Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1890

sr j o 4229 BOLDOOT Maandag 26 en Dinsdag 27 Mei 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lazendingen van particulieren by gelegenheid ran schoQnmaak verhuizing of het verlaten van de stad Qelimiteerde prgzeu contant IN HBT opgericht in 1887 MEUWSTRAAT Ifi over het Stadhuis VEN HAAG Meubelen Huisraad IJzerwaren Antiquiteiten Eikenhouten voorwerpen enz enz Vrij entree van 9 4 uren J W VOGELS Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 25 JUNI IS90 des morgens te elf uren in bet Gebouw der R K Leesver eeniging aan de Westhaven Wgk ö No 159 ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜUN DROOGLEEVER van Twee naast elkander gunstig gelegen SOÜWHANSWONINOEN HOOIBERGEN SCHUREN ERVEN en eenige perceelen uitmuntend Wei en Hooiland te samen groot 28 hectaren 46 ar n 36 centiaren alles staand en liggende in den polder bg Gouda in de gemeente WADDl MXVEEi Verhuurd tot 1 Mei 1891 retpectivelgk voor 1300 en 1200 per jaar Uitvoeriger bg biljetten en bg Notitiën welke met alle verdere inlichtingen van af 18 Juni a S ekomen zgn ten kantore van geNotarisVoBTÜIJN DROOGLEEVER fi Oouda De inzending van advertentiön kan gescbieden tot één uur des nvaiddags van den dag der uitgave STOOMBüOT REEDERIJ tas en IJs8eUy Sztra Diensten fden Tweeden Pinksterdag 1890 Met de Stoombootea OUDBBKEBK a d UaSEL II en BE8ESVB Vertrek van ROTTERDAM naar GOUDA s morgens 7 uur s middags 12 en s namiddags 3 uur Van ROTTERDAM naar OUDERKERKa d IJ8SEL s morgens 7 uur s middags 12 uur s namiddags 3 en 7 uur Van GOUDA naar ROTTERDAM middags 12 uur s namiddags 3 en 6 uur Van OUDERKERK a d IJ8SEL naarROTTERDAM s morgens 7V uur s namiddags l 5 en 7 uur DB DIRECTIE Natuurlijk moet de Landdag beginnen met het vergelijk te behandelen hetwelk door de vertegenwoordigers van Duitsohors en Oud Czeohen is getroffen De Jong Czechen begonnen terstond met de verklaring dat tij de schikking ten stelligste zouden bestryden maar veel zal hun dat niet baten indien do Duit chers en Oud CzecUen eensgezind blgven Op voorstel van graaf Kensky werd besloten het vergelqk naar eon commissie van 27 leden te verwijzen Het is de begrootingscommissie in het Huis vau Afgevaardigden der Vereenigde Staten gelukt tot dusver haar tariefwet ougewgzigd te doen aannemen Een voorstel om het invoerrecht van zilver erts uit Mexico 11 cent per pond te schrappen werd verworpen met 123 tegen 113 steramen Van do republikeinen stemden dertien voor met de democraten en van de democraten stemden zeven togen Deze stemming wordt in zoover van belang geacht omdat de democraten hadden gehoopt bg dit artikel H Kenley den voorsteller der wet oen nederlaag te zullen bezorgen Nu die kans niet gelukt is wordt de aanneming der gebeele wet als zeker beschouwd De Regeering der Republiek Brazilië is onvermoeid in het tegenspreken der berichten over ongeregeldheden waarvan in particuliere brieven en telegrammen hrrhaaldolgk gewag is gemaakt Voorheen geschiedde dit steeds door don Braziliaanschen gezant te Parijs Nu echter valt aan den vertegenwoordiger van het voorloopig bewind te fierlijn do eer te beurt namens de Regeering ter kennis der bladen te mogen brengen dal alles wat over dergelijke ongeregeldheden is gameid verzonnen en van allen grond ontbloot is SSS Staats loteriJ 5e Klaaso Trekking van Vrijdag 23 Mei No 1293 4114 9611 17484 19207 20895 ƒ 1000 No 546 6858 lOlOl 16443 16530 ƒ 400 No 633 15417 19714 200 No 938 3287 4044 4557 6011 7338 7365 10669 14167 18148 19319 20201 100 Prijzen van ƒ 70 402 3349 5918 7956 11112 13943 16471 18673 452 3448 5938 7975 11173 14072 16575 18696 684 3478 5944 8016 11298 14334 16604 18849 639 3685 599 8192 11302 14442 16620 18910 819 