Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1890

4316 Vrijdag 9 Mei 1K90 GOUDSCHE COURANT JSiemvH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ü6 insendlng van advertentiön kan gescJileden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave in de conversie der Egyptische Schuld wilde toestemmen en hun een naar Kaïro gezonden nota dienaangaande voorgelezen Daarin wordt op den voorgrond gesteld dat Frankrijk de conversie aanvaardt niet alleen voor de geprivilegieerde schuld maar ook voor de Domein en Uairaleeningen De Fransche Regeering is echter van oordeel dat deze verschillende conversien niet tegelijk als een enkele operatie kunnen geschieden ton dool hebbende om de bestaande soorten van obligatien door oen enkele te vervangen en de respectieve waarborgen voor eerstgenoemde te doen vervallen Integendeel z i behooren de waarborgen voor de twee laatstgenoemde categorieën van leeningen behouden te blijven en ter voorkoming van alle geschil over het recht der Egyptische Regeering om over de verschillende Daira s te beschikken stelt men voor het maximumbedrag vast te stellen dor jaarlijkscho vervreemdingen van de aldus bezwaarde gronden door de Egyptische Regeering Eenige bedenkingen orden gemaakt omtrent den koers er conversioleeuing met name aangaande de Daira en bovendien stelt Frankrijk voor te bepalen dat binnen een tijdperk van 15 jaren tot geenerlei nieuwe conversie mag worden overgegaan Verder gaat de minister in bedoelde nota de politieke gevolgen dor conversie ua Deze moet strekken tot verbetering van den toestand van Egjpte en derhalve het oogenblik verhaasten waarop Engeland zgn taak als geëindigd zal erkennen en de ontruiming des lands waartoe het zich plechtig verbonden heeft voorbereiden zal Over de conversie der geprivilegieerde schuld voor eenige maanden gepolst heeft de Frausche Regeering te kennen gegeven dat de daardoor verkregen bezuiniging zou moeten worden aangewend ter verstrerking van de Egyptische krijgsmacht zoodat de Onderkoning de rust binnenslands zon kunnen handhaven en de grenzen doen eerbiedigen zonder vreemde hulp Voorloopig verlangt Frankrijk dat de door de erachillende conversien te besturen gelden worden gestort in de schuldkas en er blijven totdat de mogendheden wier toestemming voor de conversie vereischt wordt het alle over de bestemming eens geworden zijn Den eisch om het artikel der Londenscbe conventie het maximum bepalende van de uitgaven voor het Egyptisch bestuur te doen vervallen verwerpt de Fransche Regeering als met do conversie in geenerlei verband staande De botooging welke de Engelache werklieden Zondag in het Hyde park hielden was grootscher dan een der talrijke betoogingen die daar rpeds zijn gehouden Hoewel hel natuurlijk moeilgk was de deelnemers te tellen kwam men tot de slotsom dat ongeveer 200 000 werklieden aan de betooging deelnamen en dat bovendifu nog wel een eveo groot aantal nieuwsgierigen op de been waren Tol de voornaamste sprekers die in het park hot woDrd voerden behoorden de lersche volksleider Michael Davitt en de socialisten Hyndham Burns en mevrouw Besant Allen spraken over den 8uur werkdag en in alle veertien bijeenkomsten werden verklaringen aangenomen waarin op de invoering vao dezen werkdag wordt aangedrongen Eenige sprekers voeren heftig uit tegen den heer Bradlaugh omdat deze radicale afgevaardigde zich tegen de wettelijke regeling van den werkdag op 8 uren heeft verzet De voorzitter van den Itatiaanscbe Senaat heeft in de zitting een brief voorgelezen van den minister Crispi waarin deze mededeelt dat de koning den Senaat verzoekt met de behandeling der voordracht op de liefdadige instellingen voort te gaan De heer Crispi uit daarbij de hoop dat eene overeenstemming tusschon beide Kamers zal worden bereikt De Senaat heeft daarop met 106 tegen 54 slemmen de voordracht betreffende de liefdadige instellingen goedgekeurd In Oostenrijk dreigen meer werkstakingen Omstreeks 7000 mijnwerkers in het district van l ilsen 1500 metselaars on een paar honderd timmerlieden te Praag hebben hunne betrekkingen