Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1890

van reisgeld Toor de heenreis naar Duitachland ten behoeve van industrieele ondernemingen worden gelokt terwyl by hunne aankomst ter plaatse blgkt dat zq daar niet gebruikt kunnen worden Het is daarom geraden dat die werklieden alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten aflegaan of self of door tusachenkomst van den burgemeester hunner woonplaats zich tot den Nederlandsohen consul in de streek waar die ondernemingen zich bevinden om inlichtingen wenden omtrent de vooruitzichten in hot bekomen van werk de loonen en de huurprijien der woningen aldaar Ik heb de eer UHEd te verzoeken de burgemeesters in uw gewest uit te noodigen aan het bovenstaande in hunne gemeente zooveel mogelijk bekendheid te geven en hunne bovenbedoelde tusschenkomst te verleenen Zooals men zich wellicht herinnert is op de begrooting van waterstaat voor 1890 een crediet toegestaan om over te gaan tot het afschaffen van alle mDliimenten voor de postambtenaren en hun daarvoor van rijkswege een evenredige tegemoetkoming te verleenen De minister heeft thans naar het Vod mededeelt aan dat plan uitvoering gegeven De ambtenaren die de emolumenten verliezen zullen voorloopig uit de schatkist een toelage ontvangen overeenkomend met het gemiddeld bedrag van hetgeen lij in de laatste drie jaren aan emolomenten ontfugen hebben Zoodra een nieuwe traktementslegeling tot stand komt zullen die toelagen vervallen De Staat jal zich nu zooals het voornemen was voortaan zelf belasten met de diensten aan particulieren byv liet aannemen van abonnementen op dagbUden tegen een provisie die in de schatkist zal vloeien Daar het gebleken is dat in den laatoten tqd waarschijnlijk in verband met de hooge cokesprijzen door directiën van stoomtramwegen andere brandstof wordt gebruikt dan in de concessie voorwaaiden is voorgeschreven al van hooger hand daarop streng worden toegezien Zaterdag vergaderden te Rotterdam op uitnoodiging van het bestuur der afdeeling Rotterdam van de Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust een aantal winkeliers in tabak en sigaren ten einde de wenschelijkUeid en mogelijkheid te overwegen om op Zondag hun winkels te sluiten Zoowel de mogelijkheid als de wecschelijkheid werd erkend Alleen gaf aanleiding tot debat de vraag of men er io eens dan wel geleidelijk toe zou overgaan Voorts achtte men ook noodig de medewerking van fabrikanten en depóthouders Het bestuur der afdeeling zal daartoe de noodige stappen doen waarna alsdan een nieuwe vergadering zal worden belegd om een definitieve beslissing in dese te nemen Als een bqzonderheid op het gebied der natuurlijke j historie deelen wij mede dat de vischhandelaar L M Struijk te Hellevoetsluis in het bezit is ge i komen van oen volwassan bot die er uitziet alsof twee dezer platvisschen met de huikïijden tot éen zijn gegroeid Het zonderlinge exemplaar heeft vier oogen een dubbele raggegraat en twee mgzijden op de gewone wqie gekleurd en gewelfd Indien het Zou je dan niet gekomen zgn Keen l j Al was dat no n een jaar in het gs bewaard geweest dan had t niet kouder kunnen zgn Ben je ook boos op me Ik ben hooi boos op je Het stond je heel leelijk John Dent om met Oom te twisten het is jeeenigste vriend Ja maar zie je t kon toch niet anders lï kwam in groote verlegenheid en onzekerheid naar ham toe ik had vrieadelgkon raad noodig en me dunkt dat hij mij hard en ruw behandeld heeft Als hg je niet verteld heeft waar we woorden over kregen zal ik er niete van zeggen Heeft hij het ia verteld Praef Ja dat heeft hq zeide Prudence langzaam Ik kon toch immers niet beter doen dan het hem eerlijk zeggen Het speet me razend dat t gebeurd was Maar had JV het dan liever aan jon