3744 6042 8211 11326 14502 16676 18932 925 S892 6136 8234 11481 14570 16679 191S6 1146 4004 6204 8345 11519 14754 16s07 1913S 1161 41Ï9 6404 8493 11608 14773 16949 19284 1467 4150 6405 8529 11779 14842 17022 19298 1S87 4152 6607 8649 11830 14943 17082 19364 1638 4173 6609 8741 11950 14978 17097 19384 1872 4271 6653 8815 11959 15161 17118 19552 1991 482U 6778 8971 12002 15227 17247 19654 2111 4349 6857 9509 12093 15250 17292 197 10 2114 4360 6881 9520 12109 15351 17533 19756 2146 4508 7035 9770 12141 15379 17626 19970 2193 4930 7188 9796 12204 154U 17704 20030 2256 4976 7196 9824 12292 16526 17737 20046 2405 5012 7296 9842 12373 15673 17765 20135 2482 5255 7512 9976 12676 15847 17782 20 212 2559 5256 7566 10216 12832 16024 17792 20286 2704 5274 7574 10224 12861 16177 17828 204 Ï860 5300 7662 10276 12999 16206 17981 206 5 2973 5711 7672 10557 13007 16313 18040 ar0580 S185 5820 7758 10647 13043 16320 18159 20667 8255 5823 7797 10705 13342 16333 18S87 079l 3334 5840 7820 10816 13827 16404 18473 20852 3348 5893 7852 10956 13832 16408 18817 20973 PETROLKUM iNOTEERIIMGEN van de Makelaars y CantzUar di Schalkwijk te Kolterdam De markt was heden willig Loco Tankfust 8 35 Geïmporteerd fust 8 35 Augustus levering 8 45 September October Novemberen December levering 8 55 ADVERTENTIEN Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen hartelgken dank J VAN GALEN M C V4H GALENDE Wikkel Gouda 23 Mei 1890 Hartelgk dank aan allen die mg den IS dezer blgken van belangstelling gaven B J 8WAAN Predikant Haarlem 21 Mei 1890 B0SGHVI00LTJE8 SrOORTREFfELIJK REUKWATMR Men lette steeds op don naam J C BOLDOOT Nederlandsche Stoomboot Maatschappij fiOTTEBBAU LONOEN De stoomsehepen BATAVIER HOLLAND en MAASSTROOM vertrekken geregeld iederen UH SDAG en ZATERDAG naar Brewers Quay ter ontscbeping van Kaas Boter Provisign en goederen bestemd voor levering dotnietle Informatien verstrekken de Cargadoors vitn bovengenoemde Maatschappg Boomjjjes 72 Rottkbdam Terstond TE HUUR gevraagd voor 2 p i sonen een T 7 iz3Ji5 ©lli UJ sje of een HUISJE dat daartoe gebruikt kan worden op fatsoenigken stand vooral zuiver en goed drinkwater Fr br met opgaaf van stand en hnnrprgs onder No 2005 aan het Bureau van dit blad Boterkoek Paleisbanket enz W SCBALERAMP Jr Oosthaven 17 ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsehê Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 8edert S5 Jaren zgn de beroemde echte Abshaubbins or Antl Rhamatisctie Watten bg de Rhnmatiek lgders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrijving van die vaderlandsche plaag Oe Hoofddepot honder A BRËETVELT Az te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld bg T A 6 van Detli ej de Wed Bo mM Oouda W F J denUiJl Schoonli A Prins Zevenhuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S r d iCraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulini Alphen Qobr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastreeht ficbr Kauling Woerden G v d Geur Waddinzveen Gouda 1 Snelpendrak van A BaiNKHiji k Zoom De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN Uithootde van het PINKSTERFEEST verschijnt de GOUDSCHE COURANT Maandag niet UU dezo Courant behoort een Byvoecsei BINNENLAND GOUDA 24 Mei 1890 Z M hoeft benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap Sohieland den heer F van der Breggen b De surnumerair bij de posterijen J C Nieuwenhuijs zal zijn fancliun uitoefeden ten postkantore te üouda Heden morgei bad in de Romein alhier plaats de vornncliting voor J jaren van het Bloemcudaalsohe verlaat Kr waren 3 insehrijvingsbiljetten ingekomen de hoogste inschrijver was J Ëurror voor ƒ SlO per jaar Door de ingelanden van den polder Stein rs met algomeeno stemmen herkozen tot lid van