Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1890

spoorwegen tnsschen de Hollandsche maatsehappg en de Maatschappg tot Exploitatie der Staataspoorwegen bg wgze van hnar BeToegdheid van die beide maatsohappgen om hare treinen ttf laten loopen over de Toornaamste verbindingslgn io het midden des lands Amsterdam Utrecht Amersfoort en OTer bgna alle aansluitingen met onze nabaren Indien deze oplossing geen te groote nadeelen oplevert verdient zg zeker de voorkeur Er zgn echter bezwaren geopperd die niet geheel ongegrond zgn De Regeering heeft haar plan thans tegen de gemaakte bedenkingen verdedigd daarop komen wg terug BINN ENL AND GOUDA 28 Mei 1890 In de he lenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 12 leden werd bijgewoond afweiig waren de hh Hoefhamer Straver van der Qaiden van Vreumingen en Usaal de Schepper werd door den Voorzitter medegedeeld 1 dat door hem aim dea Comroiasaria des Konings een verlof van 4 weken was aangevraagd om buitenslands te gaan hotwelk was verleund 8 dat goedgekeurd het Raadsbesluit van 2 Mei tot onderhandsohe verhuring van uiterwaarden aan den IJsel aan H Wolfswinkel Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennisgeving De Raad besloot 1 Tot vaststelling van het kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1890 i Tot het bouwen eener wouing voor den concierge van bet Gymnasium S Tot wijziging van het tarief der vorpleegkosteu in net Ziekenhuis In het vervolg zullen patiënten uU andrre gemetnten daar moeten betalen behalve de kosten voor da verbandstukken ƒ 2 50 per dag in de 2e klasse f 5 00 per dag in de Ie klasse 4 Tot aankoop van drie perceelen in het Pbintsoen C 101 102 en 103 voor 4520 lot vergrooting der bewaarschool bij de 2e kostelooze school Bij den Raad kwamen de volgende stukken in 1 Ken rapport van de Commiasie iu wier handen was ge ld de Bskening voor de Volksgaarkeuken dienst 1889 adviaeeieude tot goedkeuring Ter visie 2 Eeoe missive van de Commissie van beheerover de Stedelijke Gasfabriek inzendende de rekening over 1889 De ontvangsten bedroegen ƒ 73468 86 De uitgaven 66806 90 batig saldo 6661 96 De Oommissie stelt voor dit saldo aan te wenden tot delging der schuld Ter visie 3 Een voorstel van Curatoren over het Gymnasium om voortaan ook de Hebreeuwsche taal tedoen onderwijzen in de 5e en 6e klasse en wel 3 uur per week en daarvoor een leeraar aan te tellen togen beuling van ƒ 100 per jaar per lesuur Ter visie haar hoed wat steviger onder haar kin vastgestrikt en haar hand in do zijne gelegd hebben Maar deze gemoeilastemming duurdemaar een oogenblik Prudence was van de voordeur weggegaan en op het smalle bankje aan het einde van de galerij aan zitten tot groot verdriet van de weduwe Mugridge die aan den overkant der straat uit een bovenachterkamertjo in koortsachtige spanning het gesprek had gadegealagen en bespiegelingen maakte over den vermoedelgken aard van dat onderhond Nu moet ik gaan zeide Prudence haastig opstaande Ik heb oom Ralph beloofd dat ik niet lang weg zou blijven Ik vrees dat t nu toch al vrij lang is Hij zal niet weten wat me zooUng hier heeft gehouden en ik heb dominé ook noch niet gezien Maar ik mag je toch schrijven hoop ikf zei John Dent Ik wou je maar twee brieven schrijven vervolgde hij haastig éen als ik bij de mijnen kom en éen oen maand of wat later om je don afloop van don tocht te vertellen Je kunt er niets op tegen bobben want ik wou ze onder t adres van oom sturen Ik vorder niet dat je ze beantwoordt Dat zal oom wol goed vinden zoi Prudeace Na al wat er gebeurd ia weet ik zeker dat hij toch graag zal hooron hoe t je gaat en van harte wenscht dat je slagen moogt Dat weet ik noch zoo zeker niet Nu ben je onbillgk tegen hem hernam Prudence met warmte nJe weet niet hoe