moeten zeggen Dat had me toch meer gespeten Dan Igkt t wel zei John Dent dat ik van de twee kwaden ten minste t kleinste genomen heb I Dat is ten minste wat Maar het kwaad gedaan en het eenigste wat ik kan doen om het weer goed i te maken is dat ik zoo gauw mogelijk maak dat ik weg kom Ik kan je niet zeggen hoe n plemer het me doet dat ik je noch eens zie Ik heb hier i iederen dag twee drie uur gezeten altijd met de gwonderdier in t leven kan worden gehouden zal het naar den Rotttrdamiohen dierentuin worden opgezonden Bq de ontgraringen buiten de Wittepoort te Leiden komen in rrq grooten getale steenen tabakspgpjes voor den dag zooals de Spai aarden ze tqdeus de heldring veel gebruikten en jzooals er ook op het stedelijk museum aldaar een paar worden bewaard Ëen sigarenhandelaar op de Haarlemmorstraat heett er een 10 tal van weten te koopeii waaronder er z jn met allerlei afbeeldingen Scheveningeii is in zomertooi het strand getuigt van leven en beweging en van gezelligheid Tot de groote verbeteringen welke in den afgeloopen winter z jn aangebracht behoort de uitbreiding en verfraaiing van het emplacement van de Hollandscbe stoomtram naby het hotel Zeerust De gebouweu nabg het Hotel d Orange ten dienste van de eleotrischa tram zijn Aink de nieuw aangelegde baan tot Wittebrug levert tal van sohoone vergezichten op maar d opening laat nog steeds op zich wachten Men spreekt nu weer van Zondag 1 Juni Het Kurhaus open op Zondag IS Juni zgne deuren voor het publiek Eer hartstoohtelqk boekenliefhebber een zekere Albert Lutton is te Londen in ieefatenis genomen op grond vau eene poging om een kostbare boekerg aan te loggen met zeldzame boeken die hg uit de National Library wilt te smokkelen Hg kocht oude boeken op een stalletje ging er mede naar ds leeszaal vroeg een zeldzaam werk en terwgl bij het ernstig scheen te bestudeeren schoof hij het oude boek er voor in de plaats en liet het zeldzame exemplaar in zgn zak gigdm De politie vond op zgn kamer alle dus gestollta werken netjes in boekenkasten gerangschikt Ëen aardige anecdote uit den Russisohe Turkschen oorlog doet de ronde in de Russische bladen Eenige kozakken beklaagden zich zeer dat zg zoo weinig plaats hadden in den voor het verroer der militairen ingerichten veewaggon te Minsk aangekomen klaagden zg Tooral steen en been en vroegen daar eenige waggons meer Beservewaggons waren echter niet aanwezig doch de stationchof hielp zich slim uit de verlegenheid Kunt gg lezen vroeg hg een kosakkenonderofficier Ja nu lees dan eens wat op dien waggon staat 40 nun of 8 paarden maar het Russische Ut of was verkort tot is eohter ook m De kozak las nu 40 en 8 paarden Og ziel wat de hooge overheid besloten heeft zei nu de chef en hoe uitstekend jelui eigenlijk zitten Wees dus spoedig stil of ik laat oomiddellgk noch acht paarden aanrukken Het spreekt van zelf dat de braven zonen van de Don gedurende het verdere deel van de reis zoo stil waren als de soldaten in het turfschip van Breda Dr F R Allinaon schreef dezer dagen in het Rad fTeetèl o a het volgende over het gebruik van bruin brood Wanneer men mg raadpleegt over ongesteldheden schrijf ik dikwijls het gelnuik van bruin brood voor Door bruin brood versta ik brood van ongebuild stille hoop dat het geluk je hierheen brengen zou Zie je Ds Wibird was do beste vriend van mgu rader zoolang We hier in de stad woonden en me dacht dat ik niemand nader had als hem daarom heb ik hem een heel poosje mijn onaangenaam bijzgn laten genieten Ik heb allerlei theologische boeken ran den dominé gelezon ver olgde hg somber en ook wat boeken over de mijnen en nu ben ik vrg goed op de hoogte vao het leven hier namaals en van de aardkunde Prudence had moeite niet in lachen uittebarsten Maar