Goudsche Courant, maandag 2 juni 1890

een kindergeraamte te bevatten Beeds lang had de man gedacht dat er zoo n vreemde licht in huis was naar had dil nooit onderzocht Kene buurvrouw oordeelde het bast dit pak nu aan den schoot der aarde toe te vertrouwen doch de honden brachten de politie op het spoor De zaak wordt streng onderzocht Door bemiddeling der Neierlandiekt Heidemaatteiappij z jn dit voorjaar weder aan erschillende personen verschaft kunnen worden ruim 2000 KG dennenzaad waarvan 76 pCt kiemkracht gewaarborgd was tegen ƒ 1 76 per KG Wanneer dit vergeleken wordt bij de hoeveelheid van 600 KG welke verleden jaar verstrekt werd blijkt daaruit wel hoe men meer en meer van de tusschenkomst der HeidemaaUchappij gebruik weet te maken Een Amerikaansch blad verhaalt een zonderling staaltje van Sarah Bernhardt s edelmoedigheid Mevr Bernhardt had eens in een boekwinkel voor een groot bedrag iukoopen gedaan Op het punt weg te gaan nam zij oen potlood en keek rond naar een stukje papier Niets vindende dan een fraai in kalfsleer gebonden roman van Schott nam ze dien op schreef iets op een der bladen en scheurde dit er kalm uit waarna ze het glimlachende aan den verbaasden winkelier overhandigde en de deur uitstapte Op het blad had co een toegangsbewijs voor 2 personen voor een barer voorstellingen geschreven en dus een prachtig boek bedorven CACAO 6B00TES Uit Potersburg wordt gemeld dat men aldaar binnen eenige dagen den officier der kozakken Peehkoff verwacht die geheel Siberië te paard is doorgereden Hg verliet Blagovetschink Oost Siberié omtrent zes maanden geleden Vóór eenige dagen heeft hij zyn intrede gedaan te Moscou waar hij door bet volk feestelgk ontvangen werd Ue afstand tussohen Blagovetschink en Petersburg is 1500 mijlen Het is opmerkelijk dat deze tocht werd afgelegd meteen gewoon kozakkenpaard hetwelk Pheskoff slechts kort vóór den aanvang zyner reis gekocht had en hetwelk voor zulk en taak niet was afgericht Te Petersburg wacht den stouten reiziger oen schitterende ontvangst en men denkt dat de Czaar hem in gehoor zal ontvangen Waarschynlgk zal hy zijn tocht langs Berlijn en Parijs voortzetten naar Rouaan of Havre en dan zal hij van den Stillen naar den Atlantischen Oceaan gereden zijn MilD HUISHOUDSTEE P G tnsschen 30 40 jaar kan geplaatst worden bg een eenig bejaard Heer Franco brieven onder letter Z bij de Boekhandélaren A KOK Comp Gouda Zeér geurige Tlxee I van af 0 80 per 5 Ons YeArijgbaarbiiW SCHALËKAMPJr BulteolaDdsch Overzicht De commissie uit den Boheemschen Landdag voor den DuitschCzechisdhen Ataglekh heeft hot voorstel omtrent de landbouwraden goedgekeurd maar de behandeling der overige paragrafen van het vergelijk tot hare latere bijeenkomst verdaagd President Camot is te Parijs teruggekeerd maar de hertog van Orleans bevindt zich nog te Clairvaux De Oaulou een der monarchistische bladen had er van gesproken dat de president nu hij op zijn reis ook Clairvaux zou voorbijgaan van deze gelegenheid zou gebruik maken om den prins gratie ce verleonen tot dusver is echter door den heer Camot geen besluit van dien aard genomen Toch wordt beweerd dat de invrijheidstelling niet zoo heel lang moer zal uitblijven De beer Constans verklaarde ten minste aan een van de J ger Ondergoederen Sojiedste fabrikaat in t g ebruik CONCUBEERBNDE PRfJZEN en ontrust gelaat weder leeren stralen van geluk Welk een hardvochtig egoïst was hij geweest toen hij zijn eigen misplaatste grillen voedde en de schoonheid van het meisje in gevaar bracht ïAls de bok op de haverkist zei hij