Goudsche Courant, maandag 12 mei 1890

G HOUTMAN Markt 53 hoek Rerksteeg IMieuwe bezendingr i ponstoffen en KATOENEN W Jostuirfs BEKENDE VOOeAeELIGE PEIJZEN NB Costumes worden ten spoedigste op maat gelevetdi eens een definitieve verklaring te verkrijgen dat nu de legerorganisntie althans nog in den zomer zou worden ingediend maar moest zioh weder met de belofte van bespoediging tevreden stellen Het noodwetje ia dan nu ten minste na verwerping van het amendement met 39 tegen S6 atemmen aangenomen met 40 tegen 38 Na aanneming der pensioenwet voor werklieden bij zeeen landmacht waarover de stemming was uitgesteld ten einde eenige redactie wijzigingen te kunnen aanbrengen is ook deze kamer tot nadere bgeenroeping uiteengegaaii De Nederlandscbo Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen heeft de hulp van de Nederlandsche industrieelen ingeroepen voor eene inzending op de Veiligbeidstentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te houden Zü wenscht nl een verzameling bijeen te brengen van mededeelingen van ongelukken in fabrieken of werkplaatsen voorgevallen waarbij dan een korte beschrijving van de toedracht van de gevolgen die het ongeluk voor de werklieden had en van de maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling van derjelijke feiten gevoegd wordt De bouwstoffen voor deze verzameliug moeten de groote zoowel als de kleinere werkgevers verschaffen Om hun dit gemakkelijk te maken heeft het bestuur een billet van inzending bij zijn circulaire gevoegd waarop da fabrikant zijn naam en beroep vermeldt en tevens zijn verlangen kan te kennen gevSU zijn bericht geheel of in uittreksel mede te deelen zijn naain te noemen of te verzwijgen Hat bestuur wenscht daar de tgd dringt vi5dr 30 Mei de toegedachte mededeelingen in zijn bezit te hebben De heer Westerouen van Meeteren P C Hooflstraat 133 Ie Amsterdam zal ze gaarne in ontvangst nemen Daar een volledige naamlijst van industrieelen ene hier te lande ontbreekt is bet zeer goed mogelijk dat niet ieder die daarvoor in aanmerking komt het rondschrijven ontvangen heeft De heer Van Meeteren zal echter ongetwijfeld op aanvrage nog gaarne exemplaren er van toezenden Volgens een mededeeling van het Baarl Dagblad zijn op t oogenblik bg het ministerie van oorlog Unnen aanhangig voor een bg zonder stelsel van uatverdediging Ten eerste zon er een heirbaan worden aangelegd van den Hoek van Holland over Scheveningen Katwijk aan Zee Zandvoort en Umuiden van Ümuiden verder door tot Helder Om nu dit werk niet voor rekening van het dep van oorlog te laten doorgaan ion bet worden uitgevoerd door waterstaat De weg dient om het troepenvervoer sneller te doen plaats hebben en betere communicatie te verkrijgen met de mrachillende posten Het den aanleg zou raeda in 1891 een begin worden gemaakt Deze weg zou echter slechts bet begin zijn van een veel omvattender werk nl van den aanleg van een kustspoorweg welke dezelfde putten zou verbinden als de heirbaan Deze Ign zou in ooriogstijd bereden worden door pantsertreinen welke door zijlijnen onmiddellijk het strand zouden kunnen bereiken Het groote voordeel van zulk een kustapoor apringt in het oog daar men met betrekkelijk weinig oorlogsmaterieel een uitgestrekte kuststreek kan beschermen Zoo b v in den morgen een vijandelijke scheepsmacht een aanval op eenig punt der kust zon doen dan zal zoodra men de manoeuvres van den vijand beeft verkend onmiddellijk een paotsertrein op het bedreigde punt zijn De geheele afstand van den Hoek van Holland tot Umuiden zou in twee uur per spoor afgelegd kunnen warden Natuuriijk heeft deze knstlqn