Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1890

1890 Zaterdag 31 Mei 0 4233 NED REmomQ 3 OEIDïCOOÏ=EI HEISGELEGEUEEID van GOUDA naar DEN HAAG Gedurende de maanden JUl l JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER zullen des ZOXD iGS speciale relourbiljetlen f 2 èn 3 kl Gouda Den Haag verkrijgbaar zijn gfeldig voor heen enterugr op denzelfden dagp Prijs f 1 60 eerste 1 30 tweede 0 80 derde klasse GOUDSCHE COURANT J iemvf en Adverientiehlad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan gti raeden tot één uur des namiddags van den Blooker s Cacao I aj Ve te schapen goede aanvoer handel leer vlug ƒ 26 a 40 Lammeren goede aanvoer handel leer vlug ƒ 13 a ƒ 20 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel ïoer vlug ƒ 7 a 18 Fokkalveren 14 a ƒ 24 + Kaas Boter tamel aanvoer handel vlug Boter Goebotor 1 20 a ƒ 1 80 Weihoter ƒ 0 95 a ƒ 1 10 PETROLKUM NOTFiEIUI GE van de Makelaars Caotzlaar SchaikwUk te Kotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 35 Geïmporteerd fust 8 35 September Octobrtr November en Decemberlevering ƒ 8 55 uuTKerlijke Stand OEtOREN 2e Mei Jaoib oadcra W itn der Horit en H de Jong 27 JohaODB Mans EHubetb ouder A Zoidw jk fn K Wu tt OVERLEDE f 28 Mei J A it Rraif hui r tid f bom 53 g OÜHUWI 28 Mei C I iid Iperen en M J van der Weydm W J Zuüdaijk en J M laii Mict Oouderak GEBOREN Alberta onder C Verheul en i n Scbaik OVEKLKUEN H T i l Dj 1 i an den berg 23 j C Tan Ueuwcn 3 J GEHUWD VV ttn Vuureu en 4 E Arbman Reeuwijk GEBORK V PelrouelU nthonia ondrri C P de Joeg tn N Krogt OVtRLKDBN i Sloiitlurt 8 m ADVERTENTIÊN Ondertrouwd JAN HOOGENDIJK AnuUrdam BK WÜBBINA BENDKICA 8WIJGHÜISEN REIGERSBERG Groningen i WILLEM CORNELIS HOOGENDIJK Voorburg EN 7 ANNA NEELTJE H0GER7 EIL Gouda 28 Mei 1890 Heden overleed na een langdurig doch ednldig Igden na voorzien te zgn van de A Ü Sacramenten der stervenden onze geliefdeEefitgenapU en Moeder JOHANNA ALETTADE GRAAF m de onderdom ran 53 jaren Mede namens mgne Kinderen J BOERB Gouda 28 Mei Ï890 Voor de i tele blgken van belangstelling op 27 dezcr bg gelegenheid onzer 50 JABIGE ECHTV pEENIGfNG ondervonden betuigen wg ook nameds ouze kinderen onzen haitelökea dadk A J GRAVESTEUN Sr v ftw BAVE8T PARASOLS Jouda Snelpersdruk van A Beinkman ZoON A 7 0SA2 KleiwegE73en73 AMBESTEDIUG Het BESTUUR van den Polder Bloemendaa is Toornemena op ZATERDAG den 7 JUNI 1890 des Toormiddags ten Ëlf ore in het Koffijhuis fDi RoMKiN te Gouda bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN Het doen van eenige her Iliagen aan de Folderwerken en Stoommachine waarvan het bestek ter lezing zal liggen in het bovengenoemd lokaal De loschrgviogsbiljetten op zegel geschreven door den Aanneaer en zgne borgen geteekend moeten vóór of op den 6 Juni 1890 zgn ingeleverd bg den Heer G SPBUUT Mte Waddinxvém Aannrgzing in loco zal geschieden op Donderdag den 5 Jnni 1890 des voormiddags ten 97 are te beginnen aan de Bloemendaalsche Slnis Gouda den 29 Mei 1890 Het gitaar voornoemd De üeetnraad L S De Dijkgraaf G ijPKDiJT Az Vak Bekoe x Uzendoobn REGENTEN van het Bestedelinghnis voor oade lieden te Gouda roepen bg deze op sollicitanten naar de betrekking van Vader en Moeder in bovengenoemd gesticht vaceerende ten gevolge van het overlgden van den Vader Aan die betrekkingen