bij zich zelven terwijl hij bij de laatste stralen der ondergaande zon den tuin op en neer liep met een veel lichter hart dan hij in weken gjedaan had En wat een sentimenteele oude gek Ik zou waarachtig nog verzeil gaan maken en ze laten drakken in de Rivermottth Banacle Ik maak me waarlijk ongerust over mijzelved neen op zijn zes en vgftigste jaar moet een mensch niet nieer verliefd worden Als Jack dat wist zou hij gelijk hebben als hij mij liaar het gekkenhuis wilde sturen Zoo zeide mijnheer Dent zichzelven op dien achtermiddag behoorlijk de waarheid en hij zei ernstiger dingen over zijn gedrag dan ik lust heb hier neer te schrijven ofschoon het zeker al heel dwaas is voor een jongraensch van zes en vijftig jaar om te verheven op een oude dame van achttien vooral wanneer ij zijnj pil is en meer bijzonder als zo verliefd ia op z jn ef De r of vjjf maanden die op de ontvangst van deu b ef van John Deut volgden gingen voor de bewoners van Willowbroofc spoedig en gelukkig voorbij Oom Dent was zoo mogelijk vriendelijker tegen Pmdence dan hij ooit geweest was Hij had eene zoo volkomen overwinning op zictzelven behaald dat hij zich om zoo te zeggen 1 gebonden naar de pastorie zmvar geung en goed waterboodend van 80 ets tot en met f 2 de 5 ons In hat bijzonder wordt da aandacht gevestigd op die van 1 e 1 25 S T O I T 21 PB E van 60 80 en 1 PARASOLS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 t BlykeDi hat Voorloopig Verslag kwamen in afdeelin en der Tweede Kamer verscheidene leden met nadruk tegen het versohuiven eener definitieve regeling van het kiesrecht op Nu die regeling niet vóór de verkiezingen van 1891 zal plaats hebben zal zij allicht weer voor geruimen tijd worden verdaagd Vooreerst zal van de zaak wel niets komen en het streven om te geraken tot een huismansstemrecht of tot een stelsel van proportioneele vertegenwoordiging tal weder op den achtergrond worden geschoven Men betreurde dat de Begeering den mstigen t j l waarin ons land thans verkeert liet voorbygaan zonder een herziening of zooals sommigen erlangden uitbreiding der kiesbevoegdheid tot stand te brengen welke op den duur toch niet kan uitblijven maar die nu wellicht in t jden van agiatio en beroering zou moeten worden behandeld Het prestige der Begeering zou verhoogd ign door vóór 1891 de definitieve regeling van hel kiesrecht tot stand te brengen zeiden deze leden Vele leden meenden voorts dat het tegenwoordig voorstel geen andere bedoeling kan hebbeu dan om het aantal politieke vrienden der Regeering in de mer te vermeerderen wat h i bewees dat de Segeering zich niet sterk gevoelt en niet gerust is ten aanzien van den uitslag der aanstaande algemeene verkiezingen Al verwonderde die vrees niet waar de Regeering in gebreke is gebleven om aan de dringende behoefte tot wettelijke regeling van verschillende belangrijke onderwerpen in strijd met hare eigen toezeggingen gevolg te geven ernstig keurde men het toch af dat de Regeering die voor de belangen des lands en niet voor die eener politieke richting heeft te xorgen een ontwerp indiende dat enkel strekt om één bijzondere richting te steunen Zij beeft dit reeds eenmaal te vergeefs gepoogd met de wijziging van de Provinciale kiestabel thans doet zij het andermaal met de wetenschap dat elke verandering in de afvaardiging uit de groote steden voor haar bqna zeker winst moot zijn In 1887 had de toenmalige meerderheid het in hare macht de verdeeling der kiesdistricten in te richten naar haar wensoh maar de liberalen trokken loyaal en onpartijdig hun amendement