Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1890

la hebben gehad dea moord werkaljik te plegen Met hoereel overleg mevr Bulkley te werk ging wordt hieruit afgeleid dat aan diezelfde twee Duitsehers werd gelast aan kaar adres te Scheveningen telegrammen af te zenden die den indruk moesten vestigen alsof haar schoonzoon tagou wien zq het moonlplan ondernam zfjnerzgds tiüks een misdaad tegen haar beoogde Mevr Bulkle y moet gedurende een groot deel van den afgeloopen winter Ce Freiburg hebben doorgebracht o a daar een geschrift hebben verspreid om haar schoonzoon by diens bekenden in een kwaad daglicht te stellen en ook met behulp van een advocaat pogingen te hebben gedaan om den heer Hoek uit zgn voogdij uitsluitend over zijn oudsten zoon te ontzetten Welke pogingen vormen faalden In het mail overzicht van den t oiwi Hfe leest men Volgens een telegram door het Sol NieuKtblad ontvangen en den Isteu Mei van Fenang verzonden hebben onze troepen te Edi den van te voren aangekondigden aanval van den vyand niet afgewacht maar versterkt door de mariniers van het oorlogschip Prmt Hendrti hem na een hevig gevecht met achterlating van acht doeden en twee en veertig gewonden uit zgne stellingen verjaagd terwyl aan onze zijde acht soldaten en de officier van gezondheid Van der Wal gewond werden 0p Atjeh zelf is het den laatsten tijd ongekend mstig en duidelijk bemerkt men er de gevolgen van de blokkade Zelfs zij die van de onderhandelingen met de oorlogspartij indertijd gunstige resultaten verwachtten moeten nu wel toegeven dat die resultaten wat al te lang uitblgven dat de jaren aan de onderhandelingen besteed i j wel zqn verloren en dat het beter ware geweert de afsluiting van de kust wat vroeger te beginneil zonder pogingen om langs minnelijken weg de oorlogspartij op onze hand te krijgen Dit alles is echter nu gemakkelijker te zeggen dan een paar jaren geleden Doch hoe dit zij zeker ia het dat alle op A jeh aanwezige ambtenaren en officieren sterk gekant zqn tegen een aanvallend optreden waartoe in de hooge regeeringskringen van zekere zijde groote drang bestaat Het zou dan ook moeielijk wezen aan te geven wat men zou moeten aaiiValleo wat het object van eene derde expeditie zou moeten zijn Zij echter die bij het thans gevolgde concentratiestelsel en de blokkade willen zien volharden achten het gewenscht dat de laatste door kleinere schepen plaats hebbe die zich sneller bewegen de kust dichter kunnen naderen en niet zulke hooge onkosten veroorzaken als de groots ooriogschepen Onder de ambtenaren van het binnenlandsch be tn r in Atjeh beginnen tegenwoordig groote moedeloosheid en ontevredenheid te heerschen Niet alleen toch dat zij evenals hunne ambt enooten op de andere buitenbezittingeu zeer lang hebben te dienen voor zij den rang van assistent resident hebben bereikt en hun onaangename en moeielijke werkkring niet in aanmerking wordt gebracht bij hunne bevordering maar ook worden zij bij het toekennen van koninklijke onderscheidingen achtergesteld bij het leger terwijl zij toch dezelfde gevaren en ongemakken te trotseeno hebben al zijn zij niet in de gelegenheid dad lqk aan den krijg deel te nemen en zich in het gevecht te onderscheiden De regeering zou billijk handelen wanneer ook bg de ambtenaren op Atjeh buitenge die in het wonderjaar 49 de menschen totaal gek plegen te maken die hebben we noch niet gezien obehoon er een praatje loopt dat een jongen hier een klomp had gevonden zoo groot als een kokosnoot Ik voor mij ben noch al zedig in mijn eischen en Ik wil me tevreden stellen met een dozijn of anderhalf klompjes van de halve grootte Het past een Christen niet zoo begeerig te zijn P 8 In theorie mag het goud graven de verbeeldingskracht sterken maar in praktijk is het een drommels hard werk Dat was eene ontdekking dio onze vrienden al schijnen gedaan te hebben voordat zij hft goud zelf noch ontdekten Veertien dagen lang werkten zeals reuzen ze gunden zich nauwlijks tijd om te eten s avonds vielen ze neer van