Goudsche Courant, vrijdag 23 mei 1890

Zaterdag U nI Blocker s Cam I i90 4328 GOUDSGHE COURANT JSteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iniendlng van advertentiön kan geschieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave AfsinitiDg Passage De PASSAGE over de MALLËGATSLUIS is tot nadere aankondigin g AFGESLOTEl NEL mjiMm C3 OEiIDK OOFE HEISQELEQEimEID van GOUDA naar DEN HAAG e 3n t e X vjL g Gedurende de maanden JUI I IIJLI ACjGCJSTLS en SEPTEMBER zullen des EOXD GS speciale retourbiljetten 1 t en 3 kl Gouda Den Haag verkrijgbaar zijn geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prijs f 1 60 eerste l 0 tweede 0 80 derde klasse Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan ran den Notaris G C gOBTUIJN DBOOGLEEVER op MAANDAG 2 JUNI 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHakmonie aan de Markt Tan No 1 Een ruim goed onderhouden aangenaam geleg n van Waterleiding voorzien HEEREKHUIS ERF en TUIN aan de Oosthaven te Gouda Wflk B No 110 bevattende 7 Kamers Keuken Kelder Zolders en Dienstbodenkamer Verhuurd aan den Heer Dr A C GEITEL tot 1 Mei 1891 voor 400 No 2 Een goed onderhouden op gunstigen stand gelegen en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda in de nabjjheid der Markt Wgk I No 3 Verhuurd b j de week aan Mej A WIEZER voor 5 No 3 Een goed onderbonden op gonstigen stand gelegen wel beklant WOONHUIS en ERF aan het Veeistal te Gouda op den hoek van de Bogen in de nabijheid der MSllegatsluis Wijk B No 126 en 126a waarin de handel in V1CTUAL1EJ met goed gevolg wordt gedreven en met het recht van Vergunning Het huis bevat beneden Winkel ruime Kamer en Keuken en bov n 2 Kamers Keqken en Zolder en het is van water en gasleiding en van vele gemakken voorzien terwgl een gedeelte van het Huis met ingang aan de Bogen Wgk B No 126a verhuurd is aan den Barbier H SLUITER voor 2 50 per week Terstond te aanvaarden No 4 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht ERF en TUIN aan de Zengstraat te Gouda Wgk G No 44 bevattende 3 Kamers Keuken en Zolder Terstond te aanvaarden No 5 Twee HUIZEN en STAL onder eén dalf en ERF in de Keizerstraat te Gouda Wyk K No 205 en 206 Te samen bg de week verhuurd voor ƒ 3 00 Nrs 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN aan den Flnweelen Singel te Gouda Wgk R Nrs 623 en 624 No 6 is terstond te aanvaarden en Nr 7 is bg de week verhuurd voor 50 cents No 8 Twee HUIZEN onder één dak ERVEN en een groot perceel GROND in het Buurtje van den Turfsingel te Gouda en uitkomende aan de Turfsingelgracht Wgk P No 38 en 38a Bg de week verhuurd te samen voor ƒ 2 70 En No 9 Een ruim ingericht HUIS en ERF en een groot perceel GROND naast het vorige perceel Wgk P No 39 Terstond te aanvaarden Nrs 8 en 9 te samen groot 3 Aren 80 Centiaren zeer gunstig langs de grootevaart gelegen zgn daardoor zeer geschiktvoor den handel Het perceel No 1 is te bezichtigen op 29 30 en 31 Mei a s des namiddags van 1 tot 4 uren mits vooraf aan den Hoorder beletvragende en de overige perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den Terkoopdag en op dien da des morgens van 9 tot 11 aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda i TBIGOT ONBEIIQOEBEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen Tricot om te verstellen SCHENK Zn BEN FATSOENLIJK GEVRAAGD goed kunnende koken en werken Te bevragen OOSTHAVEN 15 Gouda Snelpersdruk van A Brinkhan h Zoon t lijnste nerk Marianne BLITZ ANSEL Dames en Kinder Kleedermaakster Oosthaven 15 GROOTE SORTEER ING ZOETE CHOCOLADE bij W Schalekamp Jr H U 7 SCHAIK MARKT naast Arti Legi Heden avond te bekomen VERSCHE Zoute Bolletjes Haagsch Zoet ROGGEBROOD met en zonder krenten BOLDOOT s in verschillende soorten en TOILET MMM in ruime kenze voorhanden bg Wed C VAN OIJE GELEGENHEJDS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met aitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nomraers VIJF CEN TEN BINNENL AND GOBDA 28 Mei 1890 De heer C Zoet uit Goud deed te s Hage met gunitig gevolg het examen lager ondrrirtjs Een