Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1890

4230 WoenséKg 29 N i 1890 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De maending van tdvertentiön kan gescliiedetf tot één uur des namiddags van den dag der uitgave C InscbrUving van Kinderon wekelUksche premie van 6 oent Leeftgd waarop wordt ingeschreven jaw a 8 en een kleur op de wangen en zjj had grooten lust strelende blikken HQrRerllJke Stand GKBOKEN sa HeL Oenrdm Cornclii ouden J TerbMm tik J T n I cKwen Aaoa Mtrgrieta ouden li de Jong en H Altene Johaaoea Adneniia oaden A Snndvri ta U Oikea Mil Cetharii aaderi H vto Hohiegta u C Bageiiiü OVERLKDEN ii Mei K Loon ved m T B Sckollra 75 j F tiD der Urn 19 j 21 A M Kfgtn wed A Hi kI O j 24 J bo HiiMngeii I O NDKRTROUWO 22 Mei A d Zinger ii J en T M M len Boveoe 30 j Het Bareau van den Burgerlgken Stand zal a s Maandag 2 Pinksterdag van des voormiddags 11 tot dea namiddags 1 uur geopend zyn tot het doen van aangiften ran Geboorte en üverlyden A D VBRTENTIËN x Iejufvi ouw KAMPHUIZEN vraagt tegen AUGUSTUS een DIEi STBODE die netjes kan werken en een bargerpot kan koken Qoawe C 5 Theewinkel Een Dagineisje GEVRAAGD ran de P Q Adres Kniperstrut K 227 STE O HAFHIK Verschenen bg BLANKENBSBO ih Co Leiden en overal verkrggbaar cDe Sten Toor Alg en Bgz gebroik met eenige op eu aanm over de op de Ned Taal toegepaste stelsels door H J van dih BERG Prgs O 50 Voor inlichtingen omtrent aanleering cannssen te ütr en RoU of schriftelgk onderricht adresseere men xich Leiden Vrouwensteeg 8 REGENTEN van het Bestedelingbais voor oade lieden te Oouda roepen bg deie op soUi citanten naar de betrekking van Vader en Moeder in bovengenoemd gesticht vaoeerende ten gevolge van het overlgden van den Vader Aan die betrekkingen zgn verbonden een salaris van 300 per jaar benevens genot van vrge inwoning voeding voor licht bewassching en geneeskundige hnlp Daartoe inclineerenden adresseeren zich met franco brieven onder overlegging hunner getnigschriften vóór of op 15 JUNI 1890 aan het adies van den ondergeteekende Gouwe C 157 te Gouda Namens Regenten I F HERMAN Fz Seeretari F IJ 1 E Gekli EATOENSN en ZÉFEIRS Prachtige Dessins BUIME SORTEERINO SCHENK Zn TRADE MARK BE van Gebrs S EL Afflsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P I GUDSHüOBN Kleiweg en bg F 6 fl LAKEBVBLD Gouwe C 96 te Schoonlioven bg P FUN tan DRAAT AlhUuêerdam bg de Wed J na BOER Giesendam bg Wed v o HEUVEL en Leerdam bjj A tan WUK A$peren bg D VEBMEIJ Probeert s t p de 80ÜCflON THEE No 8 ik 1 25 per kilo Gouda Snelpertdrak ran A Bbimkmam ie Zoom Eerste ITederlandsclie Verzekering Maatscliappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te sGRAVENHAOE Directeuren xMr H GOEMAN BORGESIUS en Jhr Ml W SIX Hoofd Ag ent te Zevenhuizen P IXSHOUT Voorbeelden van Verzekering en van Een Gulden 1 üitkeering bg Leven na lU jaar 116 na 15 jaar 110 Vlö 116 1 114 enz A UaandelJijksohe premie vi Leeftgd Uitkeering bjj Overlijden 181 180 179 177 174 25 jaar 513 28 476 30 451 32 35 425 386 en E 1 Bovendien is in de premie begrepen een Tenekering ad 260 tegen ongCTallen metdoodelgken afloop en ad 500 tegen ongCTallen die IcTcnslange geheeie of edeeltelhkelUTaliditeit ten gcTolge hebben B Wekelijksclie premién voor ƒ 100 uitkeering bU overlijden Leeftgd 6 9 jaar 10 11 U 15 10 20 21 22 Vrouw 27 cent 8 8 8 4 door 3 3 3V 4 4 Man cent I Deze premiin worden gedurende den loop