Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1890

worden bygewerkt De lond het bijgewerkte artikel naar den bgtonderen redacteur voor den tak van kunst of wetenschap waartoe z jn werk behoorde en deze redacteur moest dan alle byzondere bijdragen voor i n afjeeling tot ééo samenhangend geheel vormen De arbeid waaraan meer dan 200 geleerden en schrijvers medewerkten heeft ongeveer 10 jaren geduurd Niet minder omvangrijk tvas de taak van den drukker want het geheele werk bestaat uit 1036 vel waaraan n zetter 40 jaren zou gewerkt hebben terwql bovendien 16 576 afbeeldsels en kaarten moesten vervaardigd worden Akn het geheele werk werd besteed 817 600 riem papier wegende 7 B00 000 pond Ia den avond van 2 Januari 188S had oabg Kuinerwold het droevige spoorwegonzeluk plaats dat destqds eene rilling door het ganscbe land deed gaan en waarvan de berinnering thans zeker nog niet verloren is gegaan Ten gevolge eener botsing tifeschen den voor Groningen bestemden sneltrein en een personentrein die in tegenovergestelde richting reed werd een ontzaglijke verwoesting aangericht Van het treiupersoneel werden eenigen op de plaats gedood anderen en ook een aantal passagiers werden de een meer de ander minder ernstig gewond Gelijk Eindelqk vergoeding van de gevolgen der verminking ten aanzien van de werkkracht van lichaam en geest Men heeft dezen jongeling afgenomen wat hij bezat om eenmaal te kunnen optreden in de maatschappij Dat kapitaal wat de Schepper geeft aan ieder mensch bij zijne intrede in het leven bezat hij en kan hij niet meer bntwikkelen Tegenover de ontkentenis der tegenpartij dat dit een kapitaal ion zijn waarvan vergoeding kan worden gevraagd betoogde pi met den meesten nadruk dat dit juist en kapitaal is oneindig meer waard dan het bezit an geld of goed Kapitaal is alles wat een voortv engend vermogen heeft en t is volmaakt gelijk of van een dagboek dat John U nt in die dagen vantqd tot tijd hield Hel was op een namiddag het laatst van September dat de troep waarbg Dent en Twombly en Nevins zich hadden aangesloten voortreden op een smal bergpad hoog op een top in Oost Montena Terwijl zij in de stijgbeugels gingen stean en zich aan den knop van hun zadel vasthielden bogen zij over dea steilen rand van den afgrond heen en zagen bet beloofde land aan hunne voeteil liMtn Aan de eene zgde van een woesten stroom dijHls een goU den slang voortkronkelde in het licht Wr bergei de verte lag een stad van tenten en boschhu en ruwe houten woningen waaruit bier en daar kronkelende rookwolken langiaam opstegen en versmolten als zij in de hoogere luchtlagen aankwamen Langs den bergweg die den loop iler rivier volgde tag men honderde blauwe en roode en grauwe gedaanten die ijverig als mieren door elkander werkten Ust waren de mqnwerken die aan den arbeid waren Nu en dan trof het wisselend zonlicht de punt van een opgestoken houweel en dan vonkelde dit als een mioaschijf Het was een eenzame plek Al dat werkzaam leven der menschen kon don geest van eenzaamheid en verUtenheid niet Ttrdrijven die er van de schepping der wereld af gerust had Door woeste heuvelen ingesloten die zich als onneembare vestingen tot in de wolken verhieven was het alsof slechts een de schade berokkend wordt door verbietiging van kapitaal in geld dan wel van kapitaal in gezonde ledematen Hier wordt vergoeding gevraagd van de bron van winst die voor dezen eisoher is opgedroogd Voor het weAvermogen dat weg is vraagt hy een ander vermogen dat onder t bereik is van de gedaagde maatschappij daarin moet deze jongeling eene equivalent vinden voor t geen aan zyu lichaam en ziel is te kort gedaan opdat h j een bron van inkomsten overhoude nu de bron die hjj in de ontwikkeling van zijne