Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1890

1890 Zaterdan 10 Mei 0 4217 i GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JDe Inzending van advertentiön kan gescMeden tot éöo uur des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao postdiouat op te richten Nieuwe lynen souden wor den geopend tusschen New York en Ijiverpool on van San Francisco naar Australië en China Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 7 Mei 1890 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Spelen met geld op de openbare straat te Gouda D den H i n K M B te Gouda ieder tot O BOof 1 dag hechtenis J J van t H te Gouda tot l of 1 dag hechtenis Werpen van vuilnis in een dor stadsgrachten E de V huisvrouw van J 1 van H v U enB M huisvrouw van C v M te Gouda iedertot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap W B te Gouderak C J v d G on J B te Gouda ieder tot 3 of 3 d igen hechtenis J D zonder bekende verhlijfplaals tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis C C te Gouda tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van een dag M A i T BERICHTEN Gouda 8 Mei 1890 In de granen was het heden zeer levendig daar bijna alle artikelen goed gevraagd werden Tarwe en wintergerst 25 ü 30 et hooger Tarwe Zeouw ne ƒ 7 90 u ƒ 8 25 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Polder fl 40 ü ƒ Ö 73 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 25 Roode ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Angel ƒ 7 40 a ƒ 7 60 Rogge Zeeuwsche ƒ 5 60 a ƒ 6 Buitenlandsche per 70 Kilo ƒ 4 90 ii ƒ 6 30 Gerst Winter ƒ 4 75 a ƒ 5 zomer ƒ 4 20 il ƒ 4 60 Chevaler ƒ 5 2 ii ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 25 a 4 25 per 100 kilo ƒ 8 a ƒ 8 60 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 5 ü ƒ 5 60 Erwton Mestingerwten ƒ 5 90 ü 6 10 Boonen brtiineboonen ƒ 7 50 a 8 5 du venboonen ƒ 6 30 a ƒ 6 50 paiirdenboonen ƒ 5 a ƒ 5 25 Kanariezaad ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanschd ƒ 5 30 ƒ 5 40 Cinquantine ƒ 6 50 II ƒ 7 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel minder dan geweest prijzen staande blijvend vette varkens tamelijke aanioer handel gewoon 21 i 23 et per half kilo biggen voor Kogcland weinig aanvoer handel tauw 18 a 19 et per half kilo magere biggen goode aanvoer handel iets minder ƒ 1 10 a ƒ 1 70 per week Velte schapen tamelijke aauvoor handel iets minder ƒ 25 ii ƒ 36 Lammeren groote aanvoer handel stugger ƒ 10 i i ƒ 15 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 10 Fokkalveren ƒ 12 a ƒ 20 Kaas Aangeleerd 39 partijen handel zeer vl ig 1ste qualiteit ƒ 27 a ƒ 29 2de qualitoit ƒ 24 a ƒ 26 Noord Hollandsshe ƒ 25 a ƒ 29 Boter goede aanvoer handel gewoon Boter Goeboter ƒ 1 i ƒ 1 10 JWeiboter ƒ 0 85 a ƒ 0 95 PETaOLKUM OTEEIU GE van Ie Makelaars Cantzlaar k Schalk wij k te Rotterdam De mfirkt waa hcdeii vast hoco TankfuM 8 Ueiraporteord fust 8 1B Auguptua leverinff ƒ 8 20 September October Novemberen December lereriDg ƒ 8 35 uurgerJijke Stand GEBOREN 5 Mci Ane Picter QuirinoB ooderB A P TijBlerinaa en A FluiseliH Vlana üoders K vsn der Wooae en J Vis 6 Joha ioes Cornells ouder J Donk eo W Slobbe Juhaiii a oudere J P van der Vaarden en G Danes Coruelis ouders G Kasbergen en C btijleveld 7 Mannos Johannes oarers A Fokkers eo K M de lieos Mat hij9 ouders U aD der Lmden en A van Schaik OVhRLLÜKN 5 Mei I de Jong 81 j B NieowenhoiscD 3 6 H Strenj 3 m 7 W C de Jong 2j 3 co J Kooiman 92 j J Stikker 4 m Gouda Snelpersdruk van A Bbikxmak k Zoon EHLWI 7 Mei F Bruijstens en H Hakker li Verboom en G E Wildschdt D Scinutea en M de Keizer JA vau Hoff en H Tan Dam J van Willi en en H W Knoop StOlwUk I GKbORE N l eellfje btitabetli oudera J Hoitkoop eu P Hoth OVEHLEDEN T Aak r 31 j A v d Liudtu 66 j Reeuwijk