Goudsche Courant, dinsdag 6 mei 1890

f WocBSdag 7 Meh 1890 IV 4 14 naar de TURFMARKT H 35 naby de NAAIJERSTBAAT F VAN IJ TU ECHT GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken steeds voorhanden BEIERSCH PILSENER MUNCHENER LAGER GERSTELAGER DUBBEL GER8TE Engelsch en Vollenhoven s Stout en andere BIEREN zoowel gebotteld als op fust Slijters genieten groot rabat Bier op fust tegen Brouwerijpryzen Als Tafelbier worden bjjzonder aanbevolen het GersteLager en Dubbel Gerstebier PIT Het Zuidbollandscfa LAGERBIER munt uit door krachtige gehalte en dnurzaabiheid en is dus verreweg te verkiezen boven andere zoogenaamde Lager Bieren Zich beleetdeiyk aanbevelend F VAN UTRECHT PROFESSEUR DE COUPE De ndergeteekenden zyn gaarne bereid inlichtingen j te geven aangaande de Heeren J B RUBBENS en G B van MOORSSEL Professeurji du Coupe wegens diens Methode en Terklifrén bg deze gaarne dat die coupe uitsteken voldoet en de tot nog toe bestaande overtreft J KLINGEN Hub KLINGEN Tailleurs Gouda Oe Inzending van adrertentiön kan geschieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave Dagelijks verscb voorhanden ASPERGES BLOEMKOOL JONGE WORTELEN KOMKOMMERS IMIEUWE mm mmm 10 Cent per Fond J GERRITSEN schat ware voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en gbheime uitspattingen is het beroemde werk 2 f Dr Retau s ielfbewaring HoUandscbe uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet hel lezen de oprechte leering die h t geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels én in eiken boekhandel in Holland Een 2 Jumbo Poetspomade is de beste en goedkoopste der wereld Alom verkryghaar in doozen il 5 en 12 Cent Chemische Fabriek Zevenaar Gouda Snelpersdruk van A Brinkman 8t Zoon Terplioht ziju binuen die gemeente alwaar een dienstdoende Schutterij aanwezig is Bgaldieu in die verschilleude gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Scliutterijon bestf an zullen zij zicti doeu inschrijven in de gemeente alnaar zij voor de persoueele belasting zgn aangeslagen en de ambtenaren in die gomoeute alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun veiblijf te houden ART 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen doot het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszolfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijn jiiisten ouderdom nader te doeu blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn zy die in het vorige jaar den 24 jarl en leeftijd HEBBEN BEREIKT en geboren zijn in den jaie 1865 mitsgaders de zoodanige lusschen de 2 + en 84 jaren welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1889 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op bovengemeldeii tijd en plaats aan te melden Zij die nalatig mochten zijn zullen van wege het geineonte besluur ambts halve worden ingeschreven door den Sohuttersraad worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ worden ingelyfd indien het blgkt dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zij bij de inschrijving moeten overleggen hun bewijs van Geboorte hetwelk voor hen die in deze Gemeente zijn geboren ter SECRETARIE dezer Gemeente kan worden verkregen van des morgens tien tot des namiddags een ure en dat zij zullen moeten opgeven de straal de wijk en het nummer van hunne woning hun beroep benevens dat hunner ouders alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer Gemeente zijn GOUDA den 8n Mei 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd JAN BERGEN JZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLKUM XOTKERI GE van de Makelaars Cantzlaar Sehalkwijk te llotterdaoi Do markt was heden vast lx co Tankfust ƒ 8 10 Geïmporteerd fust 8 1B Juni en Juli levonng 15 Augu tus levering ƒ 8 25 September October November en Docember levonng ƒ 8 35 uurgerlijke Stand Moordrecht GEliOREN J n