de tijd viel me erg long dat kan ik je zeggen Daar op die houten bank neb ik de ellendigste uren van mijn leren doorgebracht Die woorden kwamen Prudence later dikwijls in de gedachten als zij op diezelfde groene bank onder den wijngaard zat Ku je hier bent is dat alles weer over maar ik geloof niet dat ik het noch een week had kunnen uithouden als had ik geweten dat je Zaterdags komen zou Hoor eens nicht Prue ik heb je noch heel veel te zeggen en ik weet niet hoe ik het zal zeggen Mag ik teens probeereni Dat hangt er van af wat voor dingeg t zijn homam Prudence Er zgn enkele dingen die je niét tegen mg behoort te zeggen Mag ik je zeggen dat ik je liefheb Neen dat moet je me niet zeggen Dat behAef ik je niet te zeggen meen je zeker Oom Ralph heeft me die moeite bespaard Als hij tarwemeel d w z het graan moet gemalen n tot brood bereid worden zonder er de zemelen uit te verw deren De redenen waarom men het graan moet gebruiken met al de stoffen waaruit het bestaat zgn vele De tarwekorrel bestaat uit een meelachtige kern omhuld door een bruin vliesje De omhulsels worden zemelen genoemd en van de kern wordt het witte meel gemaakt Zemelen bestaan uit niet voedende houtachtige vezels en bevatten de meest minerale bestanddeelen van het koren zooals phosphaten gzer enz Vlak onder bot omhulsel bevindt zioh een laag cellen grootendeels bestaande uit de stikstofhoudende stoSen van het graan Wanneer wg nu de zemelen rerwgderen dan gaan deze stoffen evenals de minerale bestanddeelen verloren Het gevolg hiervan is dat wanneer men wittebrood gebruikt men een vo dsel tot zich neemt dat niet genoeg minerale bestanddeelen en vlseschmakends stoffen bevat en men zich dus onvoldoende voedt Daardoor verliezen wg spoedig onze tanden De kinderen zgn onderhevig aan Ëngelsche ziekte en wij worden niet verzadigd Moeders die haar kinderen zogen moeten altoos bruin brood eten aangezien dit de vorming van tanden en beenderen bij de kinderen bevordert Ëngelsche ziekte ontstaat uit gebrek aan kalkzouten in bel bloed en kan alleen genezen worden door bruin brood of havermeel Door enkele toediening van kalkpbosphaten wordt de kwaal niet weggenomen Tengevolge van het verwijderen van de meeste stikstofhoudende stoffen is het brood onvoldoende voedzaam en zijn wij genoodzaakt eieren kaas vleesch of peulvruchten te gebruiken willen wg verzadigd raken Men placht melk te beschouwen als een volmaakt voeidsel en dat is het ook maar voor jonge kinderen Het volmaaktste voedsel voor een volwassen mensch is koren De plantaardige stikstofverbindingen van het koren dienen om de spieren op te bouwen door de zouten worden beenderen en tanden gevormd het meel geeft warmte en krocht en de zemelen bevorderen de werkzaamheid der ingewanden Bruin brood en water bevatten alles wat noodig is om het leven te onderhouden ook bg iemand die bard werkt Menschen die wittebrood eten hebben dikwgis last van een onaangenaam flauw gevoel m de maag omdat gevoel te doen verdrgven nemen zg dan hun toevlucht tot bier wgn of spiritualiën waardoor deze onaangename gewaarwording vooreen oogenblik wijkt Indien zg bruin brood aten das zouden zg geen last hebben van dat gevoel en zouden wü een matig volk zgn De zemelen hoewel onverteerbaar zegt Dr A verder spelen toch een zeer belangrijke rol bg het voedingsproces Ten eerste verdeelen zg de voedende stoffen in oplossing moeten komen Ten tweed nemen zg ruimte in de maag in waardoor een overmatig gebruik van spgzen belet wordt Evenzoo wolden de ilunne darmen door hen gevuld en hierdoor wordt onwillekeurige beweging der darmspieren aangezet aldus de dagelgksche ontlasting bevorderende Ëen brutale roofaanval is dezer dagen te Tts Bid gepleegd Uit Pest worden daaromtrent de volgende