heden bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gourernear Generaal van NedorlandsohIndie meldt ter aanvulling vao het bericht van gisteren dat do drie gesneuvelde fuseiiers inlanders waren en dat de geironde officieren slechts licht gekivetst z jn Den ISden dezer is andermaal troepen versterking uit Kota Radja gezonden 8taaU a Naar wg vernemen is het rapport van den Eaad van State over de militiewet thans definitief vaatgeatsld zoodat de indiening van dit vetsontworp bg de Tweede Kamer binnen zeer korten tgd te verwaobtea is 21 rf Terwijl onze Begeering zich begvert om zoo spoedig mogelgk de koepokinenting zooveel doenlijk afgeschaft te krijgen heeft de Duitscke Regeering het phm ontworpen van rykswoge inrichtingen voor koepokinenting te stichten en daarna het voorstel te doen om tol de lUgememe verplichte vaccine over te gaan Een ontwerp wet in dien zin wordt naar de Wiener Medizinische Woohensphrift mededeelt reeds in gereedheid gebracht De Hasgsche kooksohool zal aanstaanden Woensdag 28 en Donderdag 29 Mei gelegenheid geven aan het publiek om do kunst van hare élèves te beoordeelen Van h lf twaalf tot 5 uur zal in hot gebouw Veerkade 20 eene tentoonstelling worden FEVMLLETOX 1 IVit M EngeUch IV 8 Dat kan ik ook niet Oom l an hoef je geen voet weer hg my in huis tezetten hoor zei mijnheer Dent Ik verbied je om een woord tegen haar te spreken als je haar op straat of ergens anders tegenkomt en van dit Sn J En mijnheer Dent koorde zich om en liep met haastige schreden den weg af in de richting van Willowbrook zonder een oogenblik te denken aan de iwee en een half ons roode zephierwol die hij te Kiverraouth voor Prue moest koopen Wat 1 een mensch toch ongelukkig die geen geduld heeft 1 zeide de jonge man bg zichzelven en toen voegde hg er eene seconde later hg Wat Tl ongelukkig als hij niet voorzichtig is John Dent keek naar zgn sigaar Die was uitgegaan Hg gooide het stuk sigaar in de struiken ngs deu muur en liep door naar de stad gehouden van schotels met toebereide gerechten en gelegenheid worden gegeven om te déjeuneeren tegen vasten prgs of met keuze der gerechten De Indische rgsttafol zal nu ook niet ontbreken De gerechten zijn allen door de leerlingen bereid en zullen volgens vast tarief en zoo billjjk mogelijk verkocht worjen Er zullen bons verkocht worden tot uitreiking van spgzen aan armen terwijl er ook recepten zullen verkrggbaar zijn voor de volkskeuken Betreffende het ontslag als stijitT intendeut van het onderwijs in de Zuidafrikaansche Bepubliek hetwelk Joor den heer Du Toit na zijn Europeeschu reis is aangevraagd zegt De Volktttem Ifaar wg vernemen heeft da heer Du Toit aan de regeeriug een scbrgvan gerifht in hetwelk hij op grond eener ongesteldheid lijner echtgcnoote welke hem vooralsnog verhindert naar hier terug te keeren aan het gouvernement vr hoid van handelen geeft in zake de door hem geoccupeerde betrekking van supar intendeut va owierta s Met zeer veel genoegen constateeren wg het geval aangezien wij uit dit welwillend hedwken van den heer Du Toit mogen verstaan dat de regeering hem over zgne uitingen te Londen gostrengelijk heeft geïnterpelleerd en hg thans liever vrgwillig geeft hetgeen hem anders weldra ontnomen zou zgn geworden De Baad van Justitie te Batavia heeft rechtsingang met bevel van dagvaarding geweigerd tegen den heer G Ph G A S oud H jaren geboren te Blerick Limburg Nederland woonachtig te Soengei Padang en Bedagei Oostkust van Sumatra van beroep tabaksplanter Aan verdachte werd ten laste gelegd dat hg in den nacht van 6 Maart jl omstreeks ééa uur wakker geworden door den val van de deur van een onder zgne woning te Soengei Sialang zich bevindende tijgerval het gebrul van een tggrr en John Dent kwam met het eten niet terug op Willowbrook Men was onder het eten onbegrijpelijk weinig spraakzaam Mijnheer Dent scheen aan heel wat anders te denken en Prudence meende dat er iets in de lucht zat dat niet gunstig was voor de conversatie Een paar maal keek hanr voogd van zgn bord op alsof hg haar wilde aanspreken