Goudsche Courant, zaterdag 10 mei 1890

Tan Beheer dezer Koninklgke Vtreeniging een der ondste verdienstelijkste en door het publiek meest gewaardeerde leden vaa het gezelschap op half rant oen Mevrouw Sophie de ries die ten gerolge van een ernstige ziektr gedurende de laatste paar maanden niet kon optreden is Tan lo Mei 11 af tot aan haar wederoptreden voor de helft in haar appointement gekort Wat dezen maatregel op zich zelf reeds hard tot een oobillijkheid maakt is dit dat hy op mevrouw De Vries wel wordt toegepast doch niet is toegepast geworden op andere leden van het gezelschap wier ziekte van langer daur dan de hare geweest is en die dus gedurende langer tijd dan z niet in da mogel kheid waren te spelen Se korting op haar bezoldiging thans Mevrouw de Vries opgelegd zal vel op grond van het een of ander artikel van slatuten of reglementen te rechlvaardigen zijn Ken louter willekeurige daad van den Baad van Beheer zal t wel niet zijn Maar kwalyk te rechtvaardigen een bepaalde onbillgkheid is het ia geval van ziekte te meten roet twee maten den een te bevoorrechten boven den ander Aan het behoud eener goede verstandhouding tusschen de loden Tan het Nfderl Tooneet onderling kan zulk een beToorrechting van den een en achterstelling van den auder niet bevorderlyk tijn Te Par s zal van 15 Juni tot 25 Augustus a st iu de Avenue des Champs Ëlysëes eene internationale tentooDstelUng gehouden worden van voorwerpen betreffende de wetenschappen en kunsten toegepast op eetzaal keuken en kelder welke tentoonstelling légt eene desbetreffende circulaire zou kunnen worden genoemd fhet internationaal renekz rowi der genietingen genoegens en ontspanningen des levens Men kan alles inzenden dat van verre of van naby op de tafel betrekking heeft als daar zyn eetzaalmeubels tafelen keukengerei tafellinnen modellen en plans van eetzalen boeken tuin en landbouwgereedscbap tabak enz en zulks tot 14 Juni ingealoten Om verdere inlichtingen wende men zich tot den heer llervé in bovengenoemde Avenue no 40 De bewaarder der schatkist van de Vereenigde Staten heett aan de begrootingscommissie van het Huis terzocht om onmiddellijk de noodige gelden aan te vragen voor het versterken van den brandvrgen kelder waarin het geld der Vereenigde Staten wordt bewaard Onlangs kreeg deze rermoedens of deie kelder die 25 jaar oud is wel veilig zou zijn Hij stelde een onderzoek in en liet door een deskundige een gat door den muur boren hetwelk deze in zeventien minuten het gat groot genoeg maakte om er door te kruipen zoodat de inhoud van den kelder zoo goed als in zijne macht zich bevond Het geheele bedrag het welk onder bewaring van dezen ambtenaar berust is ongeveer 770 milliocn dollars waarvan 170 millioen ie zilveren dollars nu bewaard wordt in een nieuwen stalen brandvrijen kelder Maar 600 millioen dollars io goud en papier en dus licht mee te nemen bevindt zich in den ouden kelder en indien het een paar inbrekers gelukte zich als wachters te doen aannemen dan zouden zij de beste gelegenheid van de wereld hebben om zich in het bezit van zooveel geld e stellen als zij verkozen Dat is een groote teleurstelling zei de president En hoe moet het nu gaan i vroeg de secretaris Gelukkig was aldus luidde het antwoord een der jongere actrices onmiddellijk bereid bevonden de rol van haar zieke konstznster op zich te nemen enalzoo kon de voorstelling toch doorgaan Maar kan dat maar zoo kan een ander onverwachts zulk een rol overnemen Is ar dan geenstndie geen repetitie voor noodig Ik voor mgmeende dat Ja ziet u bij ouvoorziene omstandighedenmoet wel eens een ander inspringen In zoo n gevalkan dat niet anders De feestcommissie in t algemeen en de secretaris in t bijzonder begrijpt nog wel niet goed hoe een hoofdrol waarvoor