lichamelijke en geeatalpe vermogens zou hebben kunnen vinden voor hem verloren is gegaan Daarvoor vraagt hy uitkeering van een som van f 50 000 De advocaat der gedaagde maatschappij jhr mr E N de Brauw stelde zgnerzyds op den voorgrond dat zoo iemand diep getroffen is door het ongeval van fiuinerwold de bestuurders van deze maatschappij dat zijn Diep laedgevoel hebben zij met de slachtoffers van deze ramp en hunne aansprakelijkheid voor de vergoeding van de geleden schade erkennen z j ten volle Niets zou hun liever geweest z jn dan de vergoeding te kunnen afmaken bij w jze van transactie z j hebben dat ook in dit geval getoond door zich bereid te verklaren behalve de kosten van geneeskundige hulp en verpleging in der minne 10 000 als schadevergoeding te betalen hoewel z j niet toegeven tot verdere schadevergoeding verplicht te z jn Dat aanbod is echter afgewezen opdat de rechter kunne uitmaken hoever de verplichting van de maatschappij tot schadevergoeding gaat en daardoor werd een procedure onvermijdelijk Afgescheiden van alle gevoel van medelijden met da slachtoffers merkte pi op dat reeds het eigen belang der maatschappij haar dringt om te doen wat mogolg k is tot bevordering der veiligheid van het verkeer Maar het zal wel steeds onmogelijk bl jken alle ongelukken te voorkomen waar die veroorzaakt kunnen worden door een samenloop van ieder op zich zelf kleine verzuimen welker in elkaar grijpen in dit geval het bekende noodlottige gevolg teweegbracht Tot vergoeding van de kosten van geneeskundige hulp en verpleging heeft do maatschappij zich terstond bereid verklaard Ook erkent zij de verplichting om de uitgaven in het vervolg uit de verminking voortvloeiende te vergoeden alleen verlangt z j dat uit een rapport van deskundigen zal blijken hoe de toestand vaVi den jongeling is en wat noodig is om in zijn toestatad te voorzien ten einde te komen tot de vaststellini van het bedrag eener jaarigksche vergoeding MaaJ zij ontkent verplicht te zijn tot vergoeding van t geen verder nog wordt gevraajd Gezondheid is slecht m overdrachtelijke bete kenis te beschouwen als kapitaal Wanneer een menschel jk lichaam materieele vruchten oplevert wat het geval zou zijn zoo b v een huisvader door een spoorwegongeluk werd getroffen dan zou de verplichting bestaan om vergoeding te geven voor het piaterieela verlies van die materioele vruchten Maer hier is teen ander geval hitr Werdengeen materieels vruchten genoten en bestond nieU dan eene verwachting een hoop dat in de toekomst dergelijke materieele vruchten zouden worden voortgebracht De vraag nu of voor de teleurstelling van die verwachtingen in de toekomst vergoeding verschuldigsl is staat volgens pi gelijk met de vraag of vergoeding verschuldigd is voor winstdervjig voor t gemis van winst die mogelijk in de toekomst behaald zou kunnen worden maat die nog niet behaald wonder in steat was geweest den Voet des menaehen in deze vreeselijke afzondering binnen te leiden Welk een aangenaam liefelijk hoekje scheen het te zijn waar de stroom in het licht der ondergaande zon roodgekleurd majestueus voortgolfde Het was dan ook geen wonder zoo de vermoeide ruiters op de helling van den berg stilhielden ea half twijfelachtig noerstaarden op een tooneel voor zooveel schoonheid Dent fluisterde George Nevins met nadruk er is hier goud Toep bleef hij eenig minuten onbe zitten terwijl h j den hollen weg naar alle i g Het goud dat ginder wezen moet v3ï3JMÊhij op denzelfden flulsterenden toon isfijn en ligt in geheime kloven verborgen of is weggelegd in het zand van de bedding d r rivier Hetis een lastig werkje om dat te krygen Verduiveld wat weet de natuur dat toch netjes in te pakkenen op te bergen l Maar is er dan goud Bij