Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1890

Vrijdag 30 Met 4381 1890 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt GOUDSCHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken moTM BrMtUMmto a mh tw n tlM gnttnu uamaMUi k r wwlMii I en HnlanitddeL fmit tm ll A UJk froI Or V Frerichs B rtijn ▼ ScanZOni WOnbur C Wltt Oop h B Zdekauer st p t r bupg SoedersttLdt Kaïan Lambl W r eh u FOrSter Birmingham Onderbuïks organen rult TOOrlKomeDd onyaiteld kwaton d r Uvar laat vaa aaM baden looali haönpUa dalaa Moiit UfhaU kaaaawdkald kortadaai fh brak aan aaUnat eai DUZwltMnahePIllaaTaadenApotbeker Riehard Brandt wordan on hara laehta waritinK door Troowen raavaa Infenooiall aa ilJn t TOrkteiaa bOTaa da aabarp warbenda Zouten Blttenratar Droppala Hanjraeti aai 0f Om sieh by den nkoop te besehermen M taffan Baa aiaakte praparatan Tiaaa man In de apotbeken ateada naar da alleen eekta SSwItaaraehe Pillen van dea Apatheker Blekard Brandt Prr pe dooi met gebrnib aanwljslna 70 Cam i en lette naowkeuris er op dat bat bierbowen af drukta door da wet hesehermde bandel marfc of étlkat het Witte krnU op bet raade veld en de bandteekenlns Rehd Brandt iieb op leder doi ji brvinite T Haofddepatt P B van Santen Kolir te Rotterdam M De inzending van advertentlön kan gescliieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave De beele en balve wijiiflessehen waarin BOLüOOT s Eau de Cologne verkocht wordt zgn steeds verzegeld met cachet Ja v OvLUWUIa PETROLKÜW NOTEEIll GK van de Makelaars Cantzla r Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast 1 000 Tankfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust ƒ 8 35 September October November en Decemberlevering ƒ 8 60 SSS Staats loterij 5e Klasse jTrokking van Woensdag 27 Mei No 15564 ISOO No 787 9781 10113 18371 14679 1000 No No No 964 1149 5684 11599 12768 19778 400 4303 12922 13642 16560 ƒ 200 249 1850 3887 8079 8739 9323 9432 10299 10499 12199 12207 18048 13761 13869 17778 18222 19655 20098 100 Prijïen van ƒ 70 97 2886 6160 9097 U3 5 13641 16362 18567 100 2912 6233 9185 11329 13668 16389 18629 Ï6S 2923 6428 9361 11429 13674 16519 18675 603 2931 6474 9387 11613 13707 16585 18733 672 2986 6490 9507 11526 13716 16599 18325 733 3052 6574 9616 11538 13810 16673 18909 73 4 3098 6577 763 3269 6639 798 3325 6788 914 3402 6793 921 3518 6837 9694 11554 13877 16842 19056 9698 11556 13907 16892 19320 9759 11825 14046 16938 19451 9893 11857 14098 16994 19475 9962 11956 14131 17033 19494 968 3554 6955 10141 12047 14343 17081 19508 999 3866 7336 10154 12260 14363 17142 19659 1197 3913 7412 102U1 12291 14374 17164 19684 1271 4012 765110294 12317 H iSO 17178 19736 1413 4227 7731 10350 12340 14507 17206 19804 1615 4242 7892 10388 12504 14724 17228 19846 1867 4377 7993 10435 1 512 14905 17316 19929 1976 44 4 8013 10541 12 4 14952 17324 20281 1981 4457 8S70 105 2 li644 16006 17346 20289 2035 4553 842110627 12657 15076 17517 2000 2817 4559 8461 10674 13031 15140 17522 20387 2232 4847 8543 10739 13115 15266 17565 20410 2270 4939 8646 10755 13133 15443 17640 20521 2654 5007 8773 10837 13161 15463 17677 20532 2661 5090 8895 10860 13217 16585 17777 20672 2698 5163 8937 10893 13232 15686 17819 20685 2750 5219 8998 10996 13240 15666 17832 20691 2784 5363 90 32 11068 13287 15761 17944 20923 2788 5505 9044 U146 13334 15956 17977 20941 2837 5627 9060 11163 13477 16280 1S188 20949 2857 5912 9091 11225 13560 16S11 18364 20967 2880 5975 AD VERTENTIËW De Heer en Mevronw tan NIJMEGEN j 8CH0NEGEVEL TAS FEAhCKBKBgBO ER PaoscHi iTZ bedanken voor dfe vele bewyzen van belangsteUing ondervonden by de geboorte van bnnneu Zood Kraamvisitea