meende hij veel studie noodig was en voorbereiding geheel onvoorbereid doar een ander kon worden opgevat maar men diende wal te berusten Toch was de teleurstelling groot en het stond te vreezen dat het publiek s avonds verre Tan tevreden zou zijn met eene voorstelling zonder haar op wier medewerking men zich vooral Tjsrheugd had Nu brengt de gewoonte mede ging da tooneelmeestar voort dat vóór deu aahvang der voorstelling mededeeliiig wordt gedaan van de rerandorde tol verdeeling Die weinig genoegen zal geven merkte de Wie te middemaoht Tan den laatsten April op den eersten Mei zoo schryft men ons zich b j zeker kanaal in de nabyheid van de hoofdstad dezer proTincia bevond heeft eens hartelyk kunnen Ucheo over eene bijgeloovigheid welke men zeker aldaar niet meer dacht te vinden Verscheidene landbouwers n l uit het dorp dat wq X zulles noemen waren met hunne schapen en lammeren gekomen om ze in bedoeld itrooineud water onder te dompelen Uaar was D met een 30 stuks B met 60 stuks enz die allen den grooteu waterdoop ondergingen Waarom i Omdat men zegt dat schurftige schapen van die ziekte genezen worden wanneer zij in den genoemden nacht in een flink strooroeud water ondergedompeld worden Juist in dien nacht zoo luidt het mysterie Ku deze landbouwers waren bygeloovig genoeg om dit voor waarheid aan te nemen en gaven ziek alle moeite om hun wolvoe te genezen Wel bekome hun die moeite Wel bekome het den schapen Waarachtig een gemakkelyk middeltje om de schurft die naar men zegt al een jaar lang in bedoeld dorp in hevige mate heerscht te bedwingen Zoo n beetje bygeloof is een zegen P Of a Voor eenig dagen werd door eon der Uuitsche bladen beweerd dat prins Bismarck aan het gebruik vau morphine is verslaafd en dat deze gewoonte ook al met s kanseliers ontslag iu verband heeft geslaan Dit laatste is terstond tegengesproken Trouwens keizer Wilhelm wist er niets van Zoodra de keiier echter in de couranten het bericht las ontbood hij Bismarck s geneesheer ür Schweninger en deze deelde hem mede dat de ex kanselier iudien hg door zenuwpynen en slapeloosheid gekweld wordt op zgn voorschrift nu on dan een beetje morphine gebruikt Dit is alles wat van het geheele verhaal waar is Betreffende den brand iu het krankzinnigengesticht bij Montreal wordt gemeld dat de brand werd gestioljt door een krankzinnige die eenige in een kast geborgen voorwerpen aanstak Eenigen der krankzinnigen schenen de verspreiding van het vuur met het grootste vermaak Ie zien zg begrepen natuurlijk het gevaar niet Het aantal der slachtoffers is uog niet bekend maar de meesie der verpleegden die omkwamen waren vrouwen De mannen werden bijna alleu gered Eenige krankzinnigen verkregen door den angst en het gezicht der vlammen hunne bezinning terug Een vrouw die in geen 4 jaren gesproken ha l gaf deu brandweermannen met zooveel verstand aanwijzmgtu dat zij uit haar hachelgken toestand gered word en ofschoon zij ernstige brandwonden bekwam herstellen zal Het kraukzionigengesticbl had 1 500 000 dollars gekost en weid algemeen als rolkomen tegen brandgevaar beveiligd beschouwd Dinsdag heeft er in hot Jiótel contiiuntal te Parijs oen feestmaal plaats gehad ter herdenking van den verjaardag der opening van de vorige Parijsche tentoonstelling Een vierhonderd personen waren aangezeten onder voorzitterschap van den heer Berger directeurgeneraal der tentoonstelling die den minister van koophandel aan zijno zijde had ïlen aantal leden der jury s zoowel van vroegere internationale lentoonslelüngen in het buiientaud als van die te l arg waren aanwezig De preeident der republiek was vertegenwoordigd door kolonel Lichtenstein president op En velen zeer zal onUtemmen meende desecretaris Nood breekt wet zei de waarnemende regisseur Hoor eens