Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1890

minister ontving de hulde aller sprekers voor deze wetten Het korte debat liep grootendeels terzyde van de wetten Alleen de vraag van den heer Van Hoijan raakte een bepaling in de wet op de weduwenpensioenen geldt de bepaling dat de ambtenaar die na zyn 60e jaar trouwt voor zyn weduwe en weezen het recht op pensioen verbeurt alleen voor de toekomst of ook voor t verleden De quaestie was do aandacht der Tweede Kamer ontsmet en dan ook niet met zoovele woorden uitgemaakt maar met den Minister zouden wij haar beantwoorden in dien zin dat ten deze alle ambtenaren over een kato geschoren moeten worden Meer strijd ontstond er bij het wet ontwerp op het dragen van wapenen Kene weluitgeruste oppositie kwam in het vuur schoon niet met nieuwe wapenen Ten slotte werd het wetje mot 25 tegeq 23 stemmen aangenomen TwEBDE K A ME Zitting van Woensdag 7 Mei Aan de overzijde van het Binnenhof was men ook aan de pensioenen bezisr daar gold he echter de mindere ambtenaren bij marine en leger Het was een practisch debat waarbij alleen de heer Hintzen de theoretische vraag opwierp of pensioen een recht is ojE een gonst Gelukkig verdiepte men zich niet al te zeer in deze quaestie maar beijverde men zich de onder handen zijnde wet zoo üoed mogelijk te maken Bij de behandeling der artikelen werd het stelsel der Regeering behouden Verschillende amendementen echter die den toestand voor de gepensioneerden gunstiger maken vonden genade bij de Kamer Het stelsel is r u dat aanspraak op pensioen wordt verkregen lo op 60 jarigen leeftyd mits na een diensttijd van 20 jaren 2o ter zake van verwonding verminking ziels of lichaamsgebroken verkregt n in en dooi uitoefening van den dienst als die gebreken den persoon binnen een jaar tot de verdere waarneming zijner werkzaamheden vooraltijd ongeschikt maken 3o ter zake van ongeschiktheid voor altijd op andere wijze veroorzaakt behalve door eigen schuld mits de persoon tien jaren dienst heeft en op geen andere wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien Het minimum der pensioenen door de Kegeerittg aanvankelijk op ƒ 0 daarna op ƒ 100 bepaald is door de Kamer zonder verzet van de zgde der Kegeering tot ƒ 150 verhoogd Het pensioen wordt in geval 1 gesteld voor ieder jaar dienst tot een maximum van 40 jaar op een vierhonderdste van het in de laatste vijf jaren verdiende loon De Kamer heeft op voorstel van den heer Eooseboom besloten niet de laatste vijf jaren maar de gunstigste vijf der laatste tien te nemen In geval 2 g idt dezelfde berekening doch met een minimum vtó 20 jaren In geval 3 is bet pensioen van dat is hot tweede geval Eindelijk nog wordt in geval 2 wanneer de persoon buiten staat is door handenarbeid in zijn levensonderhoud te voorzien steeds het maximum van 40 jaren gerekend Nog wordt een aanspraak op pensioen verleend aan hen die minstens 10 jaar in dienst zijn geweest en dan ontslagen worden ten gevolge van een bestnursmaatregel Men bleef steken bij een amendement van den heer Heldt die ook aanspraak wil gnven op pensioen bij ontslag op verzoek na lOjarigen diensttijd De beide ministers hadden daarnaar geen ooren doch misschien dat zij heden zich laten vinden voor een Toch waren de beroemde acteurs en actrices ook in dit st i lje niet geheel onbekend Als in de meeste kleine plaatsen werden ook hier de groote bladen van A tot Z gelezen en ook yan de rubriek himtnieum nam men geregeld kennis waarin telkens en telkens wei r de talenten van genoemde artiaten werden verheerlijkt zoodat men hunne namen en het genre waarin zij uitmuntten evengoed kende als de beste schonwburghabitué ter wereld Vooral de beroemde actrice Mevrouw was het die men hoogst gaarne wilde zien spelen Bij al de loftuitingen haar in de courant toegezwaaid was dut een algemeen verlangen dat nu gelukkig zou worden