goed hg ia In de SM ia openbaar gemaakt een kon besl van den 14eu Mei jl do 21 waarby aan Jan van de Meeberg nadat hij als loteling van de lichting van 1890 voor de gem Kapelle a d IJsel cal zijn ingelijfd als zoodanig ontheffing wordt verleend van deu werkelijken dienst voor zijn geheolen diensttijd en bepaald dat die militiepliohlige ter inlijving voor genoemde gemeente niet in persoon aan de militaire autoriteit zal worden afgeleverd maar dat zijne iuIjjviug tal geschieden op overgifte van den staat model no 19 voorgeschrevou by kon besluit van 8 Mei 1862 Stbl no 46 Dit besluit berust op de overweging dat genoemdeVan de Meeberg onder voogdij staande van regenten van het Gereformeerd Burger weeshuis te Kotterdam op hunne aangifte aldaar en op aangifte vaneen persoon die voorgaf zgn voogd te zijn medete Capelle a d IJsel voor de lichting der nationalemilitie vau 1890 is iugeschreveii dat de inschryting in laatatgenoemde gemeccte zoo aan don ingeschrevene als aan de regenten onbekend bleef enhun daarvan eerst bleek uit het bericht van denburgemeester dat voor den jongeling was geloot dat toen op de onrechtmatige insohr jving niet meerkon worden terug Bkomen omdat de bg art 26 derwet van 1861 Sw no 72 bepaalde t d verstrekenwas en dai het niet biltgk sou zijn hem als gevolgzijner inschryviug in katatgenoemde gemeente totden werkelijken dienst te verplichten nu die inschrijving welke noch aan hem noch aan zijne voogden bekend was en waartegen ten zijnen behoeve dus niet zou worden opgekomen aiet bad mogenplaats hebben Omtrent de aanleiding tot het instellao eener vervolging tegen mevrouw Bulkley en het arresteeren volgirns do Zutpi Cl werd aan de Arnh üt het volgeude verhaald wat het blad echter slechts onder reserve mededeelt Een tweetal Duitschers zouden hebben gezegd dat zij van den hoer Hoek de opdracht haddon ontvaiigen om merrouw Bulkley om het leven te brengen De politie der stad waar die Duitschers zich bevonden zoude daarop naar de politie te Freiburg waar de heer Hoek verblijf houdt hebben getelegrapheerd om tegenover ham do uoodige maatregelen te nemen Te Freiburg echter waar men op de hoogte van het rroager gebeurde was moet men terug geaeind hebben dat men wèl deed met de twee Duitaofaen te arresteeren en deze zouden daarop hebben beklind dat zij eerst van mevrouw B eene som van 30 000 mark hadden ontvangen om den heer Hoek Ie vermoorden maar later toen zij bezwaar maakten die opdracht te vervullen zich op haar verlangen hadden verlwnden te zeggen dat de hoer Hoek hen had omgekocbjt om mevrouw Bulkley het leven te benemen Wat er waar is in de beweringen der Duitachen lal de rechter uitmaken Onder leiding van den heer mr Goeman Borgssius werd gisteren te Amsterdam da jaarlijksehe algemeene vergadering gehouden van de vereeniging PoUuonderm De Voorzitter opende haar met het uitspreken eener rede waarin hij er allereerst op wees dat de schoolwet van 1878 is gewijzigd maar zooals t veel gaat nu wordt die wet eerst naar waarde geschat Zq had vele gebreken maar velen wonsclion haar nu met alle gebreken terug Wg vouratanders van FoUa Ik weet hoe good hij niet ia Je miskent hem geheel Hij had je als zijn eigen zoon willen beschouwen Maar niet als zijn schoonzoon zei John Deot Hij heeft mij do bijzonderheden van hot gesprek niet verteld zei Prudence maar ik weet zeker dat hij niets tegen je gezegd heeft of hot was ver t indig geed en oprecht Ja oprecht was hot zeker Ik zie wel dat we t op dat punt nooit eens worden laten we maar over een pleizierigor onderwerp prekon Wanneer ga je weg ui mijn heengaan dan een pleizieriger onderwerp Ja want dat ia iets waar we niet gemakkelijk over kunnen twisten Ik ga morgen uit Ri vermouth Nu ik jou gezien heb hoeft niets on meer hier te houden