in men had iju mogen verwachteu werd gezegd dat thans anderzijds ook niet op hot toen verworpen amendement Schaepman sou zijn teruggekomen De zonen van den Khed4ve prins Abbas de troonopvolger 16 jaar oud en prins Mehemet Ali oud 11 jaar zullen in den loop van desen zomer vermoedelijk in de maand Augustuü ons land bezoeken Zg worden vergezeld door den particulieren secretaris van den Khedive De Martino Pacha en eenige hofbeambten van minderen rang Jhr Van der Does de Willebois politiek agent in Bgypto komt d volgende maand met verlof hier te lande en zal de prinsen vermoedelijk vergezellen op hunne reis door ons land Omtrent den vermoedelij ken kindermoord te Hoonderloo ondejr Apeldootn meldt het U D t Bnim een jaar geleden huwde een paar waarvan de man in het huis trok door de vrouw bewoond welke vrouw thans is overledeu Nu de man zich van alles wil ontdoen om en gar on te gaan woneo komt ook de linnenkast aan de beurt en men vindt daarin een dichtgenaaid pak dat na opening blijkt Als ik een man was zei Pmdence zou ik geen knecht in een winkel willen wezen of den heelen dag als een pop op een kantoqrkruk willen zitten met een pen achter mijn oor terwijl werelden vol schatten en avonturen voor dappere harten openstaan Neef John had groot gelijk dat hij heenging en ik hoop maar dat hij ook niet weerom komt voordat lij zich flink geweerd heeft als een man Het zal Toor hem een góéd ding wezen bet zal hem zelfvertrouwen geven en Maar fleve Prue zei mijnheor Dent knipoogend ik geloof dat het hem daar nu niet aan mankeerde Nu maar het zal hem dan toch in allen gevalle goed doen zei Prae deftig en op heel wat lager toon voegde zij er bij terwijl zij met haar heldere j kijkers haar oom aanzag en toen de lange wimpers neersloeg en nu u weer zoo goed voor mij is kan het mij ook niet zoo heel veel schelen dat bij weg is Ik zou immers alles kunnen verdragen als ik toch bij u kan komen die vader en moeder en minr naar en alles voor mij wil wezen Zij wilde hem blijkbaar voor zijn inschikkelijkheid beloonen De woorden vloeiden als honig van hare lippen Een uur vroeger zoudeti zij vol bitterheid Jegens hem geweest zijn maar hij was in de laatste zestig minuten een geheel ander mensch geworden Vq had zijn dwaasheid vertreden en zou thans als een kostbaar geschenk de eenige soort liefde aannamen die zA hem noch schenken kon Hij moest de kleur weder op die wangen brengen hij moest dat ontsteld bladen dat de president binnenkort zal gebruik maken van het recht van gratie hetwelk hem door degrondwet is verleend Deze onbescheidenheid van den heer Constant heeft echter de zaak niet beter gemaakt 6el jk men weet is de minister van binnenlandtche zaken niet zoo bang voor de radicalen als de president en zou hij indien het van hem afhing den joggen prins terstonil vrijlaten De heer Camot is echter voorzichtiger en gelooft nog niet dat de radicalen met da kwgtschelding tevreden zullen zgn Jleg vreest nu dat de verklaring van den heer Cooatao de invrijheidsstelling van den prins die na reedt vier maanden in do gevangenis heeft doorgebracht niet zal bespoedigen De Italiaanschen premier hield dezer dagen een byeenkomst met zgn geestverwanten uit de Kamer Er versohenen 228 Afgevaardigden De Minister klaagde over de onstuimige tooneelen in den laatsten tgd door de radioalen in de Kamer verwekt en waardoor haar arbeid slechts vertraagd werd Hij vermaande de aanwezigen om zich tegenover de oppositie vastberaden en eensgezind te toonen en in den lande de woelingen der uiterste partijen tegen te gaan door