verbinding met de vaders die een vijf of zestal huigenooten moesten begeleiden en ongelukkige vrijgezellen die eenzaam hun weg moesten bewandelen oude heercn die vóór hun dood nog van dezen feestavond willen profiteeren en aankomende jongelui die voor het eènt in het publiek kwamen Allen gingen in iéa en dezelfde richting Schouwburgwaarts I Op het bepaalde uur van aanvang was de zaal dan ook stampvol en ieder wachtte met belangstelling hetgeen komen zou Beeds de eerste bel deed het gepraat voor goed ophouden en toen eindelijk het scherm opging had men een apeld kunnen hooren vallen Was de eerste blik van alle toeschouwers op het tooneel gericht waar op dat oogenblik een paar der ondergeschikte rollen het stuk openden een tweede viel het programma ten deel en met zenuwachtige onrust zocht men daaruit wijsheid te putten en te weten te komen wie het tweetal was Hoewel dit aan het grootste gedeelte van het publiek voorloopig niet gelukte genoot men toob al dadelijk zeer van het decoratief de costumee en het gesprek tusachen de beide acteurs totdat een hunner na het karakter zijner meesteres beschreven te hebben zeide Ik hoor haar aankomen Het moet de Gravin zijn Ik ergismy niet zü is het Spoeden wü ons heen I En beiden atapten met flinken tred t tooneel af De Oravin was de hoofdrol in banden van de beroemde actrice Mevrouw althans volgens bet programma en toen deze na op gezegde wgi be venichillendo spoor en tramlynen van de ïorachillendo plaatsen waarlangs zij loopt zoodat in zeer korten tijd de fjrootste garnizoenen mede in het vuur kunnen gebracht worden Men meldt het volgende aan de mal Cl Een zekere Spoorweg Maatschappij hier te lande is er den In Mei jl den dag der bekende raanifostatieo op een vermakelijke wijze iitgeloapen Eeu der stationschefs dier Maatschappij geplaatst in een der noordelijke provinciën gaf den veldw chter der gemeente waartoe zijn station behoort op gekscherende wgze te kennen dat hij en veel van zijn cojlegns op 1 Mei 11 den arbeid zouden staken en meer loon en minder arbeidsuren verlangden De veldwachter nam echter de medodeeling van den stationschef voor goede munt aan en stelde tijn burgemeester mot het voorgevallene in kennis Deze bevreesd voqr gevaar voor de veiligheid van het verkeer geeft per draad den commissaris des IConings der provincie kennis van hot stoute voornemen der stationschefs Achtereenvolgens worden nn de ministers van Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat da raad van toezicht op de spoorwegdiensten en de directeur van de betrokken SpoorwegMaatschappij gewaarschuwd In zenuwacbtigen baast woril een vergadering van hoofdambtenaren belegd on daarin besloten dat op den 30n April in den namiddag de directeur de chef van dienst eenige inspecteurs en chefs de bureau incognito zouden afreizen naar die stations waar de werkstaking verwacht werd te zullen uitbreken In den vroegen ochtend van 1 Mei tegen de aankomst van den eersten trein bevonden zioh genoemde hoofden mindere ambtenaren in hinderlaag nabij de quaestieuze stations om te kunnen waarnemen of de chefs al dan niet hun plicht dedeu en in t legenovergeateld geval den dienst van die ontrouwe chefs over te nemen en onmiddellijk per telegraaf reterveporsoneel aan te vragen Do eerste trein naderde en vreemd genoeg kwam op elk station waar eeu inspecteur of een chef de bureau in hinderlaag lag da stationschef op tijd op het perron om den trein veilig te geven of af te luiden ai naar gelang het waa voorgesehreveo Evenzoo geschiedde bij aankomst van den tweeden trein die van een tegenovergestelde richting komende aan de