Ons ga je dan niet alleen Neen Joo Twombly gaat met me mee weetje de zoon van den diaken t Is een goede jongen die Joe Zijn familie hoeft er eerst heel wat drukte over gemaakt Hij moest eerst de oude lui bepraten en zijn zes groote zusters en de tweelingen en t bakerkindje Hij ia nu al veertien dagen bezig mot afscheid van zo te nomen Ik benijd hem dat hg zooveel droefenis teweeg brengt Ik heb an niemand in de heele wereld afscheid te nemen als van jou en van Ds Hawkins en jij kunt toch niet zoo bedroefd zg n aU zoa zusters Haar toch wel loo bedroefd aU eeoe zei Fme oniemiijt wjj zjjn op het Haagsche Binnenhof geslagen geworden zeide spr Velen meenden dat door aanneming ven de wet van 1889 de schoolstrijd zou ophouden maar zü zullen allicht hun optimisme bedrogen zien De verwachte onpartijdige en gematigde uilvoering van die wet laat reeds nu op zich wachten De minister Mackay die zijn eerewoord had gegeven voor de onpartijdige uitvoering is opgevolgd door den partijman De Savornin Lohman Zijn optreden heeft onrust verwekt te meer omdat hij de man was van het gevleugeld woord wg zulleu den strijd niet opgeven al moest het vaderland er door ondergaan Hierbij herinnerde de spr aan de interpellatie van den heer Koell aan het adres vau den heer Lohman on diens antwoord daarop dat men aWéin naar zijne daden als minister had t oordeolon Overigens nu reeds is der hoop de bodera ingeslagen dat i nieuwe minister van binnonlaudsche zaken coAiliaut zou optreden Dit bewgat nu reeds de benoeming des hoeren Fabiua tot inspecteur van N Hollaud Z Hollaiid Utrecht en Zeeland in de plaats van den oud strijder voor volksonderwijs onzen oud hoofdbestuurder Moeus welke nieuwe inspecteur zeker zal afbreken al wat zgn voorganger heeft opgebfliuwd dan s Ministers besluit ten opzichte van de aanvulling van hot aantal onderwijzers op gesubsidieerde bgzoodere scholen zoodat tot 1894 op die bijzondere school niets zal worden gedaan De subsidie zal uitgekeerd maar de verbetering van het onderwijs kan eerst na 1894 komen Dan de quaestie van do schoolgeldheffing Na horigen strijd is de verplichte schoolgeldheffing opgenomen in de wet Men gaf hot beginsel niet over msar zei dat du Koning ontheffing kan vurleenon Sinds zgn ala de spr wel heeft alle aanvragen om ontheffing afgewezen Ia dat alles een gematigde een onpartijdige uitvoering van do wet Wat ik u heb doen zien is dat wü voorstanders an goed en goedkoop volksondorwgs van Regeeringswege niets hebben te wachten Toch zullen wij den strgd voor onze zaak niet opgeven Aan het jaarveraUg van de Vereeniging uitgebracht door deu heer Andrë de la Forte ontleenen wij de mededoeling dat de belangstelling in Volksonderwijs krachtig toeneemt De bond telt nu 6620 loden 103 afdeelingen on 30 corresponilent chappen togen 6405 leden in 97 afdeelingen en 25 correspondenten het vorige jaar De Vereeniging heeft 83 verspreide algemeene leden Voorts werd er in bet verslag op gewezen dat men tot overeenstemming was gekomen met het Nut ten opzichte om minvermogenden ouders te gemoot te komen iu het betalen vau schoolgeld voor kindaren die de openbare school bezoeken Op de circukire van hot hoofdbeetaur aan de afdeelingen met de vraag met welke hinderpalen heeft de O aebool in uwe onmiddellijke omgeving te kampen kwamen 43 antwoorden in welke het hoo dbestuar voorstelt in het VoUtaiad te drukken Blijkens hot financieele rapport sluit de kas met een saldo van 396 maar zfj sloot het vorig jaar met een ti kort van ƒ 800 terwijl zij nog 600 van har fondsen own dus it zij ongeveer f 1000 aohtornitgegaan £ en vermakelijk rechtsgeding is te Parijs behandeld Zekere dr Viallard had een eisch ingesteld tegen De Labruyèro voormalig hoofredacteur van La Cocsrde omdat deze hom door bedriogelgke