vervuld Geen wonder alzoo dat de persoonlijke kennismaking met het gezelschap met belangstelling werdte gemoet gezien Men was zelfs meer of min zenuwachtig F n beroemd persoon is vaak reeds in staathet brein van een gewoon burgermensch in de warte brengen hoeveel e meer dan een heel gezelschap van dergelijke grootheden t Of men het wilde bekennen of niet er heerschte zekere vrees dat men een gek figuur zou slaan tegenover lieden die gewoon waren in zulk oen goefle omgeving te verkeeren Zelfs meer of min van de wereld afgezonderd levende ziet men onwil j lekeurig op tegen hen die daarin thuis zijn en hoewel men alles zou doen om zijn beate voetje voor te zetten was men niet geheel gerust dat alles goed zou afloopen Hier en daar kon men het nog niet bemiddelingsvoorstel ran den heer Seret die daarbij 20jarigeu in plaats van lOjarigen diensttijd verlangt In het algemeen worden do peulvruchten als snijboonen erwten linzen enz als veedingsmiildelen beschouwd die het vlaasch b j de voeding kunnen vervangen Men gaat daarbij uil van het bewezen feit dat zij evenals vleesoh rgk z n emn eiwit maar van de nog onbewezen stelling dat dit onk evengoed verteerbaar ia Hebben evenwol de daarin voorkomende eiwitstoffen of andere stikstof verbindingen dezelfde voedingswaarde Prausnitz heeft volgens ÏAindb Crl dienaangaande verschillende proeven genomen die o a de volgende uitkomst hebben gegefen Van de hoeveelheid stikstof als eiwit enz in vlecsch werd slechts 2 65 pCt niet verteerd en dus in de afscheidingen teruggevonden voor eieren was deze hoeveelheid 2 60 pCt voor melk 11 8 pOt Daarentegen klom het niet verteerde gehalte tot 27 82 pCt bij erwten ingeval hiervan per dag 835 droge stof gebruikt werd Bij snijboonen werd 82 pCt van do stikstof teruggevonden bij wittebrood 22 2 pCt b r st 20 4 pCt en by zwart roggebrood 32 pCt Prausnitz trekt hieruit de slotsom dat het niet raadzaam is te veel zaden van peulvruchten te eten ül moeten slechts dienen lot aanvulling van het eiwit dat is ander voedsel arm aan eiwit ontbreekt Slechts met andere plantaardige spijzen gebruikt hebben de zaden der peulvruchten een hooge waarde voedsel In een vlugsehrift bij üebr Schroder te Amsterdam verschenen over de longtering on hare behandeling betoogt de arts J Nord officier van gezondheid dat bet verdwijnen dier ziekte volstrekt géén onmogelijke zaak is mits men haar in de oorzaken bestrijdt d i in het dierlijk voedsel dat de ziekte kan overbrengen mits mon dus wake voor behoorlijke zorg en onderzoek van bet vee endemelk en voorts bij de zieken de noodige voorzorgen neme tegen overbrenging der besmetting op anderen Het eigenaardige van dit vlugschrift is het plan dat de schnjver oppert voor de verpleging van borstlijders In plaats sn hen veraf naar hooge bergstreken of warme luehtstreken te zenden waar zy toch niet veilig zijn tegen schadelijke invloeden geeft h den raad hier te lan eeen Villapark aan te leggen dat zich aansluit afn een afzonderlijk Sanatorium waar geen zieken Hb n wonen en aan een overdekten niofisterwintertuin waar steeds een gelijkmatige warmte heersoht en de lucht voldoend watergehalte bezit Alles kan in zulk een inrichting worden geregeld naar de voorschriften der gezondheidsleer Geen ander land bezit nog zulk een instelling Zal Xederlaud het voorbeeld geven Dat het denkbeeld aanbeveling verdient blijkt uit de voorrede die do beer H S Wilson de dirigoerenda officier van gozpndheid Ie klasje aan het militair hospitaal te Amsterdam bij het vlugschrift beeft gevoegd Wij lezen daar bet volgende oordeel over dit boekje Duidelijk en voor ieder verstaanbaar wordt hiorbet gevaar aangetoond dat er bij verpleging vanteringlijders in het huisgezin voor hunne omgevingontstaat i f n tig wordt op bet gevaar van met tuberkel I goed gelooven dat het gezelschap werkelijk zau komen De komst was wel toegezegd maar