Goudsche Courant, maandag 2 juni 1890

4234 Z JhdI 4 1800 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentidn kan gescUeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave trouvre oppositie in den peraoon van Richter ia Tertegenwoordigd Onder voorzitterschap an keizer Frans Jozef heeft het Oostenrijksche ministerie een vergadering gehouden ten einde te spreken over de bezwaren vrelko het DuitachCzeolüsche vergelijk in dewBoheomschen Landdag ondervindt Daar de verwerping van dit vergelijk der regeering inderdaad zeer ongelegen zou komen werd liesloten dat de minister president graaf Taaffe zelf naar Praag zal vertrokken ton einde z jn invloed ten behoeve van de aanneming aan te wenden Dat het vergelijk door de Jong Czechen verworpen kan wordon is onmogelijk indien de Oud Czechen en Duitachers die de groote meerderheid in den Landdag bezitten eendrachtig blijven Van do OudCzochen beginnen echter velen te aarzeUn want door het heftige verzet der Japg Czechen die hem bij alle kiezers als de verraderecler nationale zaak voorstelten vreezen zij hun invloed bij hot grootste gedeelte der Czechen te verliezen indien zij zich met de Duitschors tot één partij vereenigen Harerzijds doet echter de rogeering haar best om den OudCzechen duidelijk te raaken dat zij toch op den duur met de Jong Czechen moeten breken De JongCzechon zijn radicalen en panslavisten die het liefst Bohème van Oostenrijk zouden afscheiden terwijl de Oud Czechen groutendeels loyale conservatieven zijn wien de belangen der OostcnrijkschHongaarsche ianden zeer ter harte gaat Vandaar dat de regeering haar best doet de Oud Ciechen over to halen zich geheel bij do Duitschers aan te sluiten en naar alle waarschgnlijkheid zal dit graaf Taaffe ook gelukken SSa Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrijdag 30 Mei No 5414 f 100 000 No 11624 en 11880 ƒ 1000 No 14244 en 20831 ƒ 40P No 1470 3188 3575 3697 4647 9424 11238 13468 1427 16721 18379 19106 19643 100 van ƒ 70 95U 11966 9561 12031 9713 12087 9799 12159 9809 12303 9881 12363 9948 12365 1TO16 12613 10086 12876 10163 12945 10209 12989 10367 13087 10485 13108 10459 13J98 15249 18311 15445 18406 15598 18412 16661 18490 15854 18578 16870 18705 16166 18789 16i 4 18806 18878 16938 16409 1901816420 1918316191 1924216535 1931016581 1937816608 I9IO2 17 23 25 27 216 297 301 314 375 410 765 781 924 939 1000 1002 1011 1167 1226 1312 1394 1420 1563 1649 1725 1870 1880 1953 3076 2098 2133 214 2176 12283 2535 7622 7714 7760 7175 7799 7804 7888 7901 T944 795 7976 8047 8054 8064 8077 8097 8228 8255 8291 8333 b505 8662 8680 8716 8779 8836 8927 8932 9009 9226 9253 9392 9405 9438 10540 13393 10573 13543 10595 13549 10646 13632 10729 13677 10766 13769 l i791 13792 1086 13805 10970 13902 10997 14001 11027 14065 110S9 14198 11079 14247 11215 14361 11253 14426 11331 14592 11350 14631 11385 14734 11389 14826 11391 14984 11818 15209 16706 19538 1674S 19568 16836 19589 16886 19620 1691Ü 19664 17099 19771 17162 19831 17330 19884 17498 19951 17516 19954 Prijzen 2542 5525 7569 2o64 5865 2579 5883 2601 6926 2777 6037 2809 6069 2821 6101 32 1 6161 325b 6212 3475 6237 3594 6253 3693 6274 3712 6284 3750 6347 3797 6367 3876 6394 3880 6420 3928 6436 3958 6484 3967 6596 4275 6619 4428 6623 4605 6673 4617 6680 4688 6790 4705 6878 4827 6919 4902 6945 4955 6958 4996 7041 5001 7099 5152 7103 5344 7137 5366 7161 5413 7162 Vorige lijst No 19944 70 moet zijn No 14944 PETaOLEUM NOTEEIilNGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te llotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 25 Geimportoord fust ƒ 8 35 September October November en Decemberlevering ƒ 8 45 u u r g e r 1 ij k e Stand Moordrecht OVf llLEDEN W Bloot 10 j A vso Vliet 4 ra ONDBRTHOUWD C n Hcmert en S Boukiihd A M Kieman en A Vente Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Zoon ADVERTENTIËN De Heer en Mevronw KERKHOF HooGEKDiJK betuigen hiermede hunnen hartelijken dank voor de vele blaken van deelneming