Goudsche Courant, maandag 19 mei 1890

BINNENLAND GOUDA 19 Mei 1890 l e Goudsche Zweradub heeft gisteren besloten rechtspersoonlgkheid aan te vragen In de plaats van den heer de Hollander werd tot bestuurslid benoemd de heer J Nederhorat Het bericht in het Sportblad betreffende eene wedstrijd was voorbarig De heeren mr P W Alstorphius Greveliuk oud ioofdinspocteur bij het Ministerie van Justitie te EUekom B W Wittowaal van Wiokenburgh oud vrijwillig jager van 1830 te Utrecht J C Gijsberti Hodenpijl kapitein der genie te Haarlem en A J Meerburg Snarenborg predikant te Heuraen Malden en Mook hebben tot hunne landgenooten en oproeping gericht om gelden bgeen te brengen voor de oprichting van een gedenkteekeu op de Mookerbeide gewijd aan de nagedachtenis van de Bven Lodewük n Hendrik van S a sau die jjj MD Moedigen Hag van 14 April 1 74 hét leven lieten Van ieder die met hun denkbeeld instemt vragen zg slechts een bgdragu van édn gulden Keeds mochten bovengenoemde heeren de voldoening amaken de mededeeling te ontvangen dat Z M do Koning zijne ingenomenheid met hun plan be tuigd heeft Door de varkensslachters vereenigingen te Amsterdam Rotterdam en s Hage is aan de Ministers van Waterstaat Handel en Ngverheid en van Binnenlandsche Zaken een adres gericht waarin zg verzoeken dat van regeeringswege het buitenlandsohe vleesch spek en reuzel worde gemerkt en zulks op eene wgze dat zoowel in detf groot als in den kleinhandel de aangebrachte merken zichtbaar zijn en blijven ter voorkoming dat Amerikaansch spek na in Holland te zijn gerookt en voorzieu van een cer 4 Onder degjenen die een werkzaam aandeel hadden genomen aan het ontslag van Ds Hawkins uit zijne betrekking ib Brick Church behoorde Balph Dent een voormalig brouwer een zeer vermogend man die in Itivermoulh veel invloed had Over het algemeen oemoeide hg zich niet bijzonder veel met kerkelijke K j K miW bij ot alle mogelijke weldamge doelemden en men zag hem geregeld lederen zondsgmorgeii op zgn plaats in de kerk maar het l n betiiekkelgk heel weinig scholen of de preek ng ot kortf welsprekend of vervelend was want 1 geregeld in slaap Om redenen die ons straks duldelgk zullen worden was de Heer Dent nu juiat geen vurig bewonderaar van Ds Hawkins r al had hg noch zooveel van den domine gehouden hg zóu daarom even goed zgn gaan slapen w zgn mensÜien die onder de preek niet wakker tunnen big vota al konden zij er den hemel mede GELEGENHEIDS mMmmumm A ▼ OS Aza Eleiweg E 73 eii73 a Qonda Snelpendmk vap A Buhxhait Jfiani BttrKerlijkeSta n é OEBOREN i 15 Mei Anlje ondrn A Kompieren J do Jong Willem ouderi L Taa der Grorf en fl H de iloadfl 16 Oeer e osdera A C tan der OVEKLESKN 14 Mei R Woer lee S m U P Wollmas C n C Noordhoek 7 n S aan der Koil 81 j 10 C W A Kerkhof 4 w O VDKHTRODWD 18 Mei M Ifallon te A sen Ü j en M 11 Reebeen 13 j C J aB Speirn 211 j en M C an der Weijdan 2 J W Zuydwijk 87 j en M ean Vliet 28 j M P eter j j en J W C tanXaoten 61 j = Adviertehtiën Ü openbare Verpachting ihii enkele faschrüvii g iVan Het Blolmenddalsciie V rUalt AT iEëIu G U mei 1890 dea Janijidd gs te ejli nreo ia di Bohkin te G ida wftar an hoËen af e Voorwaarde ter le ng liggen De inschrgripffsbiyëtteii ctp Ze el geschreven door den Pachter en züneiborgcri j4eekefad moeten den dag te vdren by en OLIEÉIRAAF ign ingeleverd Chnutfi OoatMaven ofllOO Oouda 17 Mei 1890 Ziiver kearig en go d waterhoodend In Utft bgzondei wordt de aandaebt gevestigd Of die van ƒ 1 00 en 1 25 de 5 ons SXOrTHEE 