worden bij voorkeur afgewacht op Vrijdag 30 Mei EEN FATSOENLIJKE LOOPJONGEN GEVRAAGD Adres BLAÜWSTRAAT 5 GRAS Het BESTUUR van den Polder Stein zal op VRIJDAG 30 MEI 1890 des avonds ten zes uren ten hnize van R BEU EN te Stein bg Hacutreeht in het openbaar VERPACHTEN de Eerste Snede van bet Grasgewas van den voormaligen Polderboezem bet zoO genaamde Rietland en det verschillende kaden en dijken in 14 perceelen Doct SALPs BAARD TINCTÏÏÜE geeft de natoorlgke klear terug droogt spoedig op en wascbt niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrijgbaar bg j H c Hl l m F n M Hoogstraat te Gouda Mtert 10 mnm ar Ttotm nm to f pmst a ab volMi ftla Genees en PnK üf R Vlrehow B r jn V Oletl MünohMi t Reclam i ip ig t V NuSSbaum MOnclMn Hertz Amiterdam V Korozynskl Kr k M Brandt KlauMnburg bji storingen in de mmm toceayeb PORT a POUT en H0N6AARSCHE WIJNEN tegen concarreerende prgzen verkrggbaar bg Wed € van OIJK Kleiweg No 2 te GOUDA mMTTAFELOLIE Vruchten op brandewijn en au Jus W 3CHALEKAMP Jr Oosthaven 17 Miraculo FrSLparate Prgs bekroond met Gonden Medaljes ter genezing van Zwaktoestnnden Zenuwenaandoeningen gevolgen van jeugdige liederlijkheid niet manbaar etc Beleereode schriften n de Nederlandsche taal worden discreet verzonden tegen toezending van 60 cents Ned Postzegels Eduard Bendt BraunHchweig Duitschland Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Verlags Magazio te Leipzig Neumsrkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda r Snelpersdruk v n A Bbinkman Zoox Dn ondergeti ekende maakt het geëerde pabliek bekend dat hij met ijne nette POFFERTJESKRAAI geplaatst bigft op Stolioijkenluit bg den Hem Van drn BERGH en zal bakken tot en met DONDERDAG 5 JUM as en hoopt meteen drnk bezoek vereerd te worden Te VAN DER STEEL NB Bestellingen worden aan huis bezorgd FEAMBOZENAZIJN EN SIROOP van CITROEN en FRAMBOZÏIN bU A il TBËPE Apoth Dagelgks versch voorhanden ASPERGES BLOEMKOOL JONGE WORTELEN KOMKOMMERS UALTIA mirnim 10 Cent per Pond Ja GERRITSEN Alom te bekomen BE mim BLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM P r ij s SO Gen t s A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden ii 1 25 franco pei post f 1 70 Alconderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENIiAND GOUDA 29 Mei 1890 Gisterenavond werd den Ridder van de Militaire Willemaonle F C A Buy door de Burgerij en hot Garnimen vèn Gouda een luisterrijke ovatie gebracht Uaartoe badden zich ton 7 ure in de feestelijk ver iorde Cantino der Kazerne vele belangstellondea vereeoigd In het midden der zaal had de Gonimisaie bestaande uit de heeren G i Steens Zijuen W Comfurius en H J lives plaats genomen met venohillende autoriteiten den Wethouder J M Noothoven van Ooor den Majoor Kommandaut van de Schutterij H W i Koning don Kapitein Van der Wal tgdelijk bstaljons kommandant benevens Kidder Buü en zjjne moeder Verder waren aanwozig do ofilcieren en oqderofficieren van het Garnizoen de offioieren der dd Sohutteri sergeant HaiiiBW jmUot van de Militaire WilimwoRte vroeger hier in garnizoen enz enz De üep Kap bij het O I Leger W Comfurius nam het woord en sprak nis volgt Ridder Buijs I Held van Kota Toeankoe Hek is mq eene aangename taak U uit naam van vele stadgenooten officieren on onderoflicieren van dit garnizoen het welkom toe te roepen in dozo gemeente Met belangstelling namen wij allen kennis van de goestdriftvulle ontvangst U te Amsterdam bij uwe aankomst in het Vaderland te beurt gevallen Gaarne hadden wij ü bij uwe aankomst alhier eene even schoone oven schitterende ontvangst bereid doch door onbekendheid met het juiste tijdstip van aankomst alhier heeft dit