Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1890

De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt rt 10 jMran dMr PrafMurra prMtlaMtnd anMihnna w dotr htt PnbUck to put M nMToln tM ndkoop ausBfnsutn mk r wnitni uohad U k Oeneen en HnlamlddeL n tmta aeer Prof Dr R Vlrchow B riijn mitt v Frerlohs bmhijo t T Cletl Manchm t ÊBfVÊgnt nu V Scanzonl wanburg BeClam Lelpilg t aBJMHImCT C Witt Oap nh gan T Nussbaum MOnchwi M jK mÊr Zdekaner st f t raburg Hertz Amatardam sV WÊi0 Soederst dt Kuaui V Korczynskl Krs u K i iWSk Lambl wsirach u Brandt Kl ua nburg KI laB Forster Blrmlnghsim K 4asd Zaterdag 17 Mei 1800 GOUDSCHE COURANT JSieutbS en Advertentieblad voor Gouda en Qm9trekèhm b storingen In de kwaloa d r lev r Isuat van ssssm Onderbulks organen b iJ Bt trMr ii stofllf anff voort II ruit voor tic omendfl ongeiteid beden iuoai boofdpijB dais uu Uffhttld baiittnwdbeld kortadem iffheld grebrek aan tltlSt eni DieZwitierteiiBi lllcB van denApotb kcr Richard Brandt orden oin hmxt laohte werklnf door Trouwen nie logenomen en sijn te verkiezen boven de acherp verkende Zouten Bitterwater Droppeli leng eli eax 0 Om Bich by den aankoop te beschermen Wf teren nagemaakte ep raten vrafte men in de apotlieken steedi naar de bÜmh echuTKwitBerHclie Pillen van den Apotheker Richard Brandt Pry per doot met gebruik aanwIJ ing 70 Cent en lette nauwkcuilg er op dnt tiet hierbowcn afgedrukte duur di et hcseliermde handeiamerk Of etiket het witte krult op het roode veld en de handfeetienlns Rchd Brandt xicb op ieder duuaje bevinJe nW Hoofddepot F E vnn Manlen KollT te Rotterdam VS dnrando TaratoppUur en de daaoofdpijB dnixa De insanding van advertentidn kan gescbleden töt Mn nor dea namiddags van den dag der altgave lilÉH Door de Nederlandsche Bbijn en HoUandsche SpoorwegMaatschappij zullen de voorwerpen van de in Juni Juli en Augustus a s te Amsterdam plaau hebbende tentoonstelling tot bevordering van veiligheid in fabrieken en werkplaatsen kosteloos over hare lijnon worden terttggevoerd mits voor denzelfden weg als waarover die te voren verzonden zijn r De commissie van wien in 4e beide laatste winters Ie Amsterdam de gratis uitdeeling van brood en koJSe ain hehoefligon iiitging heeft aan B en W van Amsterdam verslag uitgebracht van de uitkomst harer bemoeiingen dio door het gkmeentebeltuur waren gesteund door t beschikbaar stellen van een gebouw de voormalige rectorswoning van het gymnasium aan den Singel Van 18 December 1889 tot B April 1890 zijn 179 193 porties koffia en brood uitgereikt dus gemiddeld per da 1644 of bijna 400 meer dan het vorige jaar Bedrtaars van beroep maakten geen gebruik van de tttriehling D bezoekers gedroegen zich steeds ordelijk geen enkelen dug is de orde verstoord Voorbeelden van dankbaarheid o a van mannen die eenigen tyd dagelijks in het locaal warend ► oppervlakkige beschouwing eenigszins tegen de borst t zij acht het noodig op meerdere plaatsen de deur schrijvers ja ook in spreekwoordelijke zegswijzen IPOSTElR XCrsaiT LIJST van BRIEVEN en BEIEFKAAETEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand April 1890 elke door tusschenkomst Tan het postkantoor te Gouda z n terug te bekomen Verzondou van Gouda aan D J P Onstenk Amsterdam C Isaac Amsterdam Mevr Hanoheer s Gravenhage G Geveliogen Haarlem Mej Torsohegge Rotterdam W Hart Zutphen G F Schut s ïravenhage J Dabotze Brussel Verzonden van Zevenhuizen aan L B Kerkhof Puttershoek GOUDA den 14n Mei 1890 Do Directeur v h Postkantoor VORSTER Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 14 Mei 1890 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Visscherijovertreding A W te Goudn tot 2 geldboeten elk van 8 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Spelen met geld op de openbare straat t Gouda W G en G G te Gouda ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Vervoeren van beer in een niet overdekte kar J B te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap C C te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ 3 of 2 dagen hechtenis voor elke boete W N te Moordrecht tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis E S en J N te Gouda A A D te Rotterdam L S en M I van L te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J B en A R te Gouda C B te Kralingen B V d N te Waddinxveen ieder tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijf dwahg van cén dag burgerlijke Stand REHORES 12 Mei Mms Qijsbcrti ouderi C M Kul k eu N VBD der Puol Ptrter Wilbelmos oaótti i C de IteuD eo J Akkryn 13 Cornells aders K Rook eD A van der Werff CathariDa JobaDoa ouders W xèb den Berg eD ff P Soel klara ouders H J an Bslea eo J Verkaaik Heodrik Antoolos ooders H D Brink eD C W Schepers Caloliua Jacoba Mfina ouders 11 A vftD LueobD en C H J Vermaat Arie oudere G den Ouden eo A ao der Loaw OVERLEDEN 18 Mei L de Graaf 8 w J Hoelieek 5 m GEHCHD U Mei H Rijnhout en C W Willcnbuxg A A Signer en A l L ijteubroek A Kroon en J SIegt iü orst P EijkhoiF eo C van der Heij D Prins eu V Hoogendoorn Oouderak ONDLRTROCWÜ W ran Vuureu en A E Arhman ADVERTENTIEN ♦ Voor de vele bewgzen van belaugstelliDg dezer dagen ons bewezen brengen wjj bg dezen opzen faartelgken dank C KOOIJMAN A KOOIJMAN VAN KbIHFEN Gouda 14 Mei 1890 Deelgenoot Fourage Een Koopman in FOÜEAGE met goede binnen en buitenlandsche Clientèle handelende in loa en geperst HOOI en STROO HAVER BOONEN maïs en VEEVOEDER ARTIKELEN vraagt wegens te uitgebreide werkzaamheden een VENNOOT die lust en werkkracht heeft 10000 gulden entree in gebouw perseryen en verdere machineriën kan storten en daarenboven over ± 20000 gulden bedrijfskapitaal beschikt Franco brieven tnptto FoUKAGE Bureau dezer Courant Tusschenpersonen komen in geen aanmerking TRICOT OpEHSDESEfiEH voor Mannen Vrouwen en Kindéren 8clienl k en Zn a iwiM Zandkoekjes en Zandtaartjes van W SCHALEKAMP Jr Te Voorburg wordt met AllGÜSTüS gevraagd een 9 F G goed kannende koken en genegen huiswerk te verrichten Loon ƒ 100 Waschgeld ƒ 26 en zoomede ruim verval Adres in persoon of ipet franco brieven onder No 2004 aan den Boekhandelaar DA HL te Voorburg Aan de Dames Door deze doe ik de Dames berichten dat ik my van af ZOITDACr 11 dezer alhier gevestigd heb als DAMES en KINDËRKLEEDERMAAK8TER Mjj in UEd gunst aaq velend heb ik de eer te gn MarlliriDe BLITZ A SEL OOSTHAVEN 15 wV Een rechtzinnig Predikant zoekt voor z n oppassendeu zestien jarigen Zoon bier of elders frt een rechtzinnig Landbouweragenln om daar geheel pracHachhetlandbouwbedriJt te leeren Hjj moet geheel als arbeiderszoon opgenomen en behandeld worden Men is liereid vier jaren achtereen daarvoor ƒ 100 s jaays te geven Adres met franco brieven onder motto Laijdbouw aan het Bureau van het Advertentieblad voor Leiden en Omstreken Uitgever J J GRO EN te Ijeiden GELEGENHETDS A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 ADVfiKTENTIËN in al e Binnen eu BuitenlandHche Couranten worden dadelijk o ezonden door het AISvertentieButgau van A BRINKMAN en ZOON GoH ia Gouda Snelperstltuk vafa A B aiNKMAS Zo ON Hoogheemraadscliap Rijnland KE ÏWlSGÊVilVG DIJKGRAAF bn HOOQHBEMRADB V van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat by een gemeenschappeiyk besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid en NoordHol laad dd 30 April 6 Mei 1890 is opgemaakt een ontwerpbestuit der Provinciale Staten tot wgziging van het Reglement van Rynland 2 dat dit ontwerp gedurende eene maand ingaande op 13 Mei 1890 op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure ter inzage zal liggen ter Secretarie van Rynland 3 Ilat zy die tegen dit ontwerp bedenkingen mochten wenscben te maken worden uitgenoodigd die schriftelyk aan de beide CoUe S ën van Gedeputeerde Staten van ZnidHol nd en vau Noord Holland te adresseeren aan die van Zuid Holland in te zenden niteriyk op 13 Juni 1890 Dykgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Van dke BREGGBN Dykgraaf Mr EGBERT de vries Secretaris Leiden 10 Mei 1890 ZEEGRAiS en bij A H TEEPE Apoth H ITa V SCHAIK MARKT naast Arti Legi Alle dagen wRSCH te bej omen Haagsch Zoet pGGRBKOOD 12 Ct met renten 14 Ct Zoute Bolletjes 60 Ct per 5 Ons Zeeuwsche Ontbijt Snipper en