er zou nog wel iets tusschen beiden komen vreesde men De eer scheen te groot Maar er kwam niets tusscbenbeiden en op zekeren dag ontving de Secretaris der Feest Commissie voor deze gelegenheid expresselijk benoemd een dikken brief waarin een lijst van de benoodigdu requisiten die op di n avond dor voorstelling voorhanden moesten jijn De Secretaris liep dadelijk naar den President en deze beide mannen met de regeling van het feest belast verbaasden zich grootelijks over alles wat tot een voorstelling vereischt scheen te worden Niet minder dan 40 voorwerpen wedden opgegeven en daaronder verscheidene die hen heel wat hoofdbreken kositen Zou dat alles in het stadje te krijgen zij I rie nrs an het lijstje baarden vooral veel zorg een antiek kabinet vier oud HoUandsohe stoelen met dito tafel en een groote ouderwetsche zandlooper Hoe daaraan te komen Rechts en links werd geïnformeerd of er ten minste niet één gelukkige was die zoo iets in zijn bezit had doch tev rgeef8 totdat eindelijk der Commissie ter ooro kwam dat op bot kasteel een klein uurtje buiten de stad gelegen al het gewenschto voorhanden was doch tevens dat do eigenaar een oude menschenschuwe baron niet gemakkelijk te bewegen zou zijn dat af te staan Dit gerucht bleek juist te zijn De móest invloed bacillen besmette kleederen beddegoed sn voedsel gewezen Nauwkeurig wordt uiteengezet hoe zuivere lucht voor de genezing van borstziekten een hoofdvereischte is Krachtig wordt de Staat opgeroepen om mede te werken tot het bestrijden der ziekte waaraan zoovele duizenden jaarligks te gronde gaan enz enz Al deze maatregelen zullen meer uitwerken dan bet vrij doelloos zendm van borstlijders naar verschillende plaatsen hoog aangeprezen in alle mogel ke streken Welk medicus beeft niet laten wij het bekennen een weinig op de gis zijne lijders naar het Zuiden gezonden zoodra onze Noorsche winter ons met ijskoude regenbuien donkere mistige dagen en gure noorden of noordwesten winden de voorhoede toezond van zijn geweldig leger dat onze rivieren van half October tot half Mei afwisselend de winterboeien zou aanleggen don grond met eene witte lijkwade zou bedekken of de krachtelooze geen warmte gevende zon door een nevolgordyn aan ons oog zou onttrekken Wie onzer heeft dhn niet de grievende teleurstelling der arme lijders mede ondervonden als z j zich beklaagden hoe koud en treurig het in Nizza Homo zelfs in Algiers was en hoe zij naar het land terug verlangden dat evenmin op hun verzoek ontwoekerd was aan do zee Die treurige toestand wordt weggenomen door het schoone denkbeeld van den schrijver oni een kunsiraatig Italië ergens in Nederland te doen verrijzen Wie kent niet die oudo borstlijders die des zomers een zeer dragelijk leven leiden doch voor wie de winter een schrikbeeld is die zich vaak maanden lang tot celstraf on nameloos lijden zien veroordeeld zoedra de koude herfstnevelen ons beginnen te omhullen Ook voor hen is eene plaats te maken in het Vaderland waar zeen koude wind geone nevelen geen temperatuurswisseling ooit hunnen heilloozen invloed kuunen doen gevoelen en waar zij alle levensgenietingen zich kunnen véroorlooven Ileconvalescenton zwakke kinderen en ouden behoeven niet smachtend naar het haantje op den toren te zien om vaak te ondervinden dat al ziet hot naar het gewonsclite Zuiden de lucht nog koud en piur blijft In een grooten afgesloten overdekten en verwarmdon lusthof kunnen de rozen bloeien in Maart en de viooltjes geuren in December kan het kind spelende zyne krachten herwinnen kan de borstlijder zijne genezing afwachten un kan ook voor de onherstelbaren bij het genot van zuivere voor hen speciaal verwarmde van ozon en waterdamp voorziene lucht bij eene goede en doelmatige voeding ouder alle genietingen eeuer aangename omgeving in iin woord door de beste behandeling eener v enging en veraangenaming zijner levensdagen