Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1890

wooden was herstdd zou hg des aronds in bet hospitaal worden opgmomaD Men leest in de Deli Ct ran 5 April jl De doodstraf werd heden morgen vroeg te Hedan voltrokken aan de Javanen Éng alias Amat Kromo Redjo ea een Batiak de moordenaars van een oppasser in Boboogan In de nabyheid der Pelisaahbrug zag het zwart van de inlanders om de executie te zien Of er Europeanen tegenwoordig waren behalve zij die es officio aanwezig moesten lijn is ons niet bekend waren ze er dan hebben ze een schouwspel gezien zóó schandelijk dat de afkeuring niet scherp genoeg kan wezen Juist als bij eene vorige executie dus to laakbaarder omdat het reeds éénmaal gebeurd is braken den eersien keer de drie stroppen zoodat de veroordeelden ongedeerd op hun voeten terecht kwamen Hoe het in de hoofden van de drie ongelukkigen moet gespookt hebben tusschen dieu val en de herhaling der executie Het moet eene uitkomst geweest zijn dat de tweede proef na een half uur wachten om nieuw koord te halen eindelijk gelukte Den icdmk welke wij van het gebeurde kregen is grove nalatigheid het is toch werkelijk niet te veel gevergd of te moeielijk om vooraf de sterkte van hot koord te beproeven Het gebeurde is dan ook zoo beneden alle critiek het maakt zoo n indruk van martelen in plaats van straffen dat wij op een onderzoek aandringen opdat een dergelijk schandaal niet meer kunne voorkomen Eene navolgingswaardige gewoonte aan het Vruisische Hof bestaat sedert tal van geslachten daarin dat de jeugdige prinsen een handwerk moeten leeron Zoo beoefende o a uiuer Fritz later keizer Friedrich met goed gevolg het rak van letterzetter Tijdens de overheersching van Napoleon I toeo de prinsen van Uranje in Berlijn een toevlucht zochten werd ook hen een dergelijke taak opgelegd en bleek de bekwaamheid die prins Frederik zich in dat opziélit verwierf op eigenaardige wgze toen hij ie latere jare op reis willende gaan naar zijn landgoed in Silezic een binder rau naam liet komen om een reistaschje te repareeren Op zijne verschillende reizen had hij dit altijd onder zijn persoonlijk toezicht hetzij in den spoorwegcoupé hetzij in bet rijtuig tot berging ran eenige voorwerpen van bijzondere waarde Hoe vindt gij dat werk vroeg hij dou binder Het is uitstekend gemaakt Uwe Hoogheid en practiach ingericht was het antwoord Waar denkt u dat het gemaakt is Uwe Hoogheid ik vermoed in Londen daar komt al dat solide Engeliche werk vandaan Mis vriendje zeide de prins het is inlandsch fabrikaat ik zelf heb het gemaakt De prirs had nl een studie gemaakt van het vak van zadelmaker en vond hier de proef op de som hoever hq het daarin gebracht had Uit Zoeuwscb Vlaanderen W D schrijft men Sedert eenige jaren is een overoud gebruik geheel achteruitgegaan namelijk het zg Mei zingen In den nacht van 30 April op 1 Mei trokken troepen van soms twintig personen mannen en vrouwen van de eene hoeve naar de andere zongen daar eenige liederen en werden voor de moeiie beloond met eenige eieren Natuurlijk verkondigden verwisseld Ongeveer twee weken was het geleden dat een eindeloos lange lijkstoet door New York s straten trok naar Greenwooil Cemetrj waar de ont 1 slapene ter aarde werd besteld Zacht en vreedzaam was het einde geweest en zijn laatste blik was een hartelijke dankbetuiging geweest aan Isabella die niet van de legerstede week Sedert haars vaders dood had niemand haar meer gezien Als trouw rriend des huizes nam de oude Mr Harrey daarin bijgestaan door William alle treurige bezigheden op zich die aan een stercoral onafscheidelgk rerbonden zijn zóodat het meisje zich daarmede volstrekt niet behoefde te vermoeien Maar zij weigerde iemand bij zich toe te laten en zelfs Mevrouw Harvey wilde zij niet ontvangen Niemand mocht zien hoezeer haar sterke meiajesziel gebukt ging onder de smart niemand mocht weten dat het niet alleen het overlijden