terwijl zij bom hakr hand gaf en die niet weder terugtrok Die band was kond en wit als ijs Ik zou wel eens willen weten wat die meid van Palfrey daar ig dominé s galorij met dien neef van mijnheer Dent te verhandelen heefl pruttelde de weduwe Mugridge terwijl zij ala een pelicaan haar hals rokte en t hoofd uit het toldervenster stak Hoe is t nu yruol huil je Ja zei Prudence terwijl ze door twee tranon heenkeek die haar al lang gehinderd badden Mag een zuster niet huilen als ze er behoefte aan hoeft Als je me zuster bent John Dent aarzelde Prudence snikte Als je me znater liont raag ik je wel een afscbeidskus geven Ja zeide Prudence Toen boog John Dent zich voorover en kuste haar He he wat is dat riep Ds Hawkins terwijl hg plotseling in do deur verscheen met een vinger in een groeten foliant geklemd en met zijn bril op zijn voorhoofd geschoven waardoor hij het voorkomen bad van het oen of ander goedaardig vior oogig monster Daar heb je den dominé nou al riep do weduwe Mugridge in zichzelve Miaachien mocht hij niet komen voor dat het noo lig was Zoo gaat het Toen Prue heenging drukte zij John Dent een bosje fuchsias in de hand dal zij op haar borat had gedragen hij zag haar met een dankbaren blik aan en waa verdwenen Wordt vervolgd voorspiegolingen had overgehaald voor 14 000 franca aandeden té nemen in dat boulangiatisoh blad t welk failliet gin toen het zich van den generaal bad afgescheiden Tor terechtzitting bleek dot dr V vooral waa bewogen door do ontvangst van een kaartje van Boulanger waarop een schriftelijke dankbetuiging stond Later kwam aan den dag dat die woorden niet door den grooteu man zalven geschreven waren De gedaagde verklaarde dat dit vanzelf sprak de generaal kon destijds onmogelijk allen die hem sohroren zelf beantwoorden on had daarom een hoop kaartjes aan de bureaux der bladen zijner partg gezonden om die mot oon bijschrift aan zij bewonderaars te zenden En terwijl Boulanger in vriendschappelijke betrekking atoncï met La Cucarde gelijk uit overgelegde brieven bleek schreef hij uan een ander dat hg met dat blad niets had uit te staan en het niet kende Uit die brieven vernam men tevens dat de boulangisteu under elkaar hun held la locomotive des décavés noemden Omtrent den eischer werd verzekerd dat hij door Eoulangers hulp bisacbop bad willen worden on later een mijnconcessie had trachten te krggen Zelfverhaalde hij toen dat do gedaagde zich ala oen man van grooton invloed had voorgedaan dio allerlei booge betrekkingen had geweigerd omdat bij eerstdaags minister zou worden De rechtbank nam aan dat beiden op do politieke beun hadden gespeeld zooala de gedaagde zeide en sprak dezen vrij Een correapobdent van de Titm te Bitenos Ayres geeft in een belangwekkend schrijven een zeer ongunstis beeld van den tegon woordigen geldelijkon toestand der Argentgnsche republiek Wel is het uit de magore statistieken die botrelTondo dit onderwerp te verkrijgen waren niet gemakkolgk zich een helder beeld van den toestand te vormen maar zooveel is toch duidelijk dat deze toestand alles behalve rooskleurig is en dat goldbeleggers tol groote voorzichtigheid moeten worden aangespoord Do inwoners der republiek verheifen er zich terecht op dat in het land groote rijkdommen zijn welke slechts op ontginnend Europeesch kapitaal wachten om der beschaafde wereld too te vloeien Vrij algemeen ia men van oordeel dat de hulpbronnon der republiok als men slechts geduld heeft ruimschoots aan alle eischon zullm kunnen voldoen miiar niettemiu zijn zelfs in Buenoa Ayres velen die ernstig twijfelen of de wijze waarop s lands zaken thans behartigt worden een dergelijke toekomst binnen afzienbaren tijd mogelijk maakt De verplichtingen van deu staat overtroffen op dit oogoublik zijne middelen De