bewuste stations stilhield Eindelijk kwam bij den verscholen aanvoerder der tirailleurs de gedachte op dat hij by den neus was genomen waarvoor hg nog meer grond vond toen hij zag dat de atatianHhef van wien de mededeeling der werkstaking was uitgegaan heel leuk in oja tuiu ging arbeiden Beze v 8eh ikt8 niet weinig toen hü plotseling een hooggeplaatst ambtenaar dien h q goed en wel te U ecbt waande uit het struikgewas zog te voorschijn komen De hooggepbiatate ambtenaar gaf om geen bespottelijk figuar tf Isto aan den verrasten stalionachef rekenschap waarom hij zich op dat uur op die plaata bevond Utar herinnert zich de stationschef de ni die hg tegenover den veldwachter had getapt en kort daarna vertrok een trein naar Utrecht met zich voerende een ger uatgestelden en van de trouw zijner onderboorigen opnieuw overtuigden directeur maar ook eenige teleurgestelde inspecteurs en chefs de bureau die zioh reeds voor betoonden dienstijver ruime geldelijke belooningen en eervolle vermeldingen hadden toegedacht I Bulteolandscb Overzicht De Duitsche Bijksdag is reeds zoover gevorderd dat het werkplan is vastgesteld Maandag a s zullen de gewone vergaderingen beginnen en dan zal terstond de supplemeDtoire begroeting aan de orde worden gesteld In de eerste plaats wordt dan de expeditie hoorlijk te zijn aangekondigd ten looncele verscheen was het een gejuich en geapplaudisseer zonder einde en de geesldnftvolle rederijker die op een der eerste rgen zat haalde van onder de bank ren prachtige bouquet te voorschijn en wierp dat welriekende huldebewijs de verbaasde actrice voor de voeten 2i o iets waa het jonge meiaje nog nooit gebeurd en de bewuatheid dat al die eerbetuigingen eigenlijk voor een ander bestemd waren maakte baar niet weinig verlegen met hare houding Zij nam zich ernstig voor den waamemenden regisseur bij de Directie te beklagen over zgn verzuim van bet publiek niet in kennis te hebben gesteld met de verandering Intusachen bedankte zij het publiek met een elegante beweging der hand en begon te apelen In aanmerking genomen dat zij de rol eerat 48 uren geleden voor het eerat onder de oogen had gehad en dus in zeer korten tijd zioh daarin had moeten werken speelde zg niet kwaad maar uil een oogpunt van kunat kwam van de rol weinig terecht Qeen wonder van een beetudeann daarvan was geen sprake geweest de gestes lieten veel te wenschen over en zelfa werd de klemtoon nu en dan verkeerd gelegd Het publiek echter in de meening een beroemde wijd en zgd geprezen actrice voor zioh te zien vond het prachtig Wel kwam het dezen en genen merkwaardig voor dat een vrg oude dame als deze actrice zgn moest zoo behendig zich als een jonge vrouw wist voor te doen maar dat behoorde nu eenmaal tot de neelipeelkunitl Da redaoteur van de in Ooat Afiika en daarna de legerwet besproken Zoodra do algemeene beraadslagingen over deze ont werpen zijn geëindigd komt de arbeidswet aan de orde Voor Pinksteren hoopt de Bijksdag nog veel af te doen maar toob is het reeds zeker dat de afgevaardigden nog tol ver in den zomer te Berlijn moeten blyven tenzij lo Begoering den wensch der partijleiders inwillige en de loden ie September tot een buitengewone vergadering bijeenroepe Alle partijen willen namelijk eene uitvoerige gedaohtenwisseling over het arbeidersvraagstuk uitlokken Aan de Tiraes wordt uit Zanzibar gemeld dat de Duitache Kilwa weinig versterkt vonden beholve aan den zeekant Do Duitsche schepen schoten eenige hutten en het vijandelp hoofdkwartier in brand woorop do vijand aftrok Naar het boet waren de vier Arabieren die aanvoerders waren onoeuig hetgeen den aftocht