Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1890

4326 Donderdag Mei 189a GOUDSCHE COURANT JXtemrS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inseading van adrertentiön kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave CO A Binaeadijk Dirk Corn lis ouden H Kooiman en C Hi t eli I OVEKLKDtN 17 Hei P Pentiafra 61 j I tenMiet 8 w M Bo re itol A Sireelltnd 79 j 18 T Xeraeulen 68 j 19 A Stim g j Zeven huisen OEHOHKN Cornelii oadera F tin L euise ea J Vonli Hendrik ouders A KUp uk en J Brandhorst ONDtRTHOL WD A D Jongeoeel en H M tan Lmckod PETR0Li UM OTKERI GKN van de Makelaars CtDtzlnar SchaikwUk te Rotterdam Bo markt was hedon vast l oco Tankfust ƒ 8 20 Geïmporteerd fust ƒ 8 20 September October November en December levering ƒ 8 40 ADVERTENTIÈN ♦ Ootgdif berallen van een Meisje M A GOEDEWAAGBN NlBUWENHOWS AmtUrdam 18 Mei 1890 Ondergeteekenden betuigen by deze bannen bartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling by gelegenheid banner 35JA BIGE ECHTVERBENIGING ondervonden A CATTEL A CATTEL Alfhenaab Gouda 20 Mei 1890 Ondergeteekeude bericbt bg deze dat ter voorkoming van laüterlgke praatjes bet Varken hetwelk hg van den landbonver A STOLWIJK Jr in Bloemendaal gekocht heeft voor 4 4 et het K G jn zgn voeder gestikt ia hetwelk door deskundigen kan gestaafd worden waarna bet beest onmiddelgk door mg is verwgderd C VAN VIJET Doelesteeg Spekslager EEN FATSOENLUK BIlMETÜlIifl GEVliAAGD goed kunnende koken en werken Te bevragen OOSTHAVEN 15 GELEGENHEIDS L V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Algemeen erkend als bet beste HONDWATËK der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten locals het los vorden dpr tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename renk uit den mond kalkvorming worden ieiet voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van bot echte K K Hof Tandarta Aaatherin Hond water Dr POPP s in aanmerkelijk vergrootte fleaechen voor 60 enU ƒ 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr HOPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPl s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden j Veuug zeep en Konnebloemen zeep POPP i el Gekristalliseerde en Transparant Olycerjnezeepen zijn de fijnste Toilet nn gezonrtheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen S f De namaaksels van AnatherinJIondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VQ nr J G POPP Weenen üepoU te OOUDA J C ZELDENBIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerie winkel van Nederland Openkre Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 MEI 1890 des morgens te elf uren in het KofSehuis cHakuonik aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEBVEE van Nr 1 Ben aangenaam gelegen goed onderhouden met afzonderlijk KANTOOR ERVEN en TUIN aan de Gouwe te Gouda wgk C Nr 33 Te aanvaarden 15 Juni a s Het HUIS bevat beneden Voorkamer en Suite en Keuken en boven 4 Kamers en Zolder Nr 2 tot 4 Drie HUIZEN en ERVEN aan het Plantsoen t enover den Kattensingel te Gouda wgk C Nr 101 102 en 103 Nr 4 is te aanvaarden 15 Juni a s en de anderen zgn elk verhuurd voor 1 90 per week Nr 5 tot 7 Drie HUIZEN en ERVEN in de Vischsteeg te Gouda Wgk I No 178 179 en 180 Verhaard bg de week voor 1 15 1 10 en 1 10 Nr 8 Een HUIS en BRF in de Koiperstiaat te Gouda wgk K Nr 96 Verbaard bg de week voor f 0 80 Nr 9 Een HUIS met afzonderlijke BOVENWONING en ERF aan de westzjjde van den Raam te Gouda wjjk O Nr 290 en 290a Verhuurd bg de week beneden voor 1 40 en boven voor 1 30 Nr 10 Een HUIS en EBP aan t Verloren Kost bg den Raam te Gouda wgk O Nr 537 Verhuurd bg de week voor 1 25 Nr 11 en 12 Twee HUIZEN en ERVEN in bet Slapperdel aan de Vronwensteeg te Gouda wgk H Nr 205 en 206 Verhuurd bg