Goudsche Courant, dinsdag 13 mei 1890

r 1 4S19 Dinsdag 13 Nel 1890 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave KLmmimm se m umr illarkt A 62 GOUDA Markt A 62 Bericht de outvaugat eeuer tweede zendiug Fraiisehe en Eiigelsche Sloffen waarvan in den kortst mo relpeu tjjd GOEDEREN XkR MAAT vervaardigdworden onder leiding van eeu bekwaam Coupeur i l ieuwsle Modellen öope gpegfaraiideerd Tevens voorhanden eene groote Sorteering HEEBEIT JOiraEHEEBEN £ F Kinder RIeedingstukken Soliede Bewerking Billijke Prijzen Wed A PI O Mejr s boorden manchetten en vcorhemdjes zijn uit oen stork perkamentachlig papier vervaardigd on mot een weefstof overtrokken dat hun wat bet uiterlyk aangaat verrassende overeenkomst met liimeiigood geeft ludir boord kan bijna eene gebealu week lang gedragen worden inou werpt bet dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord May s boorden overtreffen echter do lianenbOOrden door hunne buigzaam leid w larniede zij zicli om deu hals zelfs zonder dezen ook in hut geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaaugoname wrijven wat bij te weinig of te veel gestreken boorden bat geval is teweeg brengen Verder is het hcbtc gewiekt van Mey S bOOrdeu eene eigenschap die zich in het drïgen als voortrertelijk bewijst De knoopsgaten zijn zoo sterk dat hunne duurzaamheid by juist uitgezochla halswijdte niets te ncnscben overlaat Mey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn wat pa son en zitten aangaat ééoig in hunne soort en zgn afgezien van hunne elegantie engemak welke zij ons aanbieden buiteugewooc goedkoop 2ij kosten nauwelgksmeer als hot wascbloon voor liunengoed Een dozijn hearenboorden dat gid 40 kost jonguusiwordeu reeds van af glil S3 is toereikend voor lü ii 12 weken Voor jongens dia zoo boel zindelijk mot met hunne zake plegen om te gaan it Me s FaplerlinneU fabrilcaat buitengewoon aaulKvelenswaardig hetgeen iedere huisvrouw na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veel hoeft nit te stuD zyu Hey S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigeri van onwaardeerbaar nut Minder als ééu dozijn vau een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey s tabrikaat wordt iu bijna elke stad in verschillende m igazijnen welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen an tijd tot tijd door middel van annoncen in couranten rt ngewezon Wanneer do lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hij Mey S fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Ediicb Versand U esch ft LeipzigPlagwitz bestfllen die op verlangen gratis en porto vrij oen rijk geillustreerden prijs courant toezendt en het magazijn ter plaatse waar Mey S fabrikaat is verkrijgbaar gestold aangeeft ITieuwe Echte Sinter Naaimachines Fabriliaat van de Singer Maatschappij te New York voor Familieg ebruib en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Ilooge arm en dientengevolge flinke doorgangsruimte onder don arm De niUÜd kan hooger opgelicht worden dan bij do gewone Singer Familie Naaimachines en is reel korter dan die van elke andere schuitje naaimachine Het spoeltje is bet eeiltoudij ste hetwelk er bestaat De draad behoeft niet ing ttoken te worden maar is alleen onder een veertje door te halen Elk fl areD kan als onderdraad gebruikt worden aangezien breken van den draad byna onmogelijk is De wryfponten dor hoofddeelen kannen zoo noodig Bijgedraaid worden Hierdoor wordt de machine groote dunrzaiUnheid verleend en belangrijke reparatich zullen wel nooit noodig zijn Hot naaldbreken komt in bet geheel niet voor wegens den