v rkregen worden Ik juich het denktieeld van den bekwamen schryver toe en hoop dat er een tal van menschenvrienden moge gevonden worden die hem hunne instemming doen blijken en hunne krachten wilkn vereenigen 9m eene inrichting te doen verrijzen waardoor lichamelijk en moreel lijden zal weggenomen en vele menachonlevens gered of ten minste verlengd zullen worden rijke ingezetenen werden op den adelijken grompot afgezonden doch allen kwamen onverrichter zake terug de man was er niet to te bewegen zijne kostbare oudheden zelfs voor één avond uit handen te geven De kommissie was radeloos maar er viel niet aan te doen Men was genoodzaakt detooneeldirectie te schrijven dat het bedoelde onmogelijk te krijgen was zo jd it men daarom hoopte dat het gezelschap een en ander zou medebrengen Daar er op dit schrijven geen antwoord kwam meende men gerust te kunnen zijn dat alles in orde was Eindelijk brak de dag aan waarop de groote gebeurtenis zou plaats hebben Reeds vroeg in den morgen toog de Keestcoramissio ocieteitwaarls om een laatste oog over alles te laten gaan en zich persoonlek te overtuigen dat tooneel kleedkamers enz enz in orde was Om twee uur moest de boot aankomen die de hooge gasten zou aanbrengen en nauwelijks was het kofth uurtje voorbij of menigeen ontsloot zijn deur en wandelde naar de aanlegplaots om getuige te zijn van de joyeuse entree De Feestcommissie was daar natuurlijk reeds en de president repeteerde bij zichzelf de korte spi ech die hij ilen vorigen dag van buiten had geleerd en waarmee hg het gezelschap zou verwelkomen i ordt venoki Bii het nieuwe maandbericht van het Nederlaudsch Zenilelinggenootscbap is gevoegd een bnef van den zendeling Booker te Tondano aan de christenen in Nederland Daaraan is het volgende ontleend In September 1889 ontving hij het bericht dat bestuurders van het Genootschap besloten hadden tot het vestigen van nieuwe zendelingen en wel voornamelijk onder bevolkingen die met de Minahassers een zelfde eiland Celebes bewonen Naar aanleiding daarvan hoeft hi aan alle Üvangelisohohristelyke gemeenten m de Minahnssa eene aanschrijving gezonden waarin hy dit mededeelde en hare hulp inriep om het zendingswerk met geldelijke bijdragen te steunen Deze aanschrijving werd in het Maleisch Maandblad opgenomen zoodat het in veler handen kwam Overdrukken werden aan zijne medebroeders verzonden en in zijnen werkkring werd do zaak besproken in onderaoheideno bijeenkomsten van christenen Dan 15en December vergaderden e Tondano in do oude kerk al do leden van den kerkeraiid aldaar mot hunne bystanders en eeiiige belnngsLillenden waaronder de beide rogoerende districtshoofden en een ouddistrictshoofd Voorts waren al de inlandscbc leeraars en verscheidene onderwijzer voorgangera nit zijn werkkring aanwezig benevens eenige leden der kerkeradeii uit nagenoeg al de 28 filiaalgemeenten Besloten werd den tweeden Kerstdag in al do gemeenten en te Tondano in al de wijken gelegenheid te geven tot bet brengen van giften De uitkomst overtrof verre zyne verwachting Uit de zestien wijken van Tondano en van twee nabij Tondano gelegen plaatsen kwam op dien avond in een bedrag van ƒ 467 03 j terwyl aan giften van iiotaliolen die burgerlijk niet tot eenige wyk te nQVL m zijn ontvangen werd eene som van 175 75 In de andere buitengemeenten werd bijeengobraclii f 565 49 do giften buiten de wijken bloven nög vloeien tot een bedrag van bijna 100 kleine gaven in kampongs en gemeenten kwamen nog na zoüdat voor de nieuwe zendelingen in zijn ressort werd bijgedragen als buitengewone giften ruim 1300 Uit andere werkkringen hod hij nog weinig bericht Ds Rogge te Menado ontving voor het doel aan colloclo in de kerk ƒ 28 84 9 br Louwerier te Tomohon stelde hem reeds 78 76 ter hand en br Do Vries t Koeraelemboeaai kon uit zijn ressort do som van ƒ 183 31 overmaken Eenige amleren liebbon