80 Ct en alle andere soorten van WUNEN ver Wed C van HJE ZEEGRAS en bij A H TEEPE Aboth HUL8TRAMP OUDE GENEVER Fijne dubbel gebeide Qenever ORANJEBITTËR verkr gbHar bg M J de GRAAF Hooge Gonwe 255 MiracTilo Praparape Prgs bekroond met Genden Medatjes ter genezing van Zwaktoettanden Zennwenaandoeniagen gevolgen van jeagdige liederiykheid niet manbaar eto Releerende schriften in de Nederland che taal worden discreet verzonden tegen toezending van 60 cents Ned Pbstzegela JBduard Bendt Braunaehvfelg Dnitschland teerste ITederlandsclie Verzekering Maatsciappij OP HET LEVEN tegen lnva li iteit © n Ongelbkbien geveatigA te h GBATENHAGM Directeuren Mr H GOEMAN BORGESIÜS en Jhr Mr W SIX Hopfd A ent te Zevenhuizen P I L I10 I T i Voorbeelden van Verzekeringen Maandeiyksohe premie van Een Guldea Uitkeering bg Leven na 10 jaar 116 n 15 j i l 116 i t t 116 f 116 lU Uitkeering bg Overlgden 1 513 J 476 1 i 451 t 425 386 1 1 Bovendien is in de premie begr epen een verzekering ad 250 tegen ongemlleu me c Odelgke i afloop en ad 500 tegwi oiigevJlen die levenslange geheele of geaeeltel ks tlvaliditeit ten gevolge hebben l iriog bil overlljdon Bi Wekellj apbe preiAlën 700i 100 j uit Lee d Ml 1 Vroiiw lUt ni 6 9 jaar ft lp I Deie premiSn worden den loop der vei terhoogd 19 mo ao l si 22 4v uiu enz InscbrUving vftn Mnderen dod veraelrajrdQn T dgeiw 8 toJBenHmi wejkelijluche premie van 6 oent vodr elk kin l QUM HW d i eft84 B 12 jaar i 14 aar Leeftgd Waarop wor t ingescbnven 19 Ir 18 16 36 85 8 ene Mey a boorden manohetten en voortaemcyet ün ait a n tark perksDientaohtig papier vervaardigd en mst een weefatof orertrökkon dai boa wat het uiterlqk aangaat verraaaeaiie overtsakonut met liaoeiigood geeft Ieder boord kao bgna eene ehoele veek laug gedragen wordun man waipt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd een nieuw boord Mey a boorden overtreffen echter de linnenboorden door hunne buigzaamheid waarmede zg zish om dan bala zelf louder dezen ook ia hut geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het laatige oDaaugeoame j ven wat by te weinig of te veel geatrekeo boorden hat geval ia teweeg brengen Verder ia het lichte gewicht van IHey B boordon eene eigenaohap die zich in het dragen al voortreffelgk bewgat De knoopagaten z ju zóö aterk dat huaue duurzaamheid bij juiat uitgacoshta halawijdte nieta te wenachen overlaat Mey a boorden manchetten en voorbemdjes zgn wat paaaen en zitten aangaat ééoig in hunne aoort en zgn afgezien van huane elegantie en gemak welke zg ona aanbieden buitengewoon goedkoop Zg kosten nauwelgka meer als het waschloon voor linnengoed Ken dozijn heerenbOOrden dat gld 40 kost jongeasboorden reeds van af gld 35 is toereikend voor 10 i 12 weken Voor jongens dia zoo heel zindelgk niet met hunne zaken plegen om te gaan il Mey s fapierUnnen ÜEtbrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huurroaw na het gebruik van een dozijn zal inzien Daar linnengoed gewoonlijk op de reiaveul heeft uit te staan zgn Mey a boorden manchetten en VOOrhemdjea voor alle reizigers van onwaardeerbaar not Minder als n dozijn van een formaat en eene wijdte wordt niet verkocht Mey a iabrikaat woidt in bgna elke stad in verschillende magazgnen welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen van tgd tot tgd door middel van annoncen in cauranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazijnen uiet kent zoo kan hij Mey 8 fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edlidi Veraand uesch ft