ronden vorm van het spoeltje Elke beviegittg ia positief en zeker en niet eene is van eene veer af bankelqk De ongehoord zachte gang der machine is verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kaniradereu waardoor de beste garantie gegeven is dat deze machines ook nog na jaren zacht zullen loopen Eenig Depot te AMSTERDAM 62 RALVERSTRAAT 62 Hoogstraat 346 Lange Pooten 16 Eenig Depot te ROTTERDAM Eenig Depot te s HAGE Openbare Verkoopingf op DINSDAG 13 MEI 1890 des voorraiddags ten 9 ure aan deu Bleekerssingel op de Bouwgrond van den Heer C KOÜiJMAN te Soi rfa van een aanzieulyke part HOLTWARE X ten overstaan van den Deurwaarder V H van DE WEKVE aldaar Openkre Verkooping te GQÜDA ten ovefstaan van Notaris MONTIJN aldaar op Dinsdag 13 Mei 1890 s morgens 9 uur in en vóór het locaal iu de Nleuwi teeg wp E Nummer 17 van Staande en andere Meubelen LEDEKANTBN BEDDEN en BEDDEGOEU den geheelen inventaris eenerSPEKSLAGEBIJ waaronder VETPERS WOKSTMACHINE BLOKKEN enz voorts eenig GOUD en ZILVERWERK en wat verder te voorschyn zal worden gebracht Te bezien daags TÓór de verkooping van 10 2 en van 2 4fnar Thomson s Pudding Poeder in 7 smaken a 10 et per pakje TlioDison s Vanille Suiker a 5 et ppr pakje Thomson s Essences in 12 verschillende smaken a 10 et per fieschje Slonehill s Tarclzout a 15 et per flacoQ T dREBAS 27 MEI naar PAEIJS en OMSTHEKEN Versailles St Cloud Sevres t anterre Rueil St Germain 3 Rytoeren bezoek Gr Opera Hypodrome Iste Bsng Hotel Kctourbillet II btasse alles inbegrepen 125 Gulden Vraag prospectus Bareaii van dit Blitd Van Witzeoburg s TourisleD Maaischappij 4an de Dames Door deze doe ik de Dames berichten dat ik my van af ZOITDAG U dezer alhier gevestigd heb al AMES en KINDERKLEEDERMAAK8TER Mjj in UEd gonst aanbevelend beb ik de eer te zyn Marianne BLITZ ANSEL OOSTHAVEN 15 GELEGENHEIDS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 J DE JOWfG Az 25X71 VDER A van Vee Boomen Bloetngewassen Huizen Schepen Slaapkamers Ameablementen enz KUIPERSTRAAT K 227 Tevens kunnen belanghebbenden zicb sdresseeren vooraan op de Karnemelk sloot R 547 Gouda Breede zyde waar eveneens de preparaten en gratis attesten en iulichtingen te verkrggen zyn Qauda Snelperadrak v D A BaiNKXAN k ZooN De aitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 25 franco per post i 1 70 AlïOQderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 Mei 1890 Gedurende Juni Juli Aug er Sept zullen lo Gouda des Zondags builengewone plaatskBarten voor heen en terug op denzelfden dag tegen veel verminderde prqzen naar ben Haag vorkrygbaar worden gesteld Ie kl voor ƒ 1 60 2o kl voor 1 30 en 3e kl voor 0 80 De tn eedaagsohe retourkaarten op den RhijnspoorW8g af te geven op 24 an 25 dezer zullen met het oog op het Pinksterfeest voor de terugreis geldig z jn tot en met 27 deser Wij ontvingen hot Verslag van den toestand der Eerste Nederlandsche Vcrzekering Maatsohappy op het leven tegen invaliditeit en ongelukken gevestigd te s Gravenhage waaruit blijkt dat z steeds vooruitgaat en zich geloidelijk ontwikkelt Hier ter tieda ontt de Maatsobappy vertsgenwoordigd d Mf Je hh A K van der Karden als Generaal agent en P K van Werkhoven als Agent Tuischen de Ned Ehynapoorweg Mij en de Maatschappij Zeebad Scbeveningen is het plan zoo goed als vastgesteld om gedurende de maanden Juni tot en met September eiken Woensdag Vrijdag en Zaterdag van Amsterdam Utrecht on Arnhem een goedkoope gelegenheid voor eerste klasse reizigers te openen ten einde Scbeveningen voor een dag te bezoeken Den reizigers wordt behalve vervoer