van haar vader was dat baar zooveel verdriet berokkende en dat achter die gesloten deuren een zware strijd werd gestreden in een menschenhart En de eenige persoon William om wien deze Igdensbeker tot op den bodem moest geledigd worden keek met angstig kloppend hart vol hoop efl vrees de toekomst tegen ieder oogenblik een roepstem te gemoet ziende uit haren mond Was Isabella thans niet vrij meesteres van al haar doen en laten Zon zg wel sterk genoeg zijn met de dwaze vooroordeelen van hare positie als vertegenwoordigende het hais Burton te breken zelfs wanneer zij daar da liederen oorspronkelijk niets dan de lof der Meimaand die dus niet alleen door dichters verheerlijkt wordt Tegenwoordig nu het Mei zingen zelf meer in onbruik raakt verrangen volks of kermislie jes de vroegere lofliederen Da boeren zijn zeker het meest verheugd dat die ongewensohte naohtelqke bezoeken met elk jaar minder worden Het zijn thans ook meest kinderen die den laataten dag van April trachten eenige eieren binnen te halen Wanneer en waar het Mei gezang voor hot eerst in zwang kwam konden we niet ontdekken Midd a De Ned Hoidemaatschappij heeft van de Rageering de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar de monl kheid om onze zeeduinen met boomen te beplaimMi Men verwacht daarvan verbetering van het kmnaat maar ook een wgze van vastleggen der duinen verreweg goedkooper dan de thans gevolgde door het poten van helm en tevens zou door de ten gerolge daarran ontstane bescherming tegen den zeewind ook roor de bezitters der daarachter liggende gronden de mogelijkheid ontstaan deze eveneens met houtgewas te bezetten Een heer te s Hage werd tusschen Januari 1888 en Februari 1890 door z jne huishoudster die met een ralach getuigschrift b j hem in dienst was gekomen op groote schaal bestalen Toen h j eindelijk door woordenwisseling onder de dienstboden tot de ontdekking daarvan kwam bleek een geheele voorraad te veel om op te noemen verdwenen en gedeeltelijk geborgen te zgn in eene woning in een hoQe in de Frederikstraat waar een vroegere dienstbode woonde voor wie de huishoudster de helft van de huur betaalde op voorwaarde dat z j daar een en ander bewaarde o a 2 salonstoelen dekens glaswerk gordgnen serviesroorwerpen sieraden enz Deze zaak werd gisteren voor do rechtbank behandeld Bekl 30 jaren oud geboren te Rotterdam bekende het meerendeel der voorwerpen te heblien ontvreemd Wat haar tot den diefstal gebracht had kon zij niet verkUren De voormalige dienstbode bg wie aanvankelijk de gestolen voorwerpen geplaatst waren verklaarde geen argwaan gehad te hebben toen in haar huis goederen die zg wis dat het eigendom van den bestolene waren werden binnengebracht welke rei klaring de president zeer zonderling noemde Bokl harerzijds beschuldigde die voormalige keukenmeid voor een groot gedeelte schuld te hebben aan den diefstal althans haar er indirect toe te hebben aangezet Uit het getuigenverhoor bleek dat het bekl te doen was geweest om langzamerhand in haar huishouden te komen Het O M vroeg 18 maanden gevangenisstraf Om rupsen uit rozen te verdrijven raadt het Rott Nbl aan ze s avonds te begieten met wateren azijn 1 liter wijnazijn door lU liter water Driemaal in een wer ic gedaan zijn ze verdwenen It Te Cambridge is dezer dagen overleden dr Neville Goodman hoogleersar aan de universiteit aldaar AU bestuunlid van den Schaatsenrijdersbond ran door baudelde tegen den wensch van haar overleden vader Zou het edele meisje hem uit vrge keuze naar zijn vaderland volgen Deze zalige hoop die echter somtijds overging in een niet geheel ongegronde vrees drong alle andere aangelegenheflen bij William op den achtergrond Zijn zaken in het vaderland de hem onverwachts ten deel gevallen erfenis betreffende verontrusten hem in geenen deele ja bij dacht er volstrekt niet aan dat zijne tegenwoordigheid tehuis misschien zeer noodzakelijk zon kunnen zgn