ontvangen hg het OTerlgden van hun Zoontje Go da Mei 1890 DANEBETUIGmG Door ongesteldheid verhinderd persoonljjk het feest by te wonen breng ik door dezen aan de Feestcommissie de WelEd Heeren G J STEENS ZIJNEN W COMPUEIÜS en H J IWES aan velen mgner Stadgenooten aan Heeren Officieren en minderen van het Garnizoen en dd Schutter en verder aan allen die hebben deelgenomen aan de schitterende Ovatie mynen hartelgken dank voor de hulde en zichtbare bewezen van sympathie en vereering aan myn Zoon geschonken En een woord van lof aan den Heer J W TllNENBÜRG Commissaris vaji Politie voor de goede zorgen bjj de rgtoer door de stad waardoor alles in de beste orde en zonder ongelukken is geëindigd Nogmaals ann allen mgn inuigen dank Met achting UEd Dw Dr J BUIJS Direct Werkinrichting GEVBAAGD eene Fatsoeniyke DIEt 8TB0DE Adres in persoon MARKT 139 GOUDA EENE FLINKE GEVRAAGD Adres Hotel De PAAUW AANBESTEDING Op 13 JUNI a s zal door den Heer E 8 CATS te Gouda worden AANBESTEED Het verbouwen van perceel N 98 Wijk A aan de Markt te Gouda Bestek en teekening is van af 2 Juni tegen franco toezending van f 1 55 te bekomen bij den Boekli JOH G STEMLER Czn Haarlemomerstr 2 Amsterdam en den Heer E S CATS KleiwegvQouda Aanwijzing 9 Juni v m 11 uur aan het bouwterrein ADVERTENTIËN in Me Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda feambozenIzünën SIROOP van CITROEN en FRAMBOZEN bij A H TKEPE Apoth HOLLANDSCHE Maatschappij van Landbouw Afdeeling OÜDEWATER bn OMSTREKEN VAN Paarden Koeijen Schapen Landbouwger eedschappen Tuigen etc etc op Donderdag 18 September 1800 Goedgekeurd bö Koninklijk besluit van 21 April 1890 No 17 5000 LOTEN per Lot ƒ 1 per 11 Loten ƒ 10 Aanvrage om Loten aan den Penningmeester der VerlotingsCommissie H T VERHOEF te Oudetoater De waarde der minste prgzen zal de prgs van het Lot te boven gaan Borstcaramels Jyjul 0s OHliAliLEN enz voor hoest en verkoudheid erkrjjgbaar by W SCHAL EK AMP Jr LIRDOOIl S Eeltknobbels Hoornvlien Huideelt IVratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwyderd zouder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prifs per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bfl B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TüIJLL Fransche Stooniververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPEN heimer KRUISKADE 19 ROTTERDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costumes en andere Kleedingstukken Gordijnen Behangsels Tafèlkleedeu Veeren en Bont stoomerü Zeer lage prijzen Eenig Depot voor Gouda en omttreken hg de Heer A va 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda Alom te bekomen BUouDsciE mw of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeii m n de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij 8 toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der béïoerade Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth Dooa CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunstes enz Kunstschilder Architect en Dijrecteur der P r ij s 80 Academie van Bouwkunde te Utrecht Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hioaderlflke Nommew VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Mei 1890 Z M heeft den heer F S W Gautier benoemd tot burg der gemeenten Gouderak en Berkeuwoude Z M heeft bij het personeel van den geneesk dienst der landmacht benoemd tot officier van gez lü kl de officier van gez 2e kl dr J H P Walraven In de zitting der Utreohtsche Bechtbank van gisteren moesten terecfct staan D v A en G d É beide wonende te Oudewater bekl van wederepanuii heid tegen oen ambtenaar aldaar gepleegd Alleen ö d R was ter terechtzitting verschenen Uit het verhoor bleek dat bekl van beroep harmonika spoler den 2 April jl te Woerden zgnde toen lust gevoelde om in plaats van zyne lier te tokkelen een rolTel te slaan op het Ujf vao een bedienend ambtenaar Deze ongemotiveerde wijziging van bedrijf waarin hy bijgestaan werd door den lo bekl deed tegen beiden