bijzonderheden bericht De gewezen rechter Kornis zat op zijn kasteel s avonds te 10 uren met zgn vrouw in de eetkamer toen twee mannen met zwart gemaakte gezichten binnensnelden en hem aanvielen Hij bleef bedaard pakte de kerels in hun kraag en me vertrouwd had geloof ik dat ik heengegaan was zonder er een woord van te spreken Ik ben er trotsch op dat ik je liefheb Ik weet wel dat ik er mg een ongeluk mee op den hals gehaald heb daar ik misschien mgn leven lang genoeg aan zal hebben maar het zal mij nooit bërwiwen Ik sta hooger in mgn eigen schatting nu ik niet week aan week met jou in hetzelfde hui kon wonen zonder je lief te krggen Haar ik ik heb je toch nooit Nu ben je op gevaarlgk terrein zei Jobs Dent Als je een hekel aan me hebt zeg het me dan niet als je veel van me houdt zeg het me dan ook niet want ik zou het geen van beiden kunnen verdragen Ik verklaar op mgn woord van eer dat ik het niet weet dat ik het alleen maar hoop en dat ik bet niet zou willen weten al kon ik er de wereld mee rerdienen Ziedaar dan een minnaar een uit de tienduizend die op het punt is zich roor zgn meiqe aan handen en voeten te laten binden en die geen gjelofte ran haar wil aannemen al wilde ze dien doen Hg zei niets minder dan de volle waarheid toen hg verklaarde dat hij volstrekt niet wist boe Prue over hem dacht Zg mocht hem natuurlijk wel lijden dat was duidelijk maar verder wist hg er ook niets van Hij wilde gaarne heengaan met zooveel hoop als de onzekerheid kan geven en misschien had hg daar wel gelijk aan fTordt vtnolfd wierp hen de deur uit Maar toen hij daar nog vier gewapende mannen vond zwichtte hij voor de overmacht en voldeed aan liun verzoek hun al het geld te geven dat hij in huis had Hg bracht hen naar zgn studeerkamer en gaf hun IBOO inbankpspior V ij willen moer geld hond riep een der roovers wg weten dat je nog 100 000 in huis hebt Dat was verleden week antwoordde Kornis maar dezer dagen heb ik voor die som een landgoed gekocht Na kort beraad stelden de roovers zioh daarmee tevreden Een van hen rukte Kornis zijn gouden horloge uit den zak maar bg gaf het toen hij hoorde dat het een dierbaar aandenken was grootmoedigigk terug Daarna sloten de roovers Kornis op in zijn werkvertrek en keerden terug naar de eetkamer waar zg de vrouw des huizes nog vonden en dwongen deze hen te brengen bg haren oom den 83 jarigen heer Dogaly die in den omtrek den naam van een Nabob had Zg trokken den grijsaard die sinds langen tijd ziek lag uit zgn bed en een der mannen schoot hem in den mond zoodat hij terstond den geest gaf De roovers begonnen toen een gzeren geldkist welke op Dogaly s kamer stond open te breken Terwijl zij daarnïee bezig waren gelukte het mevrouw Kornis te ontsnappen Zg snelde naiir de dienstbodenvertr kken en maakte alarm De roovers namen daarop de vlucht in eeu gereedstaand rgtuig na eerst nog in den blinde een paar revolverschoten gelost te hebben De roovers zijn nog niet gevat maar men meent hun aanvoerder op het spoor te zijn Herbert Bismarck vertelde op een diner te Londen de volgende maar hg beweerde historische anecdote De onderhandelingen tusschen Engeland on Holland over de Kaap de Goode Hoop konden maar niet tot een goed einde komen waarop cindelgk de Hollandscbe afgevaardigde aan de Engelschen het volgende voorstel deed Geeft ons de Kaap en houdt jelui de Qoede Hoop Jammor dat t anders is uitgekomen en Holland alleen de Goede Hoop zonder de Kaap beeft behouden I De heer C L Kniphorst vestigt in de Nieuwe Aiser Couraul de aandacht op de uitgestrekte en nog onontgonnen veengronden in Frankrgk De veengronden aldus schreef hun zekere heer Tivot liggen hier in een igke en shoone landstree k met zeer veel middelen van gomeenschnp zoowel te water als Ie land