Sucadekoek in verschillende grootten Gemberkoek 3S Ct Doct SALP s BAAED TINCTUim geeft de natuuriyke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 pe flaconVerkrygbaar by J IlCHÜïNCK F Hz Hoogstraat te Gou a De nitgave dezei Coarant geichiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen t e prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AiKoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Mei 1890 Woensdag is iiet dochtertje van den hpei van F voor de school van den heer van Cittert op de Nieuire Haven dat voor eene troiiirkoets Wilde wijken achteruit in het water der Nieuvre Haven geloopen Gelukkig werd zy ipoedig gered Jit Zevenhuizen schrijft men ons Nog steeds heeraoht in doze gemeente de iuüuenza onder da paarden en wel in zoo hevige mate dat er verscheidene aan sterven terwijl degenen die genezen nog langen tijd voor bet landbouwwerk oobruilcbaar zqn lu het Nieuwe v d Dag leeat men Met genoegen kunnen wij thana mededeelen dat de gezondheidstoestand ran Z M den Koning steedj bevredigend blijft en geea noemenswaardige afwijkingea zijn waar te nemen In de laatste dagen ontving Z M zijn nïeuwbenoemden adjudant en ordonnance officier en onderhield zioh geruimeu tijd met deze heeren H M de Koningin maakt ruim gebruik vnn Apeldoorn s heerlijke omgeving en gezonde atmoslber en doet geregeld twee somtijds driemaal per dag een rijtoer Do Prinses die er in haar zomer costuum allerliefst uitziet vergezelt meermalen hare moeder en neemt dan natuurlijk do uitverkorene harer poppen mee De gewone rijtoeren geschieden meesttijds om 10 uur 2 uur én 8 uur s avonds H M is s STonds steeds te 9 uren wedet ten Palfize en begeeft zich dan naar de kamer van Z H Dinsdagmiddag reed H M wedrfrom uit en had toen zelve de teugels van het fraaie tweespan in handen hetgeen men nog niet eerder gezien had FBVJLLETOIS w m m 1 VU het Engehch i II 2 Van den dood van zijne vrouw af volle vijf entwintig jaar voor de gebeurtenissen die ik zooeven verhaalde had Ds Hawkins in het kleine huisje aan het einde van Horseshoe Lane gewoond Het huis stond midden in den tuin onder de schaduw an twee verbazend booge olmen n was zoo met wijngaard en kamperfoelie en huislook begroeid dat de zonderlinge bouworde van de straat af niet te zieta waa Hoewel A dominé dat huisje niet had laten bouwen waS toen de inrichting van binnen zoo ondoelmatig en wonderlijk alsof hij het zoo beschikt had De beneden verdieping had drie of vier vleugels in dën vortn van een L die blijkbaar op verschillende tijden aan het hoofdgebouw waren toegevoegd naar de gril of dj behoefte van don bewoner Bechts van het voorhuis dat plotseling ophield en om zoo te zeggen dor trap opging was domino s studeerkamer hierin was de deur van oen kleiner kamertje hot heilige der heiligen dat van den vloer gezien toen zij werk kregen en ons daarvan kennis kwamen gfven en bedankten voor het genotene zijn er vele en toonen dat de inrichting een weldaad is voor den armen eerlijken behoeftige die zonder middel van bestaan niet in de mogelijkheid is zijn honger te stillen die niet bedelen wil noch stelen die zonder lastige vragen r aar de oorzaak van zgn toestand naar zijn naam enz nu geholpen wordt een week een maand raisschiea den geheelec winter voort te komen tot bij weder het middel heeft om in zijn onderhoud to voorzien Middelen worden beraamd om de inrichting ook volgende jaren voort te zetten De coinmissie wenscht aan de uitdeling een grootore uitbreiding te geven tot den zolder met theologische werken bekleed was daarnaast maar zonder dat mon er uit de studeerkamer komen kou was de kamer waar dominé sliep Links van het voorhuis was de woonkamer riekende naar mahoniehouten meubelen en naar den scherpen geur der dennentakken die den ruimen schoorsteen zomer en winter vulden want de voorkamer werd zelden gebruikt Dan volgde de eetkamer en daarnaast was de keuken In de eetkamer kwamen twee slaapkamers uit waarvan de een gebruikt werd dcior Salome Pinder de huishoudster van den dominé De tweede verdieping van het hoofdgebouw was van binnen niet