zgn verbonden een salaris van ƒ 300 per jaar benevens genot van vrge inwoning voeding vonr licht bewassching en geneeskundige hulp Daartoe inclin erenden adissseeren zich met fr nco brieven onder overlegging hunner ge tnigschriften vóór of 0 15 JUNI 1890 aan het adres van den ondergeteekende Gouw e C 157 te Gouda Namens Regenten F HERMAN Fz Secretarit De Gekl Dames GLACÉ van ƒ 1 20 met 4 knoopjes zgn in alle nummers gearriveerd D SAHISOM Mevrouw THÖRBECKE Flnireelen Singel 576 te Gouda gezin zolder kinderen vraagt tegen 1 AUGUSTUS Be fattoenlgke zindelgke DIEi STBODE tasschen 25 en 35 jaar als MEID ALLEEN van goede getnigschrifien voorzien Terstond GEVRAAGD eene t kannende koken bg Mevrouw COMFÜRIÜS Turfmarkt 79 Citroen en Frambozen LIINADE SmOOF van W SCHALEKAMP Jr Voor eene WEES bgna 18 jaar oud een Buiteftmeisje dat gewoon is met kinderen om te gaan wordt ee dienst gezocht als KINDERMEID of als TWEEDE MEID Nadere inlichtingen geeft D SC HIM VAN DEB LOEFF ADVfiRTENTÏÊN in alle Binnen en Buitenlandsehe Cour ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en i ZOON te Gouda nsle merk De mtgftve dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is ll25 franco per post 1 70 Alzoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BE SFOOIIWEGFLANNEN n Het denkbeeld der Kegeering den Kgnspoorweg te doen verdwgnen en een deel daarvan ter beschikking te stellen van beide ov rblgvende concuryeerende maatschappgen heeft xjp zich zelf niet veel bestrijding uitgelokt Het is dan ook veel rationeeier dan b v de verdeeling der staatssporen tusschen Holl en Rgnspoormaat sohappgen De Holl spoor krggt volgens het plan der Regeering directe en korte verbinding van Rotterdam met het Oosten des lands terwgl de Staatsspoorwegen van noord en znid Amsterdam Rotterdam en den Haag kunnen bereiken De beide overblgvende maatschappgen kunnen over lange trajecten binnenslands en in aansluiting aan bet buitenland met elkander cqncurreereD van uit alle voorname centra der bevolking en van den handel De voordeelen dezer regeling spriugen in het oog Maar heeft men gezegd er blgven twee bezwaren Het gemeenschappelijk gebruik vafl dezelfde Iguen van hoogerhaud opgelegd aan concurreerende maatschappijen zal de bron worden van eindelooze moeilgkheden waarvan het publiek de dupe zal zün In de tweede plaats staat het te vreezen dat de twee maatschappÜeo in stede van te concurreereu een accoord zullen aangaati ten einde zich zelf te bevoordeelen alweder ten koste van het publiek Wji gelooven dat de memorie van beantwoording er vriJ goed in geslaagd is deze bedenkingen te ontzenuwen Het eerste bezwaar vervalt grootendeels door de opmerking dat het m III1IIII1II III 1 t i iii ai nrg i iiiiiji i w ii iiii a jiMiiiiiiiiii FEVtLLETOX m het Engehth VI 13 Maar gelijk zij vroegèr tu verlegen ivns geweest zoo was zij nu te trotsch om te vertellen wat er bij Ds Hawkins was Voorgovallert Blijkbaar wist Oom Hat zij elkander daar ontmoet hadden Zij had zijn vertrouwen on zijn achting verloren en dat was hard harder dan dat John I ent er niet was heel wat harder Uat had ze blijmoedig gedragen als t niet om haar voogd was geweest maar die maakte dat hot haar zooveel te zwaarder viel De oudo dominé was al dien tij d haar eenige steun 00 troost Zoo vaak zij in huis