een eisch stellen van gevangenisstraf voor den tijd van eene maand Op initiatief van de muziekvereeniging Euterpe te Oudewater zal ook daar de gedenkdag van den slag bij Waterloo feestelijk worden herdacht waar schijnlijk door het houden van een optocht en het geven van eene uitvoering Het O M bij de Utrechtsohe Rechtbank dat wairgenomen werd door den 8ub9t officier van justitie mr N de Bidder heeft conclusie gmomen in het geschil tusschen kerkvoogden van de Ned herv gemeente te Oudewater en ds W P A Winckel over de vereffening van de schaderekening die van F EVILLETOX Vit hel Mns hci VI 14 De brief kwam niet uit Californie zooals ze eerst meenden maaJwas gedateerd uit een onbekend dorpje met een barbaarschen naam ergens op de grenzen van Montana Ter elfder ure hadden wonderverhalen van ontdekkingen van goud op het indisch grondgebied de plannen onzer fortuinzoekers gewijzigd 1 In plaats van voort te gaan naar San Francisco waren zij voortgetrokken naar de andere zijde van het Kotsgehergte Nu waren zij op weg naar de nieuwe goudvelden In Salt Lake City hadden zij stil gehouden om gereedschappen tenten en voorraad op t dqgn John Dent had het te druk gehad om te sèlirijVen hij wist niet wanneer hij weer zou kunnen sohrijven waarschijnlijk in de eerste maanden oieli Zij waren op weg naar de wildernissen waar dé inrichting der 1 Eigenlek had de ontdekking van goud in MoDtaaa wat iMer plaat Jan hier vernield is ds W gevorderd wordt op grond van iet vonnis der rechtbank van 6 Juni 1888 wdarbij hij veroordeeld werd tot ontruiming van de door hem bewoonde pastorie Mr de Kidder acht het bewijs niet geleverd dat tijdens de aanneming van het beroep door ds Wildeboer te Oudewater geen geschikte woning voor den beroepen predikant te kragen was en evenmin dat de tuin der pastorie verwilderd was wel is het derde feit bewezen nV dat eenige glasruiten gebroken zijn gedurende gedaagde s wederrechtelijk bezit De conclusie strekt dat de rechtbank het bedrag der schadevergoeding zal bepalen op 455 10 de door het eischende college gevorderde som bedraagt 1109 25 terwijl de gedaagde een bedrag van f 440 heeft aangeboden met compensatie van de proceskosten in dier voege dat ieder der partijen hare eigen kosten dragen Uitspraak over vier weken De gemeenteraad van Nieuwveen bij Alfen heeft eenparig beslo dat het te benoemen hoofd dor openbare nOum iti g enieten éeue jaarwedde van ƒ 1000 tot heden bedroeg zij ƒ 900 onder bepaling echter dat hij herhalingsonderwijs in den winter zal geven en de gelegenheid geopend worde om onderwijs in de Fransche taal te ontvangen Door directeuren van de Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag is aan de vrije universiteit benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de rechtsgeleerde faculteit om onderivijs te geven in het hedondaagsche burgerlijk recht handelsrecht en procesrecht de he er jhr mr W H de Savornin Lohman Az adjunct commies bij het ministerie van binnenlandscbe zaken Tevens ia mr Fabius ontheven van het onderricht in het hedondaagsche burgerlijk recht en aan dezen opgedragen het onderricht in bet staatsrecht posterijen nocli zoo primitief mogelijk was Men beweerde dat het land onveilig werd gemaakt door kerels die op den loer lagen tegen dat er onbewaakte goederentreinen naar de goudvelden gingen en die gelukkige goudzoekers opwachtten die van de mijnen terugkwamen Ook hadden heele troepen van den stam der Bannocks de kwade gewoonte al schreeuwende rond te trekken de post van den weg af te belpen on hun lichaam mot afgestempelde postzegels W versieren Onder deze ofnstandigheden zou de correspondentie met de Staten heel moeielijk wezen en kon ze onmogelijk worden Dent en Tvvombly reisden met een troep van veertig ii vijftig man die bij hun aankomst ter plaatse van bestemmmg in lied Rock Canon enkele vroeger afgebakende sWkken grond onder elkander te verdeelen hadden De kern van het gezelschap bestond uit Twombly Dent en een ander