Goudsche Courant, maandag 19 mei 1890

MAGAZIJI GOUDA WIJDSTUAAT A 41 Goedkoopste en Soliedste maandag 19 lHei 1890 Bismarck houdt zich naar de Hamh Corresf meldt bezig met de tairg ke door hem ontvangen brieven uit te zoeken Hij heeft niet minder dan zestien koffers vol papieren De Vorst leest ze alle nog eens vluchtig door bewaart wut hij van belang acht en verbrandt de rost Hij had verleden week nog slechts een derde va i zgne brieven gelezen Onder de vele anecdoten omtrent den gewezen Bijkskanaelier verhaalt men hoe hg ala Fruisen s vertegenwoordiger te Frankfort zijn brieven voor onbescheiden snuffelaars op het postkantoor wist te vrgwaren Hij ging met handschoenen aan in een of ander klein winkeltje vA alles in een achterbuurt een stukje zeep koopen en een enveloppe van het gemeenste soort In dat couvert stak hij zijne depêches en omdat hg gehandsohoend moeilijk schrgven kon verzocht hij den winkelbediende het adres er op te schrijven wat deze bereidwillig deed Dan stak hij den brief bg het stuk zeep in zijn zak i Ziezoo zei hij tot een vriend wion hij gewezen had hoe hg deed met dit adres en met dien geur van zeep haringen vet en kaas zal niemand mgu brief herkennen HEEBEN en ELEEDING UASASIJN Speciale Inrichting voor Buitenlandscb Overzicht Gisteren werd in den Duitsohon Bgksdag de behandeling der legerwet voortgezet Het eerst zou dan de sociaal democraat Liebknecht het woord voeren Natuurlijk zal ook deze afgevaardigde zich tegen de gevraagde vermeerdering van het leger verzetten gelgk ook de heer Eugen Richter reeds namens de Duitsohrrgzinnige partg i eft gedaan De regeering behoeft zi h echter niet ongerustte maken over haar ontwerp Met behulp vande ooncervatieven en nationaal liberalen en het grootste gedeelte van het Cmtrum is de aanneming verzekeri i De Hamb Naohr heeft weer iets dat zg direct of indirect uit Friedrioharuh gekregen heeft Het is echter niet veel bg zonders een polainiek togen de Kreuzzeitung Het Hamburgsohs blad zegt dat de Duitsche Begeering noch in 1838 uoch op een anderen tgd de Kngelscbe Begeerin heeft voorgesteld een verbond met Duitschland te sluiten of zich te vereenigen met het drievoudig verbond Ook is het onjuist dat tusschen de Vorsten van beide landen hierover is gesproken Zelfs de meest onervaren diplomaat zegt het blad weet dat ingeval van oorlog Engeland en Duitschland elkaar onmogeIg k kunnen helpen Engeland kan dit niet doen indien Duitschland met Frankrgk iu oorlog komt en Duitschland kan Engeland niet helpen indien dit land in een oorlog gewikkeld wordt in OostAzie Ook is het onjuist dat tgdans de troonsbestgging van de Keizers Friedrich en Wilhelm tusschen de Duitsche en Ëngelsche Begeeringen een minder goede verstandhouding bestond toen lieten ovenmin als nu do betrekkingen tusschen beide Begeeringen iets te wenscheu tusschen beide landen bestaat het beste vertrouwen dat nog versterkt is door het bezoek hetwelk Keizer Wilhelm in Engeland heeft gebracht Wat den vorm betreft is het niet onwaarscbgnIgk dat deze polemiek van Friedriohruh komt men vond vroeger zulke dingen ook in de Nord deutsche De oud Bgkskanselier maakt t overigens op Friedriohsruh zeer goed de rust blgkt vooral gunstig op zgn humeur te werken Eiken dag maakt hg twenraaal een rgtoer door het Snksenwoud De keizerkamers worden afgestofd omdat naar men zegt de Keizer verwacht wordt Deze logeert op de eerste verdieping op twee betrokkelgk eenvoudige I hoekkamers die een prachtig uitzicht hebbeu op I het park De beweging onder de werklieden in