het bestuur de heer Albert lloogenboom Bij de verkiezing van een voorzitter van het bestuur van den polder Kromme Geer en Zijde is opnieuw benoemd de heer loli Boogaerdt die alle uitgebrachte temmen 694 op zich vereenigde Donderdag word de genleonte Berg Arabacht bezocht door Z Exc Mr C Fock commissaris dös konings in de provincie Zuid Holland Geheel höt dorp vlagde FEVILLETOM OU iet EngeUch 9 U heeft hem dus aan de deur gezet I Ja dat is nu wel wat heel erg gezegd Het was heel mooi van hom dat hij mij niet van zijn liefde sprak en heel flink dat hij naar u toeging en u heeft hem de deur gewezen 1 en Prue s oogeu fonkelden op een zonderlinge wijs Nu was het misschien op zichzelf noch zoo verschrikkelijk niet dat Prue s oogen fonkelden maar van dat ze oen kind was toon haar oOgen niet konden fonkelen had zij mijnheer Dent zóo niet aangekeken en hij stond dan ook als versteend Zo deed zoo op eens geheel anders dan gewoonlijk Maar Prue zeide hij eindolijk jo wilt toch niet zeggen dat jo dien jongen lief hebt f Ik heb hem lief riep Prudence met gloeiende wangen Eerit had ik hem niet lief maar u heeft gemaakt dat ik hem lief kreeg Ik bob hem tot oen bedelaar gemaakt ik heb hem bovendien ongelukkig gemaakt en ik zou morgen met hem willen Dbnderdagmorgen is Ie HaaHem ouder verdachte omstandigheden dood gevonden oen elfjariire knaap een vóórzoon van eene vrouw die sedert met een fabrieksarbeider daar ter stede wiis getrouwd Den voriö en avond had de jongori die niet school ging maar mot lucifers aan de huizon bedelde garnalen en radijs gegeten Spoedig daarop plaagde hij over oipasselijkheid en neiging tot braken en ging vroeg naar bed Den volgenden morgen vond de moe er hem dood Heden ia het lijk naar bot oasthuis overgebracht om gerpchtelijk te wordpn oudorzooht De knaap was in een begrafenisfonds voor 125 verzekerd Mr S an Houten heeft tp Slochteren een politieke redo goboudeu waarin hij hoeft medogedoold dat hij weldra een wetsontwerp aal intlionon waarvan do strekking zal zijn om aan gemeentebesturen gemakkelijk te makon do onteigening van grondeu voor uitbreiding van da stodotenz To Montfoort on in de omstreken hoort nien sedert eenige flageu veel klagon over ziekte onder het vee Zoo bezocht de vorige wpek een veearts eene boerderij om een onderzoek in te stellen naar de ziekte eouer koe toen de boerin hem na afloop de vraag stelde of hij ook geiten dokterde Het antwoonl luidde bevestigend vvaarop de vrouw hem verzocht op zijn terugweg bij iemand aan to gaan wiens goit ziek was en die reeds verschoideno jaren achtereen zoo n dier had vorloren zonder daarvoor eene andere verklaring te kunnen vindon dan dat de dieren door de kwade hand waren aangeraakt De man dor ivotonschap kon zijn lachlust nauwelijks bedwingen maar inforrooenlo toch welke verschijnselen zich bij dio ziekte voordeden waarna hij er spoedig in slaagde do kwade hand te ontdekken Het bleek hem n l uit de verschillende mededee trouwen als hij t mij vroeg Maat lieve Hemel Pruo wat kou ik dan andersdoen I U had hem naar mij moeten zenden Stom van verwondering en verbazing over dit antwoord kon mijnheer Dent geen woorden vinden om te antwoorden toen het moiaje langs hem heen het huis iuliep En Prue houdt van hem zeide hij met flauwe stem terwijl hij als oen gewonde zwaar tegen de balustrade leunde mijn Pruo I Mijnheer Ralph Dent had mot zijn neef en zijn pupil een heel onpleizierig dagje gehad Als John Dom maar do echo had kunnen opvangen der woorden die Prudence Palfrey sprak toen zij dien middag bij haar oom langs liep zou hij niet zoo ongelukkig geweest zijn terwijl hij daar te Rivermouth zat en zijn best deed in stoffige boeken uit Ds Hawkins liibliotheek lange vertoogen over spitsvondige leerstukken