opgezegd Vele metaalwerkers te Praag wevers te Horzitz in Bohemen en in fabrieken in of bij Weenen hebben dit voorbeeld gevolgd Te Budapest zit mee eenigszins verlegen doordien de bakkers weer naar hun eiland in den Donau tusschen Pest en Nieuw Pest zijn getoogen en zooveel levensmiddelen hebben meegenomen dat zo nog langen tijd de werkstaking zullen kunnen volhouden De bevolking moet bet nu met bruin brood doen waarvan de militaire bakkerijen dagelijks 60 000 KG leveren ADVERTENTIÊN ADVERTENTIËN in Me Binnen en BuUenlanduche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Tot onze diepe droefheid overleed heden onze lieveliDg WILLEMINA CORNELIA in den aanralligen leeftijd rau 3 jaar en 3 maanden W K F DE JONG J C DE JONG DE BeUIJN Gouda 7 Mei 1890 Naamlooze Vennootschap De Qoudsclie Maclimefabriek te GOUDA op WOENSDAG 21 WA 1890 des morgens te elf ure ten kantore der Vennootschap VEST O 580 De Directeur H ENN9 VAN GELDER TOILET ZEEPEN aelr DOBEELMAIT NIJMEGEN zgn verkrügbaar tegen fabrieksprijzen by G 1JSSEL8TIJl BLAAUWSTRAAT Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeit redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland Tlt DE MARK BB van Gebrs S EL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg en bij G H LAKERVELD Gouwe C 96 t Schoonhoven bg P FUN vaM DRAAT AlbloMerdam bg de Wed J de BOER Gieiendam bg Wed v D HEUVEL en Leerdam bjj A van WIJK Atperen bij D VERMEIJ Probeert s v p de SOUCHON THEE No 3 i ƒ 1 25 per kilo IJI Jumbo Poetspomade is de l cste en goedkoopste der wereld Alom verkrijgbaar in doozen a 5 7 en 12i Cents Chemische Fahriek Zevenaar Gouda Snelpersdruk van A Bbinkkan fe ZooN De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland te e Oravenhage Molenstraat 16 Geplaatst kapitaal 1 500 000 Directeuren V van dbe GRAGT en Mr D VAN HOUTEN geeft paniVbrieoen uit vaate rente 3 pCt met extra uitkeering op den Januaricoupon Inlichtingen en brochures te bekomen bjj de Heeren Wed ïii üX en DO lTLA D te Gouda Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomeu van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstnkken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veeren en Bontstoomerg Zeer lage prgzen Eenig Depdt voor Gouda en om r n bg deHeer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73 Gouda fl Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 4rOjarige roem JMond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleascb onaangename reak uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr P O P P c Anatherln Ut i wrr S Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 enU 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP g Taudpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP 1 Venus zeep en Zoanebloenieii eeep e I iekriütalliseerde en Transparant Olycerlnezeepen 7 ijn de fijnsto Tbilet en gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weep brengen yV De namaakseU van Anatheriu Nondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen DepoU te iOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkela van Nederland Men verlange uitdrukkelyk Dr POPP echte Prearaten en neme geene andere aan Alom te bekomen DE mmi 0LA2E1I of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Qroote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartont ekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetb DOOK OHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boutrkunde te Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1890 Aan de verkiezing voor twee ledon van hot hoofdbestuur der Maarsohappij tot Nut mn t Altjemeai is deelgenomen door 187 dpparteraenten te zamen uitbrengende 620 stemmen De uitslag was dat gekozen weiden de heeren C J M Dijkmans te Amsterdam met 580 on prof dr W Koster te Hllvorsum met 696 stemmen Beide gekozenen hebben zich do benoeming laten welgevallen liet vierjarig zoontje van den arbeider J H te Zevenhuizen geraakte gisteren morgen al spelende te water doch werd onmiddelijk nagesprongen door 1 S die het reeds zinkende kind spoedig op het droge bracht Gisteren werd voor