Goudsche Courant, maandag 2 juni 1890

1 4S35 1890 Diflsdftg 3 loBi GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzonding van advertontifin kan gescUeden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave Eerste Uederla dsclie Verzekerin Maatscliappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s GBAVENHAOE Directeuren Mi H GOEMAN BORGESIÜS en Jhr Mr W SIX Hoofd A ent te Zevenhuizen P ELSHOUT A iKaandelÜksche premie van Een Gulden Leeftyd 25 jaar 28 30 32 35 ƒ 181 180 179 177 174 Voorbeelden yan Verzekering en Uitkeering bg Overlgdeu ƒ 513 476 451 425 386 1 Uitkeering bg Leven na 10 jaar 11 0 iia 15 jaar H6 116 t t 115 114 enz enz 1 Bovendien is in de premie begrepen een vensekering ad 250 tegen ongevallen metdoodelijken afloop en ad ƒ 500 tegen ongevallen die levenslange geheele of gedeeltelg keinvaliditeit ten gevolge hebben B Wekqlijksche premiën voor ƒ 100 uitkeering by overlijden Leeftgd Man Vrouw 6 9 jaar 3 cent 2 cent 10 3 3 11 14 3 S Deze premiën worden ged arende 15 4 8 den loop der verzekering niet 10 20 4 3 verhoogd 21 22 4 i enz Ó Inschrijving van Kinderen door verzekerden volgens B tegen een wekelij ksche premie van 5 cent voor elk kind Leeftgd waarop wordt ingeschreven Uitkeering op den leeftgd van 0 jaar 12 jaar 14 jaar 1 ƒ i9 26 2 19 26 3 18 25 16 23 enz May s boorden manchetten en voorbemdjes zijn oit een stork perkamentachfig papier vervaï rdigd en met eeu weefstof overtrokken dat hun wat het uiterlijk aangaat v r rassen de overeenkomst met Unueugood tfeeft luiler boord kan bijna eene gebëölo week lang gedragen worden men w rpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altijd oen nieuw boord May s boorden overtreffen echter de llnnenbOOrden door hunne buigzaamheid Wctarmede zij zich om den hals zelfs zouder dezen ook in het geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrgveu wat bij tl weuiig of te veel gestreken boorden hat geval ia teweeg brengen Verdt r is het lichte gewicht van Moy S bOOrdOU eene eigenschap die zich lu het dragen als voortretfolijk bewijst De knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duurzaamheid bij juist uitgekochte halswijdte niets te wenschen overlaat Mey s boorden manchetten en voorhemdjes zgn wat passen on zitten aangaat éénig in hunne soort en zijn afgezien van huune elegantie en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop Zij kosten nauwelijks meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn heerenbOOrden is toereikend voor lO a 12 weken Voor janigcns die zoo heel zindelijk mot met hunne zaken plegen om te gaan it Mey a Papierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huisirou na h t gebruik van oen dozijn zal mzion Ddiir linnengoed gowoorllijk op de rois veel heeft uit te staan zijn Moy S boorden manchetten en VOOrhemdjeS voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut w Minder aU een dozijn van een formaat en eene wijdte wordt met verkocht Mey s fabrikaat wordt lu bijna elke stad in verschillende magazijnen welke door plakaten ziJE bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoopplaatsen van tijd tot tijd door middel van annoucen lu couranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent zoo kan hij Mey S fabrikaat ook direct bij de JPirma Mey Edlich Versand tïeschaft Leipzig Plagwit bestellen die op verlangen gratis en porto vrij oen njk geülustreerden prijs courant toezendt en het magazijn ter plaatse waar Mey S fabrikaat is verkrijgbaar gestold aangeeit Koupt geene HaaiOiaclline aWorens eene ECHTE SINGER fabrikaat der SINGER MAATSCHAP PIJ te Neiv Yo h op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM es KALVERSTRAAT OS Eenig Depot te ROTTERDAM Hoogstraat 346 Eenig Depot te s HAGE Lange Pooten 16 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 2 JUNI 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHabhosis aan de Markt van No 1 Een ruim goed onderhoaden aangenaam gelegen van Waterleiding voojziea HEEREIVHUIS ERF en TUIN aan de Oosthaven te Gortda Wgk B No 110 bevattende 7 Kamers Ken ken Kelder Zoldeg s en Oienstbodenkamer Verhuurd aan den Heer D A C GEITEL tot 1 Mei 1891 voor ƒ 400 No 2 Eeu goed onderhouden op gansti gen stand gelegen en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda in de nabgheid der Markt Wjjk I No 3 Verhuurd bg de week aan Mej A WIEZER voor f 5 No 3 Een goed onderbonden op gunstigen stand gelegen wel beklant WOONHUIS en ERF aan het Veeistal bi Gouda op den hoek van de Bogen in de nabgheid der Mallegatslnis Wgk B No 126 en 126a waarin de handel in FICTUALÏEIS met goed gevolg