hier ging de secretaris voort laatons die mededeeling voor ditmaal achterwege laten Het publiek kent de actrice die eigenlijk moest optreden toch Diet Wat niet weet dat doert nietenhet u eigenlijk geheel onnoodig de ziekte vanMevrouw aan de groote klok te hangen Wü leden der feestcommissie weten het nu eenmaal maar wij zullen het geheim niet Terklappen De tooneelmeester verzet zich aanvankelijk daartegen iets dergelijks zou strijden met alle usantieien de beleefdheid tegenover bet publiek zoowel als die tegenover de optredende actrice verbood zulks Daar echter de geheele feestcommissie er vóór is en er bepaald op aandringt geeft ten slotte de man toe zoodat het X publiek een ander zal zien spelen dan het programma aaugeeft De heeren hebben zeker voor de requisitengezorgd vraagt de tooneelmeester mag ik ze eens 10 oogenschouw nemen Wat wij hebben staat achter het tooneel is het antwoord en wat wg niet hebben heeft u zeker meegebracht I Meegebracht Ja u ontving toch zeker onzen brief Vv Jirief Ik weet van niets zegt de tooneelmeester bedaard In den loop van den voormiddag heeft zioh eena commissie begeven naar den president der republiek op liet Elysée waar ook de heer Tirard de vorige minister van koophandel en als zoodanig de eerste vertegenwoordiger der exposanten aanwezig was om hein uit naam der exposanten een adres van erkentelijkheid te overhandigen vergezeld vau een kostbaar album eene soort van gouden boek der tentoonstelling samengesteld uit papier dat uitsluitend voor dit dool was vervaardigd en prijkende met het naamcgfer des heereu Carnot Het adres was voorzien van de haudteekening van allo voorzitters der tentoonstellingsklassen der leden van de jury s enz Op den band bevindt zich eene groote gooden pUat naar eene teekening van Mcissonier Overbekend is het dat men knnariejogels door het toedienen tiiu gemalen Cayennepeper rood kan kleuren Volgeus het Album dor Natuur Meiaflevering blz iii heeft men thans ook proeven genomen met kippen Twaalf jonge witte Italiaansohe kippen en drie oude werden met genoemde peper gevoederd waarvan zg met hun vijftienen dagelgk 50 gram door brood on aardappels gemaugd kregen De dieren schenen voor het scherpe piperiue wsinig gevoelig te zgn en aten het pikante mengsel altijd met graagte Van de twaalf jonge kippen werden er twee rood De eigenschappen waardoor bet opnemen der roode kleurstof iu de veeren tot stand komt schijnen dus bg het boen slechts bg enkele individuen aanwezig t zijn en niet zoo algemeen voor te komen als bij de kanaries Bij alle jonge kippen echter werden de pooteu oranje door menging van het roods capsioiuo met de normale gele kleurstof der pooten Zulke vogels met oranjepooten zouden eenlgszins als vochtigheidsmeters kunnen dienen Hoe vochtiger de luclit was des te hooger waren do pooten gekleurd Bij droogte werd do kleur weer lichter De oude kippen ondergingen door de voeding met Cayennepeper geene van buiten zichtbare verandering Merkwaardig ochter was dat bg haar het capsicine zich in den eidooier afzette En dut bovendien nog andere scheikundige voraiideringen in den dooier optraden bleek uit het feit dat zulke roode dooiers door koken niet hard werden De coaguJeerbaarheid der eiwitstoffen wns dus gewijzigd Stateargeneraal Eiustk Kamik Zitting van Donderdag 8 Mei De kamer bekroonde den gver en de volharding die de beer Iteekers getoond heeft in zake ia wondorkuil door diens wetsvoorstel met 34 tegen I O stemmen aan te nemen Verzet was er weinig de beide sprekers de heeren Prins en De Brugn erkende de verandmde omstandigheden en de noodzakelijkheid van de ophufSng van het bestaande verboil om met dit vischtuig te werken De heer Iteekers dia zelf krachtens mandaat der Tweede kamer aanwezig was had dus eene gemakkelgke