Europa die door de betooging op 1 Mei opnieuw werd aauge wakkerd duurt in enkele landen nog voort Te Hamburg blgft de toestand nog dezelfde De metcelaars en sjouwers werken nog niet en 70 metselaarsbazen hebben zich genoodzaakt gezien aan 600 werklieden een werktgd van 9 uren toe te staan De directie van den stoombootdionst iu de haven heeft baar werklieden en stokers een loonsverhoo ging toegestaan maar daarentegen is het verzoek om I den werktgd te verminderen geweigerd Ook duurt ds werkttaking der gasstoken voort rsLcIb tig e Nieuwe gekleurde Ratoenen BLOLSI S en TIUCOT TAILLES Gi oote sorteering en Lage Prijzen I SCHE K en Zn Schoenen en Laar en JMagazijn DE ROODË LAaRS op de hoek op de punt vto de Lange Tiendeweg Gfouda is het grootst gesorteerde het vertrouwdste en goedkoopste Sclxoenen en Laarzen Magazijn Tan GOUDA en OMSTREKEN Het Schoenen en Laarzen Magazijn DE ROODE LAARS heeft nog 12 Bij winkels omdat het doel is so lied Handwerk te leveren Groote Omzet Kleine Winst Aanbevelend J P HESSELS ZOMER en REGEHMANTELS voor DAMES en KINDEREN aan zeer voordeelige PRIJZEN EN GoüDA BAHLiflAIVN en Co Openbare Verkoopiïig De Notaris A LÜIT te Moordrecht U voornemens op DINGSDAG en WOENSDAG 3 en 4 Jani 1890 aanvangende des morgens ten 9 aren en zoo noodig de volgende dagen te Moordrecht op het Dorp aan het Heereuhnii N 157 in het openbaar om contant geld te VERKOOPEN Een goed onderhouden I Tl To O © d © 1 bestaande alt Eene groote collectie oud PORCELEIN waaronder een compleet groot gekleurd Japansch Kabinet stel alsmede oud blaaaw geëmailleerd Saxisch en Eronenburgsch Porcelein Een antieke KLOK met speelwerk Silver Qoud en Juweelen waaronder een compleet Koffie en Thee Servies Theeblad kleinere Bladen Trommeltjes Tafel en Dessert Zilver benevens divers Kristal met Zilver Tafel en Dessert Messen met parelmoeren beften lEDBELBN HDISRAiUI waaronder een Kabinet Linnenkast Boffet groote en kleine Tafels Stoelen Spiegels Pendules Peti olenm Kronen on Hanglampen Waschtafels diverse Ledikanten Bedden Matraiien eo Beddengoed Bed en Tafellinnen Vloerkleeden Gordynen Kachels en Glas Porcelein Koper Blik en Aardewerk en hetgeen verder tot een completen inboedel behoort Te bezichtigen Zondag 1 Jnoi 1890 van s middags 12 tot 5 uren en Maandag 2 Juni 1890 van s morgens O tot 4 uren De staande Meubelen worden buiten op nommer verkocht maar aldaar niet gebracht zoodat belanghebbenden worden attent gemaakt de nommers op de kgkdagen te noteren De volgorde der Verkoopinij wordt nader bekend gemaakt terwyl van af 28 Mei a s Catalogussen van dezen Inboedel tegen betaling van 25 cents verkrijgbaar zgn ten kantore van den Notaris KLUIT voornoemd VANILLE BISCUITS W Schalekamp Jr BOLDOOT s Eau de Cologne Zeep T Crebas Tegen AUGUSTUS biedt zich aan een Buitenmeisje P G als Tweede Meid of MEID ALLEEN Van goede getuigen voorzien Franco br onder lett B G by de Boekhandelaren A KOK Cokp O ouda Oouda Snelpersdruk van A BaiNKKAii k ZooK BINNENLAND GOL UA 17 Mei 1893 Zou vraagt de Haagtche Cl de KeJerlandscbeBonk nu niet eens willen doen wat voor bet Eijkonmogeiyk sohynt te z n nl den waren weg inslaanom zoo spoedig niogelijk den valschen munter tebetrappen P Reeds meermalen gaven wij dien weg aan Het middel kost eanig geld maar is afdoende nl afkondiging dat aan ieder die een vaUcb biljet of geldstuk vrg willig aanbrengt met gegevens omtrent den persoon van wien bij het ontving de volle geldswagrde wordt terugbetaald Tbana wordt een valscli stuk eenvoudig iu beslag genomen ten nadeele van dengene