gemist kon worden liep zij regelrecht naar de pastorie en daar zat zij dan uren lang op het kleine groene bankje onder den thans haast ontbladerden wijngaard waar lohn Dent haar had opgewacht Dat noemde zij haar hoetstoel Hier las zij don heelen Adam Smith Over Volksrijkdom door eene daad die ik durf verzekeren dat noch door zeer weinige jonge dames in NieuwEngelnnd of elders is volbracht Zij l s het als een roman gemeenschappelijk gebruik der aangewezen banen niet is een verplichtin van hooger hand opgelegd maar eene vrgwi ige daad der maatschappijen zelven die zich daartoe bij overeenkomst hebben verbonden Ue minister is wel tusschenpersoou geweest bg de onderhandelingen maar de betrokken maatschappijen hebben zich tot medegebruik verbonden Er kaïj dus geen sprake zgn van schending van rechten die aanleiding zou kunnen geven fot eeneischtvan schadevergoeding zooals wel eens gedaan is als b v de eene Ijjn de andere doorsneed Het gemeenschappelijk gebruik van lijnen volgens overeenkomst bestaat op verscheiden plaatsen en heeft nergens aanleiding gegeven tot moeilijkheden De Regeering legt thans eene uitvoerige overeenkomst over tusschen de beide maatschappgen gesloten waarbij in bgzonderheden het gezamenlijk gebruik wordfcgeregeld Practische bezwaren zgn er dus inderdaad niet Sedert 1865 b r fjbbruiken de Exploi tatiemaatschappij en de Bjjnspoor gemeenschappelijk het station te Arnhem en een deel der spoorlijn aldaar en de toen ingestelde commissie ter beslissing van eveutueele geschillen heeft nog geen enkel maal zitting gehouden Het laat zich dus aanzien dat nu de beide maatschappijen wi hun eigen belang bereid zgn een overeenkomst te sluiten volgens de bedoeling van bet nieuwe plan geen der schrikbeelden vatf verwarring verwezenlijkt zal worden Het is dan ook veel waard dat aan alle voorname grensstations beide maatschappijen goederenzullen kunnen aannemen en die zelf vervoeren naar de groote steden zonder elkander verder noodig te hebben Dit geeft VKnrmnM wi a n rrirmAj r r a tmm f iii h Soms bracbt de dominc zijn armstoel naar buiten in den zonneschijn in de veranda eu dan hielden zij met hun tweeen lange gesprekken óver Calafornic on over John Dent want dominé hield veel van den jongen man ilij had Jack toen hij noch een jongen was Latijn geleerd on bovendien was de vader van den knaap hom altijd dierbaar geweest Hoever de jongman Ds Hawkins in zijn vertrouwen had laten deelon weet ik niet maar we mogen gereedelijk veronderstellen dat Prudence haar oud en vriend alles vertelde wat or te vertellen was Dikwijls was doraim niet thuis en bezocht hij zijne gemeenteleden dan zat Prudence daar alleen en dacht aan John Dont Zij was zoo somber en neerslachtig geworden dut haar eonig genoegen was een half uur ver te loopen naar oen plaats waar zij zich eens recht ongelukkig kon gevoelen Die herhaalde pelgrimages naar Horsehoe Ijane vergulden den Heer Dent met jaloerschheid Langzamerhand begon hij den oenvoudigen ouden Heer te haten wiens gezelschap zij blijkbaar boven hfet zijne verkoos al maakte hij zijn eigen gezelschap ookj niet al te aangenaam Hij nam den dominé erg kwalijk dat hij aich tusschen hem en Prudence plaatste maar vooral nam hij hem kwalijk dat hij John Dent de gelegenheid had gegeven haar in het geheim onder zijn dak