Hij had zelfs den uitvoerigen brief van tante Eosi die hij veertien daag na het telegram ontvangen had niet die aandacht geschonken welke deze verdiende en dat niettegenstaande die brief hem voldoening en vreugde had kunnen schenken Daarin werd hij toch begroet als hoofd van de firma van der Capellen wiens bevelen en beschikkingen men afwachtte Over het feit van zijns broeders overlijden zelf stond er natuurlijk ook een en apder in Een bloeduitstorting in do henenen als gevolg van een hevige gemoedsbeweging had aan zijn lijden een einde gemaakt De Almachtige God had in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit voor don trotschen man nog een laatste zware beproeving bewaard Den lOn Augustus was zooals reeds telegraphisch gemeld was zijn broeder eene dochter geboren en dit had bij de bepaalde verwachting dat het een zoon zou zijn zijne heele omgeving hevig doen ontstellen Niemand had den moed de overigens zoo goed afge Groot Bnttannié voegt het Sportblad bg dit bericht bezocht hg lierhaaldelgk onze internationale hardrijderijen en aan hem vooral hebben w j de komst van zoovele bekende Engelsche rgders te danken Een ieder die onze wedstrijden bezocht zal zich dien bejaarden Engelschmau mat zgn langen grgzen baard herinneren die bg de ritten zgner landgenooten met jeugdigen grer bezield langs de hardrgdersbaan madereed om Engelands vertegenwoordigers met woorden aan te vuren Als schrijver van het uitstekende werk over bardrijden Fen Skating verwierf hij zich den zeer verdienden dank der Engelsche rgders Menig waardeerend artikel over de Nederlandsche wedstrijden vloeide uit z jn welversneden pen terwijl nog in het onlangs verschenen boek Skating van D mglas Adams een hoofdstuk aan het hardrgden door den heer Goodman werd gewijd Bg het bestuur van den NederUndsphen Sohaatsenrgdersbond en bij eon ieder die het voorrecht gehad heeft hem nadir te leeren kennen zal zijne nagedachtenis gewis in dankbare herinnering blijven In de Vragon das Tgds gaat de heer H P Berdenis van Berlekom de toepassing na die de bepaling van de drankwet gevonden heeft waarbg B en W eener gemeente bevoegdheid verkregen in bijzondere gerallen na machtiging van Ged Staten vergunningen boven het gestelde maximum te verleeuen Die bepaling bg amendement in de wet gebracht voorzag inderdaad in eeno leemte der wet omdat anders de wetgever de mogelgkheid zou hebben buitengosloteit om nieuwe inrichtingen voor drankgebruik in het leven te roepen Maar terwijl door den voorsteller van de bepaling uitdrukkelijk geconstateerd werd dat het gebruik maken van deze veiligheidsklep groote uitzondknng zou moeten zgn heeft men er in sommige gemeenten gesteund door de machtiging van het gewestelgk bestuur zulk eoik ruim gebruik van gemaakt dat schier alles als een bijzonder geval is aangemerkt en ouder die vlag tal van vergunningen z jn verleend alsof er geen bepaling omtrent het maximum der te verleenen vergunningen in de wet gesohreveu stond Op grond van een onderzoek van al de vergunninjon krachtens dezo bopaliüg dor wet verleend constateert de scbr dat bet begrip bgzouder geval in de toepassing der wet veel ruimer is opget at dan de wetgever bedoeld kan hebben Inrichtingen die geheel beantwoorden aan de toenemende behoeften van het sociaal vérkeer mochten door de wet nietonbestaanbaar worden gemaakt verder evenwel strekte de bedoeling van het amendement niet En wat is er in werkelijkheid geschied llui n 800 maal in de 8 jaren sedert het in werking treden aer wet is de veiligheidsklep gebruikt en zijn vergunningen uitgereikt voor tal van Inrichtingen waarop do wetgever zeker allerminst het oog had Het is inderdaad opmerkelijk te zien hoeveel inrichtingen die in aard en wezen met het gebruiken van sterken drank niets to maken hebben toch onbestaanbaar werden rerklaard zonder rergunning Schouwburgen en concertzalen eenmaal zelfs de wachtplaats bij een