tonnen voor den man die rgke plekken we t te vinden En klompen Klompen ook Kom zef John Dent zija paard de sporen gevende De overigen door de rust verkwikt volgden het spoor en de geheele ktoet reed haastig het bergpad af terwijl de bellen en rinkels van hun spaansche sporen als gek weerklonken Zoo kwamen z j b j de mgnen van Montana is welke vraag door de rechtbank en in hooger beroep door het gerechtshof in ontkennenden zin beantwoord is Verder betoogde pi dat ook al werd de verplichting tot schadevergoeding voor teleurgestelde vooruitzichten aangenomen toch in ieder geval de daarvoor gevorderde schadevergoeding van 50 000 overdreven was Hot O M zal den 26 J uni a s conclusie nemen Een geestelijke die een dokter is voor lichamenzoowel als voor zielen Pastoor Kneipp te Wöris hofen werd dezer dagen in Duitsche bladen besproken naar aanleiding van een onwaar gebleken gerucht dat hem vanwege de kerkelijke overheid de zorg voor het lichamelijk welzijn van z jn msdemenschen was verboden Pastoor Kneipp is een merkwaardig aan Als jonkman was hij door ingespannen studie en ontberingen zoozeer verzwakt dat hij vreesde zijn roeping voor het priesterambt niet te kunnen volgen Hij werd toen genezen door een koudwater kuur Eerst paste hij die toe volgens de aanwijzingen van een boekje maar teen hem dit niet hielp naar eigen inzichten en met veel beter gevolg Door nadenken en ondervinding volmaakte h j z jn methode en h j hielp ook anderen genezen Dertig jaren lang werkte hij zoo in kleinen kring on eerst in 1887 gaf hij z jn boek Meiae Wmaerkur uit dat reeds verscheidene drukken beleefd heeft H j verhaalt daarin zyn genezing en geeft daarin allerlei aanwijzingen omtrent de toepassing van de koudwaterkuur bij verschillende ziektea Behalve aan verschillende baden omslagen wasschingen enz hecht Kneipp wions eenigszins alcoholhoudende naam aan Kladieradabch reeds gelogeaheid gaf tot menige spotternij ook veel gewicht aan eene natuurijjke levenswijze eenvoudig voedsel blootvoetsloopop veel frissohe lucht beweging em Die voorschriften geeft h j ook in zijn tweede werk So tolU ikr Itben en zij vormen een hoofdbestonddesl der raadgevingen welke hij verstrekt san de honderden die zijn hulp komen inroepen welke li stee ls kosteloos verleent Ook in geneeskundige kringen is postoor Kneipp gezien Er z jn te Wórishofen waar h j uit eigen middelen een badhuis beeft gesticht steeds jonge en oudere dokters die de Kneipp sshe methode komen besludeeren en in Beieren en Wurtomberg zijn verscheidene inrichtingen waar die methode wordt toegepast Ook bestaan te Miinchen en elders fabrieken waar irKneipp linnen vervaardigd wordt Kneipp die een tegenstander van de Jagerwol is heell namel jk een soort van linnen uilgoonden dat volgens hem en velen die bet dragen beter en gezonder is dan genoemde wolkleeding Kneipp die oo z jn plichten als geestelijke ijrerig vervult is in z jn dorp algemeen bemind en het ton duizenden leed doen als hem werkelijk het verleenen van geneeskundigen raad werd verboden Men acht het echter zeer onwaarschgnlljk dat dit werkeIgk gebeuren z l Zondafdlad Het wetsvoorstel dat mr 8 Van Houten binnenkort zal indienen tet uitbreiding van het recht van onteigening ten name van de gemeenten berust blijkens het Soc Weekblad in hoofdtrekken op het volgende Aan de gemeentebesturen wordt de bevoegdheid verleend om heiz j ambtshalve hetzg op verzoek van Meer dan eens hadden Dent en Twombly op hun reis naar Eed Bock die niet zonder groote gevaren was gelegenheid gehad groot voordeel te trekken van Nevins ervaring en handigheid en toen zg dien middag aan de mgiven kwamen haddan zg weder dadelijk reden er zich over te verheugen dat ze hem tot makker hadden Twee gravers