nominale aclmld bedraagt omstreeks 384 000 000 gulden wat eene jaarlijksehe verplichting beteekent van meer dan f 25 000 000 waarbij aan waarborgen voor spoorwegen meer dan 6 000 000 per jaar moet worden gevoegd Deze jaarlijksehe schuldenlast zou intus j schon niet overstelpend zgn wanneer er niet nog meer bij kwam Behalve met een zware provinciale en een nationale schuld moot rekening worden ge i houden met de aanzienlijke kapitalen uit het buitenland waarmede a lands nijverheiil werkt Verder heeft de regeeriug zich non groote onwerkelijke schuld op den hals gebaald door overmaat van papieren geld uit te geven waardoor eengoudagio ia ontstaan itta 215 pCt j a w oon aom van 100 iu goud ataat gelijk met 316 in papier Een daling vau het agio tot alechta 100 pCt zou als een ideale toestand worden beschouwd Dit beteekent dat do rogeering vc el meer uitgegeven heeft dan hare inkomsten bedragen en dat zij behalve de werkelijke sohuld nog een som schuldig is gelgkstaande met hetgeen noodig zou zijn om het papier op pari te brongen De verwezenlijking der hooggespannen vooruitzichten van enkelen liotretfeudo don rijkdom dea lands zal volgena don correapondent grootondoela afhangen van do wijze waarop dr nieuwe miniator van financiën de heer Uriburu de zaken aanpakt Worden op geeden grondalag da financiën goregeld dan valt er niet Aan te twijfelen of hot evenwicht kan worden herateld Doch indien elke dollar 2 dollars zal blijven kosten kan het einde niet andera zijn dan een bankroet Hoop geeft de omstandigheid dat de heer Uriburu een voortreffelijkon naam heeft ala hervormer vat provinciale geldmiddelen die in nog treuriger staat vorkeerden dan dia der republiek toon bekend werd dat hij hot ambt zou aanvaarden herleefde hot vortronwen van het publiek in zulk eene mate dat een belangrijke verbetering in de verhouding tusscheu goud en papier waa waar te nemen Bovendien wordt de hoer Uriburu geateund door don president wien terecht of ton onrechte de ongunstige toestand wordt geweten en die onlangs door oen betooging van 16 000 gewapende mannen gedwongen werd zijne ministerie te ontslaan en daarin een kostbare waarschuwing ontving Waarschijnlijk zal dus eindigt de correspondent van het CitybUd 4jn schrijven de opgewondenheid reeds bedaard zgn als deze brief Europa bereikt en zullen de ambtelijke en niet ambtelijke inwoners der Argentijnsche republiek met ernst begonnen zijn hun zaken in orde te brengen De gewone voorjaarsparade te Berlijn hee t bij fraai we ler en een grooten toevloed van menschen op het Tampelhofer veld plaats gehad Reeds a morgena om 7 uur begonnen het tromgeroffel en de militaire muziek en trokken de legerkorpsen door verschillende straten iu optocht naar het oefeningsveld Trompetten schalden hrlmbosaen en pluimen wuifden en sabelspitseu schitterden boven de fonkelende fraaie unifornien in den zonneachijn Aan de parade bamen 30 bataljona infanterie 20 eacadrous en 7 afdeelingen ariiilfrie deel onder bevel van een generaal der lijfwacht Freihorr Von Meersobeidt Hullessem Terwijl do troepen optrokken kwamen de rijtuigen der hooggeplaatste personen die tot bijwoning van het schouwspel waren uitgeiioodigd Bij deze fraaie equipages maakte een zonderlingen indruk de troep Somali s dio met hunne wapens ia een lange reeka van huurrgtuigen gezeten zich naar ht t veld begaven Kort voor 9 uur verscheen de keizer m goneraalsUniform met den broeden band dor orde van den Zwarten Adelaar De keizer zat kaararecht op zgn prachligen voa begeleid door den chef van deu genertilon staf graaf von Walderaee en door zijne adjudanten De keizerin kwam in een rijtuig met 6 paarden en te gelijker tijd verschenen ook do hertogen Wilhelm van Mecklenburg hertog Johann Albrecht van Mecklenburg de erfprina