de week elk voor 1 35 En Nr 13 en 14 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda 7gk P Nr 331 en 336 Verhaard bg de week elk voor 1 10 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot elf nren te bezichtigen wat perceel Nr 1 aangaat na voorafgaiinde beletvraging aan den Huurder Nadere inlich gen geeft Notaris FORTUIJN DEOÜGLEEVEB voorgenoemd Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 27 MEI 1890 onraiddellgk na afloop der tegen dien dag aangekondigde Verkoop in het koffiehais Habhonik aan de Markt van Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden WI RËLIIlilS WOONHUIS WERKPLAATSEN en BRF waarin met goed gevolg de Blilcsla g exij en LAKKERIJ wordt uitgeoefend staande en liggende in de Kuiperstraat te Gouda Wjjk K No 230 Te aanvaarden 1 October 1890 Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Marianne BLITZ ANSEL Datnes en Kinder Kleedermaakater Oosthaven 15 mUWL TE miL CURATOREN maken bekend dat het Eiamen voor ben die met ÖEPT BMBEK a s als Leerlingen wenachen te worden toegelaten op eenen nader te bepalen dag in de maand JULI e k zal plaats hebben Aanmelding vóór uit Jnni a s bg den Rector Dr A VAK IJSENDIJK bg wien tevens inlichtingen zgn te verkrijgen r IJZtTE Groote sorteering in alle soorten SCHË K Ziv TE KOOP voor 1200 wegens stil te gaan leven Een Wascli en Strijkinricliting flink bnrgsrbestaan Te zien Woensdags en D o nderdags Nienwe eiz r gracht 18 Anuterdam Een HIirDEEMEISJE GEVRAAGD Adres aan het Bureau dezer Coarant W SCHALEKAMP Jr levert DEJEIJ IBS DIMRS eo mm met alle toebehooren Bij Marianne BLITZ ANSEL Dames en Kinder Kleedermaakster kannen LEERLINOEN geplaatst worden ook kosteloos met inbegrip van LÜOPWEBK OOSTHAVEN 15 Landbouwers GEVRAAGD in alle plaatsen van Nederland solide AGENTEN liefst Landbouwers of Veehouders vool de Vee Verzekering MaatBchappg op vaste premie Zoo als in Nederland nog niet bestaat en waar de volle som in geval van ramp wordt uitbetaald Vfereischte kennis van Vee ruime belooning Adres Fr Br of in persoon Directie Dn EERSTELING Leidsche Kade UtreclU Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om het grgze haar binnenenkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zachtLiwnu i P Ü 5cen perflacon en l dO per dubbele flacon Alleenverkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCKF Dz 122 Hoogstra at 123 ADVBRTBNTIÊN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda gl Gouda Snelpersdmk van A Bmnkkaii Zoon De aitgare dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franoo per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 Mei 1890 Gisteren avond had binnen deze gemeente eene ongewone optocht plaats Ben aantal landauers allen gevuld met militairen in groote tenue ééa burger slechts daaronder bewoog zich door de straten Spoedig echter was voor de nieuwsgierigen het raadsel opgelost De Korporaals Vereeniging Steunt elkander had vergunning gevraagd deq bier ter stede gevestigde gegageerde fuselior Bu J8 Bidder der M W O eene ovatie te brengen De toestemming daartoe was niet alleen gegeven maar door de Chefs zelfs de meest mogel fce medewerking verleend Bidder Bugs bij zijn terugkeer in Nederland te Amsterdam zoo waardig ontvangen eene ontvangst die van echt vaderlandsohe geestdrift getuigde was hier nog geen blgk van openbare deelneming te beurt gevallen waartoe dan ook de tjjd nog wel wat kort is geweest Voortvarend gelijk de meeste jongelui meenden men echter maar niet te moeten dralen en de Vereeniging had dan ook eer van haar streven En corps werd de gevierde kameraad van zijne woning afgehaald in opgewekte stemming een rijtoer door de stad gemaakt om daarna in het lokaal van den heer Dam den avond in kameraadschappelijk samenzijn door te brengen