nooclzakelijk maakte De Arabieren plunderden de Britsch Indische winkels welker eigenaars zij gevangen namen Zondag werden de BritachIndiérs bevrijd en naar Zanzibar meegenomen op een Engelsche oorlogsstoomboot Wiseman versterkt Kilwa omdat hg van de vijand po gingen verwacht om de stad weder te bezetten De Belgische kapitein Haneuse kwam te Zanzibar aan met oen vertrouwelijke zending des Koniugs voor den Kongo staat De Egyptische Regeering hreft de Franaoha Begeering laten meedeelen dat zij de voorwaarde door de laatste voor de toestemming tol de conversie gesteld aanneemt De onderhandelingen tusachen Frankrijk en den beruohten Koning van Bohème over de uitwisseling der gevangenen moeten goed op gang zijn Te Bome ia dezer dagen een bijeeckomat gehouden van een dertigtal Afgevaardigden en Sonaataleden waaronder Bonghi en Visconti Venosla De markies Altieri en het Senaatslid Saracoo hielden redevoeringen waarin zij het program hunner partij uiteenzetten aandringende op zoo groot mogelijke bezuinigingen een vreedzame politiek buitenlands het hernemen van Itaiié s vrijheid van hondMn zoodra het drievoudig bondgenootschap verstrekt zal zijn noch stelselmatige vijandschap noch zwakhuid jegens het miniiterie in voorts bun leus De hoer Joseph Chamberlain heeft te Oxford een politieke rede gehouden welko in hoofdzaak aan de lersche laudwet waa gewgd De leider der liberale unionisten in bet Engelsche Lagerhuis betreurde de oppositie der liberalen en Ieren tegen het ontwerp De uitslag der beraadslaging moet zijn dat of bet ontwerp tengevolge van de tegenwerking der tegenpartij voor het oogenblik slechts gedeeltelijü tot siand kan komen óf dat de regeering weer gebruik moet maken van baar bevoegdheid am de beraadslagingen te sluiten Beide wegen achtte da heer Chamberlain verkeerd en daarom ried bij aan dat de heer Uladstone een bijeenkomst zou houden met lord Salisbntjr tan einde alzoo tot een vwgelijk te komen Overigens verkUarde de beer Chamberlain dat hg nu voorgoed alle hoop op eeu bereeniging der liberale partij had opgegeven HurKerMtke Stand OKBOREN 7 Mti Willeoi oden N Verkerk ia T W Wildaehtt Egge Antoiiu l ir Emil otim I e Ngnegeo Scbooegwrl ea iaiikfr S M M 8 vsa Krioekroberg eo Proechlilz 0 Comelis JoiiBa ooders W viD VViogeidco eo J P Woerlee Meria Merana oodere C A iq Voereo eo i M da Jqfag OVKRLKDEN 8 Hei T J Kriek 1 ONÜBRTKOUWD 9 Mei P 8 Peek t j n T SolTree ül j F O Scharlemu 28 j eo C Schosoderwoerd 19 j H de eroot U j en C J Wolfewiokel 25 j a P Vlo Velde 80 j ea H de Joof 28 j H 1 Boot 28 j en C A eao DoiigeD Bolding 27 j P Meijer te imettrdan O j eo l i Grooleodont 28 j G Prioee 82 j en U E B Schim vao der toef 92 j stads courant knikte van tgd tot tijd den redergker toe als teeken zijner bewondering over zulk een meesterlijk spel Niet alleen het spel dezer actrice droeg de goedkeuring weg maar ook dat der overige heeren en dames dwong algemeene bewondering af die eg toch eigenlijk volstrekt niet verdienden Want zg speelden maar voor het vaderland weg en kenden hunne rollen in t geheel niet doch met hunne gewone handigheid wisten zg door een herhaling van den laatsten zin het steeds zoo te maken dat het niot aan tooneelgenot gewoon publiek daarvan weinig bemerkte het was niet te ontkennon zeiden sommigen dat de souHleur van tgd tot tijd erg te hooren waa doch dat werd daèraan toegeschreven dat hg gewoonlijk in een grootere zaal zijne functién vervulde I Toen het eerste bodrijf uit waa zag men den secretaris der feestcommissie op geheimzinnige wijze naar den president gaan die een paar banken verder zat Hg fluisterden