van Meiningen prinaea Friedrich Karl on andere vorstelijko personen Heil Uir im Siegerkranz speelde de muziek terwijl alle troepen het geweer preeenteerden en de tamboers den roffel aioegen toen do keizerin langs de troepen reed Van bataljon tot bataljon klonk de keizerlijke morgengroet overal beantwoord met een Goeden morgen Uwe Majesteit Vaandels bogen en over het groote groeno veld klonken op den frisschen lentewind de tonen van het in de verte wegstervende volkalied Vervolgena haddon de oefeningen plaats Tweemaal marcheerden de troepen voorbij den keizer Hot waa oen fraai aohouwspel do schitterende ruiterij regimenten in gestrckten draf voorbg te zien trekken Ook de artillerie die in wiskundig rechte liiiién was opgeiteld maakte een oeden indruk De keiaer betuigde herhaaldelijk zijue ingenomenheid Hoe glanargk ook zegt een der Duitacho bladen toch kan deze parade niet vergeleken worden mot die welke het vorige jaar op het Tempolhofer veld gehouden werd toon koning Humbert van Italië en de Duitache keizerin in de uniform van haar kurasaieraregiment daaraan deelnamen Als merkwaardigheid ontving het ütr DagU het volgende opstel van een milicien Van Graaden tol rangen Grnaden van Korpieraar tot oforzier Een korporaal kan men kenhen heeft op tijn bijden onder mouwen een duppelendc sefrom van keemmelgaaron Eeu zeri andt hebt op beiden zijn ondermouwen een enkelonde GoudC stfrom Een feriier heeft op bgdon aijunen boven mouwen een enkelen de Gouden sefrom Eou zorzant Miejcor heeft op bgden zijuou onder mouwen een dupolento Gouden senfrom Een Ekdiedant onder over zier heeft ofer zier uden from lieeft Geen sterre Geen hals snoeren maar heeft op zijnen bijten zijde van zijn kraag oen Gebom beert knopje hij heeft 3 kwasten van Goudt met rooten zij door weefen BuUenlandsch Overzicht De Reichs Anzeiger bericht dat de Keizer ten gevolge van het ongeval toen hij eergisteren was uitgereden het veratuiken van zgn rtchtorvoot op raad van de geneesbooren besloten heeft oenige dagen rust te nemen Tevens meldt het blad da t de Keizer gisteren en boden uitvoerige voorstellen in ontvangst heeft genomen onder welke ook eenige van de rijkskanselier Hij werkte ook met den chef van zijn civiel Huis en met den vertegenwoordigor van hot militair Huis des Keizers In do Duitaeh vrijzinnige pers wordt nog oen scherpe strijd gevoerd naar aanleiding van de benoeming van het lid van don Rijksdag Karl Schrsder in de plaats van Richter tot voorzitter van de commiasie van dagelgkach beatuur der partij Richter heeft in zijn blad Scbrader voorgeateld ala vertegenwoordiger van bankiersen financieele belangen omdat hü eerste directeur is van de onlangs alhier opgerichte Deutsche Treuhand Gosellscbaft eene soort van Admini stratiekantoor voor Amerikaanache fondaen Dit heeft de democratiache Volksieitung aanleiding gegeven te verklaren dat een vertegenwoordiger van de belangen der groote kapitalisten niet tegelijkertijd op politiek gebied de voornaamste vertegenwoordiger kan zgn van eene volkspartij Het Berl Tageblatt komt nu krachtig op legen Richter verklarende dat Schroder s eerbaarheid boven allen twijfel ataat Het blad wijt Richter s val uitsluitend aan diens persoonlijke eigenschappen Na voel strubbelingen door de Ieren en hun Gladstoneaansche vrienden veroorzaakt heeft het Engelsche Lagerhuis mot 141 tegen 67 stemmen de inkomatenbegrooting aangenomen eu is daarop tot t Juni naar huis gegaan Stanley heeft gemeend het antwoord niet te moeten schuldig blijven op de zijdelingaohe beschuldiging van den premier Saliabury dat hij op een onrechtmatige wijze Engeland tegen Duitschland opstookt In de Kmts plaatst hij daarover een vrij uitvoerigen brief waarin hij zegt dat hg geen eigenbelang heeft bij Afrika manr de belangen