wordt gedreven en met het recht van Vergunning Het huis bevat beneden Winkel ruime Kamer en Keuken en boven 2 Kamers Keuken en Zolder en het is van water en gasleiding en van vele gemakken voorzien terwgl eeu gedeelte van het Hpis met ingang an de Bogen Wgk B No 126a verhuurd is aan den Barbier H SLUITER voor ƒ 2 50 per week TerstomfP te anvaar len No 4 Een goed onderhouden gemakkelijk ingericht TJ o 03n lx a is ERF en TUIN aan de Zeugstiraat te Gouda Wgk G No 44 bevattende ï Kamers Keuken en Zolder Terstond te aanvaarden No 5 Twee HUIZEN en STAL onder een dak en ERF in de Keizerstraat te Gouda Wgk K iNo 205 en 206 Te samen bg de week verhuurd voor 3 60 Nrs e en 7 Twee HUIZEN en ERVEN aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R Nrs 623 en 624 No 6 is terstond te aanvaarden en Nr 7 is bg de week verhuurd voor 50 cents No 8 Twee HUIZEN onder één dak ERVEN en een groot perceel GROND in het Buurtje van den Turisingel te Gouda en uitkomende aan de Turfsingelgracht Wgk P No 38 en 38o Bg de week verhuurd te samen voor ƒ 2 70 En No 9 Ben ruim ingericht HUIS en ERF en een groot perceel GROND naast het vorige perceel Wgk P No 39 Terstond te aanvaarden Nrs 8 ea O te samen groot 8 Aren 80 Centiaren zeer gunstig lauM de groots vaart gelegen zgn daardoor zeer geschikt voor den handel lïet perÉeel No 1 is te bezichtigen op 29 30 en 31 Mei a s de8 namiddags v n 1 tot 4 uren mits vooraï aan den Huurder belet vragende en de overige p ceel n agn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren 1 bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voorirtlemde N taris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Gouda J Snolperadruk van A BanixUAN ZoON De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderigke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜDA 2 Juni 1890 Het ondenoek van het water der Waterleiding is aldus 6 Mei 14 Mg permatt anas kalicus per 1000 cc li II IS I II II u n 19 16 II II 38 8 It II f Bij genoegzame deelneming zal er den 10 Juni in de Sociëteit oOns Genoegen een concert plaats hebben door Mej Hosine de Wulf eerste dramatische zangeres aan de Holl opera Ie Amsterdam ipet medewerking van de heeren J Coini bariton te Amsterdam J Dreere violist van het conservatoire royale te Brussel en L Buziau pianist te s Gravenliag In de r jkspostspaarbank werd aan het postkantoor te Gouda en do daaronder rotsorteerende hulpkantoren gedurende de maand Mei ingelegd ƒ 4941 36 terugbetaald ƒ 2299 75 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2290 Van de door den Ned Hhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags roor verminderd tarief van Gouda naar den Haag te kunnen reizen maakten Zondag 11 1B4 personen gebruik Op verzoek plaatsen wij de opgaaf der lichtingen van de brievenbus aan het station van den Rijnnpoor alhier FEVILLETOIV mt het Engehch VI 15 Toen leunde zij met een elleboog op het werk terwijl zg haar kin op hare hand liet rusten keek zij haar voogd in het gezicht zooals die kleine engel links op den voorgrond van Raphael s Madonna di San Sisto Oom verdiepte zich weer in zijn courant en Prue bleef in diep gepeins zitten Da tgd voor John Dent s bezoek op Willowhrook kwam Prudence voor als een achter haar liggend historisch tijdperk dat zij Zich onmogelijk kon voorsteUen zelf doorleefd ta hebben Vóo r dien tgd was haar leven zoo volstrekt kleurloos geweest eene aaneenschakeling van gelukkige nietigheden Thans was het zoo vol ingewikkelde gebeurlgkheden Een nieuwe toekomst had zich voor haar geopend geheel verschillend van die eentonige toekomst gelijk zij zich die reeds had voorgesteld en waarin zij na haar vroolgke jeugd met ronde hoedjes ongemerkt zou overgaan in het deftige ongetrouwde juffersehap met Zomerdiensl 1890 Biohting Amsterdam Richting Utrecht 6i50 voorm 6 B0 voorm 8 B0 11 10 12 20 nam 2 2S nam 2 25 3 30 5 25 5 25 10 30 7 20 7 55 10 30 Biohting Rotterdam Richting 3 Gravenhage 7 40 voqrm 7 40 voorm 8 50 i 8 50 10 45 10 46 12 30 nam 12 30 uam 3 55 S 55 4 45 7 9 5 10 30 10 30 l e met eeu merkte buMichtingen worden op Zonen feestdagen niet uitgevoerd Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangBu telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch lndié is de toestand in Edi ernstiger geworden en het aantal vijanden toegenomen De Radja wantrouwt zijn eigen volk en vluchtte in onze beuling Troepen versterkingen worden van Java gezonden Voor een stampvolle zaal namen de Müncheners Zaterdagavond van Rotterdam afscheid Het publiek was vol geestdrift en toonde groote hartelgkheid Na elk bedr