krachtige modewerking toegezegd Met hot oog daarop doet hij een beroep ook op de belnngitelleuden r n Nederland om in bunnen kring te dot n vvat de Minahassa christenen voor de nieuwo zendingi icbbon gedaan Het wordt hem zegt hij wel eens treurig nnneer hy in do lijst van giften en logaten die kleine sommetjes ziet Wol is waar hij ziet die gaarne als liefdegaven van minbedeelden maar hij deukt d n wel eens het is alsof inen meent voor do zending met eene kleinigheid te kunnen volstaan Hij zou zoo gaarne telkens tnssrben die kleine bijdragon behalve de soms niet geringe legaten belangrijke sommen vermeld zien Er is zoo heel veel noodig Een ontrouwe en liardhonnige zaakwaarnemer is volgens het O M bij de Ainsterdamsche rechtbank Heodricus Gorardus Ploegman oud 41 jaar Een breede schare van getuigen is aanwezig om van zijne schuld te doen blijken Twee feiten worden hein ten laste gelegd nl verduistering en mishandeling Het eerste feit komt hierop neer dat bij een bedrag van ƒ 42 02 s aan hoofdsom en ƒ 20 aan gerechtskosten ten behoeve van de firma P Hegener Zoon van den heer 1 Scholtens te Zaandam die tot betaling daarvan bij vonnis van den rechter in het 4e kanton te Amsterdam veroordeeld was heeft ontvangen en niet aan zijn lastgever Wegener heeft verantwoord en uitgekeerd Het tweede feit komt hierop neer dat hij te Amsterdam op 7 Januari jl zijn kostbaas bij wien hij inwoonde Nioolaas van Zeegen in diens woninz bij de keel heeft gepakt en ten bloedens toe in het aaugezicht heeft gekrabt Het geld dat bekl te Zaandam ontving werd voor een goed deel in herbergen verteerd Als reden waarom hij het niet aan den hoer Hegenor afdroeg geeft hij op dat die heer hem niet daarom gevraagd heeft en dat het hem later is afhandig gemaakt bij gelegenheid van eene vechtpartij die hj op 7 Januari met zijn hospes gehad heeft De kennismaking tusschen den zaakwaarnemer en zyn hospes had plaats gehad op het kantongerecht Do zaakwaarnemer had zich beminnelijk getoond en aan Vnn Zeegen die ook op het kontongerecht was opgedrongen om zaakjes voor hem te doen daar buiten word de kennismaking voortgezet samen gingen zij bittertjes drinken de zaakwaarnemer kwam bij zijn begunstiger op bezoek eenmaal tweemaal en werd eindelijk bij hem commensaal Nu die zaakwaarnemer was dan Ook een erg beminnelijk mensch en zijne uitgebreide rechtskennis niet waar hij wist er bepaald even veel vairals de knapste advocaat Maar alle heerlijkheid op deze aarde neemt een einde De commensaalzaakwaarnemer kreeg op een goeden dag ruzie met zijn hospes en nam bij die gelegenheid diens zaken zoo deerlijk waar dat hij hem geducht mishandelde Toen keerde het lot De jiolitie kwam tussohenbeide de heer Hegener was nieuwsgierig waar wel bet ontvangen geld was gebleven en hetgeind van hot lied was het requisitoir van bet O M dat 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf vroeg De verdediger mr Salomonson concludeerde wat de verduistering betreft tot vrijspraak Waarom de beklaagde zich in voorloopigo hechtenis bevindt is eene vraag die niet uit het wetboek van strafvordering te beantwoorden is Onder den titel Een slachtoffer van het instituut Windelinx ontleent het Maandhlail teg jL de Ktcakmlverij aan het ff eeiilad van Brenkelen een artikel van den arts Dr A Mijnlieff dat als ernstige waarschuwing kan dienen voor de martelingen der in de inrichting Windelincx ingestelde behandeling In hoofdzaak komt het artikel hierop neer Eeno 38jarige dienstbode bemerkte een klein knobbeltje in de borst ter groote van een erwt Uit vrees dat zij uit den mond van haren arts zou hooren dat het kanker zou zijn en haar eene operatie zou aanbevolen worden begaf zij zich naar Prof T te A die hot voor eone klierzwelling zou verklaard hebben en haar aanreed het er uit te doen nomen Vreoselijk beangst voor het mes liet zij zich verlokken door de