LeipzigPlagwitz bestellen die op verlangen grati8 en porto vri een rg k geiilustreerden prgs courant toezendt en het magazijn ter plaatae waar Mey a fabrikaat is verkrijgbaar gesteld aangeeft j A D VSRTENTIBN in tWiBiwnett en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden doorbet Advertenüe Baieaa van A SB1UKMAN en ZOON te Qouda 1890è l 4334 Dinsdég 2èiMel GOUPSCHE COURANT J xeuwS en Advertentieblad Y or Gouda en Omstreken Oe nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Noïfniers VIJF CENTEN I 1 AD VERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LBTTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Pe liii dlM T adTenentWi ten e Mea ii tot Mn uur de jamlddi ran deiMw dor nltravi tifioaat bewijzende de Hollandsche afkomst onder de benaming van HoUandsch spek in Duitschland wordt ingevoerd daar slechts alleen HoUandsch spek mag worden ingevoerd op dergelijke wijze als bovengenoemd worden vele vervalschingen bedreven zou zoo de invoer van spek in Duitschland wordt verboden de Nederlandscho varkensslachterij aan ondergang ten prooi zijn Hier ter stede circuleerde onder de varkonsslachters een adres van adbaesie t welk door velen fe geteekend zakeu deze commissie meent daarop nogmaals ernstig te moeten wijzen De commissier wenscht verder het msokjnenaaien te zien afgeschaft als examenvak en acht het ook wenschelijk dat de 18 jarige leeftijd worde gevorderd voor toelating tot dit examen waaraan iju dikwijls meisjes van 15 a 16jarigen leeftgd deelnemen wat voor het onderwijs niet aan te bevelen is Bij de fraaie handwerken gaven velen caudidateublijk van onvoldoende opleiding f S D e St Ct bev t het verslau der oommissie voor de examens in nuttige en fra ie handwerken gehouden te s Gravonhage Utrecht Leeuwarden enBreda Te s Gravenhage werdea gee tamineerd voor nuttige 366 cand waarvan UI werden afgewezen en 155 toegelaten voor fraaie 82 waarvan 42 werden afgewezen en 40 teegelaton In t geheel werden geëxamineerd i vcgUj PUttiSê 254 afgewezen en 473 toegelaten voor fraaie 184 waarvan 84 afgewezen en 100 toegelaten De Haagsche commissie noemt wat de nuttige handwerken betreft den uitslag niet gunstig In de techniek van sommige onderdeeion van het examen en wel mazen en Stoppen was vooruitgang te bespeuren Het uaaien en het knippen liet § chter bij een zeer groot aantal caudidateu nog veel te wensohen oier Datzelfde moet ook worden gezegd van de juiste denkbeelden omtrent het geven van grondig ook klassikaal onderwijs in de nutlige handwerken Velen bleven in een of meer van deze belangrijke onderdeden van het examen beneden het middelmatige Spraken vorige commissien r eds de wenschelijkheid uit dat zij die zich belasten met de opleiding van aanstaande onderwijzeressen in dat vak vooral nadruk zouden leggen op de drie genoemde hoofd Vormen en motieven de eerste beginselen v n samenstelling worden nog weinig gekend en toegepast Sommigen rijgen stelen knoppen bloemen en bladeren aan elkaar als een kind zijn kraaltjes Van grondlijn uitgangspunt middelpunt eindigiugsvorm is soms geen spoot te ontdekken ook waar deze op het voorbeeld zoo duidelijk te zien zijn Met verhoudingen van de vormen en lijnen onderling en van deze tot den grond alsmede met het uitzetten der hulplijnen gaat het evenzoo Vandaar ook de groote moeite om in den welis waarajechta korten tgd tot eenig resultaat tot eene goed aangegevene zij het dan ook niet voltooide oplossing te geraken In verbana met dit laatste wijst de commissie opnieuw