spoorweghalte onbestaanbaar zonder drankgrlegenheid Geen badplaaU denkbaar of eerst moot er een zeker aantal drankgelegenheden bestaan om bet publiek te lokken Grooto jen kleine tentoonstalliuge schietwedstrijden en harddraverijen gsfeesten en muziekfeesten liepen gevaar te mislukken loopen gebeurtenis den zieke in de bestaande omstandigheden mede te deelen Toen hg eindelijk herhaaldelijk naar zijn rrouw gerraagd had en bg een ontwijkend antwoord eindelgk vermoedens ging krggen van hetgeen er was voorgevallen had zij zelf tante Réai de stoute schoenen aangetrokken en het hem gezegd Nooit zou zij echter de vreeselgke minuten vergeten gedurende welke zij haar zieken neef zg t dan ook in de zachtste termen de geboorte van zijn derde dochtertje mededeelde In vreeselijken toom was hij opgevlogen en glde naar de dear terwgl hij de vreeselijkste woorden uitstootte Hij maakte met beide handen allerlei gebaren die te kennen moesten geven dat hij het bericht niet gelooven kon Maar voor hij de deur nog bereikt had moest hij blijven staan een breede golf van bloed stroomde hem uit den mond en met een akelig verwrongen gelaat zou hg op den grond gevallen zijn zoo niet zijne tante hem in hare armsD opgevangen had Met innig leedwezen had William dat alles gelezen Waarom toch moest zijn Iwoeder in den bloei zijner jaren uit het leven worden weggerukt Geheel overeenkomstig zijn edel karakter dacht hij er volstrekt niet aan dat door diens dood voor hem zelf een gelukkiger lot was weggelegd Met een waren slakkengang verliepen intusschon roor William de dagen die volgden op Mr Burton begrafenis Wordt vervolgd indien de onmUbare factor de sterke drank niet aanwezig was Geen spoorweg of stoomboot of tramwepitation van eenige beteekems of een vergunning tot drankverkoop mag met ontbreken Hoe zün deze vergunningen te rgmen met het beginsel ran den wetgever verminder het aantal drankgelegenheden en het drankgebruik zal minder worden Voorts is de toepossing van het wetsvoorschrift betreffende vergunningen boven het maximum in de verschillende provinciën en gemeenten zeer verschillend D minst ruime opvatting van het begrip bijzonder geval wordt gevonden in Groningen iets ruimer vat men het op in Zeeland Utrecht Drente Friesland en Limburg nog ruimer in Gelderland NoordHolland en Zuid Holland de ruimste opvatting vindt men in Ororijsel en Noord Brabant Het antwoord op de rraag waar de fout ligt van de ruime en verschillende toepassing dezer wetsbepaling zou kunnen luiilen de fout schuilt bij den wetgever bij bet publiek bg de gemeeatebesturen bg gedeputeerde staten en bg de regeering Bg den wetgever die deze wetsbepaling in zulke vage termen neerschreef dat het inderdaad onmogelijk was dat waar men haar tor toepassing aan ruim 1100 emeentebesturen en 1 1 collegien vau gedeputeerde staten in handen gaf het begrip bgzonder geval overal op dezelfde wijze werd opgevat en geïnterpreteerd Bg het publiek dat door bg allerlei inrichtingen ren uut en vermaak en bij allerlei feestelijkheden bet gebruik van sterken drank als een onmisbaren factor roorop te stelleu de autoriteiten roor het dilemna stelde om of de vergunning te rerleenen of de oprichting van een inrioh ing op zich zelve wenschelijk en nuttig tegen te houden Bij de gemeentebesturen die zich in vele gerallen lieten leiden door allerlei overwegingen welke aan het dool der wel vreemd of daarmede in strijd waren Bg gedeputeerde staten die in vele gevallen te veel gewicht hechtende aan plaatselgke toestanden on bijzondere belangen al te toegevend waren bij het verleenen hunner machtiging Bij do regeering eindelgk dio door het vernietigen van enkele te ver gaande besluiten waarbg de vergunningen verleend werden na te laten tevens naliet ten dezen opzichte een raste jurisprudentie in t leven te roepen waarnaar burgemeestet en wethouders eii gedeputeerde staten zich allen hadden kunnen gedragen