OVERLEDEN F Terüeeg 78 J J M n dtr Heuïtl 10 m T Bak m GEHUWi G F Strso eci I M de Kidder ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen Van een Zoon Mevr S van NIJMEGEN SCHONEGBVEL geb Jonkvr tan Fhanckenbero EN Pkoschlitz De Heor en Jlevrouw van deb MEER DiBBETS betuigen hun dank voor de vele blyken van belangstelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden Kraamvisites worden afgewacht Zondag en Maandag a s GEVRAAGD om dadelgk te aanvaarden EENE GEMEUBELDE ZIT EN SLAAFSmi Adres onder No 1008 aan bet Bureau dezer Courant HAUTE NOUVEAUTÉ in A V OS Az Kleiweg £ 73 en 73 MOT ONSEfiOOEBEEEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Schenk en Zn 27 MEI naar PAUIJS en OMSTREKEN Versailles St Cloud Sevres IManterre Ruell St Germain 3 R toeren bezoek Gr Opera Hypodronie Iste Rang Hotel Retourbillefr II klasse alles inbegrepen 123 Gulden Vraag prospectus Bureau van dit BUd Vao Witzeo burg s Touristeo Maatschappij Dagelijksch VERSCUE Aard bezien te bekomen bij A RIETYELD Tiendeweg GEVRAAGD een DAGIMEISJE niet beneden de 16 jaar Brieven onder No 1009 aan het Bureau dezer Courant ZA AL ETO STMIN Voorloopig Bericht Woensdag14 Mei a s Afscheids Voorstellingf VAN i s imm Hof Goochelaar met medewerking van den Heer HENRI VAN DEB POEL met ign Marionettentheater uit Weenen Entree voor HH Leden f 0 55 met vrgdom van 2 inderen Entree voor H H Niet Leden ƒ 0 50 Kinderen beneden 11 jaar 0 26 Aanvang des avonds te 6 uur Einde der voorstelling te 9 j R Kaarten te b komen aan het Bureau i waar ook plaatsen te tesprekeu zgn Zondag en Maandag ligt een lyst ter teekening in de Sociëteit De Reunie E H V SCHAIK MARKT naast Arti Legi Alle dagen VERöCH te bekomen Haagscli Zoet ROGGEUROOD 12 Ct met Krenten 14 Ct Zoute Bolletjes 60 Ct per 5 Ons Zeeuwsche Ontbijt Snipper en Sucadekoek in verschillende grootten Gemberkoek 85 Ct dip Algemecjp erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontatekin zirereii bloedend taudvleesch unaangeiiame renk uit dun moud kalkvorining wor len eker voorknmeD eu genezen iloor het dagelijk gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr POPP s Aimtherin JHoiidwater in ainmerkelijk vergrootte lieeschen voor 60 enU ƒ 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Of PÓPP t Tandpofder of Tandpasta sleeda de tanden gezond en schoon houdt Dr POPl Tandplombeersol Dr l üPP s Kruiden Zoep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veiius zeep en Komiebloemen zeep PQPP fiJ ekristalliseerde en Irausparaut I tllycerinexeepen zijn do fijnste Toilet on gozondheidszeopen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen U9 De namaaksels van AuatlierinWond water verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRI IK Drogist t fijnste merk Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel van Nederland De nitgave dezer Courant geschiedt dagelp met nijjzondering van Zon en Feestdagen De prJB per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1890 Het bij de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp ter wijziging van de wetgeving op de brievenposterü bepaalt Het port der brieven bedraagt bü vooruitbetaling voor elke briefkaart Z j voor eiken anderen brief T n een gewicht van niet meer dan 15 gram 5 cent boven 16 tot en met 100 gram 10 c boven 100 tot n met 250 gram IS c boven S50 tot en met 500 gram 20 c en voorts voor elk meerder gewicht van 600 gram of gedeelte van 600 gram 5 c Heeft er geen vooruitbetaling plaats gehad dan wordt het van den geadresseerde te heffen port voor Iken brief met 6 o verhoogd Hetzelfde verhoogde port wordt toegepast bij ontoereikende frankeering doch na aftrek van de waarde der gebezigde postzegels Het port der gedrukte stukken bedraagt voor een liew clit van niet meer dan 26 gram 1 26 tot en roet 60 