ooilcrs A ll Uing to i Verdoold Margaretha Ëhubetb cd TbeouuruB PelruE ouders A tiouwmau CD J A Tolken ONDERTROUWD L ttn VUardragen eu G Bloot Haastrecht GKDOiiliN Gradus ouders C de Uruiju en N iid Ka ii KD Jobauua oudir V Kool eu J Uuijs 0 fcRLLUKN E Huiler 63 J G de Graaf U j GtTHOi nU F HoogeubooiD en H Kompier Vlist GEBOREN Alida ilendnka oaders J lilleübogaarl eo M ae Grool advertentÏIn Heden overleed plotseling te Rijswijk Z H onze hartelgk geliefde Vader en Behuwd▼ader ▼ Jonkh £ A D E van FKANCKENBERG EN PROSCHLITZ indenoaderdomvan 48 jaar S M M S VAN NIJMEGEN SCHONEGEVEL geb Jonkvrouwe VAN Feasckkübehg KN PaOSCHLITZ J VAS NIJMEGEN SCHONEGEVEL Gouda i Mei 1890 Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is mtf Cj L de beste van alle bestaande par fameriën om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen L Maakt het haar glansr k en zacht i Jen verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Dz 122 Hoogstraat 123 27 MEI naar PAUIJS en OMSTREKEN Versailles St Cloud Sevres Nanterre Ruell St Germain 3 Rgtoeren bezoek Gr Opera Hypodrome Iste Rang Hotel Retourbillet II klasse alles inbegrepen 125 uldeii Vraag prospectus Bureau van dit Blad Van Witzenburg s Touristen Maalschappij KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis 1 dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden zal liggen van den 8 ttn tot den 23 Mei aanstaande en wel het Gaarderboek in zgn geheel ter Secretarie van Ryuland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure en uittreksels uit het Gaarderboek op de GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen deCruijuiue de Lynden en de Leeyhwater 2 dat de Ingelanden hoane bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus vóór den 31 Mei schriftelijk en met de uoodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering kunnen inzenden Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Van dee BREGGEN Dykgraaf Mr EGBERT db VRIES Secretaris Leiden 3 Mei 1890 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat eene suppletoire begrooting voor bet dienstjaar 1890 gedurende veertien dagen van 8 Mei tot en met 23 Mei aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen betaling van 25 Cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren t gen deze suppletoire begrooting binuen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 31 Mei aan de Vereenigde Vergadering moet inzenden I 3 dat de Vereenigde Vergadering op Dinsdag 3 Juni 1890 in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde suppletoire begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland Van dee BREGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Leiden 3 Mei 1890 J vamGROOSJ BOSKIOOE beveelt zich aan tot het LEVEREN van r keur Leidsche ROOMBOTER Oe uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prljg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgk Kommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1890 Giatsren namiddag te drie uren is in de Trèveszaal t VGravenliage goïnstalleerd de staatscommissie belast met het voortzetten van het onderzoek omtrent den arbeid in en omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid de gezondheid en het welzijn der werklieden De ministers van justitie jhr mr Kuys van Beerenbroek en van waterstaat handel en nijverheid de heer Havolaar waren tegenwoordig De minister van justitie heotte de leden der oommissie welkom en hield eene rede waarnn hij de commiisie verklaarde te lijn geïnstalleerd Door den voorzitter der taatsoommissie den heer jhr mr W F Eochnssen werd die rede beantwoord Nadat de beide genoemde ministers de zaal hadden verlaten werd de eerste vergadering der oommissie door boren vooniUar geopend waarna de commissie onmiddellijk haren arbeid aanving Uit Ni megen wordt gemeld Dë gemeenteraad heeft