taak doch verdient ten volle de hvlde hem door den vooiïitter gebracht voor zgn toewijding aan dit volksbelang De ieer Van Xaamen gaf daarmede een bigk van groofo onpartijdigheid want even te voren had hg zelf tegen het ontwerp gestemd De heer Van de Putte nam da bebandaling dez r wet te baat om eenig licht te vragen over het aaii WatI En dan da antieke meubelen Die hoopte ik hier te vinden Die hoop is gdel Ik schreef u dat wg ze niet konden krijgen en rekende er op dat u ze zoudt medebrengen Dan is die brief pker zoek geraakt meent de tooneelmeester Het adres was toch duidelgk maar wat nufwas aller vraag Ja dat was een vraag gemskkelgker te doen dan te beantwoorden Ken stuk dat in de 17e eeuw speelt kon toch niet worden opgeroerd in een 19a eeuwsche omgeving en de meubileering diende toch althans eenigszins in overeenstemming te zgn met de costumes De acteurs en actrices die zich intussohe op verschillende punten van de zaal hadden neergezet konden een glimlach niet onderdrukken en een hunner zeide tot zijn buurman Het zal een mooie boel zgn van aTond Een kunstavond bij uitnemendheid was t antwoord Wanneer ging het stuk het Katst Vier weken geleden in Arnhem Of Mevr gelijk had dat zij ziek werd Goed dat Frans de souffleur niet ongesteld ia geworden Hèm zouden wij zeker niet kunnen missen En beide heeren eindigden hun gesprek met een half onderdrukt gelach IForit tereolgi gevraagd ontslag van het college voor de zoevisscherijen maar eigenigk licht ontving hg niet De Minister moest bevestigen dat de heertn ontslag hadden gevraagd maar hij hoopte hen daarvan terug te brengen Ook de lukwartieringswet werd afgedaan slechts 2 stommen waren tegen Do minister van binneulandsche zaken nam tegenover de bezwaren van den eenigen spreker den heer Vlielander Hein eene zeer tegemoetkomende houding aan Heden het budget voor koloniën TwïEDE Kamer Zitting van Donderdag 8 Mei Hier was het de dag der interpellatien 1 Van den heer Guyot over de staking van betaling door de Kon fobriek van stoom en andere werktuigen te Amsterdam iu verband mot de voor t Rijk aldaar in aanbouw zijnde schepeu Het merkwaardige was hierbij dat de liegeering bg monde van den minister van Marine weigerde inlichtingen Ie geven omdat s lands belang zulks verbood Sommige sprekers poogden nog deu minister aan den praat to krgguu door te visschen naar de fiaancieele verplichtingen die de liegeering op zich heeft genomen doch do voorzitter belette dit door een voorstel tot uitstel in stemming te brengen dat met 52 legen 20 stemmen werd aangenomen 2 Van den heer Heldt omtrent het gebeurde te Hoogeveon op 14 April Uit de verklaringen desministers van justitie en van den heer Vau dor Feltz bleek dat de beer Heldt eene zeer verkeerde voorstelling had van de feiten zoodat zijne vragenwel wat hooggekleurd ran toou waren Do ministernam de baudelwgze vau politie on justitie geheelvoor zijne rekening doch overigens behandelde hgden interpellant wel wat uit de hoogte 3 Van donheer Glinderman over de verstoring der telegraphischo gomeonschop met Staato Vlaanderen Do minister beriep zich op overmacht en beloofde voorziening waarbij ook bet leggen van een tweeden kabel inoverweging zal worden genomen 4 Van den heerVau Kerkwijk over he gebeurde aan het consulaatte Bassorah Deze werd uitgesteld omdat de ministervan buitenl zaken de rapporten nog niet heeftontvangen De verdere orbeid der Tweede Kamer biedt weiuig stof aan In den ochtend werd de behandeling van de pensioenwet voor de daggeldera van oorlog eu marine voortgezet en ten einde gebracht doch de eiodstemming uitgesteld Verschillende wgzigingen van minder belang waren namelgk aangebracht zonder veel verzet van de regeeringstafel doch bel stelsel werd onveranderd behouden Zoo vond ook