te ontmoeten Hij twijfelde er niet aan of dat koppolachtige oude wijf want wat was die dominé eigenlijk anders als een oud wijf had de samenkomst A b V K It T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LkBTTBBB worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandag verschgnc dag der uitgave eene gezonde mededinging die niet anders dan ten bate van den handel kan strekken Doch als nu die goede bedoeling niet wordt bereikt en de beide maatschappijen ouder één hoedje gaan spelen ten einde het publiek het vel over den neus te halen Wanneer er drie partijen zjjn gaat dat zoo gemakkeljjk niet zegt men De Regeering antwoordt dat thans van geen concurrentie sprake is Drie maatschappijen zijn er nergens te vinden bejialve te Utrecht eu daar doet de Holl Maatschappij niet mede Overal elders vindt men slechts ten hoogste twee maatschappijen en daar zg geen voldoende eigen verbindingen hebben kunnen zij slechts grootendeels door elkanders hulp langs den koristen weg vervoeren Liefst houden zij het vervoer op de eigen banen en de concurrentie leidt dan vaak tot een vervoer over een langeren weg De nieuwe regeling geeft ook slechts concurrentie van twee ondernemingen raaa elk daarvan verkrijgt het uitsluitend of gemeenschappelijk gebruik over lange at anden tusschen dezelfde eindpunten en daardoor kan de concurrentie inderdaad volkomen worden toegepast Voor het binnenlandscfa verkeer wijst de Kegeering op de bevoegdheid welke zij zich heeft voorbehouden om de maxima der tarieven voor te schrijven en die te verlagen Dooï d6 bestaande welke reeds vrij laag zgn daarvoor aan te nemen voorkomt zij de gewraakte verhooging die uit coalitie wordt gevreesd tioveiidien kaïn volgens de nieuwe regeling spoedig genaast worden een straf welke echter in de toepassing altijd zeer bezwaarlgk zal vezen en daarom terecht als niet zeer ernstig wordt beschouwd Te oogluikend toegelaten waarschijnlgk zelfs bewerkt Misschien hoopte de oude vrek wel op een mooi tronw cadoau aan het eind van zijn streken en listen Zoo Prudenco zich ongelukkig gevoelde over het onaangename humeur van haar voogd bij zelf was door haar st hijnbare onverschilligheid tot in het diepst van le ziel getroffen Zo zagon nu elkander maar hoogst zeHen bijna niet anders dan aan tafel en een oiik e keer na den eten in de zitkamer Mijnhoor Dent was bijna altijd in de bibliotheek en Prudence zocht hem zooveol mogelijk te ontwijken Zij schaakte ook niet moer met hem en las hem s avonds ook niet meer voor De herfatavonden op Willowbrook aren eentonig en schenen nooit oen eindo te zullen nomen Als mijnheer Dent het er op toegelegd had om te maken dat Prudenco haar neef ieder uur van den dag miste dan kon Machiavelli zelf zijn manier van dóen niet verbeterd hebben Op zekeren namiddag ongeVeer drie maanden later kreeg mijnheer Dent een enveloppe van zijn neef met een brief voor Prudenco De eerste gedacl te van mijnheer Dent was den brief in hot vuur te gooien maar hij volgde zijn tweede ingeving en bracht hem naar haar toe hoewel hij hem in zijn vingers brandde Prudeifte ontstelde on kreeg oen kleur toen zij het adres za maar zij verroerde zich met om den brief aan te nea n zij liet hera op tafel liggen waar haar oom rawii had neergelegd Zij zal hem zeker alleen willen lezen zeide mjjn