hot itorechtshof te sGrtiven hage gepleit door mr D Van Eek voor den appellant en mr Van Hoek van Middell urg in de zaak van een notaris die door de rechtbank te Middelburg veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording ten slotte aan den eischer naar aanleiding daarvan een bedrag van pi m ƒ 8000 zou hebben te betalen Een zoon had namelijk van zijne moeder opgevorderd het deel dat hem zou toekomen uit de vaderlijke nalatenschap De moeder verklaarde zich bereid hem dientengevolge ƒ 10000 te doen toekomen doch uit vrees dat dit geld weldra door haar zoon zou worden verkwist stelde zij do uitdrukkelijke voorwaarde welke de zoon aannam dat deze som niet in baar geld in zijn handen zoude worden gesteld doch dat daarvoor zijne schulden zoudon betaald worden on hij zou worden ingekocht in eene handelszaak Daarna werd het geld aan den raadsman van beide partijen don notaris ter FEVILLETODI El llllH L JACQUES 1 Er heerschte eene buitengewone drukte in het stadje X en geen wonder er zou iets gebeuren wat nog nooit was gebeurd er zou eene tooneelvoorstelling worden gegeven En wel eone tooneelvoorstelling door het eerste gezelschap van het land Rondreizende kermistroepen hadden reeds dikwerf hunne tenten binnen het stadje opgeslagen rederijkers hadden zich daar herhaalde malen doen hooren maar een gezelschap van wezenlijke echte artisten die gewoon waren in de eerste steden dos lands lof en eer in te oogsten had men daar nog nimmer gezien Nu zou het geschieden De buitensocieteit waaraan van oudsher een zaal was verbonden waar alle openbare vermakelijkheden plaats hadden die in het stadje werden gegeven was verbouwd en tot inwijding van het vernieuwde gebouw wilde men een feestavond bereiden die jarenlang in de herinnering zou voortleven Lang had men overwogen wïit men den ingezetenen zou hand gesteld Van welke van beiden was deze nude gemachtigde Aan wie was hij te dier z erekening en verantwoording schuldig Mr Van Eek beweerde aan de moeder en niet aan den zoon Do uitspraak in deze zal nader worden medegedeeld De Standaard vindt dat de Nederlandsche ministers geen bij onder aangenaam leven hebbei betrekkelijk niet ruim bezoldigd mikpunt van Kamerloden en pers slaven van hun ambt Den ganschen dag zijn zij in do weer de loopendezaken af te doen en bezoeken te ontvangen en eerstdes avonds vindon zij tijd ort eens te denken overhet in schets brengen van ontwerpen of memories Mr Keuchenins kwam bijna nooit voor s nachtsdrie uur te bed Eu op een dag van audiëntie of dat de Kamer zit 8 het nog erger De Stand is van oordeel at daarin verbetering moet komen Ten eerste dienen de Ministers buiten don dag van audiëntie er o eii epaald spreekuur op na te houden ton tweede moeten zij wat minder administrateurs zijn Het eerste punt licht het blad slechts met een enkel woord toe Ter verdediging van het tweede denkbeeld wyst het er op dat de Ministers in andere grootere landen vruchtbaarder op wetgevend terrein zijn dan Nederlandsche Ministers wijl zij de gewone administratie o erlatPn aan hun secretaris generaal Dat deze daardoor een gewichtiger betrekking erlangt zelfs als hij met den Minister is opgetreden ook weder met dezen heengaat is geen bezwaar Desnoods zou hij ook over detail aang legenhetlen inlichtingen in do Kamer kunnen geven Onze politieke mannen zouden zich door een dergelijke regeling in de administratie kunnen inwerken na hun aftreding als secretaris generaal als Kamerlid het debat op administratief terrein kunnen leiden en aanbieden en achtereenvolgens hadden allerlei genietingen de revue gepasseerd er viel wel iets te zeggen voor een bal en ook een concert vond zijne verdedigers terwijl een groot galadiner mede op hot tapijt kwam dat vooral de oudere heeren wel toelachte Ten slotte word dit alles als een te gewoon soort van genot verworpen Men danste viermaal op een winter en muziek viel er meermalen te hoeren terwijl een diner als te weinig verheven als een al te prozaïsch genoegen werd geschrapt Na vele besprekingen en langdurige beraadslagingen besloot men eindelijk het voornaamste