geen plaats kunnon hebben Dat de harten hier tf Gouda echter even warm kloppen als te Amsterdam dat men te Gouda daden van moed en zelfopoffering FEViLLETOX Dit iet Bngehoh V 12 Zoo gingen die twee von elkander Prudence Folfrey om haar kalm en eentonig leven op Willowbrook voort te zotten en John Dent om zijne draken te gaan zoeken Toen Prue thuis kwam zei ze togen haar voogd niets van haar gesprek met John Dent in de pastorie Zij was niet bepaald van plan de zaak geheim te houdpn maar alles was haar thans noch te nieuw en te vreemd om er dadelijk over te spreken Zij was geheel in de war en had tgd noodig om er eerst bedaarjl over ua te denken Den halven nacht lag zij wakker en haalde zich alles noch eens door het hoofd en langzamerhand verweet zij zich haar koelheid en koketterie Hoe edelmoedig had John Dent zich jegens haar gedragen en hoe vol berekening en koud ovetSig had zij van hare zijde gehandeld Om zooals die door U bedreven zijn ook weet te waardeeren en op prijs te stellen daarvan draagt het huldeblijk dat ik Ü uit naam van oSloieren onderofficieren van dit garnizoen eu vele stadgenooteu mag aanbieden het bewijs uier onerhandigde tpr Buy een prachtig gouden remontoir L M de Koning heeft uwB verdiensten reeds gehuldigd door U het kostbaarste kleinood voor den soldaat het ridderkruis der M W O op de borst te doen hechten zoodat elk stoSelgk blijk van waardeering daarby misschien voor U zal achterstaan doch ik vertrouw dat ook ons geschenk U aangenaam zal wezen en de dag van heden steeds in blyde heriDuering bij U zal blijven Gij zijt nu gedwongen door de gevolgen uwer verwonding de militaire loopbaau vaarwel te zeggen wi wenschen U echter een lange reeks van blijde gelukkige jaren in de burgermaatschappij toe wij twijfelen niet of gij zult ook daar trouw uw plicht vervullen tot vreugd en trots uwer ouders Moge de waardeering van uw kranig gedrag te Kola Toeankoe voor IT aep aansporing gn om ook in de burgermaatschappg uit te blmken on voor uwe karaeradim van het leger om bg voorkomende gelegenheden U na te volgen in het verrichten van kloeke ridderlgke daden Het zij mij vergund allei die op oen of andere wijze het hunne hebben bijgebracht tot het welslagen dezer ovatie den dank dar oommissie te betu gen Dat ik mij geroepen gevoelde het woord tot U te richten was ntet omdat ik du beier dan een ander meende te kunnen decu doch omdat ik als oudofficier van het Indische leger die zelf gewond op het slagveld heb gelegen beter dan iemand hier tegenwoordig het kranige van uw gedrag kan waurdeeren daarom stel ik u Mijne Heeren voor met mij in te stemmen in een krachtig driewerf hoera ter cere van den dapperen ridaer dou held van Kota Toeankoe Leve Buijs harentwil ging hij verreweg om ontbering en gevaar ja den dood te trotsoeren het bleek haar ten duidelijkste dat het om harentwil was en zij had hem laten gaaft zonder het woord uit te spreken dat hem de taak zoo oneindig veel verlicht zou hebben Het is waar hij had haar verzocht dat woord niet uit te spreken maar als een eerlgk meisje had zg het daarom toch wel kunnen doen Zij had hem een koude wang te kussen gegeven terwijl zij haar armen om zijn hals had moeten slaan Wat belette haar hem lief te hebben en te zoggen dat zij hem liefhad De edelmoedigheid was geheel san de zijde van haar minnaar en daar is geen enkele vrouw mede tevreden Daarom slfteg Prue s hart hoe langer hoe warmer voor hem juist omdat zij zich niet de minste opoffering had kunnen getroosten en zij viel in slaap met de gelette op haar lippen dat als ze John Dent niet trouwde zij nooit zou trouwen Aan de deur van de ontbijtkamer ontmoette Prue den