenkt door kritiek maar denkt Ga gerust uw gang eens dwing ik u toch om mij te prijzen Ten slotte oen curiositeit Men heeft beweerd dat mijn onschuldig versisgje legen koning en staat was Mej Hoogenboom is namelijk étève dor IQoninklijke Muziekschool Ik hoop nu maar Mijnheer de Redacteur dat Uw blad niet geschorst wordt Ik had eens mijn boworingen meer moeten dotailleeren dan hadden we mogelijk wel den staat van beleg In denk voor plaatsing wordt U geachte Rodocteur moed in deze benarde omstandigheden toogewenscht door Uw Vebsuggevïr SCHUTTERIJ BEEENOMAEINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de SCHUTTERIJEN van don lln April 1 827 Staatsblad no 17 alsmede de Reglemontaira bepalingen voorkomen in het Staatsblad vail den 2ln Maart 1828 No 6 Brongen ter algemeone kennis dat de Ingezetenen die op den In Januari 1890 hun 24o jaar hebben bereikt verplicht zijn zich voor den DIENST der SCHUTTERIJ te doen inschrijven Dnt tot de inschrijving gelegenheid zal worden gegeven ter SECRETARIE dezer Gemeente van den IBn tot den 31 Mei aanstaande dagelijks do Zondagen uitgezonderd van des voorraiddags tien tot des namiddags eeu ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschrevene verplichting do navolgende bepalingen en voorschriften bevat ART 1 Ieder ingezeten van hot Rijk die op den In Januari van elk jaar zijn 25e jaar zal zijn ingetreden en zijn 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verplicht wezen don Sohutterlijken dienst uit te oefenen ART 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnon het Rgk hun gewoon verblgf houdende b Alle vreemdelingen binnon hot Rijk woonachtig welke hun voornomen om zich daar te vestigen zullen hebbon aan don dag gelogd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van don zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelon van hun bestaan De tgdelijke uitoefening van een bodrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen ART 6 Elk jaor voor den eersten Juni zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25e jaar van ouderdom zullen zgn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen mochten al of niet tot do vrggostelden of uitgeslotenen te behooren verplicht zijn zij zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zg wonen voor de Schutterij te doen inschrijven ART 7 Zg die in moer dan in eene Gemeente hun gewoon verblgf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tullen tot de Inschrijving istea