De nette zaal bood een gezelligen aanblik en aan geestdrift ontbrak het niet Eenige Hll Officieren waaronder men opmerkte den kapitein v d Meer Sr üe Luitenants Iwea en van der Heggen Zynen brachten de feestvierenden een bezoek Ieder hunner had een hartelijk waardeerend woord voor hun kranigen stadgenoot en de vereeniging ten beste Wat Buijs in Indie deed iedereen vertrouwen we weet het en zijn wij wol onderricht dan zal dit blyk van hulde niet het eenigezijn wat hem te beurt valt L J FEVILLETODI VU iet EngeUch in Het was zoo ondenkbaar als iets dat zijn oom zou goedkeuren dat Prudence geëngageerd was met een man die haar misschien noch in geen vijf jaar kon onderhouden En wat Prudence zelve aangaat hij had geeu enkele reden te gelooven dat zij iets om hem gaf Zij was zeer vrij en lief geweest zooals zij zijn kan tegen een neef van haar voogd van den beginne af aan had zy geen aasje koketterie aan den dag gelegd Te lief aangekeken had zü hem zeker niet Prudence had geen meisje en geen achttien jaar moeten zijn om niet te zien hoe de zaken met den jongeheer stonden Zö hield noch niet van hem maar zij mocht hem liever lijden dan iemand dien ze tot nu toe gekend had Zij wist zoo goed als hü dat het heel ongelukkig zou zijn als er tusschen hen ook maar iets meer bestond dan vriendschap Zij had vast besloten hem de gelegenheid te benemen liaar van liefde te spreken als hij soms zoo dwaas Deze uiting van echt militairen geest kan niet genoeg op prijs gesteld worden De wensch den held van Kotta Tooankoe persoonlijk te loeren kennen hem een bewy s van kameraadschap te geven zijn feiten die aantoonen dat de geest die in de Korporaals van het 6e Bat 4e Éegt Inf woont is een goede is een militaire Wü weuschen de Korporaals Vereeniging geluk met haar goed geslaagd en kameraadschappelijk feest en roegen er den wensch bij dat steeds den leden den eerbied voor Moed Beleid en Trouw zal blijven toebehooren dan zullen zij ook zonder in het oorlogsveld te treden de achting van het Vaderland waardig blijven Op de tentoonstelling van twee en eenjarige stieren uitgeschreven door de Afdeeling Bodegraven en Omstreken van de Hollandscbe Maatschappij werden de volgende prijzen toegekend tweejarige stieren la prijs J van Diepen Bodegraven Je II G van den BogaoMlt Uazerswoude 8e II G de Begt Oudshoorn eenjarige stieren Ie prijs J van ienngen Hoogmade 2e II N Vroege Nieuwerbrug 3e J Verbree Bodegraven Gisterenmiddag te twee uren had te s Hage de overhandiging plaats van het geschenk aan den heer mr L W C Keuchenius waarvoor op initiatief van de Standaard bydragen waren bijeengebracht Deze bijeenkomst had plaats in het Hotel des Indes en de deputatie uit de deelnemers bestond uit de heeren mr A W van Beeck Calkoen mr F W C P graaf van Bylandt H Bijleveld A Blankere dr A Brummelkamp mr D P D Fabius S baron vsn Heemstra A J Hoogenbirk ds Lion Cachet ds Bresterveld dr A Knijper mocht zijn het te willen doen Zij zou hem op zoo groeten afstand houden dat het moeielijk voor hem zou zijn ook maar de geringste neiging voor haar op te vatten Tot haar achttienden jaardag was Prue vrij gebleven van alle soorten van liefdesgeschiedenissen maar thans begon zij dadelijk John Dent te bewerken met al het kalme overleg van eene schoone die haar tweede jaar aan eene badplaats doorbrengt Zoo ziet men de jonge eendjes het water zoeken Er werd niet meer in den maneschijn in den tuin gewandeld maar het ging zoo natuurlijk toe dat John Dent volstrekt niet zag dat het er op toegelegd werd Huiselijke bezigheden die zij onmogelijk kon oproepen of bezweren verhieven zich tusschen hen en het pijnboschje Menschen uit de stad heel vervelende menschen kwamen s avonds de kamer inloopen of oom kwam er niet aan toe er eens uit te loopen