Wijziging der wetsbepaling schgnt daarom wenschelijk Wet zal het niet gemakkelijk zijn eene omsehrgving van het begrip bijzonder goval inde wet op te nemen passend voor do talloos verschillende omstandigheden welke zich in de maatschappij kunnen voordoen Maar het zou overweging verdienen de uitlegging van dal begrip aan ccn hoofd op te dragen in plaats van aan ruim 1100 Verschillende collegien door te bepalen dat iedere aanvrage om rergunning tot drankverkoop boven het maximum door don verzoeker gericht moet worden tot Z M den Koning die op dit verzoek B on W door tusschenkomst van Ged Staten gehoord en met het adries van laatstgenoemd college gunstig of ongunstig beschikt Daarvan zou het gevolg zijn oenheid in de toepassing der wet welke thans ontbreekt alsmede eene toepassing meer in overeenstemming mot den geest der wet en de bedoeling van den wetgever dan die welke thans op vele plaatsen voorkomt Uit s Hage schrijft men aan de Arnh Ot Het is een goed denkbeeld van bet twintigtal Nederlanders van goeden niiam en invloed den verjaardag van de Militaire Willemsorde te vieren door eene daad van sympathie voor de mannen die zich in den krijgsdienst onderscheiden hebbon En toch moet ik bekennen dat er orgens diep in den bodem ron mijn gemoed eenige twijfel gevonden wordt of mou wel op eene zeer rerstan lige wijze aan dat denkbeeld rorm en uitvoering gegeven heeft Is het goed gezieii vraag ik mij af dat de publieke philantropie zich ontfermt over het lot vnn de weduwen on weezen van de ridders van de Militaire Willemsorde eet dan over de nagelaten betrekkingen van alle andere klassen van staatsburgers En welke grond bestaat er voor de pathetische uitroep Landgenooten steekt met ons den ridders van de M W O bij het intreden in de burgermaatschappij de broederband toe Men zou dit lezende meenrn dat deze ridders door de natie met den nok werden aangezien hetgeen bij mgn weten allerminst het geval is Mocht er reden zijn tot klagen dat de ridders dezer frde beneden den rang van officier in benarde n slandigheden rerkeeren dan zouden de onderkenaars ran dit beroep op hunne landgenooten naronder heel wat mannen van groeten invloed gn beter doen met te zorgen dat de Eegeering iptrad Zg die hun leren roor het land hebben ieil gehad moeten niet gedwongen zgn zelf of door de tweede hand op de philantropie een bejoep te doen Zij hebben recht dat do staat hunne tordiensten erkent en ann hunne aanspraken rol oening schenkt Hefi moet ran de ridders de Nederlandsche orde niet gezegd kunnen worden wat nu al reeds eene eeuw lang zonder dat t iets geholpen heeft van de invalieden van het Nederlandsche leger gezegd is geworden dat de Staat der Nederianden zijn plicht tegenover heu verzuimt en niet naar hen omziet zoodjt ze zouden verhongertu indien de particuliere liefdadigheid zich hunne belangen niet aantrok en daarvoor telken jare eens algomeene inzameling organiseerde De groote verandering onder het personeel van den groeten staf en onder de hoofdoflioiere i van het leger duidt zegt de Hasgsche correspondeiit dor JV Gr Ct op s Konings grerige bezigheid in die richting terwijl Z M zich juist in de laotste dagen zeer weinig met de militaire aangelegenheden bad iugelaten En de wijze waarop ollerlei mutatién zijn geschied bewgst dat de Koning wat onder den voorbijgaanden indruk vim oogenblikkelijke opwellingen handelde Verschillende hooggeplaatste personen ik zal geen namen noemen kregen telegraphisch bericht van promotie ontslag verplaatsing en kort daarna tegenbericht terwgl enkelen daarna toch do eerste mededeelingen zagen bevestigd Meer zal ik er intusschen niet von vertellen omdat ik anders onwillekeurig teedere snaren zou moeten aanroeren De singers in den omtrek van Leeuwarden ondervinden dejier dagen groote moeilijkheid daar de Leoawarder Gemeenteraad een verordening heeft gemaakt waarbij wordt verboden vloesch in te voeren in