bepleit van de aandeelhouders der Britscho Oobt Afrika Compagnie Stanley beschouwt de door Duitschland iu Oost frika verkregen coucessien ala Engelsche miaslagou maar deze zijn nu feiten geworden waarin geen verandering meer kan wordm gebracht Het is thans volgens hem hoog tijd dat aan Duitschland verder niets wordt afgestaan andera wordt de stelling der Britscho OoatAfrika Compagnie onhoudbaar eu gaat haar geldbelegging verloren Het beleid van Engeland ten aanzien van Afrika wfis tot dusver al te veel een toogoveA aan de zucht om Duitschland te vriend te houden Stanley wil geen geschil met Duitschland maar de inschikkelijkheid heeft haar grenzen Duitschland moet worden gehouden binnen de grenzen van het gebied zooala die in 1886 in gemeen overleg zijn vastgesteld Do verkiezingen der provinciale Raden in België waarvan de helft inoost aftreden hebben geen ingrijpende wijziging gebracht in de verhouding der beide partijen In eenige provinciën worden door de clericalen in andere door de liberalen een paar zetels gewonnen doch do meerderheid werd ia geen der provinciën verplaatst De liboraieu behouden de meerderheid in de provinciale Raden van drie en do clericalen in die van zes provinciën Dat de clericale partg het ergste had gevreesd blijkt wel uit do buitensporige vreugde der clericale bladen over dezen uitslag Het Journal de Bruxolles juicht er over dat de geschiedenis met Pourbaix eu het gebeurde met Mondiou der regeeringapartij niet geschaad hebben en het Haudelshlad van Antwerpen beachouwt het ala een gunstig voorfeeken voor de Kamerverkiezing van 10 Juni dat de clericale partij ook ouder de tegenwoordige omatandigbedon haar positio beeft gehandhaafd De liberalen daarentegen hoewel erkennend dat er voor hen nu de toestand dezelfde ia gebleven geen reden tot juichen bestaat zijn evenmin ontevreden In vele districten zijn bemoedigende voorteekenrn waar te nemen Te Bruasel durfden de clericalen d en strijd niet aanvaarden te Dieat eu te Leuven staan de kansen goed voor de herstemming en ook in andere districten bleek dat de liberale zaak vorderingen heeft gemaakt De Ind endaHoe Beige en de Etoüe noemen daarom den dag van 25 Mei volstrekt niet slecht en zien in dezen uitslag goen reden om don strijd van 10 Juni mee ongerustheid te gemifet to gaan Evenwel is er één verschijnsel dat niat gunstig is In de provincie Luxemburg verloren do liberalen twee zetels te Noufchateau en juiat daar I oopten de liberalen bij do aanstaande Kamerverkiezing de clericalen te verslaan De liberalen troosten zich er echter mode dat men een verkiezing voor d Provinciale Staten volstrekt niet in alle opzichten met een Kamerverkiezing kan vergelijken Het Journal de Bruxelles geeft den heer Paul Janaon den radicale leider die in Luxemburg als candid at der liberalen optreedt den sércastischen raad zijn geld voor de verkiezingen te besparen en zich liever terstond terug te trokken maar d rgelijke gevolgtrekkingen zijn in geen geval gerechtvaardigd Mot het vergelijk lusachen de Duitschers ea Czecben iu Bohème wil het niet vlotten De jongCzochen die zich tegen do getroffen schikking verzetten zijn ijverig in de weer eu hebbeu het reeds zoover gebracht dat ongeveer 2000 adressen bij don Landdag zijn ingediend waarin op do verwerping van het vergelgk wordt aangedrongen Mocht het vergelijk niet tot stand komen dau zou hot miniatorie Taaffe welks toekomstige politiek op de verzoening der Duitschers en oud Czechen berekend is inderdaad in eeu zeer lastig geval komen Evenwel do leider dor oud Czechen dr Rieger blijft de aannomiog krachtig steunen en daarom vertrouwt men te Wceneu dat do Landdag ondanks de beweging dor oud Czechen de beslechting van den oud n strijd langs dezen weg ten slotte toch zal goedkeuren