jongmensch Nevins genaamd dien zij te Salt Lake City hadden gevonden Deze Nevins scheen reeds in 56 in Californie zijn fortuin gemaakt te hebben en dit een paar jaar van te voren in de een of andere ongelukkige speculatie bij de zilvermijnen verloren te hebben Hij was met een troep anderen te Nevada aangekomen en te Salt Lake City gearriveerd met éen pak kleeren en een grooten voorraad goeden moed en energie Hij was uitstekend thuis in t goudgraven en in alle opzichten een knappe vent die aan de nieuwelingen de grootste diensten zon bewijzen Zij zouden met hun drieën zuiver coöperatief te werk gaan Nevins stelde zijn kennis ADVEUTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plantsroimte Bovendien worden alle Advertentien gr til opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnu Voor eenigen tijd ontving de zadelmaker B Tielman te Zuidbroek eene gesteendrukte circulaire houdende verzoek om prijsop ve van éénpaardstuigen De geheele circul iire getuigde van zaakkennis De onderteekening met stempel was Th Tikkelen j de plaats van afzending Den Haag Door genoemden persoon werd hierop eene prijsopgaaf verstrekt waam al heel spoedig eene bes telling volgde tot een bedrag van f 61 26 te zenden per spoor als ijlgoed met verzoek na 8 dagen eene postquitantie af te geven tenzij de leverancier mocht goedvinden dat het geld aan hem per postwissel werd overgemaakt Onze zadelmaker al half en half in de wolken over zoodanige bestelling die hem maar eventjes resideatieleverancier zou maken bad echter de voorzichtigheid alvorens tot uitvoering da order over te gaaa met een ingezetene daarover to spreken die al dade lijk al zijne hoop den bodem insloeg door te verklaren dat dat schrijven alléén afkomstig kon zgo van een persoon die in de politiewereld met den naam van fleoschentrekker bekend staat Aan den oommissaris van politie in Den Hiag werden hiefop ialichtingen gevraagd die voor een paar dagen door tusschenkomst van don burgemeester belanghebbende verwees naar het politieblad van Januari jongstleden waarin het publiek wordt gewaarschuwd tegen een tiental personen waaronder ook deze man die veelal schrijven op advertentien waarin iets te koop wordt aangeboden of orders opgeven op alle mogelijke artikelen zeker niet met het doel om direct te betalen Natuurlijk komt van de aflevering niets Naar men meldt is te Eindhoven een persoonaan de slaapziekte overleden De man had vijf dagen achtereen geslapen en is niet weder ontwaakt Ook te Dodewaard moet een geval met doodelijkenafloop zijn voorgekomen Ken patiënte stierf daar na twee dagen slapende te hebben doorgebracht Co en ervaring tegen hun kapitaal en onwetendheid John Dent was recht vroolijk Hij en Twombly en Nevins hadden een eed gedaan dat als er goud in Montana was zij het hebben zouden Er was zeer zeker goud en drie stoute harten en drie paar sterke handen waren gereed het o eral op te zoeken Ik dank den Hemel schreef hij dat oom Balph mij in zekere zaak tegengewerkt heeft anders zou ik op dit oogenblik in New York nog rondscharrelen met een ellendig inkomentje in plaats dat ik zooals nu rondtrek met een zestig flinke jongens om te Red Rock fanons een vorst lyk fortuin op te rapen Nu zei oom Dent aan het einde van de vier losse en onsamenhangende bladen ik hoop van harte dat hjj em koninklijk fortuin zal vinden In al die bladzijden geen woord van liefde geen toespeling op het verledene behalve de zinsnede die wij boven aanhaalden De lezetes had de lectuur ook zeer bediiard en zonder eenig stotteren ten einde gebracht Er was Prue eeij steen van het hart gevallen want zij had den brief geopend teryijl zij met zekerespanning afwacht Éf welke uitwerking een minnebriefwel op haar voogd maken zou zelfs nu terwijl bijzich in zulk een aangename stemming bevond enmijnheer Dent zelf was recht in zijn schik dat er nietahartstochtelijks in den brief stond hoeffei het luidelijkgenoeg te merken was wajiMn do schrijver steed gedacht had ff $