der verzekering niet Terhoogd t enz versekerden volgena B tegen een voor elk kind UitkCering op den leeftgd van t 12 jaar 14 jaar 19 26 19 26 18 26 16 23 enz Mey s boorden majchetten ea voorhemdje Ijn ilt een t rlt perkamenUchtig papier vdWuirdigd en met een weohtuf ovortrokkcn dat bun wat h uiterlyk am aal vtrrattende oferebnkomst met linnengoed geeft j lader boord kan byna ene i heele week Ung gedragen wordtin men werpt he dan Biroudw weg en draagt Kentengevolge alt d oen nieuw boord Mejri boorden o ertr f eE hter de llnnenboorden door hunne bnigiaamliMd wuarmede ijj zio6 om den hali lelfa londer deien ook in het gering te dnikkeo voegen en daar raadaaii niet het lastige onaangeoana wryvea wat bij Ie weinig of te veel gestreken boorden hat geval i teweeg brengen Verder u het lichte gewicht van fBioYi DOOrdeu eeno eigenachap die rich in het dragen ala voortniffelgk bewast l e Inoopagaten z jn 166 ilerk dat hunne duaraaambeid b j juiit uitgemohts halawqdte nieta te wtnuhen overlaat Hejr boorden manchetten en voorhemdjes Sn wat paasen en zitten aangaat éénig in hunne aoort en jgn afgezien van hunne elegantie en gemak welke ig on aanbieden buitengewoon goedkoop Zg koeten nauwelgk meer als het waachloon voor lianeiigoed Een dOSijn heerenbOOrden dat gid 40 koat jongensboorden reedi van af gia 35 ia toereikend voor 10 i lï weken Voor jongeni die öo heel u l banne laken plegen om te gaan ii Mey t Faplerlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hebeen iedere huisrroaw na het gebruik van een dozgn zal inzien iw j linnengoed gewoonlijk op de rei veel heeft uit te ataan zijn Hey boorden manobetten en VOOrhemdjei oUe reizigars v n onwaardeerbaar nut Minder aU ééa dozgn van een formaat en eene wgdt wordt niet verkocht He l labrlkaat woidt in bgna elke stad In verschillende ougazyiun welke door plakaten zgc bekend gemaakt verkocht Ook worden deze varkoopplastaen lan t tot t d door middel van annonceo in couranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazgnen niet kent zoo kan hij Mey l fabrikaat ook direct bg de Firma Moy k Bdlloh Versand U esohélft LeipzigFlagvits bestellen die op verlangen gratis en porto vrll een njk geillnstreerden pröa oouraot toezendt en het magazgn Ier plaatse waar Mey S fabrikaat i verkqjgiiaar gettold aangeeft VRAAG Onoverlroffen KWALITEIT Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM Palsriek te Westzaan Opgrericht 1825 CHOCOLAAD GROOTES De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderigke Nommers v UP CENTEN BI NNENLAND GOUDA 27 Mei 1890 VEEGADERING tan den GEMEENTEKAAD Woensdag den 28 Mei 1890 des namiddags ten 2 ure Aan de orde Het Kohier der Plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1890 Het voorstel tot het bouwen eener woning voor den Concierge of Pedel van het Gymnasium Het voorstel van Regenten der beide Gasthuizen tot wgziging van het tarief der verpleegkoaten in het St Catharina Gasthuis of Ziekenhuis De heer R Leopold alhier is benoemd tot lid der commissie van examrn voor de hoofdaote te Amsterdam In de 11 Zaterdag alhier gehouden vergadaring van de onderwijzers van het arrondissement Gouda trad als spreker op do heer A G J Tempelmans Plat van Gorkum die het teekenonderw js op de lagere school behandelde Om in t bijzonder te doen uitkomen hoe hij wenscbte dat er met de door hem zelven bij den heer Dugm te Gorkum uitgegeven teekenschriften gehandeld