op de wenschelijkheid van het geven van meer tijd voor het examen Moet het examen in één dag afloopen dan moet er van de candidaten langdurige inspanning geeiacht worden en toch blgft de tijd te kort om ze in de gelegenheid te stellen meer voltooide proeven van werk te leveren Vooral voor l hel ontwerpen van patronen is meer tijd dan nu beschikbaar kan gesteld worden dringend gewenscut De postzegeltentoonsteling te Weenen is gesloten De heer Perrart de zoon der hertogiu van Galliërs die oen zeer zeldzame verzameling van postzegels bezit heeft te Weenen voor 100 000 frcs aan post FEVILLETOX Mijnheer Dent had wel niets tegen Ds Hawkins als dominé maar hij wist dat in de gemeente heel veel menschen wat tegen hem hadden De gemeente telde vele jonge leden vooral vrouwen die gaarne een knap bevallig jongmensch tot predikant wilden hebben en niet tevreden waren met hetgeen hun grootouders goed gevomlen hadden De oude dominé nam zichtbaar af en er moest een ander komen Nu gebeurde het dat de heer Dent op een van zijn gewone uitstapjes naar New York kennis had gemaakt met den heer James Dillinghaiii een jong mensch van geld en an zeer aristokratische zuidelijke familie die voor zijn gezondheid in het Noorden reisde De heer Dillingham was voor het predikambt opgeleid maar ten gevolge van zijn slechte gezondheid en misschien van zijn lust lot reizen had hg nooit een plaats gezocht Dillingham was acht en twintig en Dent was een heel einJ in de tweede helft van don bespottelijk korten tijd dio aan de menschen in onze dagen is toegestaan maar in weerwil van het groot verschil in jaren ontstond er tusschen deze twee mannen wi dra een innige vriendschap Onder hun gesprekken begon Dillingham meer en meer belangstelling voor Bivermouth aan den dag te leggen en hij dacht er sterk over die lieve zeehaven in NieuwEngeland te bezoeken alvorens hij naar het Zuiden terugkeerde Mocht hij zijn voorgenomen uitstapje naar Quebec volbrengen dan zou hij ht 11 zeker doen Maar zijn tocht naar Canada en zelfs f zijn terugkeer naar het Zuiden waren erg onzeker en mmm Vit iet EngeUch m i onbepaald Hot bombardement van het Fort Sumter door de mannen van Zuid Carolina had de zaken tot eene crisis gebracht de oorlog was onvermijdelijk Tot zijn geluk lagen Dillingham s bezittingen in het Noorden en het Westen want ofschoou hij in het Zuiden geboren en opgevoed was had hij volstrekt geen sympathie voor de oproermakers in den staat waar hg geboren was Iiitusscheu kon het noodzakelijk voor hem worden zich in het Noorden te vestigen Plotseling kwam het Dent voor dat dit juist eenman was voor Old Brick Church jong rijk van goede familie innemend van voorkomen en manieren zou hij een groote aanwinst zijn voor de bevolkingvan Bivermouth Dent zinspeelde er eens op tegen zijn vriend maar deze wilde er in het eerst niets van hooren toen begon Dent de zaak warm te bepleiten en hij had die bijna gewonnen toen het zijn tijd wasnaar Bivermouth terug te keeren Te Bivermouth had hij er de diakens over gesproken deze hadden met Dillingham gecorrespondeerd en het gevolg was dat deze beloofde den laatsten Zondag in Mei te komen precken Dan kunnen wg beoordeelen zoo schreef hij Wat het beste zal zg n als de vacature ontstaan mocht waarvan in uw vorigen brief gesproken wordt Dat a voldoende Dillingham was niet tot een ondoordachU besluit te bewegen Maar de heer Dillingham was ook rijk hij was niet gelg k aan die arme uitgehongerde domiué s die bezwijken onder de zorg voor