die t zich in handen liet stoppen en die toevallig op t bezit betrapt wordt Van schadevergoeding is geen sprake boe billyk deze ook zou zyn reeds omdat ook het onvoldoende poKtietoezioht medeschuldig is aan de mogelijkheid der verspreiding Hat gevolg van den bestaanden toestand is missohion niet eerlqk maar toch mensehkundig teer verklaarbaar dat ieder die ontdekt dat hem vermoedelijk valssh geld in handen is gespeeld zich daarvan zoo spoedig mogelijk weer traobt te ontdoen de schade op zyn volgman schuivende En zoo loopt dat valsche geld met groote snelheid van hand tot haud en heeft doorgaans wanneer het wordt aangehouden reeds zulk een omweg afgelegd dat de eerste uitgever niet meer is uit te vinden en intussohen alweer tyd heeft gehad om nog meer van zyne waar aan den man te brengen Men moet de menschen niet plaatsen tnss chen bun beurs en hun geweten Een kleine premie op de eorlijkheid isveelb ter M komt in dit geval per slot van rekening missohieD Dog goedkooper uit ook VerledsD Zondag hebben te Nieuw Yoik twee Italianeo ten aaBaohouwen van een zestal Isndgenooten die als seoonilauton dienst deden met dolken geduelleerd in een geheel ledige groote kamer Het gevecht duurde ettelgke uren daar beide kampioenen even bedreven waren in het hanteeren van hun wapen Na twee uren werd rust gehouden en door de twee ofschoon reeds verscheidene wonden tellende een hartig maal gebruikt en eens cigarette gerookt Daarop werd bet gevecht hervat tot zq beiden aan elkander vastgeklampt nederstorten Naar oen hospitaal gedragen bliezen beiden er spoedig den adem uit De n had een steek door het oog gekregen on de afgebroken dolkpunt was in z jne hersens achtergebleven De ander had veertien steken in de maag Da getuigen allen werklieden uit Livomo zgn wegens medeplichtigheid aan moord in heofatenie genomen Als een bewys wat eendrachtige samenwerking vermag mogen bier eenige bijzonderheden plaats vinden omtrent de sohoolvoroeniging voor haveloo en te Londen Het jaarverslag over 1889 toch vermeldt met dankbaarheid dat ongeveer 00 000 kinderen de lessen volgden aan de 218 zondagscholen 24 dagscholen 101 avondscholen en 84 ambschtaklagsen waarover de vereeniging beschikt en waaraan het aantal onderwijzers ongeveer 400 bedraagt Voor het meerendeel rervullen die oninwijzers hunne taak geheel belangloos Zij zgn verdeeld over 190 gebouwen in de versobillende wgken deV Ëngelsche hoofdstad Bovendien staat onder toezicht der vereeniging een groot aantal openbare speeltuinen on stuivers spaarbanken en zond zg verleden jsar niet minder dan 4000 kinderen naar de vacautie koloniën Zooals gewoonlijk in ingeland waar het openbare belangen geldt verkengt deze vereeniging die hare krachten aan de laagste klassen der maatschappg wijdt lich in het voorzitterschap van een lid van bet vorstelijk huis den Hertog van Westminster die met ingenomenheid melding maakte van de bg het Parlement aanhangige wetsontwerpen ter betere bescherming van kinderen van havelooze ouders eu van vondelingen en bestedelingen die men in de wereldstad bij duizenden telt In het geheel weigeren 450 stokers te werken en ofschoon voorloopig andere werklieden in dienst zijn genomen is toch het gevaar voor gaagobrek niet geheel geweken De straatlantaarns geven slechts een flauw schijnsel en in vele winkels en koffiehuizen moest men zich met kaarsen en petroleumlampen behelpen Natuurlgk waren nu alle winkels en inriohtingenj waar elootrisoh licht werd gebruikt evenals gewoonlijk verlicht In den schouwburg werd de zaal eu het