Goudsche Courant, maandag 12 mei 1890

1S90 Maandag 12 Mei 4S18 GOUDSCHE COURANT DjieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön iian geschieden tot éóp uur des namiddags van den dag der uitgave brongen behoudcna een Rijks toelage van een vierde der kosten voor de kanaalwerkcn Do Burgemeester Buis was hiermede lang niet tevreden omdat het land zeide hij zich voel grooter offer getroost had voor Gent en Antwerpen en nog zou getroosten voor Brugge Hierop volgde een nadere gedachtcnwisseling waarbij do Minister te kennen gaf ilat hg als hg van de noodzakelijkheid overtuigd werd tot meer hulp bereid zou worden bovenden Prins Bismarck wiens aftreding niet vermeld werd in de troonrede waarmede keizer Wilhelm den Kijksdag opende is ten minste door het Pruisische Heerenhuii en den Kijksdag niet vergeten In het Pruisische Heeronhuis waar da Kgkskanselier van Caprivi zich met een korte en niets zeggende verklaring aan de leden voorstelde herinnerde de eerste spreker de rapporteur der begrootingsoommissie baron von Pfiiel aan de groote verdiensten van den gewezen Eijkskanseliar en hetzelfde deed de voorzitter van den Rgksdag do heer von Levetzow toen hij de officieelo mededeeliug vau prins Bismarck s ontslag en Caprivi s optreden voorlas Vaa pnns Biomarck sprekende zeido de voorzitter de onsterfelijko verdiensten welke de eerste Rgkskanselier verworven heeft hij de oprichting ontwik i keling en bevestiging van hot Duitsche Rijk zullen en kunnen door het Duitsche Rgk zullen f n kunnen door hei Duitsche volk en den Duitschen Rgksdag nimirier vergeten worden Baron von Pfuel sprak een weinig uitvoeriger doch bepaalde zich gelgk natuurlijk in den Pruisischen Landdag paste uitsluitend tot Bismarcks verdiensten jegens het koninkrijk Pruisen De Rijksdag zal dus nu den arbeid aanvangen De eerste zittingen zullen natuurlgk vsn weinig belang zijn daar eerst de gewone bezigheden aan de constitueering van den nieuwen Rijksdag verbonden moeten verricht worden Dat deze zitting overigens teer belangrgk zal worden blijkt roods uit de voorstellen welke door eenige der partgen zijn ingediend De liberalen zijn voornemens e verlaging der graanrechton en de vermindering van den diensttgd tot 2 jaren ter sprake te brengen en de sociaal democraten willen een ontwerp iodionen tot brscherming van den arbeid dat in velo opzichten afwgkt van het ontwerp dat de r cering heeft ingediend Toch zijn ook de sociaa democraten niet ontevreden over de troonrede Het sooialistisoho FottiMatt waardeert hetgeen da keizer over zijn plannen tot bescherming van dan arbeid mededeelde en wijst op het verschil tuaschen deze troonrede en de wijze waarop de regeeringsorganen zich tijdens prins Bismarrkt bestuur over do sociaal democratie plachten uit te laten Toch beschouwt hot blad s keizers ontwerp slechts als een tegemoetkoming waardoor de billijke eischcn van den workman nog lang niet worden ingewilligd De s ciaal democratcn virUngen gelgk uit hun ontw rp zal blijken vaststelling van een wettigen worldag van 10 urin maar onder deze voorwaarden dat deze tgd geleidelgk zal worden verminderd zoodat na 2 i jaar de 1 0 uurs werkdag in een werkdag van 9 uren en dan allengs tct ren 8 urcn werkdag zal overgaan Bovendien wordt gevraagd verbod van kinderarbeid verbod van nachtarbeid voor jeugdige werklieden en vrouwen uitbreiding van het toezicht der fabrieksinspoctfura ook op huisarbeid en de oprichting van rogooringsburoaux voor arbeidszaken en van scholen tot ontwikkeling van den werkman Te Weenon trokkpn patrouilles door de straten om de bakkers te beschermen tegen geweldadigheden der bakkersgezellon Het getal