II 2 60 It 75 ir S 75 H 100 a 4 100 II 160 9 6 150 250 II 7 260 600 II 10 600 tt 760 11 12 750 ff 1000 Il 16 cent niet iMven en 26 te 60 75 100 160 260 r 600 r 750 en voorts voor elk gewicht van 1000 gram of gedeelte van 1000 gram 2 e daarboven Het port van nieuwsbladen met of zonder bijvoegsel bedraagt per nommer of exemplaar een halven cent indien het gewicht 36 gram niet te boven gaat en bij hooger gewicht l cent per 100 gram of gedeelte vnn too gram Hetzelfde port in verhouding FEVILLETOIM 1 AGI D E S Toen men de boot in de verte zag aankomen was aller blik daarop gevestigd en hoe nader zij kwam hoe meer ieder zijn best deed toch vooral zoo spoedig mogelijk iets zij t ook slechts een tipje van de jas of een rand van den hoed van de acteurs te zien De boot naderde op plechtstatige wijze de stad als ware zij bewast welken kostbarvn last zij heden overbracht en toen de plank haar met den vasten wal verbond traden de vijf leden der Commissie met den president voorop naar voren en gingen de passagiers te gemoel Nu stond men echter voor een moeilijk geval men kende wel de namen der heeren en dames maar niet hunne personen en daar de boot niet uitsluitend voor de acteur bestemd ook andere passagiers aan boord had behoorde eene vergissing niet tot de onmogelijkheden Natuurlijk wenschte men al aanstonds te toonen hoezeer men hunne komst op prijs stelde tot het gewicht is van toepassing op de bijvoegsels bij afzonderlijke verzending De heffing van het bovengemelde port kan op de wijze door den Koning te beiplen mede bij abonnement geschieden Het port dor monsters bedrnagt voor elke verzending on ler een afzonderlijk dros 2 cent per 75 gram of gedeelte van 76 gram Voor aanteekening ia boven het vaitgestelde port verschuldigd voor de gewone aanteekening een vast recht van 1 0 cent voor de aanteekening mot aangifte van geldswaarde een opklimmend recht dat door den Koning wordt bepaald doch niet hooger wordt gesteld dan 2 c voor elke ƒ 100 of gedeelte van ƒ 100 aangegeven waarde met een minimum van 12 i c voor eiken brief De overmaking van geldelijke bedragen iloor poatwissels of poatbewijzett kan geschieden tegen vooruitbetaling van een door den Koning te bepalen recht dat echter 5 cent voor elk hedrag van f 12 50 of gedeelte van ƒ 12 50 niet njag te boven gaan De invordering van geldep op quitantièu iviasolbrieven assignatien en ande lundelspapier een door den Koning te bepalen bedrag niet te boven gaande kan geschieden tegen vooruitbetaling van een recht van 6 cent voor elk afzonderlek in te vorderen bedrag Het ontvangbewijs zal vrij van zegel zijn De strekking der voorgestelde wijzigingen is lo de nieuwe regeling in het port der dag en weekbladen en gedrukte stukken 2o afschaffing van de wettelijke bepaling dat het recht voor expresse bestelling vooraf moet worden voldaan So de uitbreiding van den dienst der invordering van gelden op kwitantien en verlaging van het des wege verschuldigde recht 4o het in t leven roepen van eene nieuwe orde van zaken ten aanzien der onbestelbare en geweigerde stukken an een officieele welkomstgroet kon niet achterwege blijven De president bang een gek figuur te maken verwenschte op dat oogenblik zijn betrekking De man hoewel er aan gewoon om op gezellige avondjes onder vrienden een toast uit te brengen zag er niet weinig tegen op het woord te voeren tot personen voor wie het spreken in t publiek dagelijksch werk was on hoe meer het oogenblik naderde hoe onrustiger hij werd De vrees van te blijven s eken maakte zich geheel van hem meester en daar de angst zelden een goed kameraad is om een opgedragen taak met eere te volbrengen geschiedde het dat toen het vijftal zich eensklaps bevond voor een gezelschap heeren en dames die de bedoelde personen moesten zijn dat de president