tevens dejeuner diner en uitspanning verschaft de regeling komt alzoo in hoofdzaak overeen met die der zoogenaamde Fanopticumtreinen naar Amsterdam De koe die in don nacht van den 27 op den 28 April uit eene weide in don Prins Alexanderpolder FEVILLETOIM i Mi wmi J A cq U G s 4 In het tweede bedrijf kwam het modéftie meublement te worscb n De meeste toeschouwers zagen echter met zooveel belangstelling naar do optredende personen en hoorden met zooveel aandacht naar hetgeen deze zeiden dat op de stoelen en de tafel weinig gelet werd die tocH al zeer wSnig pasten bij het stuk Ook op dit pnnt bleek men alzoo niet veeleischend Ifauwlijks zakte het scherm ten tweede male of wederom ging de secretaris van zijn plaats en opnieuw naar den president met de woorden Nu moesten wij toch wezenigk eens gaan kijken yeb toch geduld tot de pauze was hetantwoord Neen nu ga ik in ieder geval Ga je nietmee dan doe ik het alleen Uit den toon waarop die woorden werden geuit bleek voldoende dat zij gemeend waren ei daar de president meende als jle secretaris nu toch eenmaal onder Kralingen is ontvreemd is in den HeukelomBohen polder onder de gemeente Gorinchem opge6poor l Het gestolen beest is van Tiet Kralingsoho veer por stoomboot naar Gorinchem vervoerd un aldaar voor 200 verkocht Het is door ile politie te Gorinchem m beslag genomen en ter beschikking gestold van ilen landbouwer De S te Kralingen De gevraagde 9 ton voor den bouw van een nieuwen schouwburg to Arasterdam zijn niet b jeengebrachf Dezer dagen is in den ouderdom van 81 jaren te Amsterdam overleden dr Geraï us Fredrik Westerraau directeur van het genooaclidp Natura Jrtk Mantra waarvan hij de schaper was en dat hij eene eereplaats heeft weten to ïorzekeren onder de zoologische inricbtingon van eersten rang ter wereld Ha bij heengegnno itf zal voor bet eerst de gelegenheid zich voordoen vrijuit te spreken over de groote verdiensten van dezen merkwaardigen man Want bg zgn leven heeft hij zich tegen luidklinkende lofspraken op zijn aandeel in de wording van yirti steeds verzet Hij had zich zelf gevormd en opgewerkt tot de hoogte waarop hij stond ook in de oogen der wetenschappelijke zooiogen die hunne theoretische kennis kwamen toetsen aan z jne ervaring Westerman behoorde tot do Hollanders van den echten stempel die door hunne onverzettelijke wilskAcht en onverzwakte volharding het doel dat zij zich voor oogen stellen trots alle bezwaren en hinderpalen ten volle weten te bereiken In Mei 1888 vierde Jrtia zijn 50 jarig bestaan en was het WSstorman gegeven zich in zijne schepping geëerd te zien door do besten nit den lande en uit den vreerade Uit Engeland Duitschland Frankrijk Bölgie waren mannen van naam op natuurweten ging er bij te behaoren stond hij op en ging raede ten tooneelo nl door een aohterdour zoodat nieraand zag wat het doel was van hun tocht Wg zullen het maar bij een enkel woord latenblijven vind je niet een bepaalde speech is nietnoodig merkte de president op onder het gaan Waarachtig niet één speech op een dag is genoeg wg drukken de hoofdpersonen de hand mompelen iets van ons hartelijk compliment voor tschoone spel enz oqz Daarmee kan het best afloopen Voorshands zouden zij zelfs die weinige woorden niet kwy i kunnen raken want toen zij op het tooneel kwamen was daar geen der dames of heoren die gespeeld hadden allen waren in de kleedkamers om zich gereed te maken voor het volgende bedrgf Alleen de tooneelmeestor was er met een paar knechts de eerste vroeg de hearen terloops of het hun goed bevallen was en verwijderde zich daarop ook