moest worden liet hij eenige leerlingen van eene der Goudsohe scholen onder zijne leiding enkele figuren uit zijne verschillende schriften teekenen Door menigen nuttigen wenk verplichtte hij zijn talrijk gehoor wiiarvoor de voorzitter de heer Dr D Terpstra hem den dank der vergadering bracht Tot voorzitter werd herkozen de hear Dr D Torpstra terwijl in plaats van den heer J Kiewiet de Jonge te Oudewater dio niet herkiesbaar was tot 2en voorzitter gekozen word den heer A van Noordwqk te Ammerstol De jaarrekening van FEVILLETOK mw® m Vil iet EngeUch 10 nik kan niet helpen dat ik John Dent wel mag lyden maar daarom hoefde ik noch niet zoo barsch te zijn niet waarf Oom glunlachte om die barscbheid maar moest bij zich jielven toch toestemmen dnt het er wel wat op leek Het was voor teerst sints veertien dagen dat hij glimlachte en die glimlach was voor Prudence als een vroolijke zonnestraal na lange regendagen Zoo kwam er dan breking in de lucht en dreven de wolken een beetje uiteen maar ze bleven toen weer hangen want de verhouding tusschen die twee werd maar niet weer zoo als ze geweest was Als u liever heeft dat ik niet ga zei Prue verlegen Wel neen antwoordde de heer Dent Toen deed hg een onmogelijke poging om vroolijk te zijn en zei haar dat ze ma r zoo gauw als ze kon naar stad moest gaan en maken dat ze getrouwd raakte en dat ze dan dadelijk weerom moest komen den penningmeester den heer i Emeis floot met een voordeelig batig saldo Gisteren had hier een wedstrijd plaats tusschen de Goudsche Oricketclub Olympia en de Rotterdamsche Cricketclub Rapiditas In de eerste innings behaalde Rapiditas die het ee aan bat ging 9 runs terwijl Olympia 64 runs iMakte Om half twee ving men weer aan Rapidiias ging weer eerst in en maakte in deze innings 26 runs Olympia had dus gewonnen met 1 inning en 29 runs De heeren Van Merls als batsman et L J Sparnaaij als bowler hebben veel tot deze overwinning bggedragen Naar het programma te oordeelen zal de uitvoering tot viering van het 10 jarig bestaan der Goudsche GymnastiekVereeniging j Exifelsior op 9 Juni a s zeer aantrekkelijk zijn Wg zien daarop Ie Opkomst 2e Vrije oefeningen 3e Staafgroopon © eft Bfiigei aan toestellen rek ringen brug 5e Springen met de ringen Oe Plastische standen 12 in getal alle ontleend aan de oudste vaderlandsche geschiedenis Hierna volgt nog eene verrassing na afloop waarvan bal Wij herinneren dat kunstlievende leden op vertoon van hun diploma toegang hebben met twee dames Heden werd alhier aanbesteed de levering van het benoodigdo Rundvleescb en vet ten dienste van het garnizoen 3 biljetten waron ingekomen als van W de Jeu te Gouda voor ƒ O 74 Gebr de Mol te s Hage voor f 0 74 en J Dongelmans te Gouda voor ƒ 0 72 per KG Dat beloofde Prue Zij nam zich echter vast voor om als John Dent soms noch te Rivermouth mocht zijn en als zij hem wat noch veel onwaarschijnlijker was mocht ontmoeten on daar had zij in de verste verte geen plan op zioh met de grootst mogelijke reseve te gedragen Zij zou hem nu bepaald morgen niet trouwen als hij haar vroeg z j had hem lief maar haar liefde zou hem geen blok aan t been zijn Die uitdrukking van haar oom had diepen indruk op haar gemaakt Naarmate zij de stad meer naderde en de daken van de huizen en torens zich voor haar oog hoe langer hoe duidelijker tegen don helderen azuren hemel afteekenden voelde zij haar pols harder slaan Als