werkstakingen neemt nog eteeds in Oostenrijk toe Omstreeks 7000 mijnwerkers in het district Pilsen 1500 metselaars en Ofn paar honderd timmerlieden te Praag hebben hunne betrekking opgezegd Velo metaalwerker te Praag wevers te Horzits in Bohème en in fabrieken in of bij Weenen hebben dit voorbeeld gevolgd De bakkers te Pest hebben zich met een goeden voorraad levensmiddelen naar het tusschen Pest en Nieuw Pest in den Donau gelegen eiland begeven en zijn nog niet voornemen het work te hervatten Te Barcelona blijft alles rustig Een groot aantal werkstakers heeft den arbeid hervat Een grooten schrik veroorzaakte het ontploffen van een bom op het balcon van een hui Niemand echter werd gewond De politie heeft eenige personen die anarchistische geschriften verspreidden gevangen genomen Te Rijsel Roubaix en Tourcoing wordt het werk hervat nadat lasschen do patroons en werklieden schikkingen zijn getroffen Te Rijsel had nog een botsing plaats tusschen de soldaten en de werkstaker waarbij twee personen werden gewond Een 2000 tal werkstakers te Elonbaix trokken naar de villa van den fabrikant Ccrdonnier vernielden de tuinmanswoning en mishandelden de bedienden De bewoner van do villa verdedigden zich met revolverschoten uit de ramen waardoor de menigte van een aanval op het huis werd afgeschrikt De cavalerie dio door Cordonnier per telefoon te hulp was geroepen kwam dadelijk opdagen waarop de aanvallers do vlucht namen Te Hamburg en in e e fabrieksplaalsen van Duitschland hebben de fabrikanten hun bedrei ing ten uitvoer gebracht en rlo werklieden die den Utcn Mei afwezig bleven den volgenden dag toen zij weer aan het werk willen gnan afbetaald en ontslagen Zij die bij rijksinrichtingen in dienst waren hebben voorgoed gedaan gekregen sommige firma s hebben laten doorschemeren dat ile ontslagenon over eenige dageu wel eens raochlen komen hooren PETR0LEUM NOTEEaiNGEi van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfutt ƒ 8 10 ieimporteerd fust 8 1 B September October November en Decemberlevering ƒ 8 35 tod W Borg Burgerlijke Sta Moordrecht GEBORE V Dirl oudiri D in HtKen grut ADVERTE NT É IN Ondertrouwd P MEUER JOH JAC GROOTENDORST A n terdan g jg Rïcbptiï Goud4x 11 Mef Uit de hand te PACHTEN het recht van te Jagen in het seizoen op t htig bander in den Znidpl tpolder bg Wüddinxoeen Te bevragen kg den Heer M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen VERHUISD uit het BUURTJB n r de O O XJ T7 E het 4 bui van af de Veat B MELLM Spekslager Prijs Courant Magere Lappen 42 Ct pet 5 Ons Carbouade 40 5 Vette Lappen 37 t h Gerookt Spek 40 i h Schgf of Rollade 45 f 5 Versche Worst of Saucgsen 42 f 5 Bloedworst 35 l 5 Leverworst 30 5 OPENBARE MNBESTEDQTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Qouda zgn voömemena op ZATERDAG den 17 MEI 1890 bg enkele inschngring AAN TE BESTEDEN Het Bouwen en Verbouwen van een perceel aan de OoBthaven aldaar waarin bet Hoffinans gesticht zal worden gevestigd Bestek en teekeningen zgn te rerkrggen na inzending Tan 3 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Openkre Verkooping te GOUDA op MAANDAG 12 MEI 1890 des morgenste elf uren in het KofiBehuis Bblletdï in de Sint Anthoniestraat te Gouda ten overstaan ran den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER van No 1 Een aangenaam gelegen en goed onderhouden met TUIN PAKHUIS daarnevens en mime LOODS daarachter en ERVEN aan den Turfsingel te Gouda Wgk P No 81 en 82 Verhuurd tot 1 November 1890 aan den Heer W HÜLLEMAN voor ƒ 350 per jaar Het Huis van Waterleiding en vele gemakken voorzien bevat beneden 2 Kamers Alkoof en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder No 2 Een ruim WINKELHÜlS ingericht tot EHOODBAEZEHIJ WOONHUIS SCHUUR een perceel GROND en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda Wgk I No 65 Beneden te aanvaarden 1 Juni 1890 en boven bg de week verhoord voor ƒ 1 60 No 3 Een HUIS en ERF in de Anthoniestraat te Gouda Wgk G No 142 Te aan vaarden 16 Juni 1890 No 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN in de Aaltjebaksteeg te Gouda Wgk C Nn 206 en 209 Bg de week verhnnrd voor ƒ 1 50 en 1 No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in den Zak te Gouda Wgk L No 260 en 261 Bg de week verhuurd elk voor 1 20 No 8 Een mim WINKELHUIS ingericht tot TLEESGBHOnWBRIJ WOONHUIS en ERF met afitonderlgken opgang hebbend Bovenhuis aan den Raam e Goada Wgk O No 330 Verhuurd bg de week voor ƒ 6 50 En No 9 tot 23 VUFXIBK HUIZEN PAKHUIS en ERVEN acuter het vorige perceel met eene poort uitkomende aan den Raam te Gouda Wgk O No 331 tot 346 Allen bg de week verhuurd en wel een vbor I IO 12 voor f 1 25 en 2 voor 1 40 alzoo te samen opbrengende ƒ 18 90 ier week Het perceel No 1 is te bezichtüfin de 3 laatste werkdagen voor den verkoopaMt na 1 tot 4 uren en de overige perceelea 3 dagen voor den verkoopdag en op dien dag dei morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORT ü UN DROOGLEEVER tl Ooüda Alom te bekomen BE QOÜDSCHE QIM of de beschrgvine der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartontsekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabclh Prrjs 80 Cents I I I Gouda Snelpersdmk van A BmKKifA Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt d elgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Mei 1890 Op do lijst dor hoogstaangeslagenen voor hel jaar 1890 in de provincie Zuid Holland zooals die door Gedeputoerde Staten is vastgesteld komen o a voor do hh G J Steens Zjjnen C C H Prince K Jonker alhier O A van Houweninge Gz te Moordrecht G W Lans te Capella n d IJssel D A Duppcr As ta Haastreoht en K van der Torren Kz to Waddinxreen Maandag bad te Meerkerk in bet Brughuis de aangekondigde vergadering van belangstellenden in do kaasmarkt plaats Tot leden dor marktcommissie werden benoemd de hoeren F S W Oautier II V IJzeren en Jacob Bikker te Meerkerk T Kloek te Leerbroek W v Iperon te Leksmond on J Sterk to Nieuwland Ten gerieve der kaaskoopor loopt een rytuig van Gouda naar Moerkerk t Vertrek uit Gouda te tleerkeck naar Gouda nn afloop vau d Markt Verschillende Ameterdamsche bladen bevatten de volgende advertentie Hartrljjke dankbetuiging vaat F C A Buijs ridder van de Militaire Willrauordv 4e klas aan allen die hem den 4e Mei 11 den dag van terugkeer in zijn Vaderland tot den onvergetelgkaten in zijn leven goimakt hebbon Inzonderheid aan u generaal hoofdomcieron en ofücieren van Amsterdam s garnizoen die mij door hun hartelijke belangstelling on treifendo toespraken het deden betreuren nog niet voel meer te hebben kunnen doen voor Koning en Vaderland Aan u kapitein Wijnmalen die mij reeds in IJmuidon het oldatenhart deed trillen van geluk en mij verder zoo hartelijk tot gids on raadsman strekte Aan u onderofficieren van het 7o regiment infanterie die mij en mijn gelukkige ouders zoo gastvrij onthaalden en aan u stadgenootcn voor uw geestdrift betoond aan den oenvoudigen indischen soldaat Leve dl Koning I FEUtLLETOX J A c q V E s 8 De teoneelmeeater stond op dat oogenblik druk gesticuleerende met de feestcommissie te overleggen hoe men op de beste wijze het ontbrekende zou aanvullen en ten slotte besloot men zich in s Hemels naam met moderne stoelen te vergenoegen Een bediende werd geroepen die in last kreeg onmiddellijk naar do woning van den president