het amendement Saret geen genade hevig vooral door deu heer Kball bestreden omdat het inbreuk maakte op dat stelsel En dit viel niet te ontkennen Het ia wgar wut do heer Borgesius beweerde dnt nu in de toekomst iemand met 20jarigen diensttgd pensioen krggi als hij 60 jaar maar niet als hg 58 is Doch volgens het amendement zou hg pensioeu krijgen als hg outslag kreeg op verzoek en in dit laatste ligt het verschil Hing men dua de leer aan dat het systeem in elk geval gehandhaafd moet worden ook als redenen van billijkheid tot afwijking nopen dan kon niet anders dan afstemming volgen gelijk dan ook geschiedde Ten opzichte vau de pensioenen van weduwen en weezen huldigt do wet dit stelsel dat zg aanspraak krijgen op pensioen als de echtgenoot iu of door den dienst het leren verloren hoeft of aan de onmiddellgke gevolgen ran in en door den dienst ontstane rerwoiiding rerminkiiig of lichaamsgebreken binnen een jaar is overleden Bij amendement werd daaraan toegevoegd dat pensioen ook kan verleend worden als do dood later volgt mits geneeskundig verklaard wordt dat da dood van die verwonding het gevolg is De verdere d ils laten wij rusten Het deze week begonnen rechtsgedingtegen eenige bestuurders van de Sociétc des Métaux en Ie Comptoir d Eicompte beeft bet rolgende aan het licht gebracht De voornaamste beklaagde is de heer SiScrótan die eigenaar eener groote metaalfabrlek met den medebeklaagde Lavaissière in 1881 de Société des Métaux heeft opgericht Hij verklaarde dat het doel der speculatie is geweest oen kopermarkt in Frankrijk te vestigen wat hem vooral i s lands belang voorkwam nil voor de landsrerdediging voor de bescherming der wijnbergen en vooral voor de toepassingen der electriciteit steeds meer koper gevraagd zal worden Hij had onbepaald vertrouwen in het welslagen der onderneming en verklaarde dat bet niet om een bloote geldspeculatie te doen was geweest anders zou hg niet mat zooveel mijnen contracten hebben gesloten tot aankoop van de geheele productie roor drie jaren Hij ontkende dat hij al net koper heeft willen opkoopen de juistheid der cijfers die hg ran de geheele wereldproductie rnn 220 000 tonnen er 180 000 in handen had sprak hg heslist te n Om de speculatie te kunnen volhouden had de Société welker kapitaal 24 millioen francs bedroeg meer geld noodig Man kreeg van verschillende bankiers 70 millioen van Bothschild o a 40 tegen gewone rente zonder winstaandeel welke echter later werden teruggenomen Toen hielp de heer Denfert Kochereau die tot den raad van administratie der 8 d M behoorde deze met de millioenen ran het Comptoir d Escompte waarvan hij directeur was De heer Hentsch president ran den Eand van beheer van deze groote Bank had toen reeds voor 7 millioen en de heer Joubert vice president ran de Banque de Paris welke ook geld had roorgesehoten roor 5 millioen deel in de geldschietingen voor de koperspeculatie De heer Denferl gaf op eigen gezag eerst 5 millioen toen 10 later 20 millioen zonder don Knad ran Beheer er in te kennen en zoo steeg allengs de schuld bg het Comptoir tot 177 millioen francs Die instelling was door het garandeeren der contracten Inet de mijnen roor bijna een milliard ten slotte gebonden ofschoon de statuten voorschotten op lange termijnen rorbieden Een der directeuren de beer Siegfried nam zgn ontslag in Juni 1888 toen het roorschot tot 113 millioen was gestegen De prijzen waren intusschen tot ongekende hoogte gestegen maar nu rereenigden zich de afnemers om niet meer te koopcn De heer Joubert trachtte de zaak nog te redden door te loonden een deel van den voorraad oTer te doen aan de Metal Corporation maar op 5 Juni 1889 geraakte de heer Denfert zóó vast dat hij zelfmoord pleegde en daardoor deu val van beide instellingen reroorzaakte