onder het volk juister begrippen omtrent den toestand te verspreiden Do oommissie door de Noorweogsche Regeering benoet d voor de voorbereiding van een wetgeving op de verzekering van werklieden tegen ziekte ouderdom en ongelukken heeft rapport uitgebracht De commissie wil de verzekering alleen tot fabrieksen nijverheidaarbeiders bepalen De venekering zou vier weken nadat het ongeluk heeft pluats gevonden intreden tot welken tijd de ziekenkas voor de gewonden moet zorgen De kosten zouden voor rekening vu de werkgevers kbmen De meerderheid der oomraistie wensch het bedrag op de helft van het dagloon t bepalen met een extra toelage voor huisvaders de minderheid wil het op 70 pCt van bet loon bepalen £ r zouden 6 klasten van verzekeringspremie sgn al naarmate van het govaar aan den arbeid verbonden van 0 5 tot 2 5 pCt van het loon Wettontwerpen op de verzekering van werklieden tegen ongevallen en ziekte worden het vAlgend jaar bg de Storthing verwacht De kansen dat de bekende tariefwet M c Kingley althana niet in deze zitting van het Amerikaanscfae congres zal worden aangenomen beginnen t vermeerderen lu de tinanoieele commissie van des Senaat heerscht tweespalt onder de republikeinen van wie eenigen aan het ontwerp der republikeinsche party de voorkeus geven boven dat van M c Kingley Kr was zelfs reeds gevaar dat de commissie het ontwerp terstond zou verwerpen maar dit gevaar werd terstond afgewend door den heer Sherman Op voorstel van dezeu republikeinschen seuator di stenn vond bg eenige democraten werd besloteo dat de commisaie alvorens een beslissing te nemen eerst de kooplieden en fabrikanten zou hoeren dis in de eerste plaats bij deze invoerrechten belang hebben Hierdoor i reeds uitstel verkregen en de democraten hebben goede hoop dat dit uitstel werkelijk afstel zal blijken PETaOLKUM NOTEERINGEN van de Mutelaara CaDtzlaar SehalkwUk te Kotterdam De markt was heden onveranderd bracht en zich t bitter zoet vermaak oplegde met den ouden geestelijke trictrac te spelen Intusschen was er vi n John Dent geen bericht gekomen maar Pi udence was op een lang stilzwijgen voorbereid en maakte zich daarom volstrekt niet ongerust Zij was weer dezelfde vroolijke levenslustige meid van altgd en vervulde het geheele huis metzonneschga i Op zekeren dag zeide mgnheer Deut Prue ik geloof wezentlgk dat je op Jack verliefd bent Prade ice zag hem met stralende blikken aan Hoe komt dat vroeg haar voogd nadenkend Dat s zijn schuld Dat geloof ik ook maar hoe kon ig dat Wel dan is t uwe schuld De mijne Ja doordat n ons tegenwerkte Zoo en als ik dan een oogje had dicht gedaan en Jack jou het hof laten maken zou je dan niet op hem verliefd zijn Misschien niet Ik wou dat ik hem zijn gang had laten gaan I Ik ook zei Prae op stelligen toon Wae het dan koppigheid Niets als koppigheid zei Prae terwgl zij een zoom vouwde en dien met den rooskleuri en nagel van haar voorvinger qp haar knie gladstreek ilfordt vervolgd lioeo Tankfiist 8 26 Geïmporteerd fust 8 25 September October November en Decemberlevering ƒ 8 40 uartrerlijke Stand dEBOBENi 28 Mei Hmdrika Mirtina ouden W Verhirt CB M C Bakker Maria Johanna ouden C J Ueilielia en A C J Kramer 29 Nicoliai ogden N de tfOQg en H Jansen 8Ö Jobannea OerarduB oudera W I Boekraad en H Streefiand Johbnaa Philipiiioa oudera W If JaaravFld en J P Gadellaa 3 VERLEDEN 29 Mei A Jue 42 j 10 m 80 L t 5 d ONDERTROUWD £ 9 Mei J Hoogendijk 29 j en Vf H gwijfïhoiBen Keigersberg te GroiiingeQ 112 j W C Hoogendijk 24 j en A N Hogerzeil te HoUerdam 21 j ADVERTENTIÊN pOSTERIJEi