te gaan en uit diens naam het noodigo te halen Daarop ging de tooneelmeester aan het werk om bet tooneel in orde te brengen de president en secretaris naar den kastelein om nog eenige wenken te geven voor den avond on de overige leden der feeetcommisaie naar hunne respectieve woningen op weg waarheen zij nog even het café inwipten waar de heeren van het plaatsje gewoon waren bun morgendrank te gebruiken en waar ieder hen lastig riel om mededoelingen aangaande de tooneelspelers Tot algeraeene teleurstelling wisten zij eohterniet veel anders te zeggen dan dat het gewone mensohen Buis hoeft gistorün ochtond het hospitaal verlaten en is definitief afgekourd voor den militiiiron dienst Hij verlaat dus na afgemonsterd te zijn diin dienst mot pensioen Thans vertoeft hij hior tor stede In het lokaal Van der Horst te Dordrecht werd Donderdag do zesde algemeene vergadering gehouden van de Voreoniging tot christelijke verzorging van Krankzinnigen on Zsnuwlijders in Nedorland Tot bestuursleden werden gekozen de heereu Sylva baron van l allandt te Putten vac dr Van den Borgh on M J Chevalier Hot voprstol van het bestuur ii Da vergadering machtige het bestuur tot het uitschrijven van eene vierde loening ten bedrage van honderd duizend gulden 2 Zij machtige het bestuur om bijaldien voor of op 31 Mei 1890 deze loening volteekeiul of althans voldoende op ingeschreven is onverwijld aan te bostedeu don bouw van vier paviljoens te Veldwijk 3 Zij machtige het bestuur om indien op bovengemeldcn datum niet voldoende is ingeschreven te bouwen naar bevind jmn zal n werd met algemeene stemmen aangenomen tprwyi het voorstel dor afdeeling Kampen tot het verspreiden van oen blaadje 4 a 6 keer per jaar ovepoens werd aangenomen De heer mr Th Heitoskork die op de middagconferentie zou spreken over het onderwerp Is kraiikzinnigenverzorging jverk on roeping d jr overheid had bericht gezonSen verhinderd te zijn ter vergadering te verschijnen zoodat do heer Hovy uit Amsterdam het onderwerp inleidde die or op wijzende dat de overheid een goed werk deed door dg verzorging der krankzinnigen ter harte te nemen als zijne meening uitsprak dat die overheid die taak uit handen moest geven zoodra hot particulier initiatief van de kerk van Christus te hulp komt mits dan de overheid do zekerheid hebbe dat de lijders evengoed verpleegd worden De Staat trekke zich echter niet geldelijk terug Prof L Lindeboom sprak over de arbeiders onder krankzinnigen en zonnwlijders en wees op de groote moeilijkheid om goede verplegers te krijgen In het jaar 1889 is in Engeland voor 25 000 000 waren waaraan niets bijzonders te zien viel Dit vond weinig geloof althans de oeroomdo actrice Mevrouw zou toch zeker geejn gewoon uiterlijk hebben maar iets van haar talent moest op haar gelaat te zien zijn Was zij geestig en nogal toeschietelijk of uit de hoogte Was zij prachtig gekleed of in roiscostuura Kon men het baar aanzien dat zy al zoo oud was Op deze en dergelijke vragen wilde ieder antwoord hebben en hoewel de heeren feestcommissnrissen ook hierop weinig antwoordden en met reden meende men toch duidelijk aan hon te kunnen bemerken dat de actrice allhans een zeer gunstigeu indruk had gemaakt Hoe kon het ook anders De heeren en dames van het tooneelgezelschap waren intusschen evenmin in het societeitslokaal ge r bleven maar hadden de stad doorwandelende hun hotel opgezocht waar zy gingen uitrusten van de vermoeienissen der reis Een hunne de eerste komiek had voortdurend loopen hoesten en niezen zoodat een der actrices niet had kunnen nalaten te zoggen Je mocht jo rol ook wel aan een ander geven jo hebt het althans geducht beet Ik