De president der rechtbank erkende dat do heer Joubert zijnerzijds alles had gedaan om de ramp to voorkomen Hg was alleen bij de Sociétc des Métaux in den Raad van beheer opgetreden omdat zijn Banque de Paris bij het syndicaat betrokken was Toch staat ook hij nu terecht wegens orertrediiig der wet op da rennootsohappen De heer Hentsch president van deu Raad van Beheer ran het Coraptoir d Escompte rerklaarde dat hij geheel onkundig was gebleren van de groote voorschotten tot die het cijfer ran 113 millioen had den bereikt Hij bad het eerst uit de bladen vernomen Denfert had de operatie als een gewone kaszaak beschouwd waartoe bij bevoegd was Hij verklaarde dat men wellicht beter had gedaan den beer Denfert toen los te laten maar hij was gebleven om nog te trachten de zaken te redden De zelfmoord o n Denfort vergdelde dit echter want toen werden alle deposito s bij bet Comptoir in eens opgevraagd De overige leden der administratie hebben met de crediteuren afgerekend roor 22 millioen Maar met den heer lleutsch wilden zij niet in can schikking treden ofschoon hij z j gebeèle vermogen aanbo9d Nu staat ook hij terecht De heer Scorétan bad een rermogen van 20 millioen dat ook aan de crediteuren is gekomen Zijn eigen koperfabriok die in een maatschappij is overgegaan bestaat nog en bloeit zij heeft het vorigejaar 6 ii 7 millioen winst opgalerer Alleen door de koperspeculatie is hg zelf en het Comptoir d Escompte te gronde gericht Uit de rerklariugen der deskundigen bleek dat de heer Denfert deu Kaad rao beheer geheel onbekend had gelaten met deu stand ran zaken eu tot het laatste oogenblik onware roorstellingen had gegereu De balanseu waren rervalscht om de voorschotten aan de Socicté des Métaux te bedekken Wat deze laatste betreft hot divendent van 12 pCt iu 1888 uitgekeerd wns gegrond op een verdichte waarde ran den kopervoorraad en dus inwerkelijkheid niet verdient Om een denkbeeld te geven van het eigenaardig tafereel dat een zoogenaamd appèl van werkstakendo veenarbeiders oplerert laten wij hier een verslag volgen ran dat van Maandag jl Reeds lang roor den bepaalden tijd komen de arbeiders in grooter en kleiuor groepen opzetten Ze loopen op bet terrein voor de herberg van De Wit op en neder of liggen in het gras De werkstaking en de gestelde eischen vormen natuurlgk het onderwerp dor gesprekken en bot is duidelgk merkbaar dat men bet hier en daar niet eens ia ofschoon het onderhoud steeds op vrienilschappetijken toon wofdt geroerd De aanwezige militairen infanterie en huzaren patrouilleeren op het terrein doch hunne lusschenkomst is nergens noodig Ook de burgemeester van Opsterland is aanwezig Intusschen komen steeds arbeiders aan zoodat hun aantal ten laatste een duizendtal bedraagt Ook de appèlmeester een zekere Hankel uit Noordwolde is aangekomen Te half een klimt hg op een tafeltje Do arbeiders posteeren zich roor hem Hij wendt zich tot ben met de rraag Binne jumme nog allemaal dezelfde mannen Ja klinkt het uit honderde monden Zou dat wel wier zijn rraagt een stem Stulte herneetot de appclmeester jumma magge nog niet sprokke dan wordt het een warboel Nou ik ik ben appèlraeester en ben daarroor op mijn klompen uit Noordwolde gektmien De beenen does me wel erg zeer maar da s niks Vervolgens wendt hij zidi tot de veenbaten met de vraag of zg geneigd zgn de gestelde eischen ia te willigen Geen antwoord Uten de bazen Toor den heelen boel maar 5 liggeld betalen dan beginnen we dadelijk Is dat non binneüjk of onbinnehjk Daarna deelt hij mede dat da willige bazen zonder vrees roor storing kunnen beginnen te werken Maar gaat hij roort binnen er nog bazen die onzen binuenlijken eisch willen toestaan Thani neemt de veenbaaa H Bouwer het wooid Zijn mijn werklieden hier vraagt hg Ja wordt