te lenen terwijl zijn oogen toch altijd afdwaalden naar punten over de rivier van waar bij oon vrij gezicht had op de st hoorsteenen vau Willowbrook Sedert den twist met zijn oom was er een week voorbijgegaan en de plannen van John Dent waren tot rijpheid gekomen Hij had een tweeden dolenden ridder gevonden een jong mensch uit Rivermouth een ouden schoolkaiiieraad en ze waren met hun beiden overeengekomen samen hun fortuin te zoeken Hun plan was over land naar San Francisco te gaan an ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscUgni liugen dat do geiten stierven uit gebrek aan kalklioudend voedsel oen gevolg van de beperkte ruimte waaraan ze bij iiet grazen gebonden waren De eenige raad dien de bekwame man geven kon was het dier meer vrijheid te laten dan zou de kwade hand het ongetwijfeld niet meer kunnen lioreiktn m a w dan zou het dat voedsel opnemen waaraan het tot vorming van het beenderengestel behoefte bad Volgons inededeeling van het Tijdwhrifl voor i eneetk luidt de voornaamste bepaling van het door de Belgische regoering ingediende wetsontwerp tegen de misbruikon lijj het hypnotisme Hij die een door hom zelf of door een ander geliypnotiseerde persoon in het publiek ten loon stolt wordt met gevangenisstraf van 14 dagpn tot O maanden en een boete van 26 tot 1000 fr gestraft Dit verbod heeft geen betrekking op do cliniscbe demonstraties zonder andere toeschouwers dan geneeskundigen of studentou in de geneeikunde do toelating tot eeo dusdanige ciiuiek is echter aan ieder persoon niet tot liet medische vak bohoorend verboden Mft gelijke straffen wordt bedreigd hij die onbevoegd tot do uitoefening der geneeskunde al is Iret ook privatim iemand benodon den leeftijd van 18 jaar of iemand die aan krankzinnigheid lijdt en état de démonce hypnotiseert Verder wordt met gevangenisstraf bedreigd bij die mot een bedriegelijk doel of om nadeel to stichten een gehypnotiseerde een stuk laat npstollen of onderteokenen hetgeen voor do wet van kracht kan zijn comportant dos conséquenses juridiquea Ook hij die van een dusdanig stuk gebruik maakt valt onder dezelfde strafbepalingen Het volgende ongeval had gisterenochtend te ruim negen uur te Leiden plaats Terwijl op het exercitietorroin aan den Singel de miliciens geoefend als ze daar geen avonturen vonden verder naar de goud strekeu voort te trekken Het was een dol idee on John Dent volkomen waardig De tijden waren lang voorbij dat particuliere ondernemers in Californie groote klompen goud uit don grond haalden maar hij had zich nu eenmaal in het hooM gezet dat hij zijn fortuin in de mijndistricten zou maken Hoe of wanneer hij het eerst op dten inval kwam kan ik niet zeggen Misschien stond het wel in eeuig verband met de verhalen van de goudvelden in Australië die toen noch niet l mg ontdekt waren misschien bad het alleen zijn ontstaan te danken a in den nood waarin hij verkeerde Hij moest geld hebben hij moest heel veel hebben hij moest het gauw hebben Een goudmijn was eigenlijk het eenvoudigste van alles Dus om kort te gaan hij moest een goudmijn bobben Hij peinsde zoolang over dit onderwerp totdat het hem oen uitgemaakte zaak werd dat er hier of daar of ergens een groote gele klomp op hem lag te wachten verborgen in de groene helling van een borg of tusschen de keien in de bedding van de een of andere rivier F euwen on eoiiwon geloden had de natuur dien klomp in haar weldadigen schoot verborgen om hem goedgunstig te schenken aan een jnan die gelukkiger of beter was dan de rest Het goudon vlies van Colch is was voor Jason en zijn scheepsvolk niet meer werkelijkheid dan de goudklomp voor John Dont werd In die dagen was hij dichter Ieder mensch is eens ia zijn leven dichter al is het maar oor een halfuur