besloten om voor 1600 deel te nemen in het waarborgfonds tot ontvangst van de Leidsche studenten die op 1 Jali e k den gooostbmeerden intocht van Karel Vin 1646 binnen Nijmogen welken zij bevorens te Leiden houden alhier znllen herhalen Men stelt zich bij die gelegenheid alhier groote feestelijkheden voor Voor de levering vnn bet benoodigde aantal paarden bij het maskeradefeest is door de commissie bereids ene oproeping gedaan Bjj de loting te s Gravenhage heeft zich dit jaar het geval voorgedaan dat da zoon van een hooggeplaatst militair gonoeskundigo op voordracht van den bcëedigden officier v n gezondheid ea den FEVMLLETOX Dit het Duitsch TIENDE HOOFDSTUK 32 Vader heb medelijden was de smeekbede die uit Isabella s gepijnigd hart oprees maar de gedachte aan den stervende vóór haar deed haar die niet uiten en slechts een diepe zncht bereikte het oor van den zieke die wederom de hand zijner dochter vatte en opnieuw vroeg nHebt gü alles verstaan Isabella wat ik u gezegd heb jJa vader I f Nu zoo zweer m hier aan m jn doodsbed bij de eeuwige zaligheid waarop wij heiden hopen zweer mij dat gij mijn laatsten wensch in eere zult houden dat gij de plichten die God u in en met uw naam heeft opgelegd trouw en eerlijk tot uw dood toe zult volbrengen Plechtig en statig klonken deze gewichtige woorden door het stille vertrek Een trotsch gebouw van gedroomd geluk viel daarmede voor het arme meisje in puin in wier sterken geest thans een stik donkere burger geneesheer door den militioraad voor den militairen dienst aangewezen van doze uitspraak in hooger beroep ging hij Gedop Staten en toen hij de ten overstaan van dit college gehouden horkeuring waarin als geneeskundigen werkzaam waren een burgerdokter en de bovengenoemde mil geneesk chef vader van den appellant ongesohikt verklaard werd voor den dienst Het gevolg hiervan is dat een andere loteling die anders groute kans liep van niet te worden opgeroepen in zijn plaats zal moeten invallen Ofschoon ge tn wet of beituursmaatregel in geval van bloedverwantsehnp tnssehen de geneeskundige belast met de keuring en den belanghebbende eerstgenoemde verbiedt de keuring te verrichten acht men hét toch vrij algemeen dOet de oischen der kieschheid overeenkomende in degelijk geval te verzoeken do keuring of herkeuring u te houden tot een volgenden herkeuringsdag wa v hij niet fungeert als geneesheer deskundige m Met niet minder eerebetoon dan de Duitsoher Schierhorn vdór eanige weken word Zondag te Amsterdam ontvangen de fuselier van het nederlandsohindische leger Fr C A Buijs Amsterdammer van geboorte die zich zoo moe lig gedroeg in een gevecht te Kotta Toeankoe tegen de Atjehers waarbij zijn luitenant Veerman omkwam wiens lijk hij ofschoon aan het eene been ernstig verwond en hevig bloedende in een worsteling aan do Atjehers wist te ontrukken Voor die daad beloonde Z M do Koning hem met de Militaire Willemsorde en do overheid had gelast dat de uitreiking ervan aan den held die zelf niets van de onderscheiding wist met al de honneura aan het eeremataal verschuldigd zou geschieden op het oogenblik dot Buijs voet zou zetten op den vaderlandschen grond Met het stoomschip Prinses Wilhdmina dat omstreeks 1 uur aan de Handelskade van een voor duisternis heerschte Daar scheen plotseling door de hoogo gekleurde ramen een zonnestraal in het vertrek en wierp over het neergezonken lichaam van Miss Burton een zacht licht Was dat niet een straal van hoop Almacht go God Gaf de hemel haar niet als t ware een teeken dat heilige kinderplicht haar gebood den wensch haors vaders te vervullen God legt geen mensch een zwaardere last op zijn schouders dan hij verdragen kan I Welaan zoo zij het I En met een half door tranen verstikte stem doch duidelijk p enoeg dat de zieke het verstaan kon zeide zij terwijl zij de hand lot het doen van