in de buurt ran Lyon Geen veengrond is beter gelogen It moet u mededeelen dat veenontginning geheel en al onbekend is in Frankrijk en men er geeii begrip heeft van do waarde der veengronden Ik ben eigenaar van ongeveer 60 bunders veengroud het veen zit ter diepte van ongeveer drie tot vier meter Ik zoek een deelgenoot om de veenontginning te beginnen zijn er bij u liefhebbers voor veenontginning laten ze dan overkomen om te zien Het bedekken der tuinpaden en wandelwegen met zand grint gelgk gewoonlijk geschiedt heeft zgne schaduwzgde omdat zand en grint licht verschuiven of verwaaien het pad oneffen wordt en bg regen met water doortrokken Ook eischen zulke paden veel onderhoud vooral op plaatsen waar weinig wordt geloopen wegens het verwijderen van steeds woekerende onkruid Wel is waar kostbaarder maar duurzamer on minder onderhoudskosten vemischende zijn volgens Landwirthschaft und Industrie de waterdichte voetpaden die men ran eeno soort beton aanlegt Het oude zand of grint moet uitgegraven worden dan laat men het over een zeef gaan om alle aardachtige deeleo onkruidwortels enz te verwgderen en vermengt op zes deelen drie deelen scherpkantig fijn zand en één deel portlandcement van geringere cementsoorten moet men wat meer nAnen De massa wordt met water tot eene matig stijve brg aangeroerd met een schop ongeveer 6 centimeter hoog over den weg uitgespreid geëffend en geplakt Er mag niet eerder op geloopen worden voor het pad hard is wat binnen twee dagen geschiedt Zulke paden blijven steeds schoon vlak en droog en men bespaart veel arbeid iMndi Crt In het twaalfde verslag van de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te Rotterdam wordt o a het volgende gemeld Waderom wordt in dit verslag de tabel opgenomen waarin het komen en gaan van personea uil werkstand in cijfers is voorgesteld Er blgkt uit dat terwgl in 1887 do zuivere vermeerdering 651 bedroeg en in 1888 1543 in 1889 een aanwas viel op te merken an 2055 personen die bg dagof weekloon werken of niet werken i en dus dag noch weekloon verdienen Te oordeelen naar het aantal personen zoekende naar eene of andere bezigheid en eerst weinige dagen of weken nier Ier stede wonende die zich bij de Vereeniging I aanmelden moet bet getal dergenen die zonder middel van bestaan naar onze stad komen afzakken zeer groot zgn Wanneer men in den regel in het oog houdt dat de bevolking bepaald wordt door de hoeveelheid middelen van bestaan waarover zij beschikken kan in het oog houdt dat vele van die zookende personen hier bigven wonen dan verbaasd men zich niet langer over de soms zonderlinge middelen vau bestaan die eene groote stad weet aan te wijzen Stelselmatig onthouden wij alle hulp aan den niouw aangekomene Heed men algemeen zoo teeken van afkeuring hooren wij van olie zgden dan zou er meer ruimte en minder ellende zgn Omtrent het armbezoek zegt het verslag Het werk van armbezoek wordt voor de meesten oamt van jaar tot jaar aangocamer al kunnen wg helaas niet ontkennen dat ook hier somtijds teleurstelling ondervonden wordt Het is waar menigmaal zien wg ons deerlgk in onze beste verwachtingen bedrogen en vaak behoort er moed en toewijding toe om niet vol vertwijfeling aen den goeden uitslag ons werk prgs te geven doch tegenover die oogenblikken van ootmoediging staan toch ook vele ondervindingen van blijden aard en ontmoetingen die ons vaak sluimerend vertrouwen in den adel der menschelijke natuur woder doen ontwaken Hoe dikwijls gebeurt het niet dat onze armen ons ten volle hun vertrouwen schenken zonder tegen ons op to zieu als tegun iemand die tegenover heA of hoven hen staat Hoe menigmaal ie het ons niet mogen blijken dat de door ons bezochte personen overtuigd waren van onze warme belangstelling