volgenden morgen haar voogd die van eene wandeling terug kwam Vroolijk en vroeg was hij dien morgen te Éivermouth naar de markt geweest en bij die gelegenheid had hij het onverwachte geluk gehad zijn neef en Joseph Twombly met hun bagage op het perron van den spoortrein te zien staan Maar onderweg had mijnheer Dent toevallig een nieuwtje gehoord dat zijn geluk een beetje temperde Wel heeremijntijd is uwé daar mijnheer Dent riep een schelle krassende sttfc vlak achter lijn rug N ADVEUTENTIBN worden geplaatst van lr5 regels i 50 Centen iedere ngal meer 10 Centen GBOOTB LETTBBB worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertontien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc Met geestdrift klonk een tol driemaal toe herhaald hoera door do zaal Ridder Bugs sprak daarop een hartelijk woord van dank voor het ontvangen blijk van sympathie Zgu gansche leven zou hem dit aangenaam zijn en waar hij zich in zijn volgend leven ook mocht bevinden steeds zou een blik op het hem vereerde horioge den dag herinneren waarop het hem was geschonken Nauwlijks had hij geëindigd of de Sergeant Opperhuizen trad naar voren en bracht hem in g ied gekozen bewoordingen namens de onderofficieren hier in garnizoen hulde toe voor zijn heldendaad Niet alleen als militair ook als mensoh had hij zich aller achting waardig gemaakt en als blijk van wiardeering bood spr hem een prachtig gebonden exemplaar aan van het interessant Atjeh Alium bevattende tien photografische afbeeldingen uit Atjeh naar opnemingen door wijlen den officier bg het O I Leger S Bouga met tekst vau G E V L van Zuijlen gepensionneerd Kolonel der Genie van het O I Loger Bg het album wa de volgende opdracht gevoegd Aan onzen Krggsmakker F C A BUIJS voor zijn trouw moedisr on beleidvol gedrag bij het gevecht van Kota Toeankoe op den 26n Juli 1889 De onderofficieren van het Be bat 4e reg Infanterie in garnizoen te Gouda Opnieuw sprak Buijs een gevoelvol woord van erkentelijkheid Daarop volgde nog menig hartelijk woord Zoo sprak le heer G J Steens Zijnen Buijs toe namens de burgerij van Gouda Zeer gaarne had spr de uitnoodiging aangenomen om zitting te nemen in do Dele opdracht i op taleatvolle gze en geheel InIsiigeloos vervurdi ü door onzen stsdgeiiool ileo heer W Kromhout Jr juist toen hij den hoek van Penhallow Place omsloeg Het was de weduwe Mugridgo die voor haar deur haar stoep stond te vegen iWie had dat kunnen denken dat ik u zoo vroeg in den morgen zien zou Zeker uw neef noch eens goeden dag gaan zeggen eer hij naar Californic gaat Gisteren morgen zag ik hem en juffrouw Prudence bg den dominé noch zoo kirren en trekkebekken dat ik al zoo dacht dat hij wel gauw weg zou gaan En Joe ook och heden Ze zeggen dat ze bjj Twombly dan maar danig in de narigheid zitten Mijnheer Dent bleef niet staan wachten om noch meer te hooren hij lichtte oven zijn hoed voor de oude juffrouw en vloog de straat uit Nu zou ik wel durven wedden zei de goede ziel terwijl zij peinzend op haar bezemsteel bleef leunen en den heer Deut die langzamerhand in de verte verdween met haar doffe blauwe oogen Jiakeek ik zou el durven edden dat ze diea jongen Dent tegen dat meisje van Palfrey opgezet hebben en dat er standjes geweest zijn Dat heb ik ook al lang gedacht t Is wel al veertien dagen geleden dat Clera Hoyt dien jongen Dent zijn koffer is gaan halen en sedert heeft hij Zondags ook niet meer in de bank gezeten Ik houd ter voor dat het daar op Willowbrook ook met aardig toe at Wat de menschen toch mekaar een lioel te iloeo kunnon maken vooral als t in de familie s t i zonde voor God Mijnheer Dent ei Prudence heel koeltjes goeden 41 I I