Als ze soms eens heel alleen waren en heel dikwijls als oom er bij was plaagde Prue hem met de dochter van den professor van wie hij toevallig in de eerste dagen had gesproken Zij vermoedde dat daar een heel teedere zaak aan verbonden was en terwijl zij dat onderwerp behandelde legde zij een bekwaamheid om te plagen aan den dag waarover zij zelve verbaasd stond Op zulke dagen was zy enkel leven John Dent vertoonde daarentegen hoe langer hoe minder leven hij begon hoe langer hoe meer te lijken op dien somberen peinzenden student voor wien Pruê zoo bang was geweest ADVEBTENTIEN worden geplaabt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt C M E van Lóben Sels kolonel H W van Marie P Boodhuizen dr F L Rutgers jhr mr A F de Savornin Lohman minister ds P van Son G H Thomassen a Tuessink v d Hoop H de Wilde en J A Wormser De keuze dezer deputatie was geschied uit de besturen der christelijke vereenigingen hier te lande Nadat deze deputatie zich in het Hotel des Indes had verzameld werd de heer Keuchenius met drie zijner hier te lande aanwezige kinderen in rijtuigen afgehaald en in do groote zaal van het hotel binnengeleid De toespriak bij de overhandiging van het geschonk werd gehouden door dr A Kuyper die er op wees hoe geenszins eene politieke demonstratie bedoeld was maar alleen bet schenken van een bewijs van broederlijke sympathie voor de kloeke en cordate wijze waarop de heer Keuchenius èn als lid der Kamer èn als minister voor de belijdenis van den Christu was opgekomen Deze toespraak werd door den beer Keuchenius op hartelijke wijse beantwoord Het geschenk bestaat uit eene gebeeldhouwde boekenkast met twee caryatiden voorstellende geuzenfignren op de zijde en waarboven het borstbeeld in brons van mr Groen van Prinstarer prijkt opzettelijk vervaardigd door den beeldhouwer Bart van Hove te Amsterdam De boekerij zelve bestaat uit eene verzameling van geschriften van getuigen det Heeren uit alle eeuwen en alle landen met uitsluiting van r og levende schrijvers Al deze werken zijn in antieke banden gebonden en over vier planken verdeeld Onder deze vier planken is eene diepe lade aangebracht waarin links een keurig gebonden exemplaar van den bijbel ligt en rechts een album met de namen der schenkers en een catalogus In eene nota naar aanleiding van het verslag der Ralph Dent was door dit verschijnsel getroffen Het kwam hem voor dat zijn pupil in den laatsten tijd veel te veel lachte en zijn neef lang niet genoefr Dat was vroeger net andersom geweest De oude heer Dent was gelijk ik zeide een practisch man bij uitnemendheid behalve daarin dat bij verwachtte dat andere menschen ook praktisch waren Hij kon zich volstrekt niet voorstellen dat zijn neef zoo brutaal zou zijn om op Prue te verlieven Maar de verandering die bü het tweetal had plaats gegrepen maakte den ouden heer toch wel een beetje ongerust Misschien was het wel niet heel verstandig van hem geweest John Dent op Willowbrook te laten komen Hoe meer hij nadacht over de vroolijkheid van Prue en de plotselinge somberheid van zijn neef hoe minder het hem beviel Als er een of andere dwaasheid tusschen hen was voorgevallen zou hij er eed eindo aan maken voordat het erger werd Door de velden van Willowbrook kronkelde een beekje waarover een rustieke brug lag en over die brug stond een zomerhuisje een achthoekig huisje van latwerk met vier vergulde ballen die van een klein blauw torentje op het dak afhingen een soort van pagode zooals een Yankee zich die voorstelt Hier zat John Dent op een morgen peinzend een sigaar te rooken toen hij zijn oom over de brug van berkenrijs zag gaan en naar hem toe komen Mijnheer Dent Senior stapte het zomerhuisje in haalde zijn sigarenkoker uit zijn zak en kwam dadelijk ter zake jsUAg