vermoeidheid en sliepen in als lastdieren en toen de veertien dagen om waren hadden ze noch geen goud gevonden Op het einde vmn de derde week hadden ze ieder zoowat een daal der daags verdiend dat is de helft van wat een daglooner in de oostelijke staten verdient Met een zwaren zucht deed John Dent de vraag of het niet j beter was dat ze een plekje uitzochten en afbaken den ijm er begraven t worden Ik vind het nooit goed als je zoo dadelijk wint zei Nevins teerste gewin is kattengespin Die kerels van den Sacramento lager op zei Twombly maken wekelijks een honderd daalders of zeven Het zal onze beurt ook wel eens worden antwoordde Nevin noch altijd vróolijk ah Abon Ben wone pliohtsbetraohting daar zooveel moeilijjker dan elders op bqzondere wijze werd erkend De omstandigheid dat de minister van koloniënbet voorstel goedgekeurd heeft om ook dit jaar inweerwil van den kleinen gouvemementskoffieoogstvan 180 000 pikols er zooals gewoonigk 100 000 inIndië te verkoopen en dus niet is bezweken voorden invloed vati degenen die belang hebben b j verkoop in Ngde land doet hopen dat hg zich even ooafhankeiy zal toonen waar het de verlaagde tarieven geldt voor het vervoer van suiker langs de staataspoorwegen hier te lande vastgesteld Al heeftook de heer Mackay getelegrapheerd dat men hemover die tarieven moest raadplezen hoewel dit eene zaak is die het opperbestuur geheel aan de Indische regeering behoorde over te laten zoo zal hg toch inzien dat nu de laatste de verlaging eenmaal heeftvastgesteld een last tot intrekking daarvan hoogst krenkend zou zijn hoezeer belanghebbenden bij do N I Spoorwegmantsohappij er ook op mogen aandringen Betreffende den brand in de teerfabriek te Flawwines aan de Sambre deelt het liaHdeUblad van AhIKerpm nog de volgende bijzonderheden mede De brandende fabriek bestond grooteudeels uit een aantal groote vergaarbakken vol teer Al die bakken brandden natuurlgk als solfer Ook steeg eene zwarte dikke rookkolom van 200 meter breed hoog in de lucht waar zg het zonlicht verduisterde tot zelb over de geheele stad Namen Vandaar dreef de wolk verscheidene mglen oostwaarts over de Maas De brand strekte zich uit op SOO meter uitgestrektheid en had het voorkomen van eene reusachtige vulkaan De eigenaar iler fabriek mag zeggen dat hij waarlijk geen geluk heeft Men weet dat de Staat voor eenige weken tegen hem een proces heeft begonnen omdat de creozoot van de fabriek voortkomende in de Samber liep en de visachen vergiftigde Thans berstte de brand uit terwijl hij zich te Brussel aan het ziekbe l van zijnen zoon bevond Ziehier hoe volgens de laatste berichten de brand moet ontstaan zijn I Twee loodgieters waren aan t aoldesren in de nabijheid van eene plaats wanr zich onverwacht aena gasontsnapping voordeed Het gas deelde zich me £ aan het komfoor en vatte vlam en in zoo groote gehalte dat zg zich als eene dikke wolk in de hoogte verhief De werklieden haastten zich de gevaarlijke plaats te ontvinehten au zg iagen de vlam als vdortloopen langs de vergaarbakken van naphta welke allen te gelijk vuur vatten De werklieden konden niet haastig genoeg vluchten en het was den broeder van don fabrikant zelb niet mogelijk de 50 000 fr in waarden te redden welke zich in de bureelen bevonden Volgens het Journal da BruzeUa zou de schade 7 tot 800 000 fr bedragen waarvan niets verzekerd is daar dit voor dergelijke fabrieken niet gebeurt Al de hoven in den omtrek zijn letterlijk geroosterd De treinen zijn verplicht op de tweede spoorbaante rijden daar de vlammen bij poozen tot aan de eerste komen De koopwarentreinen warden zelfs in t geheel niet doorgelaten Adhem tegen den engel Dit was Zondags Het drietal had den arbeid gestaakt en dat hadden allen zoowat ge laan Zondag was een feestdag Dan waren de herbergen en de speelhuizen opgepropt met menschen met zonsondergang ging het danshuis open t Huisje van Holderdebolder zooals ze het noemden Troepen van gouddelvers die niet gelukkig waren geweest dwaalden het kamp rond steeds met