did wat lager af aan den wee een kuil groeven hadden doorgegraven op den grood dien z j voor zich hadden rfgeperkt en schenen geen lost te gevoelen een strookje grond vlak Lings de rivier af te staan dat zeer geschikt was vooi het waasohen Nevins begon nauwkeurig den grond op te meten haalde de staken die men verplaatst had er bedaard uit on zette ze weer in de oorspronkelijke gaten Terwgl hg dat deed glimlachte hij maar het was een booze lach zoo gevaarlijk als een zonnesteek Tien of twintig s ponden keken de mannen hem ontevreden aan toen liep de een naar z jn makker en fluisterde hem Iets in het óor en toen ging hét paar langzaam heen terwgl ze hem nv en dan noch oons nijdig over den schouder aanzagen Dent en Twombly keke n verwonderd op Denl zou het geval beredeneerd hebben en dwr algebraische formulieren hebben bewezen dat zMkich vergist hadden Twombly zou het op eene schikking aangelegd hebben door voor te stellen den betwisten grond samen te deelen maar Nevins was een man van ondervinding en wist hoe hij het moest aanleggen om te houden wat hem toekwam Wordt vervolgd belangstellenden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde bepalingen vaste eigendommen in hun gemeente te onteigenen en beschikbaar te stellen voor uitbreiding vaa steden dorpen en bunrtschapfen vorming van nieuwe buurtschappen oprichting of uitbreiding van inrichtingen van nijverheid woningen met tuinen voor bestuurders beambten en werklieden daaronder begrepen ondernemingen lan tuinbouw landbouw veeteelt en boutteolt Hel daartoe strekkend verzoek aan den gemeenteraad moet vergezeld gaan van een plan behelzende onder meer een duidelijke aanwijzing van de besteipming welke aan do bedoelde eigendommen zal gegoven worden In zoodanig plan worden opgenomen noch eigendommen voor eenigen tak van openbaren eeredienst bestemd noch begraafplaatsen noch eigendommen die begrepen zijn in een reeds vroeger door het gemeentebestuur goedgekeurd bouwplan en slechts bij uitzondering voor zoover hot voor een goede inrichting ran hot geheele pion dienstig is gebouwde eigendommen met daarbij behooreude tuinen De voorschriften ter waarborging von aller belangen in hoofdzaak toepasselijkverklaring van bepalingen der Gemoeutswet en der Onteigeningswet van 1851 gaat het Soo Weekbl met stilzwggeu voorbg om te komon tot de quaestie der schadeloosstelling Zg wordt niet verleend wegens waarde vermindering van aan den eigenaar verblijvende perceelengedeelten dan voor zoover de gemeenteraad mocht geweigerd hebben die in het plan op te nomen Doch overigens bedraagt zij het veertigvoud van do belastbare opbrengst volgens schatting voor de heffing der grondbelasting verhoogd 1 met ie waarde vsn de veldo staande vruchten en houtgewas 2 met de waarde van veen klei en delfstoffen op of in het onteigende voorhanden en waarvoor de vorwydering kan plaats hebben zonder de zuivere pacht of huurwaarde te verminderen en 3 met de koaten welke na het doen der schatting voor de hefBug der grondbelasting aan het onteigende zijn besteed voor zoover zij een blgvende vermesidering van de waarde ervan hebben teweeggebracht Bovendien wordt hun die het onteigende bewonen of voor de uitoefening van een bedrgf in gebruik hebben onverschillig of zij er ai dan niet eigenaar van zijn de schade vergoed voortspruitend uit een verhuizing of uit een beperking staking of verplaatsing van bedrijf welke door de onteigening nopdzakelijk mocht worden Eindoljjk worden do op deze wijze door de gemeente verkregen eigendommen voor zoover zg niet voor don openbaren dienst worden bestemd zoodra mogelijk voor de b j het plan bepaalde doeleinden verkocht of in vast gebruik uitgegeven Te dien einde stelt de Raad binnen een aangewezen