kleinere dan vierde gedeelten van een geslacht dier tenzij elke portio vleosch vooraf gekeurd zij Daar de genoemde buitenslaohters moer dan de helft vau hunne waar in de stad aan de klanten verkoopen en er te Leeuwarden geen abattoir is wanr zij hunne kooien kunnen uitslachten voorzien z j van doze maatregel een grooten achteruitgang van hun bedrijf ten voordeele der Leeuwarder slagers Zij zijii nu besloten zich tot den Raad te wenden mot het verzoek om de uitvoering van de genoemde bepaling zoodanig te doen geschieden dat zij niet nl te voel schade lijden K TJIsrSTlTIBU V7 S In do uitvoering op 4 Mei van de zangvereeniging Apollo merkten wij opnieuw bewijzen op van flinko studie voorol zekerheid en vastheiil Wij zouden echter vaak wel wat meer voordracht wensohen Het bost voldeed ons in dit opzicht een gedeelte van Haydn s Kruisivoorcleii ook zijn wij de vereeniging dankbaar dat zij dat schoono on te zeer vergoten werk althans ton deole ton gelioore beeft gebracht en houden ons voor de andore stukken daaruit oanbevolen Van Haydn werd ook nog het bekende Die I iminel erzahUn t uitgevoerd voorts de Hymne Eeuwig is God van Varhulst een o i niet altijd even edel gedacht werk en vooralsnog voor het koor te zwaar verder de frissche ballade ScAön Kllen van Bruch die iu veel opzichten goed van stapel liep en twee werken voor mannenkoor het laatste met sopraan solo een hymne van Neithardt en Euterpe van Heinze Beide waren voor ons nieuw Het eerste is een kalme eenvoudige kompositie van het tweede kon ons vooralsnog alleen begin en slot bekoren Dat Apollo zooveel raogelgk uit eigon krachten solisten op doet treden is prgzenswoardig daar dat verschillende lodon nog meer bizonder rauziekaal ontwikkelt Do schaduwzijde er van is dat men zijn eischen aan goede uitvoering dan wel eens moet matigen Echter voldeed ons in menig opzicht de sopraan Mej P W B goed Deze dame bezit voel muziokiileii aanlog rfij wenschen haar de gelegenheid toe zich onder goede leiding te ontwikkelen De bariton heeft in zekerheid on kracht gewonnen maar hij zij toch voorzichtig zijn timbre geen geweld aan to doen Wij voor ons werden door der klank vnn zgn geluid de vorige maal meer bevredigd De solo Fair oil denn JVeib mul Kind in Bruch s werk voldoet veel beter bij een rustige en eenvoudige voordracht Hot oproepen van de kameraden om vuur te geren moet dan met alle kracht van de stem geschieden maa de zanger had door de vroegere overdrgving zijn geluid daarvoor niet meer beschikbaar De heer C P B moge deze opmerking als een weigemeenden raad opnemen en bij het booren van goede zangers eens nagaan of wij geen gelijk hebben Moge de gverige vereeniging zich in steeds toeneraenden bloei verheugen BuUenlandscb Overzicbt In den Duitschen Seiciaameiger wordt medegedeeld dat het wetsontwerp betreffende het leger dat eene jaarlijksche uitgaaf zal vorderen welke 18 millioen mark niet te boven gaat ten doel heeft de noodzakelijk gebleken versterking der veld artillerie met 70 batterijen en de aanvulling van de speoitle treepen Het eCFeotief der twee nieuw opgerichte korpsen moet worden verhoogd terwgl voorts grootere bedragen noodig zijn voor de infanterie en de cavalerie op de Oostelijke en Westclgke grenzen die bij het uitbreken van een oorlog zonder de reserve af te wachten naar de grenzen moeten oprukken om rgandelijke aanvallen af te weren Eindelijk voorziet het wetsontwerp in overeenstemming met de twee Pruisische korpsen in eene verbetering ran de Saksische leger organisatie in de oprichting ran eene Beierscho 5e dirisie en in eene betere regeling der preraiën roor den onder officiersdienst In de toelichting lot het ontwerp wordt de noodzakelijkheid uiteengezet van betere verdediging der Oostelijke en Westelijke grenzen Door het ontwerp wordt de sterkte van het Duitsche leger in vredestijd verhoogd tot 487 000 man 19 000 man on 70 batterijen geschut meer