deze in het oor Zeg eens moeten wg niet ons compliment gaan maken achter het tooneel P De president ongetwijfeld zijn gek flgaur van dien middag nog indachtig en er niet op gesteld voorde tweede maal een speech aftesteken vond het onnoodig althans voorloopig Doden zij dit nu reeds dan kon hel nog vgfmaal herhaald terwijl qen in de groote pauze daartoe voldoende gelegenheid vond De seoretaria zocht derhalve zijn plaats wéér op Jforit venolffi ADVERTE NTIËN Ondertrouwd ö PBINCB L B H SCBIM VAN DEE LOEFF Gouda 9 Mei 1890 Receptie 18 Mei Westhaven B 119 Getrouwd G VAS DORT KROON en C M TAN DBE TORREN Waddinxveen 9 Mei 1890 mmm ♦ Voor de vele bewijzen van belangstelling op den 6 Mei ons bewezen brengen w by dezen onzen recht hartelgken dank C eOOGENBOüM C HOOGBNBOOM VAN KlüIJVB Gouda 10 Mei 1890 De Heer en Mevrouw van DORT KROON VAM DïH ToEEBN betuigen bfl deze ook namens wederzgdsche betrekkingen hunnen hartelgken dank voor de talrgke bewyzen van belangstelling bg gelegenheid van hun hU welgk ontvangen JftanufactureUé Een fatsoenlijk en ving BURGERMEISJE kan geplaatst worden P G Fr Brieven onder No 2000 aan het Bnrean dezer Courant SX= OB3DZa over te nemen eeu net Zaakje in AARDAPPELEN GROENTEN en BRANDSTOFFEN dat een burgerlgk bestaan oplevert ConditiSn biliyk Adr fr Br of in persoon bg J D BLOM Almondestraat Rotterdam lï van af 0 65 per Flesch Weder ONTVANGEN Fijne Reukwerken in prachtige Zak en Tafel Flacons Benevens vele soorten T®ttiT lilPii Wede C van OIJR Kleiweg No 2 te GOUDA G SOOS Markt Qordijn e Jalousiekoord IN T A CQ CJETS snpra wit of zonder Chloor ALEXANDEREOORD in crème en alle fraaie kleuren Dito voor Spiegels en Schilderijen per El of afgepaste stukjes van af 20 £ 1 Eerste ITéderlandsclie Verzekering Maatschappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s QBAVENHAQXl Directeuren Mr H GOEMAN BORGESIÜS en Jhr Mr W SEC Hoofd Agrent te Zevenhuizen P l tSHOÜT Voorbeelden van Verzekeringen A Maandelljksobe premie van Een Gulden Leeftijd 25 jaar 28 30 32 85 üitkeering bg Overlgden 1 ƒ 613 476 451 425 386 enz Uitkeering hg Leven na 10 jaar 116 na 15 jaar f 181 116 180 116 179 115 177 114 174 enz 1 Bovendien is in de premie begrepen een verzekering ad ƒ 250 tegen ongevallen met doodelgken afloop en ad 500 tegen ongevallen die levenslange geheele of gedeeltelgke invaliditeit ten gevolge hebben B Wekelijksolie premidn roor 100 uitkeering by overlijden Leeftyd Man Vrouw 6 9 jaar 3 cent 2 s cent i 10 3 3 11 14 3 t 3 Deze premiën worden gedurende 15 4 3 den loop der verzekering niet 10 20 4 3 verhoogd 21 22 4i 4 enz O InBCbr ving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelUksche premie van 5 oent voor elk kind Leeftyd waarop wordt ingeschreven Ditkeering op den leeftgd van 0 jaar 12 jaar 14 jaar 1 19 ƒ 26 2 19 86 8 18 26 16 23 enz Opovertr offen KWA LITEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NA AM VRAAG Palriek te Westzaan Opgericht 1823 CHOCOLMD GROOTËS VERHUISD uit het B UUBTJM naar de het 4e huis van af de Vest B II1EIJL1I1A Spekslager Prijs Courant S van FRAACf Hoogstraat A UI ONTVANGEN eene flinke sorteering Heeren en Kinder Stroohoeden in de nieuwste Matelot en Fantaisie Modellen STROOPETJES MEISJESPETJES FANTAISIE HOEDEN in alle Modellen ZIJDEN HEEREN HOEOEN 42 Ct per 5 Ons Magere Lappen Carbonade Vette Lappen Gerookt Spek Schgf of Rollade Versche Worst of HEEREN en JONGENS PETTEN 40 87 40 4S 42 35 30 VELOCIPEDE PETTEN Afgepaste Vitrage Gordijnen in diverse lengten en breedten Alle pryzen an 2 00 per paar af Bloedworst Leverworst Schenk Zn Fransche en Engelsche Afgepaste Ö er O or dij zxeaa