een kleur kreeg als een schooljongen en niets wist te zeggen Hij spande zich echter in en na een paar korte schrapingen zijner keel klonk het van s mans lippen Dames en Heeren ik heet u welkom binnenonze gemeente Hot ia on een eer en een genot Daar had je t waarachtig al de spreker bleet steken Hq herhaalde Een eer en een genot een genot De man werd van rood purper bet Werd hem groen en geel voor de oogen en ofschoon de secretaris die achter hem stond hem toefluisterde maak er toch een eind aan zeg maar wat tot slot hij kon niet verder en moest het bij het genot laten ADVERTBNTIBN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETT8BS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnc Vervallen zyn de uitzonderingen voor het vervoer van brieven op wegen of in richtingen ivaar ge a brievenpost bestaat en van brieven of pakketten waarvan het gewicht 600 gram bedraagt Het vervoer van brieven met bedoeling om die ter post te bezorgen wordt vrijgesteld het vervoer van brieven onmiddellijk betrekking hebbende op de voorwerpen waarmede zij vervoerd worden zal zijn toegelaten en de bestelling van brieven door een commissionair of jongen van de eene plaats naar de andere wordt geoorloofd Het port voor monsters blijft onveranderd Bij verlies van een aangeteekenden brief met aangegeven goldwaarde zal ook in geval van overmacht als oorzaak vergoeding vsn ten hoogste ƒ 25 verschuldigd ziju Ambtshalve aanteekening zal ook kunnen worden toegepast voor de venending van geldswanrdig papier in niet aangeteekende brieven indien dit toevallig mocht blijken ten einde de verzending van geldawaardig papier in nietsangetee kende brieven zooveel mogelijk tegen te gaan Het recht van den geadresseerde gehei en voor ambtshalve aanteekeniqg bedraagt drie malen het recht van gewone aanteekening Het recht voor gewone postwissels zal voor bedragen boven een nader te Iwpalen minimnm worden verlaagd In verband met de voorgenomen afschaffing van de zg emolumenten der postkantoren worden de gelegenheid om zich door tusschenkomst der post te nbonneeren op een courant of tijdschrift en tot gebruikmaking van het droit de boite bestendigd tegen een bepaald recht nader vast te stellen In do jimsterdammer leest men het volgende Den dag waarop het prospectus verscheen voor de geldleening voor den horbouw van het huis waar de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandtek Tooneel haar kunst heeft uitgeoefend stelde de Baad Grelukkig dat een der acteurs de beleefdheid en da handigheid had niet op het slot te wachten maar den schijn aannam van de heele speech genoten ta hebben en zeide Ook ons mijneheeren is het een waar genoegen aan Uwe uitnoodiging te kunnen voldoen en hier in de stad uwer inwoning te mogen optreden Die weinige woorden waren voldoende en in optocht ging men naar de buiten sociëteit op weg waarheen uit de venster menige belangstellende blik den stoet volgde In de zaal aangekomen neemt de tooneelmeester die bij sommige uitstapjes van het gezelschap de functien van regisseur vervult op bescheiden wijze het woord en zegt Tot mijn leedwezen moet ik beginnen met deheeren eene onaangename tijding mede te doelen Onze eerste actrice Mevrouw is plotseling door een hevige hoewel gelukkig niet gevaarlijke ongesteldheid overvallen die het haar onmogeljjjk maakte mede te komen De feestcommissie keek vreemd op bij die leukweg gedane mededeeling Hoe de beroemdste van allen was thuis gebleven zij aan wier naam het gezelschap zijn hoogafen glans ontleende zou niet optraden Dat was een leelijke streep door de rekening en ma bet publiek slecht bevallen Ieder dacht er het zijne van doch allen vonden het minst genomen zeer toevallig dat deze dame nu juist ziek moest worden op het oogenblik dat zy in hun stadje moe t optreden $