f werden kransen en bloemen aangeboden Aan het slot bracht de heer Saalborn in hartelijke toespraak onder gejuich van h publiek den heer Hofpauer warmen dank voor het den Rotterdammers stemmige mutsjes en daaruit in den kalmen ouden dag met heele stijve mutsjes en een zilveren bril en al dien tgd door meesteres van Willowbrook kalm thee schenkende voor haar voogd en meesterstukken van sajet scheppende om ten voordeele der heidenen verkocht te worden Dit kalm tafereel met een nevelachtig kerkhof als achtergrond zooals dat in schilderingen van do toekomst moet voorkomen was voor Prudence niet zonder bekoorlijkheden geweest Het kwam haar voor dat het volstrekt niet onaangenaam was in dat oude huis onder de wilgen zoo langzamerhand ongemerkt oud te worden en in den zomer of in den winter in de schemering in slaap te vallen na een rustig kalm leveii als een bloem in een wintertuin Maar nu kwam het Prudence voor dat zoo Iets al zeer onaangenaam zou zgn Intussehen ging de tgd voort en gelgk ik zeide ongelukkig was men op Willowbrook niet Er verliep ongeveer een jaarden nu begon Prudence te deel in de bezorgdheid van de familie Twombly die ook niets van Joseph gehoord had na den brief in John Dent s brief ingesloten nJe weet wel wat hg over de onzekerheid van de posten schroef zei mgnheer Dent vrorflijk rfoogstwaarschijnlijk zitten de dapperen van Bannock nu om hun vuurtje met al hun krggsmanskleuron aan terwijl zij den Uiatsten brief van Jack doorloopeheu I zich niet kunnen begrijpen waar hij eigenlijk heen wU ADVEBTENTIBN worden geplaafat van 1 5 regels k 50 Centen iedere ngtl meer lO Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIBBLAJ t welk des Maandags verschgnt m geschonken kunstgenot en overhandigde hem namens kunstvrienden een zilveren lauwerkrans met album Het publiek stamds door een aanhoudend gejuich met de woorden van den heer Saalborn in Be hin Hofpauer dankte in voortrefielqke bewoordingen voor het geschenk en verklaarde nog nooit zulke eer als hem thans te beurt vi l te hebben gehad De heer Matthes overhandigde den heer Saalborn een krans namens kunstvrienden voor het genot Rotterdam verschaft Bij de nadering van het bad seizoen mag een eenvoudig hulpmiddel om het snelzwemmen te bevorderen hier niet onbesproken blyven Dit middel bestaat uit een paar handschoenen welke gemakkel k zijn ta maken Op eeu dubbel stuk linnen plaatst men da hand met uitgespreide vingers en knipt het volgens den buitenomtrek af men teekent ook de plaats der vingers af eu naait de beide stukken tegen elkaar hierdoor een linnen want vormende Langs de vingen stikt mon de beide stukken op elkaar vast en vorast aldus oen handschoen eel gelijkende in maaksel op een eendepoot waar de vingerleden door twemvKezen zgn verbondem Te Zurich heeft de belasting op het klavier in 1889 30 000 fr opgebracht Het zestiende en laatste deel van den vierden druk van Meyers Conversstions Lexikon is verschenen waarmede de nieuwste uitgave vaa dit grootsche werk is voltooid Nu reeds zyn ongeveer 150 000 exemplarea van het geheele werk goreed van welke reeds bgna 100 000 door de geheele wereld zgn verspreid Toen de arbeid begon moest ieder artikel volgens de aanteekeningen der hoofdredactie door eiken byzonderen medewerker door de nieuwste gegeven Prue lachte maar door die veronderstelling was haar bezordheid niet weggenomen Zij had eeu voorgevoel dat zij niet van zich kon werpen dat het met die avonturiers niet goed ging Wat kon hun wel overkomen te midden van die wanhopige blanken en die wettelooze wilden daar in de buurt van de Indianen Mgnheer Dent noemde haar zgn kleine moderne Cassaodï a en hg deed zijn best haar bezorgdheid met vroolgkheid te verdrgven maar t midden van zgn scherts en haar voorgevoel kwam er een brief een brief dien Prudence met bleeke lippen en marmerwitte is ng las en toen weglei om hem mettertgd geel te laten worden in een leegs lade van een ouderWetsch lessenaartje met koper Iwslag dat pp haar slaapkamer stond Het was een brief ii sprak van vetraad en schipbreuk en wanhoop Ëen groote ramp had John Dent getro feu Hij had zijn kapitaal gemaakt en het weer verloren Maar lioe hij bet gemaakt had en hoe hij het Verloren had kan hg zelf t best vertellen TO t Als ik den tijd had eh ik zag er kans toe was het eigenlijk een heldendicht dal ik heel lang uit zou moeten zingen maar ik heb er geen tgd voor en ik zie geen kans toe en daarom moef ik er maar eèn ballade van maken De stof voor dit hoofdstuk is hoofdzakelijk ontleend aan schriftelfke mededeelingen van Joseph Twombly en san stukken