achter de coulissen Wij zullen maar even wachten zei de pre sident Zeker meende de secretaris en wg moesten ze dunkt me wat presenteeren en nadat de ander daaraan zgn goedkeuring had gehecht riep hij een bediende die in de nabijheid stond en bestelde hemeen paar flesschen wgn met de noodige glazen D moderi o stoelen rooóhten al vpor het stuk niet bijzonder geschikt zijn zij waron aanlokkelgk genoeg voor het tweetal feest comroissarisson om daarop de AÜ VERTEN Tl EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ludere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte f Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschnnt schappelijk gebied naar Arasterdam gekomen om hem te huldigen Uit den sneltrein welke Donderdag 12 56 u uit Nymegen is vertrokken is even voorbij de halte Lent een gevangene gesprongen Zonder zich to bezeeren is hij op den weg terecht gekomen doch door spoorwegpersoneel g vat en weder aan den veldwachter die hem begeleidde overgegeven In den nacht van Vrjjdag op Zaterdag is inbraak gepleegd in het kantoor van de graanfaotors de heoren Zoetmulder Co aan de VVest Vest te Schiedam Toen de politie te 12 uren aldaar voorbq kwam ontdekte zij dat de deur van het kantoor open stond De a ent van polHie Ie kl H A Eijkelbaan daarop de gang ingaande zag zich voor het geopende luik van de kantoordeur de deur zelve was gesloten onmiddellyk geplaatst voor een van do inbrekers die hem roet het geladen pistoOl op de borst dreigde wanneer hg alarm mocht maken De genoemde agent trok aanstonds zijn sabel en in den donker in hot wilde met dat wapen door do deurluik stekende wist hg da inbrekers van zich af te houden De andere agent die Eijkelbaan vergezelde seinde inmiddels om hujp die weldra van verschillende kanten kwam opdagen Daar de agent E voor de deur bleef staan konden de inbrekers niet vluchten Toen voldoende politieniachf versterkt door do hulp van eonigo burgers tegenwoordig was oponde men de kantoordeur en vond raen diep verscholen onder en achter de lessenaars twee persoaen Blijkbaar geen uitkomst méér ziende hadden ie getracht zich te verbergen Het pistool geladen met 3 hagels word in den aangrenzendon tuin van den heer Van Gent gevonden De beide inbrekers die van alle mogelijke werktuigen tot inbraak nporzien waren schgnen s avonds te 9 uren van Leiden te zijn aangekomen komst der artisten af te wachten en daar weldra da knecht met den wijn kwam zaten zij binnen weinige oogenblikken op het tooneel zoo gezellig eenglaasjs te drinken alsof zij thuis waren Juist had de secretaris de glazen voor de tweede maal gevuld terwijl hij de opmerking maakte dat de acteurs lang op zich lieten wachten toen de verkouden komiek die in het nn komende bedrgfvoor het eerst moest optreden nit zijn kleedkamer stapte en tot zijne verbazing tusschen de coulissen door op het tooneel dat tweetal zoo recht comfortable zag zitten dat eensklaps zich de ondeugende begeirta Tan hem meeste maakte ook het publiek een kgkja te gunnen op dat gezellig samenzijn Hij wendde zich daartoe zoo zachtjes mogelg k loopende tot den knecht met da zorg voor het scherm belast en vroeg dezen Wil je een gulden verdienen Wat graag mijnheer Nu doe me dan pleizier en trek eens even hetscherm naar de hoogte Dat kan niet mijnheer dat raag niet zonderdat er gebeld wordt He is maar voor een oogenblik En denkeens aan r een gulden is nooit zoo gauw verdiend De man aarzelde blgkbaar tusschen zgn plicht enhet geld te Hoor eens hier ing de acteur voort als menhet je et lastig over maalt dan mag je zeggen datik het ja verzocht Ik