termijn de voorwaarden van dien verkoop of die uitgifte vast met perceelsgewijze bepaling van den prijs welke er voor wordt gevraagd zoo echter dat het gezamenlijk bejlrag vnn dien vraagprijs niet mag overschrijden het bedrag der kostón welke voor de gemeente uit de onteigeining en de uitvoering van het plan voortvloeien Bij de daarop volgende openbare veiling wordt de toeslag verleend indien zich voor den bepaalden vraagprijs een koOper van voldoende ioliditeit voordoet terwijl ook daarna onverkochte porceelen togen dien prijs verhoogd met de renten sedert dan dag der veiling aan eiken kooper van voldoende soliditeit moeten worden overgedragen In vertMod met de eente uitfooring dezer oieuwe wet zoa wordcD bepaald dat binnen rea inaanden ua bet in werkiog tredeo der wet ieder aangeslagene in de graadbelastiog die van meealiig ia dat de werkelijke waarde vaa ïiji pereeel ineer bedraagt dan het feertigvoud boveobedoeld aan het gemeentebastaur zou kanaea opgevea het bedrag waarmede die waarde oaar zga aehatting dat Teertigroad oreraohnjdt in wellï geval die opgrgeren waarde daarvoor in de plaata treedt tenzij mocht blijken dat zij alechta denkbeeldig ia of de opgave ia geaofaied om de werking der wet te belemmerea Zen aoorlgelijke apJïiiale regeling geldt degenen die ren zakelijk recht bezitten op een onroereod goed ter zake waarvan zg niet bgdragen ia de groadbelaatiDg Uit de Diamantvelden in Zuid Afrika wfrdt het volgende gemeld Seeds eenigen tgd bevond zich daar de Ëngelsohman Pilles met een groote verzameling wilde dieren Onlangs twist krijgende met een Kaffer ontsloeg hg dezen uit z jn dienst en de man heefl gruwelgk wraak genomen door op een nacht met levensgevaor alle kooien der wilde dieren te openen Toch schgnt h i bgtgds de vlucht te hebbeifïlinnen n men althans er is geen spoor van hemVeruggevonden Midden in den nacht werden de omwonenden van den circus bit hun slaap opgeschrikt door een vreemd en angstaanjagend rumoer Het doffe gebrul van leeuwen het scherpe geschreeuw van een olifant het huilen van jakhalzen panters en wolven het gehinnik van paarden én de angstkreten van een viertal oppassers die des nachts in de menagerie sliepen vormden een concert dat nimmer vergeten zal worden ddor hen die het hoorden Het schgnt dat de vier leeuwen Pacha Abdul Caliph en Mastapha zoodra lij hun kooien geopend zagen dadelijk naar den stel gingen waar Pacha den fraaien hengst Morat het sohoolpaard besprong Het angstgeschreeuw van dit dier wekte de vier oppabsers eer Schot Patterson genaamd en drie Kaffers Haastig wapenden zg zich met stalvorken maar vermoeddeu le kracht der dieren niet en vonden een vreeselgken dood Uit de mededeelingen van eou der stervende Kaffers aan den eigenaar der menagerie Filles bleek dat zg trachtende den leeuw te verjagen eensklaps van achteren besprongen werden door drie andere leeuwen en een panter de diereb scheurden hen Istterlgk in stukken en da stal bood toen men daar de overblijfselen der ongelukkigen vond een vreeselijk tooneel aan Na eenmaal bloed geproefd hebben scheen het alsof de wilde dieren hun natuurlijken aard geheel hadden teruggekregen zij wierpen zich op vier fraaie hongaarsche paarden Sang d or Kremis Lenore en Etoile en doodden die met hun klauwen De olifant door het rumoer in zijn nabijheid verschrikt droog naar buiten en snelde de Curreystreet in bijna onmiddellgk gevolgd door alle andere diereu Een voerman Nelson genaamd uit het naburige plaatsje Beaconifield die toevallig voorbijroeit ontkwam ternauwernood Hij verklaarde dat het uittrekken van al do dieren hem deed denken aan Noachs ark Eprst kwam de olifant op hem volgden een menigte leeuwep wolven hyneaas panters en bavianen De wolven met