De DIENSTREGELING ingaande 1 JUNI ISÖÖis aan hef Postkantoor a 10 cents yerkrggbaar j Oouda 30 Mei 1890 De Directeur van het Postkantoor VORSTER liEJV GEMEUBELEERDE ZIT met aparte SLAAPKAMER TE HÜÜR aangeboden op netten stand riant mtziÈht met of zonder Pension Brieven franco onder motto Kambbs aan het Burean van dit blad tare Verkooping 8 A KLÜlT is Moordrecht is Toornemens op DING8DAG en WOENSDAG 3 en 4 JUNI 18ff0 aanvangende des morgens ten 9 ureri te Moordrecht op het Dorp aan het Heereqhnis N 157 in het openbaar om contant geld te VERKOOPEN Een goed onderhouden Zzl boed el bestaande ibit Eene grpote collectie oud PÜRCELBIN waaronder ien compleet groot gekleurd Japansch Kabinet stel alsmede oud blaauw geëmailleerd Saxisch en I Kronenburgsch Porcelein Een antieke KLOK met speelwerk Zilven Qoud en Juweelen waaronder een compleet KofiBe en Thee Servies Theeblad kleinere Bladen Trommeltjes Tafel en Dessert Zilver benevens divers Kristal met Zilver Tafel en Dessert Messen met parelmoeren heften lEDBEEN HDISRAAD waaronder pen Kabinet Linnenkast Buffet Toote en kleine Tafels Stoelen Spiegels endules Petroleum Kronen en Hanglampen Waachtafelsj divers Ledikwiten Btfdden Matrassen en Beddengoed Bed en Tafellinnen Vloerkleeden Gordjjnen Kachels en Glas Porcelein Kpper Blik en Aardewerk en hetgeen verder tot een completen inboedel behoort Te bezichtigen Zondag 1 Juni 1090 van s middags 12 tot 5 uren en Maandag 2 Juni 1890 van s mofgens O tot 4 uren i CS Nette Coupe en soliede afwerking SCHE K Zn Volgorde der Verkooping Dinsdag 3 Juni No 1 tot 260 waaronder al het oud porcelein dat begint by No 109 daarna het zilver en het goud Woensdag 4 Juni van No 261 tot 611 daarna de staande Meubelen die buiten op nommer worden verkocht doch aldaar niet gebracht zoodat belanghebbenden worden attent gemaakt de nommers op de kijkdagen te ndteeren Van af 28 Mei a s zgn Catalogussen van dezen Inboedel tegen betaling van 25 cents verkrggbaar e£i kantore van Notaris KLUIT voornoemd EENIQ DEFOT W TEEE Men wordt verzocht op t MERK t letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GOHINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermeldine van Nommer en Prgs voorzien van hevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeripg van J e Jerde orders aanbevelende J BitEEBAAlCr LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J If SOMME Onovertroffen KWALITEIT Alom verkitjgbaar in bussen van ƒ 160 0 86 en 0 45 Palriek te Westzaaai Öpgrerichl 1825 Opentare Verkooping te WaQDINXVEEN m het Koffiehuis van KOUWENHOVEN MAmAei jüNii89ogj gJ ten 11 ure s voormiddags van Het Koffiehuis met Vergunning PAKHUIS ERF en GRON D gemerkt D 50 51 aan de Zuidkade bü de Brug te Waddinxveen in de onmiddelijke nabgheid van de aanlegplaats der booten Kad Sectie D 582 groot 2 Aren 80 CentHebbende steeds bg goede Exploitatie een ruim bestaan opgeleverd Te veilen in 2 perceelen gecombineerd afte slaan Betaling n aanvaarding op 1 Augustus 1890 Nader onderricht geeft Notaris M MOLENAAR te Waddmxveen FEAMBOZEMZUN EU SIROOP van CITROEN en FRAMBOZEN btl A H TKEPE Apotll P P SOOS TIENDEWEG 59 Specialiteit in PETROLEUM KOOKSTELLEiS enz enz Heeft ontvangen de nienwste Modellen Hanglampen en Ganglantaarns ƒ 0 90 1 ƒ 1 20 per fldsch PORTé PORT f 1 40 ƒ 2 en ƒ 2 50 per flesch van 2 2 en 3 cent per stuk in verschillende merken verkrggbaar bij Wed C van OIJE Inlichtingen Attesten en Prijscouranten gratis EEN BEKWAT E COSTDDl HAAISTER kan dadelgk geplaatst worden bü MARIANNE BLITZ Anskl Oosth iven 15 Kleiweg No 2 te GOUDA