afgetimmerd üit hot tuinhek gezieü vertoonden zich de schuine en scheeve daken hier en daar versierd met plakkaten rood en goudgeel mos als een verzameling ohakots met kokardes van allerlei kleuren Het was een zonderling oud bouwvallig huis ende raenschen konden zioh niet begrijpen waarom Ds Hawkins zijn mooie huis in Pleasant Street haa verlaten en naar Horseshoe Lane was verhuisd enwaarom hij daar bleef wonen Maar Salome Pinderwist het wel Zie je zei Salome de domihé wordt op zgn ouden dag een beetje zuinig Hij lij t er ieder jaar zuiniger op te worden Toen Mevrouw noch leefde och Heere toen was er niets te ttiooi of te kostelijk voor haar en ik zal niet zeggen dat ze daar nou erg denkbaar voor was want zie je dat was ze nou niet maar ze is dood tarmemensoh endemeeslen ADVEETBNTIBN worden gepl tat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere r g l meer 10 Centen GE 00 TB LBTTXB8 worden berekend naar plaatsmiinte open te zetten voor allen die honger hebben om een stuk brood en een kop koffie te nuttigen In de laatste nummers van De Tijdtpiegel heeft dr B H Stephan de nieuwe directeur van het Burgerziekenhuia te Amsterdam een belangrnfc studie geleverd over de psychopatiücAe natuur ma het genie Hg i daartoe opgewekt door het bekende Gidsopstel van dr Swsrt Abrahamsz over Muit tuli welke beschouwing zegt hy velen hebben miskend Voor hom althans heeft de schrijver in zijn stuk voor een bijzonder geval de toepassing gemaakt van oen tegenVoordig meer en meer veldwmnecde meening nl deze dat het genie een vorm va psychopathisch lijden is Aan de hand van don bekenden Italiaanschen hoogleeraar Lombroso gaat dr Stephan na welke bewijzen zijn aaS te voeren voor de stelling dat het genie een plychose een vorm van geestesstoornis is Ik wil volstrekt niet ontkennen zegt de schrijver dat er in deze theorie jjoo strijdig met nog algemeen gangbare opvattingen iets is dat bij Bovendien worden alle AdveKentien grstii opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnc stuit Het genie eene psychose i Het brein waaruit de meest verheven uitingen van den menschelnkon geest zijn voortgesproten verwant aan dat van krankzinnigen en misdadigers Wtariyk eiyschijnt i t8 weerzinwekkenda in een betoog dit zich de bewijsvoering dezer stelling ten doel kiest eu bovendien ontbreekt het deze theorie deze schijnbare profanatie in den grond van do zaak ook n r aan de bekoorlijkheid die het nieuwe in den regel verraag op te wekken Zij is toch volstrekt geen uitvloeisel van modern scepticisme of van 19de eeuwsoh anthropologisch onderzoek want reeds Aristotelas heeft hot gezegd nullum magnum ingeiiium sine quadam mixtura dementiae en bij tal van latere van ons zouden nog lang geen engelen wezen al hadden ze vleugels Daags na de begrafenis zei dominé Salome zei hij we gaan naar t kleine huisje toe dat is goed genoeg voor mij Er is niets to goed voor u Domino zei ik Maar hn was niet qp zijn gemak in dat groote huis en het was dan ook el wat eenzaam en zoo gingen we dan hierheen En er waren r heel wat die er veel spijt van hadden ik zal maar geen mensch noemen want ze dachten dat dominé ze wel voor altijd in Pleasa nt Street te logeeren zou vragen Ik geloof dat ihet de weduwe Mugridge wel het meest speet Maar och lieve menschen dominé hield er heel niet van om weeuwtjes achterna te loopeif Hij heeft eens een vrouw gehad Dat was dan toch waar ook en het look wel of dat eerste huwelijks avontuur Ds Hawkins nu niet zoo bijzonder bevallen was ten minste hij dankte er wel voor het voor den tweeden keer ta wagon Jaren na den dood van Mevr Hawkins hielden de menschen het er noch wel voor dat dominc wel weer eens zou gaan trouw n en ze hadden vaak genoog geprobeerd om het er toe te laten komenmaar dominé leek op dat punt erg dom Teen was hij noch zoo heel oud niet maar hij hield van rust en misschien was zijn le vcn ouder het bestuur van Mevr Hawkins wel niet zoo heel rustig geweest En net zoo als Salomo zei dominé werd wat zuini r niet itl het algemeen maar in zgn persoonlijke uitgaven De armen wisten wel hoe verstandig en