dm tot dusver terwijl hot hot gewone jaarlijksche oorlogs budget doet stijgen tot 397 millioen mark 18 millioen mark meer ongerekend de buitengewone uitgaven voor niet geregeld terugkomende nieuwe uitrusting enz Het nieuwe wetsontwerp betreffende de lagere school ingediend bij bet Pruisische Huis van Afgevaardigden lepaalt dat ieder kind verplicht is ter school te gaan van het roltooide zesde tol het voltooide 14e jaar Het dreigt met straffen tot 14 dagen hechtenis tegen werkgevers die schoolplichtige kinderen gedurende de voor het onderwgs bestemde uren aan het werk houden Tot de voornaamste bepalingen behoort dat voortaan kinderen van een ander godsdienstig geloof dan dat waarin in de school onderwijs gegeven wordt niet meer gedwongeu mogen worden het godsdienstonderwijs in de school bij te wonen Bij de in den Italiaaasohen Senaat gevoerde beraadslaging ovor het wetsontwerp betreffende de liefdadige stichtingen heeft Crispi de door do commissie voorgestelde schrapping be3lre len van het tweede gedeelte van artikel 96 betreffende do overdracht dier stichtingen zooals bet door de regeering was voorgedragen Crispi verklaorde dat het artikel een dor grondslagen van het ontwerp vormde werd het niet goedgekeurd dan zou hij een beroep doen op de kiezers die uitspraak zullen doen over het conflict tusschen don Senaat en de Kamer Do Senaat hoeft dienondanks met 93 tegen 76 stemmen oen voors el verworpen strekkende om hot tweede gedeelto lan artikel 96 te herstellen Crispi heeft laarop den Senaat verzocht do beraadslaging te schorsen opdat bij de uitspraak van den Koning zou inwinnen Zondag hebben de herstemmingen roor den geraoenteraad te Porijs plaats gehad In 69 districten moest herstemd worden en daitrbg is slechts één Boulangist gekozen Bij de eerste verkiezing voor 8 dogen werd ook één Boulangist gekozen In plaats van het stadhuis te veroveren gelijk hun plan was moeten de Boulangisten zich dus met twee zetels in den Raad tevreden stellen Do toestand te Roubaix en Tourcoing waar omstreeks 70 000 werklieden den arbeid gestaakt hebben is ernstig De anarchisten hebben de leiding der beweging in handen genomen Te Tourcoing violen ongeregeldheden voor waarbij de deuren van verscheideno fabrieken en werkplaatsen verbrijzeld werden Te Roubaix is oen afdeeling van 1200 soldaten aangekomen Voortdurend breidt do werkstaking zich uit vele onruststokers zijn gevangen genomen De laatste telegrafische berichten uit Roubaix luiden aldus Met de werkstaking hetzelfde Hier te Roubaix en te Tourcoing heerschl nog steeds een zeer groote opgewonileiiheid Kr zijn nog eenige aanslagen op eigendommen gedaan Overal zijn er versterkingen vau troepen aangekomen De infanterie maakte charges tegon de bende werkstakers die zich echter dadelijk weder aaneensloten De onderhandelingen om tot een overeenstemming tusschen werklieden on patroons te komen duren voort Er hebben heden twintig arrestaties plaats gehad Kwaadwillige benden richten te Tourcoing inverscliillende établissementen verwoestingen aan verbrijzelden meubelen en persten geld af Te Bessegea en Alais duurt de werkstaking ook nog voort Roubaix is een grooto fabrieksstad met 100 000 inwoners waar zeer vele fabrieken tor vervaardiging van wollen stoffen ververgen en looierijen zijn gevestigd De stad is door een overdekt kanaal rerbonden met Tourcoing Jat 50 000 inwoners telt en een hoofdzetel is roor de vervaardiging van linnen en aanverwante artikelen Do prefect is als bemiddelaar tusschen werkgevers on werklieden opgetreden maar tot dusver hebben zijn pogingen nog geen gewenscht gevolg gehad Heden hervat of liever begint de Pransche Kamer haar arbeid want het eigenlijke werk de behandeling van de begrooting en do voorstellen van den minister Bouvier tot herstel van het financieele evenwicht zal nu eerst een aanvang nemen Het zal dan eerst blgken of de nieuwe Kamer meer kan uitrichten