veelbelovende advertentie van de garen en bandverkoopers Windelincx die reeds sedert jaren eene inrichting oxploiteeren in Brussel en nu hun voordeel in ons land beproeven Om zonder pijn er van af te komen was de patiënte dan ook te machtig en zoo besloot zij er heen te gaan Bij het eerste bezoek vernam zy niets anders dan dat zij over 8 dagen terug moest komen waarvoor meri haar vyf gulden liet betalen De volgende week gaf men baar een pleisier tegeu betaling van weder ƒ 5 en zou zij bovendien uit Brussel nog een pok ontvangen met versobillone benoodigdheden In dat puk dat tegen directe betaling van do port ontvangen werd bevonden zich een pakje verbandwatten een stukje verbandgaas een doosje geolach1 tig vet een flescbjo jodium collodiiim dat alleen ƒ 1 75 Kostte en twee doosjes vorsuikerde pillen dit alles voor den spotprijs van ƒ 8 14 hetgeen men ongetwijfeld in elke apotheek hiiT te lande voor s an dien prijs kan verkrijgen Dat het uit Brussel moest komen heeft hierin lijn reden dat Windelincx als missende eenige bevoegdheid van geneeskundige woldra met de justitie zou kennismaken indien hij geneesmiddelen voorschreef Doch eenmaal in zijn handen gevallen laat men zich ook nog wel verder plukken I Om nu op de patient terug te komen de bijtende pleister raisto zijne uitwerking niet Het gezwelletjo dat iets meer omvang bail dan oen dubbeltje werd onder allerhevigste pijnon veranderd in een wond van een rijksdaalderoppervlakte met diep ingevreten randen terwijl do omgeving door wondroos werd aangetast Ten prooi aan do ondragelijkste pijnen en klappertandend van de wondkoorts werd ik s nachts bij haar geroepen om getuige te zijn van die verregaande mishandeling Slechts door eene vrij langdurige behandeling zal die diep ingevretene wond weer tot genezing kunnen komen terwijl wanneer zij slechts had willen luisteren naar den raad I van deskundigen een kleine weinig kostbare opera tie haar zonder eenige pijn van het gezwelletjo I had bevrijd en tot hare genezing in dit geval zeker niet meer dan eene week noodig zou geweest I zijn Nu had zy voor hare 26 14 met inbegrip 1 van reiskosten niets dan ellende en hoeveel keoren 1 zou zij nog 5 gulden moeten betalen om zich in het instituut zoogenaamd te laten onderzoeken eer die wond weer dicht was Do heeren Jnc Becking te Deventer H Belt te Amsterdam Aug Sassen en P Fentener van Vlissingen te Helmond W van Waning Jr te Hoorn mr W W Wichers Wiersma te Franeker en N Tpma te Amsterdam hebben bet initiatief genomen voor de oprichting van een Vneeniging van Nederlandache Scherpsduitten In een rondschrijven waarin zij uitnoodigeu zich bij de nieuwe vereeniging aan te sluiten zetten genoemde heeren nader uiteen wat zij met de oprichting der vereeniging beoogen Hoofdzaak is aanmoediging van de beoefening van het acbijfschieten ook met het geweer bij ons leger in gebruik ter bevordering van t lands weerbaarheid Daarvoor dient in do eerste plaats een vaste goed gelegen nationale schietbaan waarop een wedstrijd op groote schaal kan worden gehouden Jaarlijks zal verder een nationale of algemeene schiefwedstrijd onder de leden worden gehouden bestaande uit korps wedstrijden en wedstrijden op personeele vrije en vaste banen met Rijks en andere wapenen op een groot getal banen en afstanden tot 500 i 600 M Onder de middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn wordt ook nog genoemd de oprichting van een tijdschrift De kosten van dit alles zullen gevonden worden uit contribution subsidiën van Rijk en gemeente ontvangsten van de wedstrijden bijdragen in het bijzouder voor de oprchting van een schietbaan enz Op een algemeene vergadering die gebonden zal worden door allen die voor 25 Mei bun instemming met het plan hebben te kennen gegeven zal de vereeniging gevestigd worden een bestuur gekozen statuteu ontworpen worden enz Buitenianüscli Overzicbt