bet instinct van hun ras sneldon dadelijk op Nelson s paarden toe en twee der leeuwen volgden hen Vra md genoeg lieten zij den doodelijk verschrikten man ongemoeid het gelukte hem langs een der stglen van een koffiehuis de Glover s Athletic Bar naar boven te klimmen on zich op een balkon in veiligheid te brengen Toen hij zijn paarden het laatst zag glden Zij als razenden den Dutoitspan weg op nog steeds gevolgd door de wolven en leeuwen De andere dieren hadden zich in alle richtingen verspreid Een dei luipaarden had zich in het achterhuis vun een kruidenier in Jonos Stfoot verscholen en werd daar des morgens gfezien door het driejarig zoontje dat met de onbezonnenheid aan kleine kinderen eigen op het dier toeliep Zijn verschrikte moeder zag hoe het met eeu enkelen kiauwslag werd neergeworpen en verslonden Volgens de vprklaring van FiUes zijn ontsnapt vier leeuwen twéo leeuwInHe twee tijgers drie beren twee wolven vier jakhalzen een olifant een kameel twee panters en zeventien bavianen Slechte twee dezer dieren zijn in de nabijheid gedood Do geheele politiemacht tot de tanden gewapend doorl ruist de omsireken der stad waar niemand zijn woning durft verlaten Een oude hengelaar geeft onderstaande raadgevingen Dagelijks ziet men hengelaars de stad verlaten on op de weilanden langs vaarten en sloten zich scharen om de vlugge en wantrouwende visschen te verschalken De liefhebhers zullen het ons niet euvel duiden als wg hun eenige kleine wenken ten b ste geven voor de oude ervaren hengelaars zullen zg waarschijnlijk overbodig zijn maar de nieuwelingen in de hengelkunst de weinig ervarenen zullen er baat bij vinden door ze op te volgen Gedurende de volle zomerhitte bgten de visschen met uitzondering van den karper slechts zeer vroog in den ochtend en na vier of vijf uur in den middag uitgenomen wanneer de lucht betrokken is en bet weder stormachtig of onstuimig Op zeer beschaduwde plaatsen kan men zelfs op den dag soms zeer mooie visschen vangen want de visch zoekt zulke plaatsen op om zich tegen de te groote warmte te beschutten en laat zich daar vaak door het lokaal verschalken De visscher die niet platza wil thuis komen moet dus vroeg op weg opdat hij vóór zonsopgang zich op de plaate bevinde die hg heeft uitgekozen Brasems zeelten baarzen en paling w hrden met den worm gevangen de karper bgt bgvoorbeeld in aardappel en in deeg Wil men b j de groots hitte zgn visch versch te huis brengen dan moet men die b j het verlaten van de vischplaats uithalen en met frisoh gras omwikkelen B j langdurig droog weer is het soms moeilijk aan versche rogenwornjen te komen het is derhalve zaak een goeden vooql d op te doen als de gelegenheid zich aanbiedt Maar hoe zo te bewkren Ziehier een eenvoudig middel Na een flinke onweersbul komen de rogenwormen des avonds in groote hoeveelheid uit den grond Verzamel er dan zooveel g j kunt doe ze in een kuip of in een groeten pod die half gevuld moet zijn mét koffiedik en koemest deze laatste zoo droQg mogtelgk enplaate pot of kuip op een koele plaats Daags vóórdat meu gast rieachen naemt mm er zooveel van als men noodig heefl en legt ze in drcog mos Zg ootlasten zich dan van hun vuü ea worden ieU harder De visschen bgten voel beter in zulke geconserveerde wormen dan in versche Het gebeurt wel eens dat de voorraad wormen opraakt terwijl men aan het visschen is Ziehier een middeltje om spoedig andere te vinden Zie op een weiland naar molshoopen en als gij die vindt zult gg ook wormen vinden Zoek daa een vochtige plek zet daar de voeten ongeveer SO cM van elkander en ichuif met de voeten over den grond door zachtjes aan achteruit te schuiven zonder evenwel op den grond te stampen Weldra zullen de wormen in menigte naar boven