in hun lot en van onzon vasten wil om hun tot nut en hulp to zijn Ën waar de verhouding tusschen ons en lie armen eene zoodanige was daar ging ons werk gemakkelijk en was het resultaat moestal gunstig Buiteolandscb Overzicht Toen keizer Wilhelm met den erfprins van Sak sonMeiningen Zondagmiddag in een rijtuig met é n paard dut hg zelf bestuurde naar de aaulegplaats der stoomboot reed werd het paard bij een kruispunt schichter De keizer sprong er uit en iel op den rechterarm Het rijtuig sloeg toen om zoodat de erfprins er uit viel Beiden wachtten in een naburige villa totdat een ander rgtuig was gehaald en reden toen naar de aanlegplaats Per boot maakten de keizer en de prins toen het voorgenomen tochtje naar het Psuweneiland De keizer verzwikte den rechtervoet Wegens een zwelling van den voet door bloedstorting veroorzaakt werd de keizer verhinderd heden het feest van de kadettensshool bg te wonen De verkiezingen v in de helft der leden van de Belgische provinciale raden die moesten aftreden hebben in het geheele land plaats gehad Behoudens enkele veranderingen van weinig beteekenis is de verhouding tusschen de beide partgen dezelfde gebleven De clericalen behielden do meerderheid in zes en de liberalen in drie prorincicn President Cnrnot heeft weer eeu nieuwe reis aanraard Nu geld hot bezoek het zuiden en wet hoofdzakelijk Montpellier dat feest viert ter eere van zijn zeshonderd jarige universiteit Te Lyon Moatélimar Orange en Avignon welke plaatsen het eerst worden bezocht is de President weer zeer goed ontvangen Te Uontélimw had de heer Carnot zijn eerste rede Toon de sonator Loubet de burgemeester der stad hem begroette antwoordde de heer Carnot dat het land een sterke verdraagzame en eerlgke republiek verlangde en dat hij het als zgn taak beschouwde als de verdediger van een dergelijke republiek op te treden In dit opzicht geeft dus deze reis van den heer Carnot geen stof tot bgzondera besohouwing maar toch viel bij het vertrek von don president iets voor dat nogal in het oog viel Toen de ministers in het station bijeenwaren om den president uitgeleide te doen verscheen geheel onverwacht ook de Russische gezant baron Mohrenheim die zich bg hen voegde ten einde den president dezelfde eer te bewijzen Het doel van deze geheel ongebruikelijke beleefdheid ia natuurlgk een openlgk blijk tegeven dat de vriendschappelgke verhouding tusschen Rusland en Frankrgk ondanks de hiorover verspreide geruchten in geen opzicht is gewijzigd Te Parijs ten minste wordt de stap van den Russischen gezant aldus uitgelegd en beschouwd als een nieuw bewijs tegen het bericht van de Times dat ozaar Alexander voornemens is zich bij het drievoudig verbond aan te sluiten Profetién vallen niet te doen over den toekomstlgen uitslag der onderhandelingen tusschen Duitschland en Engeland ovor de Afrikaansche aangelegenheden In Duitsche koloniale kringen begint men langzamerhand het onwrikbaar geloof aan de optimistische verwachtingen ten opzichte van dit resultaat te verliezen in verband met de in Engeland veldwinnende waarschnwende steramen tegen lord Salisbury om ditmaal wat vaster op tgc stuk te staan tegen de hooge eischen van het Duitsche rgk Te Berign vreest men al te zeer dat do openbare meening lord Salisbury zal dwingen uit zelfbehoud zijn welwillende houdmg jegens Duitschland te laten varen Tot dit vermoeden bestaat wel eenige grond Want dat lord Salisbury de wenken hem door de dagbladen zelfs van zijn eigen richting en de discussion in het parlement niet in deu wind slaat blijkt uit zgn l ede Donderdag op het banket van hot kleermakers gilde te Londen uitgesproken Hg protesteorde nadrukkelijk togen da geuite beschuldiging dat de regeering grondgebied in Afrika zou hebben