bon verkouden als een snip Dat komtvan dat prettige reisje met do boot antwoordt deacteur Ik begrijp ook niet waartoe dat eeuwige rei ADVEUTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBRTjBNTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc p st moor dan in 1S8S in levensverzekeringen belegd De zuivere inkomsten der 92 binnonlandsche maatschappijen van lorensverzekering vermeerderden mot £ 6 110 000 of £ 1 581 000 meer dan in het vorige jaar on hot vermogen bedroeg op 31 December £ 194 904 000 Boi endion werkten er 3 Amerikaausche levonsverzekeringmaatschapp en die eveneens voor oen groot bedrag vorzekordon Ook vta zekering tegen ongevallen breidt zich uit Van omstreeks 20 maatschappijen vermeerderden de pre mieoutvangsten mot omstreeks £ 75 000 Statea generaal ëeksts k mek Zitting van Vrijdag 9 Moi De Kamer nam de bigrooting voor koloniën aan en ging daarop uiteen In de discussie word de aftreding des vorigen ministers nog eens besproken en te vergeefs getracht meer licht te verkregen van den nieuwen titularis omtrent z jne homogeniteit mot Keuchenius TwBEDE Kamee Zitting van Vrijdag 9 Mei Dl dog van gisteron behoort zeker niet tot do schoonste uil onzu parlementaire geschiedenis Hetgooii tot nu toe nog slechts vermoed kon worden hetgeen in vergadt ringen en in de pers te hooren en te lezen was is thans een feit geworden in eene openbare vergadering in s lands raadszaal de politieke verdeeldheid der partijen heeft ook do quaostie onzer landsverdediging aangetast Nagenoeg de geheele katholiofce fractie heeft onder do veelbeteeksnendo coUoctiove leiding van de heeren Schaepman on Ilalfmans tegenover dozo Eegoering in het militaire vraagstuk positie genomen z hoeft een ingrijpend amendement voorgesteld op het wetje betreffundo don diensttijd der militie en tuen dit amendement verworpen werd op zeer enkele uitzonderingen na tegen do voordracht gestemd die ons zooals de heer Soijffardt et op het einde der discussie zeer juist resumeerde in tijd van oorlog de beschikking zal goven over 17 000 geoeft nde manschappen moer terwijl daar tegenover geen noemenswaardige last in tijd van vrodo wordt gesteld Mot zeer groote warmte kwam vooral de heer Sejjffardt op voor het stelsel van het ontwerp en ook de militaire leden der antirevolutionaire partij steunden het Do heer Pooseboom zocht eindelijk zen dient althans naar zulke plaatjes als dit valt een dorde in Ik kroop liever in mijn nest dan op het tooneel gaat de komiek voort en dit is zeker als Ken hovigp hoestbui belet hem voort te gaan en wij moeten voor het oogenblik onkundig blijven aangaande hetgeen zeker is toon een ander in zijne plaats hot wooiri neemt en den verkouden kunstbroeder den raad geoft wat jujubes te koopen waarop de jongo minnaar van het gezelschap als zijne meening openbaart dat een straf bittertje het beste geneesmiddel is voor alle kwalen Als ik van avond niet beter ben speel ik niet herneemt de komiek Dat mankeert er nog maar aan de hoofdrollen beiden absent on het stuk in geen vier weken gespeeld zegt zijn buurman lachend In allen geval zal ik blij zijn als het morgenis wat doen vi ook in zulke nesten van plaatsen En met die woorden stapt de komiek de stoep op van het hotel de overigen volgen hom on woldra rit ieder in de gemakkelijkste houding dor wereld onder het gongt van een of andere verfrissching zich voor te bereiden voor zijn avondwerk Nauwlijks had do klok half acht geslagen of de straten van hel stadje vertoonden een vroolijk tooneel vol drukte on beweging men zag deftige oude dames in zware mantels gehuld en lustig trippelende jeugdige schoenen met lichte kleuren versierd gelukkige