een ed omhoog hief Ja mijn vader Ik zal alles doen wat gij van mij verlangt God zal mjj daartoe de noodige kracht geven Dat zal Hü Isabella mijn geliefd kind Ik wist wel dat gij ook thans sterk en moedig zoudtzijn zoo klonk het uit den mond van den ouden man Üwa vaders zegen zij met u met u en uw nakomelingschap En als later weder eenmaal het geluk en de liefde in uw hart heersohen denk dan eens aan mij en gij zult moeten erkennen dat uw oude vader toch gelijk heeft gehad met standvastig te zijn Daarbij legde hij zijn bevende hand op hare lokken en drukte het sohoone hoofd zijner dochter töfeder aan zijn borst ADVEBTENTIBN worden geplaaUt van 1 5 regels i 50 Centen iedera ng I meer 10 Centen GBOOTE LETTSRB worden berekend naar plantsnümte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc spoedige reis terugkwam repatrieerde een detachement kolonialen onder welke Buijs zich bevond Hij werd aan do kade opgewacht door den generaal Den Beer Poortugael bevelhebber der Ie militaire afdeeling den plaatselijken commandant lui tenantkolonel Rochelle met beider adjudanten door infanterie artillerie huzaren en mariniers voorts door veel ridders van de Militaire Willemsorde tal van officieren van het garnizoen en duizenden nieuwsgierigen Onder de tonen van de vaderlandsche liederen gespeeld door de stafmuziek van het 7e regiment infanterie stapte Buijs aan wal en werd met luide juichkreten door de menigte begroet Vóór het front van do daar opgestelde manschappen gaf de generaal aan den dapperen soldaat kennis van de eervolle onderscheiding die de Koning hem voor zyn moed en de aanhankelijkheid aan zijn luitenant betoond had waardig gekeurd Na door zijn oidors en verdere bloedverwanten veel vrienden en de mm w ezig e ridders ook door Schierhorn die naar men zeide opzettelijk uit Duitsohland was overgekomen hartelijk geluk gewenscht te zijn met z jn behouden aankomst in het Vaderland en met den roem en de onderscheiding nam Buijs met een paar militaire overheden in een open landauer plaats en met de stafmuziek voorop gevolgd door zgn kameraden omstuwd door de nieuwsgierige menigte ging het onder muziek en gezang naar de kazerne Oranje Nassau waar in de versierde cantine der onderofficieren een welvoorziene disch hem wachtte en hem de eerewijn werd aangeboden Het ontbrak daarbij natuurlijk niet aan geestdrift en evenmin aan toasten op Koning en Vaderland op den held van Kotta Toeankoe op het dapper leger in Indié en he Moederland Aangezien Buys nog niet geheel van zijn bekomen ben moe zeer moê t de kamer hier naast En sta nu op kind ik Laat mijn oude getrouwe in blijven totdat ik bel Als een slaapwaudelaarster wankelde het schoone meisje de kamer uit Hare anders 200 vurige schitterende oogen waren dof alle leven alle energie was uit haar verdwenen zy scheen geheel verstqfd Zoo stond Isabella Burton eenige minuten later omgeven van alle pracht en weelde die een verwend vrouwenhart zich slechts wensohen kan in haar smaakvol boudoir zij do bezitster van een groot vermogen verpletterd onder het gewicht en de last van de op haar rustende verplichtingen als een diep ongelukkige vrouw Het leven had allo bekoorlijkheid voor haar verloren Zonder te sproken zonder te weonen zonder te denken zat zij daar en bleef daar zitten der wanhoop ten prooi Zoo vond Sally haar meesteres En eindelijk toen deze oude vrouw in wie zij sedert haar vroegste jeugd het volste vertrouwen had gehad op don gemoedelijken toon vaa vroeger tot haar sprak haar troostte en hare ijskoude handen onder hartelijke liefkozingen verwarmend drukte toen smolt de ijskorst om haar hart en luid woenonde viel het meisje aan de borst van haar trouwe Sally met de woorden O Sally beste Sally Ik heb zooeven mijn zoetste hoop mijn liefde mijn levensgeluk begraven Mr Burton had het tijdelijke mot het eeuwige