prijsgegeven wijl nog geen overeenkomst met eeniga buitenlandsche regeering gesloten is Het was zelfs twijfelachtig of een overeenkomst bereikt zou worden In ieder geval zouden de belangen der handelsmaatschappgen en zendelinggenootschappen in het oog worden gehouden De voorvallen in Afrika daargelaten verzekerde lonl Salisbury waren de kansen op het behoud van den vrode nimiiler gunstiger geweest dan thans De openlgk uitgesproken twijfel van den Engelsehen premier over een goed einde der DnitschBritsche onderhandelingen betrekkelijk de OottAfrikaausche aangelegenheden is een nieuwe domper op de geestdriftige hebzucht der RoUmiaUchmirmef te Berlijn Trouwens de tory regeering heeft reeds genoeg moeilgkheden in de binnenlandsche staatkunde waarover zij struikelen en vallen kan om niet ten believe van hot Duitsche rijk en zijn koloniale politiek een niouw onweer boven haar hoofd aan te trekken Reeds nu bereiden de verschillende partijen zich in meerdere of mindere stilte op de aanstaande verkiezingen voor en de liberale oppositie zou uit lord Salisbury s zwakheid jegens Duitschland een even scherp wapen tegen do tones en liberale unionisten smeden als zij dit reeds doet uit de lersche en andere quaestién De Portugeesche minister van Financien Castello Branco heeft zgn begrooting ingediend met voorstellen ter verkrijging van eveuwicht tusschen de gewone uitgajen en inkomsten De finanoieele toestand door het vorige bewind achtergelaten was volgens den Minister niet bevredigend gedurende het beheer der progressisten woren do gewone uitgaven grootelgks vermeerderd zoodat de aanmerkelgke toeneming der ontvangsten was overtroffen vergeleken bij het jaar 1886 1887 was het gewone tekort verdubbeld Intnsschen was de welvaart sedert 9 jaren toegenomen sedert 1880 was de invoer van machines van 1041 tot 1755 conto s vermeerderd de invoer uit de koloniën van 1681 tot 3746 de uitvoer naar de koloniën van 990 tot 2347 enz aan spoorwegmateriaal was io 1889 zesmaal meer ingevoerd dan in 1880 de spoorwogontvangsten waren van 3229 tot 5464 conto s gestegen De voorstellen van den minister betreffen afschaffing van de tonneen ankergelden on quarantainereobten alles te vervangen door rechten op de hoeveelheid gtUilen en geloste waren veranderingen in de zegelwet reorganisatie vnn de ilouano enz De buitengewone uitgaven voor 1890 1891 schat do Minister op 2506 conto s waarvan 1342 voor het koloniale departement De oud Minister Carvalho zal in Juni uit Lissabon naar Mozambique vertrekken aan het hoofd eener wetenschappelijke zending dio den toestand der gouden steenkolenmgnen in dat land zal onderzoeken Een andere expeditie vertrekt in Augustus met het deel te Bhithe een kolonie te stichten Aan deze ondernemingen wordt gewicht gehecht Men ziet er uit dat de hebzucht der Engelschen do Portugeezen wakker maakt De tariefwei door het Huis van Afgeraardigden in de Vereenigde Staten aangenomen zal deze week aon den Amerikaanschen Senaat worden gezonden waar zij naar men verwacht 2 maanden in behandeling zal bigven Er zullen volgens de Times vermoedelgk ingrgpende veranderingen in worden gemaakt die omslaohtigen arbeid en langdurige beraadslagingen met zich sleepen daar de voornaamste republikeinsche Senaatsleden herziening van vele rechten wen schen PETROLKUM iMOTKERIl GEN van de Makelaars Cantzlftsr di SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust 8 35 September October November en Decemberlevering 8 66 B u r R e r 1 ij k e Stand BEBORBN 83 Mei Adriiin ouders I f o I e B en S den Herder 24 Minnes ouders H 1 Verbluuw eg H Diebrinli 25 WilUm oiders W O Poot m r 5 J Kroysheer Johsa ouders E W de KtiJKr j C Bomer IJdi oaders H Blaanr en O Verdosw 28 Dirkje Mwi ouders D Stigter eo M Ooms