en dan scheen hij op eens weer tot andere gedachten te komen Waar is neef John tochP vroeg Prudence eindelgk terwijl zij de amandelen en rozijnen wat dichter bij mijnheer Dent zette 0 ja ik heb je noch vergeten te zeggen dat hij niet komt eten Hg eet in de stad Bg BIgdenburgh Laat ik u mogen zeggen dat er een zekere jut£rouw Veronica BIgdenburgh bestond een heel mooi meisje k Weet het niet Hoe zou ik dat weten hernam mgnheer Dent geraakt Komt hg thuis theedrinken vroeg Prudence na eeuig stilzwggen Dat denk ik niet zeide mijnheer Dent terwgl hij zijn stoel achteruitschoof Ik geloof zolfs niet dat hij hier in t geheel weerom komt hg hoeft zaken aan de hand waar hij eenige dagen in de stad mee bezig is en dan gaat hij heen Hij heeft je wel laten groeten voegde mgnheer Dent er bij terwijl hij zich aaa een kleine onwaarheid schuldig ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LBTTKB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni het gejguk van een in die val tot lokaas dienendea houd met een met een kogel geladen Beaumontgeweer zich naar de roorgalerg zijner woning heeft begeven en aldaar voor het hekwerk der voorgalerq rechts en niet ver van de trappen zijner woning staande op een oogenblik terwijl hij den in zgnen dienst zjnden inlander Mali hem hoorde toeschreeuwen Fasang toean pasang schiet mijnheer schiet en terwgl hij eene gedaante uit de richting van de tijgerval een sprong zag maken naar de trappen der voorgalerg in de richting van die gedaante zijn geweer heeft afgeschoten zonder vooraf op eenige wgze deugdelijk te hebben onderzocht of de g 3daante die hij een sprang zag maken die van een mensch waa en zulks niettegenstaande het hem bekend was dat in ieder geval voornoemde Mali in de nabijheid wa en even goed als bijv een tijgerden bedoelden spronghad kunnen maken ten gevolge van welke onvoorzichtige handeling van verdachte genoemde Mali werd doorschoten en eenige oogenblikken later is overleden Bat i W In eea correspondentie uit ew York aan do ïranhf Ztg wordt gemeld dat te Cheetoam County in Tennessee een negerin leeft Elisabeth Potter geheeten en dus vermoedelijk met een man van Hollandsfhe afkomst gehuwd geweest die blijkens deugdelijke documentenden ouderdom van 136 jaren heeft bereikt Zg is moeder grootmoeder overI grootmoeder en bet overgrootmoeder van 4 39 perI sonen Van hare kinderen die zij in drie huwelgken ten getale van 27 het leven schonk stierf het laatste op 9 Juni 188 9 in den ouderdom van 94 jareu Haar oudste zoon werd 106 jaren oud hij stierf vóór 2 jaren in Tarboro Op deze oude dame volgt een man van 117 jaren die rinds 70 jaren visscher is op de C umberlandrivier en ver over de grenzen van den Staat als Old Eish Kerm bekend is Hg heet Hermann maakte om het overhaast vertrek van zijn neef een weinig te vergoelijken Toen liep mijnheer Dent de eetkamer uit In het geheel niet weerom komen mg laten groeten zei Prudence bij zichzelven Zeker neef John is wel beleefd en dat nu hij hier zoo weken gelogeerd is geweest Toen dacht zij aan de wandeling die neef John dien morgen met zijn oom gedaan had zg dacht over een en ander na en verzonk in gepeinzen Toen Prudence en haar voogd oen uur of twaa Inter in de galerij zaten kwam Glem Hoyt de plaatselijke Mercurius en boodsohaplooper het hok inrijden met een boodschap om den koffer van mgnheer J Dent en een open brieve aan juffrouw Palfrey dat mgnheer Dent haar met een onbeschrgfelijken trek om den mond overgaf De schrijver betnigde zijn spijt dat hij geen gelegenheid had persoonlijk atscheid van baar te nemen hij was onverwachts weggeroepen hg zou nooit de goedheid vergeten die zg voor hem in die zes weken gehad had maar altijd blijven haar toegenegen neef John Dent Dat was alles Prudence keerde het papier om en weer om en bekeek het van boven naar benoden of er ook een postscriptum op stond dat zg niet gezien had maar t was wezenigk alles t Was bgna even telegrafisch als de koninklijke brief aan de koningin in Rny Bias Mevrouw dn wind is hoog en ik heh zes wolven gedood