er geroepen Ik heb zoo rerrolgt hij jullie geboden 80 ets in den bak en don morgen beginnen Neem je dat aanbod niet aan dan laat ik het rerrenen orergaan Hoe wil mijn rolk Oerjaen Oerjaen klinkt het uit vele monden gelijk De appèlibeester vraagt Is dat het volk good Neen roepon velen Bouwers volk de ploeg uit beveelt de appèlmeester waarop zeven arbeiders naar voren treden Petten af eerbied for do saek klinkt bet achter hen on allen ontblooton het hoofd Bouwer vraagt die zeven of zij zijn voorstel aannemen Sleclits één antwoordt bevestigend Zijn er nog meer vraagt hij Die durven niet wordt er geroepen Daarop vraagt de appèlmeester hoelang het volk geduld wil doen Een uur wordt geantwoord Derhalve wordt den veenb izen een uur gegeven om de gestelde eischen te overwegen Op don bepaalden tijd wordt het appèl heropend De appèlmeester beklimt weder zijn tafel en de werkstakera hernemen hunne plaatseu Hij herhaalt zgtie vraag of de bazen willen toegoren Zoo niet dan kunnen we heengaan zegt hij Do willige bazen kunnen maar beginnen We hebben lang gezegd een roor allen en allen roor een maar dat kan niet meer De kleine bazen zijn zoo goed geweest toe te goren Zij moeten klijn op hun land hebben Een arbeider merkt op dat dit dan wel terstond had kunnen besloten worden Dat is nou niet anders antwoordt de appèlmeester Dan motten nou de boeren ook maar wat betalen Wat hij met dat laatste gelegde bodiielt wordt weldia duidelijk als hij een papier uit zijnzuk haalt en voorleest hooiers moeten een loon hebben ran ƒ 8 in de week met den kost Ze werken ran s morgens 5 tot s avonds 7 uur Maaiers moeten hebbeu 3 25 van hooiland f i lan madland Het werk wordt r iot gestaakt ieder maakt dit af met zijn eigen baas En nou mannen zoo besluit hij rekent ieder maar af met zijn eigen baas Ik hoop dat je allen genoeg een Prieschen kop zult hebben en niet zult zeggen Och baas laat me maar werken dan kan ik toch wat rerdionen Nou treedt ik af als appèlmeestar want de burgemeester heeft bet verder verboden En ik wil wol rolhouden maar eeu proces wil ik niet hebben Dat liekt er mij niet naar Hiermede treedt de appèlmeester ran het tooneel een man die geen ongunsiigen indruk maakt en iets joviaals over zich heeft Lettende op de eigenaardige manier waarop hij met dio honderden omsprong on op den algemeen heerachenden geest rees onwillekeurig de gedachte op Ach mannen hadt jullie het maar onder elkaar afgemoakt zonder hulp ran buiten Echter was het appèl nog niet afgeloopen Een arbeider stelt voor het werk te horratten tegen 18 stuivers zonder leggeld Ik ha nou al trye weken lein sonder in cint to fortsjinjen Dy ynstimpt ropt fen ja Ja en nee klinkt het verward door elkaar Ik stel roor 90 et en ƒ 6 leggeld roept een ander arbeider En weder is het Ja Neen Om tot eene beslissing te komen wordt bepaald dat men zioh iu twee groepen zal rerdeelen Nu blijkt het echter dat do getalsterkte dier groepen niet reel rerschilt en rraagt deu wachtmeester dia tusschen de beide groepen doorrijdt wie den grootsten hoop heeft Volgens mgn oordeel die is het antwoord en hij wijst op de groep die roor het liggeld zgn Thans treedt de secretaris der gemeente Opsterland op en leest de proclamatie voor waarbg het houden van appèls verder ten strengste rerbodeawordt De arbeiders gingen kalm uiteen om behoudens enkele uitzonderingen dan volgenden ochtend den arbeid te hervatten N R Ct BuUeolaDdscb Overzlcbt De Belgische minister van Landbouw en Koophandel De BruiJD heeft de róor twee maanden in een samenkomst te Brussel benoemde delegatie ontiangen welke hem kwam sproken over de plannen tot rerbinding ran Brussel met de zee De Minister erkende dat deze in het belang des lands zou zijn maar oordeelde dat de stad haar behoorde tot stand te