een vurig verlangen naar de kroeg Ze vervloekteD hun ongeluk en loerden er op dat men hen zon uitnoodigen hier of daar eens te gaan drinken Den geheelen Zondag door was er een walm van sterken drank in geheel Red Rock en hing er een ondoordringbare wolk van alkohol over de geheele plaats De drie vrienden slenterden al onderzoekende de plaats door en kwamen eindelgk aan de deur van een herberg waar eene menigte menschen vergaderd waren Aan een van de tafels was een man doodgeschoten en zijn kameraden haalden hem er dood uit mot zijn rookende pijp vast in de hand geklemd Achter het lijk liep een lamme man blijkbaar de naaste bloedverwant met dp hoed van den overledene op een stok De menigte week rechts en links uit om den optocht te laten voorbijgaan en onze vrienden kwamen er vlak bij Dent en Twombly keerden zich af ze walgden van dit tooneel Nevins keek half nieuwsgierig dit schouwspel aan en streelde zijn langen gelen baard En is dit nu een Zondag dacht John Dent In de Donderdag te Zwolle gehouden algemeen vergadering van Chr nationaal schoolonderwge is voornamelijk de vraag behandeld of deze vereon iging zich zou aansluiten b j de poging om eenheid te brengen in de organisatie van het Christelijk schoolwezen door oprichting van een Schoolraad waartoe eenige Kamerleden het initiatief hebben genomen Den ïorigen dag hadden de Ohr onderwij ers zich daarvoor verklaard in de vergadering was echter krachtige tegenstand omdat men vreesde een deel der zelfstandigheid te verliezeq door instelling van een soort vnn hof van cassatie on Inmengigir duchtte iu het leerplan zonder dat inun ieta tou winnen De aansluiting werd echter krachtig vetd digd vooral op grond dat wegens de nieuwe onderwgswet men met de Regeering in aanraking is ge komen en krachtig georganiseerd moet zgn tegen over do tegenpartij lie zooals ds H Pierson beweerde op den uitkijk staat en niiar alle middelen omziet om de Christelijke school te gseselen en t haar met allerlei kleinigheden lastig te maken Met 69 tegen 13 stemmen werd tot aansluiting besloten en het voorstel van don Haag om voorloopig af te zien verworpen Bg de bespreking van d opleiding van onderwijzers kwam da heer Bgleveld op tegen de beschuldigingen welke door eenige afgevaardigden waren geuit tegen de akte examens die niet zoo slecht zijn als men ze wel eens afschildert en men alleen op feiten mag oordeelen niet op vage beschuldigingen Hg zette ook de voordeelen uiteen van do oploidinf aan kweekscholen en de nadeelen derpartiouliere opleiding Ook in de alg vergadering der Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs Donderdag te Utrecht gehouden werd de aansluiting aan de drie andere Voroenigingen door middel van den eclioolraad aangenomen met 37 tegen stemmen Te Rotterdam fl onder voorzitterschap van den opperrabbgn dr B I Rittor oen commisfie gevormd om jongelieden die geschiktheid bezilten ea roeping gevoelen tot hoogere wetenschappeljjk en godsdienstige opleiding aartoe gelegenheid te verschaffen In de Uaaguie Courant leest men IJs en we r dienende had men met t oog op de avonduren wel mogen aankondigen op de biljettao die de opening van het btdseizoen brr aankondigden tegen 1 Juni Toen de zon hare koeste rende stralen over de wereld uitstortte ging t nog ofschoon men ook toen al beter was onder de bescherming van het woud dan aan het strand der Noordzee maar toen de dagvonUn was schuil gegaan was t zoo guur dat om zoo te zoggen niemand zich naar den zeekant waagde De grenadiers die op Seinpost zouden spelen trokken dan ook naar binnen waar zij een aandachtig gehoor voor hun keurig uitgevoerd programma vonden In het Kurhaus bad da heer Bolten met zijns schutters den muiikalen veldtocht des middags l n aanhoOre van een liloin publiek geopend met hat volkslied en daarna een goed gekozen pcogramm gespeeld waarbij zijne strijkmuziek vooral een zeer goeden indruk maakte Des avonds speelde de kapel der garde nationale er echter om zoo te zeggen Toor stoelen en tafeltjes In Rivermouth