De troonrede waarmede keizer ilheim den Duitschen Rijksdag opende wordt door de Duitscho bladen over het algemuor gunstig beoordeeld Dat ae nieuwe Rijksdag zich in de eerste plaats met de oplossing der sociale vraagstukken zal bezig houden valt meer in den smaak dan de mededeeliug dat weer zulke aanzienlijke uitgaven voor het leger noodig zijn De Fosiiacht Zdtumj vindt het eenigszins vreemd dat de keizer met geen woord heeft gesproken van prins Bismarck Vermoedelijk is dit opzettelijk geschied ten einde nieuwe beschouwingen in do bladen waartoe s keizers woorden aanleiding zouden kunnen geven te vermijden De ïreiaiimige Zedmuj is niet tevreden Het orgaan van den heer Riclittr doot uitkomen dat in het laatste jaar door Duitschlauds buren ai ts is gedaan waardoor een zoo aanzienlijke versterking van het leger wordt gerechtvaardigd De liberale oppositie schijnt dus voornemens zich tegen do kredieten te verzetten Toen de keizer na het voorlezen der troonrede op do gebruikelijke wijze de zaal weer had verlaten nam graaf Moltke als het oudste liil den voor zittersstool Gelijk gewoonlijk vroeg de 91 jarige maarschalk of er soms nog een afgevaardigde was die voor 180Ü as geboren Toen niemand antwoordde regelde do grijsaard even flink als altijd de werkzaamheden en bepaalde de volgende zitting op heden De Rijksdag koos tot voorzitter den heer Von Levetzow conservatief en voorzitter van den vorigeu Rijksdag en tot onder voorzitters graaf Ballestreijn centrum en de heer Raumbach Duitsch vrijzinnige partij De heer Von Levetzow aanvaarde het voorzitterschap met een warrn wooril van hulde aan de onsterfelijke verdiensten van prins Bismarck Hot Boulangistisch comité heeft te Parijs een bijeenkomst gehouden om over de toekomst te beraadslagen De vijf gcmaelitigden gaven verslag van hun bezoek op Jersey en verzekerden dal met den generaal niets meer is Ie beginnen Niet alleen is Boulanger zeer te neergeslagen maar ook weigert hij hardnekkig naar Frankrijk terug te keeren Do heeren Laguèrro en Niiqnet verlangden daarop dat men voor goed met Boulanger zou breken maar do heer Déroulèdo betoogde dat men na de laatste nederlaag den generaal niet in den steek kon laten Ten slotte werd bet voorstel tot ontbinding van bet comité verworpen en besloten de oppositie tegen het parlomentarisme voort te zotten In dit besluit wordt echter mot geen woord over Boulanger gesproken zoodat do heeren Laguerre en Naquet hun zin hebben gekregen Na de eerste berichten uit Rome zou men verwacht hebbon dat de Minister president Jrispi óf zijn ontslig had gevraagd óf de Kamers ontboden Men moest dit opmaken uit de houding van den Minister tegenover den Senaat bij de behandeling van een op zich zelf juist niet o verbelangrij k artikel van de liefdadigheidswtt t Is echter anders gegaan Crispi heeft don Senaat laten welen dat hij de hoop nog niet heeft opgegeven dat do Kamer t over de weldadigheidswet eens zullen worden Heeft Crispi nu zijn persoonlijk prestige wat te lichtvaardig in de weegschaal geworpen en heeft hij er nu spijt van Men zou t zoo zeggen Ciispi kan t nu op de Kamer gooien die het artikel aannam in den door hem gewilden vorm Met de Kamer moet Crispi echter nog voorzichtiger zijn als met den Senaat want verschillende elementen daar toonen in len laatsten tijd een sterke neiging om zich aaneen te sluiten en oppositie te maken De zonderlinge loop der zaak maakt den indruk dat wij er nog niet alles van weten het artikel van do weldadigheids wet was zeker de eigenlijke zaak niet De afdeeling voor handel van den merikaanschen Senaat heeft haar goedkeuring gehecht aan twee onlangs voorgestelde wetsontwerpen Bij het eerste wordt voorgesteld een jaarlijksch staatssubsidie van 3 000 000 later van 6 000 000 dollars te verleenen aan Amerikaansche stoombooten in buitenlandschen Irandel bij het andere een Atlantischen m