tooneelgezelschap des lands uit te noodigen in de nieuwe zaal op te treden Een degelijke tooneelvoorstelling was iets waarmoe men voor den dag kon komen en een mooi stuk goed opgevoerd viel in ieders smaak Er was één bezwaar tegen de groote kosten daaraan verbonden maar met vereenigde krachten was dat wel te boven te komen Er werd aanstonds een briefwisseling geopend met de directie van het gezelschap en kort daarop do som waarvoor het zou komen bepaald het stuk gekozen de datum vastgesteld En tot aller voldoening bevatte op zekeren avond do stadscourant de heuglijke tijding dat de nieuwe buitensocieteit over veertien dagen zou worden ingewijd met de opvoering van Eer en Schande drama in 4 bedrijven gevolgd door Een vergaaim blijspel in 1 bedr in beide welke stukken de meest beroemde leden van het gezelschap zouden optreden ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centra iedere r gel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt zoo een uitstekenden pepinière vormen voor aanstaande ministors Secretariï generaal en land zouden beiden er door winnen De secretaris generaal zou een hoofere een politieke posiiie erlangen en beter bezoldigd worden in den regel zou bovendien niemand als Minister optreden die niet eenige jaren als secretaris generaal in de geheimen der administratie was ingewijd en een nieuw Kabinet behoefde niet oen groot deel van zijn tijd zoek te maken om op de hoogte van de zaken te komen Bovendien zou de Minister daardoor tijd winnen om zich meer bezig te houden met het algemeen politiek beleid met don wetgevenden arbeid en met hot optreden onder het publiek zooals in het buitenland En dit laatste is iioodig Een Minister gaat zich al spoedig inbeelden dat de residentie heel het land is wordt onffisch verliest de kennis van wat er onder het volk omgaat en boet daardoor een groot deel van zijn kracht in Zoodoende gaat de Minister bijna geheel in de administratie op en wordt met alle respect een eminent lid het zij zoo maar lid dan toch van het korps Haagache bureaulisten Vandaar dat onze wetgevende arbeid zoo pover in resultaten is on ook dan nog zoo veel te wenschen overlaat Want ja Thorbecke heeft in zijn eersten aanloop iets meer dan andere Ministers gedaan Maar wie de wetten van Thorbecke onder den microscoop zet en daarnaast legt wat in België en Frankrijk reeds bestond kan kwalijk ontkennen dat er in onze wetgeving docr Tliorbecke heel wat plagiaat is gebracht en zulks zonder dat het origineel wierd verbeterd Staten generaal Eemte k mek zittin van Woensdag 7 Mei De pensioenwetten werden zonder eigenlijke discussie met algemeene stemmen aangenomen De De dagen die aan den feestavond voorafgino en kenmerkten zich door eene bijzondere drukte Een oningewijde zuu onmiddellijk bemerkt hebben dat er iets buitengewoons op til was De heeren op de sociëteit de dames op hun kransje de kleine burgers in den baibierswmkel on zelf de schooljongens op de speelplaats hadden het voortdurend over de groote aanstaande gebeurtenis Er kwam oen nr uit van de stadscourant of het bevatte iets over de zaak de redacteur vdrheugde zich b8 kbaar al vooruit op het leveren van een degelijke HWstcritiek en het gewichtig personage dat in de rederijkersvoorstellingen de hoofdrollen vervulde was in zijn schik eens echte tooneelspelers te zullen zien optreden die hij bij zich zelf als kunstbroeders meende te mo en A l W slechts één onderwerp van gesprek één 8 tl ra on hoofd vervulde één datum waarop i gevestigd was Het was dan ook geen klemigfreid sieraden van hej vaderlandsche toooeel gewoon op te treden te m idden an de élite des lands toegejuicht door de eerste standen van hoofden hofstad zelfs vereerd mot de hooge belangstelling van don vorst en zijne familie zouden zich verwaardigen hunne schitterende talenten te komen vertoonen in een stad waar goede maar hoogst eenvoudige burgers de bevolking uitmaakten Er woo den slechte i enkele bevoorrechten die het gezelschap in zijn eigen schouwburg hadden zien spelen maar zelfs hun was dat I genot slechts hij groote uitzondering vergund geweest 1