zij hem nu eens op de brug ontmoette of I het omslaan van een straat plotseling voor hem stoni Zou hij dan denken dat zg hem kwam zoeken i zelfs maar wenschte hem te ontmoeten Die gedachte joeg haar het bloed naar het hoofd om terug te keeren En toen liep ze voort terwijl zij trotsch haar hoofd schudde als een vurige pony die in den draf komt Prudence vermeed de groote straten on kwam langs een omweg door Pickerings Court zonder eenig ongeval aon het hek van de pastorie Zj deed voorzichtig het hek achter zich dicht alsof zij vreesde dat als zij het met een slag liet dichtvallen John Dent die wel eens een mijl verderop aan t wandelen kon zijn het neervallen van de klink zou hooren en ADVEUTENTIEN worden geplaaUtvan 1 5 regels a 60 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni Beroepen te Moerkapelle de heer Th G f Eappard cand te Wijk bij Heusden De leden der Tweede Kamer zijn tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 3 Juni e k te drie uren Naar het Dagblad van Z H en s Gravenhage verneemt is bij den Raad van State de Regeoringavoordrapht ingekomen tot herziening van de Gemeente wet voor zoover de regehng der gemeentebelastingen betreft Voor het litterarisch mathsmetische examen dat te Leiden wordt afgenomen hebben zich niet minder dan 69 candidateu aangemeld In het wetsontwerp tot regeling van het militair onderwijs bij de landmacht voor zoover betreft de opleiding tot officier zijn door de regeering eenige wgzigingflB aangebracht In het ontwerp wordt nu uitdrukkelgk verklaard dat er slechts één cadettenschool zal zijn De programma s van de toelatingsexamens zoowel voor die cadettenschool als voor de Kon Mil Academie zijn in het ontwerp opgenomen De plaatsen van vestiging der inrichtingen van militair onderwijs zullen bij algemeenen maatregel van bestuur worden bepaald In hoofdzaak wordt de voordracht overigens door de regeering onveranierrf gehandhaafd Door den minister van binnonl zaken is onder dagteekening van 22 Mei jl het volgende schrijven gericht aan de commissarissen des Konings in de provinciën Herhaaldelijk komt het voor dat Nederlandsche werklieden door berichten in de nieuwsbladen of door daartoe uitgezonden agenten soms met verstrekking naar haar toekomen Een kleine jongen die op dat oogenblik voorbij kwam liet een schel gefluit op zgn vingers hooren eenigszins gelijkend op het fluiten van een stoommachine en toei voelde Prue haar knieën koikken Maar inwendig lachende om haar zenuwachtigheid liep zij het grindpad op naar de huisdeur Aan het uiterste einde dir galerij van de straatzijde geheel verborgen achter den wingerd zat John Dent en las met saamgetrJjUfen wenkbrauwen in Adam Smith s VerhandelinglWer den Volksrijkdom Op het oogenblik dat Prudence haar hand naar den klopper uitstrekte ïeek de jonge man somber van zijn boek op en zag haar en hunne oogen ontmoetten elkander k ik dacht dat je al weg was zeide Prustotterende terwijl zij den koperen engel met ifc Batten neus die den klopper versierde vaatgreep i hebben liW ® b niet U antwoordde John Dent met uDat zie ik zei Prue die weer een beetje tot zich zelve kwam Ik wilde niet weggaan zonder je eerst goeden dag te zeggen en ik kon natuurlgk niet naar ooms huis gaan Neen natuurlijk niet zei Prue En daarom heb ik gewacht Gewacht ti tdat ik naar jou toeknam zei Prue hevig kleurende Als ik dat had kunnen denifen had je lang kunnen wachten