tooneel behoorlgk verlicht met het eleotrisch licht het welk op het tooneel werd gebruikt maar in den gang en op de trappen is het vrij donker Het Alsterpariljoeu redde ach door een geheele verlichting van waskaarsen aan te brengen De stokers verlangen verkorting van den werktgd Tot dusver bestaat er een dag en een nachtploeg die ieder 12 uren werken De werklieden verUmgen nu dat deze tgd door drie ploegen wordt verdedd zoodat ieder 8 uren werkt De werklieden blijven op hun stuk staan doch ofschoon zij zich in grootan getale op straat blijven bewegen is na het eerste standje in de Steeustrasze de orde niet weer gestoord Do directie heeft een proolomatie uitgevaardigd waarbg den werkstakers wordt medegedeeld dat zij allen die zich binnen 24 uren aanmelden weer zullen worden toegelaten Latere aanvragen kunnen niet meer worden aangenomen Aon het publiek word door het bestuur eene bekendmaking gericht dat het buizennet opnieuw zou worden gevuld Kamer en Senaat in België zgn Woensdag een eind gevorderd met hunne werkzaamheden welke voor het naderende reces nog moet worden afgedaan de paarden ruiken blgkbaar den stal De Senaat heeft de behandeling der begrooting van binnenlandsche zaken ten einda gebracht en de begrooting van justitie ter hand genomen en nog iu dezelfde zitting afgedaan Besluiten van ingrgpende beteekenia of afwijkende van dia der Kamer zgn er niet gevallen eene laatste poging om het schrale krediet voor de jnbilaeumafeeston in Juli uitgetrokken tot 600 000 frcs te verhoogen door den Brusselschen senator de Brouokère beproefd leed schipbreuk De Kamer deed een aantal kleinere wetjes af onder welke dat tot uitbreiding van het personeel der Brusselsche rechtbank naturalisaties enz begon da algomeene beraadslaging over de begrooting van buitengewone uitgaven en inkomsten welke de hekkesluitster dezer zitting zal zgn Het gemeentebestuur van Londen gaf ter oere van Stanley een groote receptie in Guildhsll In antwoord op de toespraak van den lord mayor hield Stanley een rede waarin hg zeide zich niet te vrillen uitlaten over de waarheid of de onwaarheid van EminPaoha s verhaal oVer zgn verraad hg verklaarde Emin s handelwgze niet te kunnen bogrgpen maar het natuurlgk te vinden dat deze in Duitsohon dienst getreden is Emin kon geen hoofdambtenaar van de Britsohe Oost Afrikamaatsohappg worden want dit was krachtens het ciiarter dier maatschappij niet geoorloofd Stanley zeide verder niet te kunnen instemmen met de Engelsoben ala deze gverzuchtig zgn op bet voortdringeu der DuiUehers in Afrika Engeland had zich van het Congogebied en van Ooat Afrika meester kunnen maken het liet toe dat anderen dit deden en moet nu ook in de gevolgen dezer politiek berusten Scherp keurde Stanley de Ëngelsche gevoels politiek in koloniale aangelegenheden af hij stelde zgn landgenoolen de Duitsche manier tot voorbeeld de Duitschers houden er geen kwakers geen vredebouden en g een seutimenteele pers op na Dezelfde kwakerpartij die over hem den staf breekt heeft voor de vrijmaking der Afrikanen niets gedaan terwgl die huizen der kwakers opgevuld worden met voorwerpen door slavenarbeid voortgebracht Stanley brandmerkte dit als huiohelarg Wil Engeland in Afrika vooruitkomen dan moet het niet stilzitten en afkgken wat anderen doen maar zelf doortasten PETR0LEUM I 0TEERI1 GE van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUki te KoUerdaoi De markt was heden vast Loco Tankfuat 8 10 Geïmporteerd fust ƒ 8 16 Meilevering ƒ 8 05 September October Novemberea December levering 8 S5