komen kruipen Bottenlandsch Overzicbt De Parijsche rechter van instructie de beer Athalitt heeft terstond een aanvang gemaakt met het verhoor der gevangen genomen Russische nihilisten Reeds spoedig leidde dit tot inhechtenienemiug van een anderen nihilist een zekeren Berditehewski in wiens bezit eveneens allerlei verdachte geschriften en papieren gevonden werden Gelijk de Temp uitdrukkelijk verzekert is r niets van aan dat dé H ffiische gezant den minister Constans zijn dank W do voor da inhechtenisneming der Nihilisten Trouwens van een samenzwering ie nog geen sprako De inhechtenisneming geschiedde op grond van de Fransche strafwet welke onbevoegden verbiedt ontplofbare stoffen te bereiden of in voorraad te hebben En in dit opzicht zijn allen schuldig Alleen bg mej Bromberg een der gevatte vrouwen vond do politie 1 5 bommen in een kist en bij Reinstein den hoofdleider insgelgks een drietal dat reeds geheel gevuld was Bij Stepanoff Orloff en Mendelsohn werd een voorraad metalen busjes en stukjes metaal gevonden De beschuldigden zijn meest ingenieurs en studenten Zij ontkennen dat zg eeu complot hadden beraamd maar weigeren overigens iets over hun oedoelingen te zeggen De heer Athalin behandelt hen dan ook niet als politieke samenzweerders maar alleen als moordenaars omdat het bereiden van gevaarlijke stoffen in een bewoond huis een fsitelgke misdaad is De g le voorraad der nihilisten is naar de prefoctu an politie overgebracht maar het onderzsek vordert natuurlgk slechts langzaam omdat bij dergelijke gevaarlgke zaken do grootste voorzichtigheiil noodig is De bereiders zelven waren niet zeer voorzichtig want zij gingen zelfs naar buiten met hun bommen om do r de werking tegen de boomen te beproeven Zoodra de politie de sporen dezer proefnemingen bemerkte ierd terstynd een eind gemaakt aan den arbeid der Russen die zich uitgaven voor vuurwerkers en bij de apothekers in de buurt zonder eenige poging tot geheimhouding groote hoeveelheden ontplofbare stoffen aankochten Te Parijs zijn natuurlijk tal van geruchten over het complot in omloop maar met zekerheid is er nog niete van bekend wat de nihilisten eigenlgk in het schild voerden Het is in België louter verkiezingspolemiok waarmede de bladen gevuld zijn en welk zo voor hen die buiten den strijd staan onleesbaar maken Als do herstemmingen welke er voor de provinciale raden moeten plaate hebben voorbg zgn blgven de verkiezingen toch nog aan do orde wegens de vervulling der vacature in de Kamer voor NeufchJteau in Luxemburg welken zetel do heer Heynen als clericaal en de heer Jules Janson als liberaal candidaat Dinsdag a s betwisten zullen maar bovenal wegens de periodieke verkiezingen voor dei Kamer in de provinciën Oost Vlaandoren Limb irg Luik en Henegouwen welke eene week later den lOen Juni moeten plaats hebben Aan de Timea wordt uit Lissabon gemeld dat Engeland en Noord Amerika aldaar hebben voorgesteld in de quaestie over den Delogoa spoorweg samen een scheidsrechter te benoemen waarbg Portugal een tweeden ion aanwgzen Desnoods zou Zwiteerlaud als arbiter optreden De Portugeesche Regeoring heeft dit voorstel in overweging genomen Naar hetgeen uit Durban aan de Timet wordtgemeld zullen de voorstellen dor Transvaalsche Regeering om dei Delagoabaai spoorweg over Johannesberg naar dajfvaalrivier door te trekken vermoedelijk wordev aangenamen daar de meerderheid van den Transvaalschen Volksraad er voor is en er een adres in dien zin voorzien van 10 000 handteekeningen is iagekomen De Transvaalsche Regearing heeft het voornemen te kennen gegeven om een spoorweg naar Vrgburg te doen leggen voor rekening der geconcossioneerde Bechuana Land Compagnie jf Het Kaapsche Parlement u geopend met ma v 9