luidt de oude koster de klok voor de middagkerk oom Dent en mijn lieve kind zitten in de bank met den boogen rug tis alsof ik ze voor mij zie Oom Dent op het punt vail in slaap ta vallen Prue die er uitziet als een roos en Da Wibird de goede oude man loopt met zgn beste jas met doorgesloten naden hot trapje van dan preekstoel op Buiten staan die hooge zilveren populieren en de heldere zonneschijn valt op de still straat Terwijl hg deze beelden voor zijn geest riep het alsof do drukkende atmospheer van hot kam hem dreigde te doen stikken Hü smachtte erna r alleen te zijn ongemerkt bleef hg achter bij zijn kameraden liep de laatste rij woningen voorbg en dwaalde in den thans verlaten hollen weg Daar bleef hij onder een overhangende rotspunt zitten en met zijn ellebogen op de knieën gesteund droomde hij van de vroolijke stad aan de zee va Piudence en zijn oom en van den ouden domino van Horseshoe Lane üit zijn zakboekje haalde hij oenruikertje van verwelkte bloemen en bladen hnspreidde ze voorzichtig op de palm van zijn handuit en zat ze meer don een half uur te bekijken n en dan met een gezicht als een idioot Zoo kwamhet althans een hoer voor die met oen hoed metslap afhangende randen en een wollen deken iaden vorm van een overjas vlak in de nabghoid inzijn eenzaamheid in een kuil bg den weg stond teP fTordt vp volffd De Bv Luth gemeente te Kuilenburg mocht Zondag 11 met haren leeraar I P do Megere herdenken het ZBOjarig bestaan van hare gemeente terwijl eene talrijke schare zich voreonigde in het onlangs horstolde kerkgebouw Als Iste predikant trad den Sisten Mei 1640 in de hofkerk op Jobann Brandhoff zijnde hofpredikor van Philip Theodoor graaf Van Waldeck Pyrraont Eisenberg en Culemborg Voorts waren de grondleggers en legunstigars van don Evong Luth godsdienst George Friedrich vorst van Waldeck graaf van Pyrmont Vdo graaf van Culemborg en zijne eohtgenoote Elisabeth Charlotte gravinne van Nassau waaraan deze gemeente kerk pastorie en traktement voor den predikant grootendeels hoeft te danken Vrijdagavond word door oen werkman te Zwolle een knaapje van zos jaar vermist Bij de politie werd aangifte gedaan on deze stelde onmiddellijk alle pogingen in het werk om het kind terug te vinden Men vermoedde dat het op de nachtboot aan den Buitenkant had gespeeld en misschien zoo onopgemerkt de reis naar Amsterdam of Zaandam had meegemaakt Doch uit inlichtingen per telegraaf op die plaatsen ingewonnen bleek dat vermoeden onjuist was Een vierjarig knaapje waarmedo het kind gespeeld had werd toen ondervraagd en dit vertelde dat het vermiste ventje bij de Nieuwe Havonbrug van den groenen wal in het water was gevallen Ie mi wel n langen stok nomen dan ki ij t er weer uut kriogen en de kleine snaak gaf hierbij eene diiidetgko voorstelling er van hoe hot k nd er in was gevallen De politie dregde Zaterdag van 3 tot 5 uur in de nabijhoid vnn de brug doch de juistheid dier verklaring bleek gelukkig niet Om half O kwam eindelijk de tijding dat hot kind terecht was Men had in een stal een kin hooren schreien en bij nader onderzoek bleek onder oon voerbak achter eenige planken hot verloren kind te liggen Hot beweerde onder het spelen in slaap te zijngevallen en had daar van Vrijdag middag gelegen Zijne moeder met de politie had hij wel gezien maar uit angst voor klappen geen geluid durvengeven Hij was verkleumd van de kou en had voor don honger nu on dan wat paardeboonen gegeten Doch hij werd door de verheugde ouders weer spoedig iii zijn gewonen doen gebracht zoodat er geen nadeelige gevolgen voor dozen Noderinndschon Tom Sawyer te vreezen zijn Z C De Celifornische geneesheer dr Gnillbyski mankt in de Lancet bekend dat hij sedert geruimen 4ijd in de wanhopigste gevallen van Diphthorilis bet gebruik van vorsche citroenen of hot sap ervan in eiken vorm maar de zieken kunnen verdragon hooft voorgesohrevel en daarvan bgna altijd de beste rosultaten hooft gezion In China is citroensap een zeer bekend volksgeneesmiddel waaraan bij inwendig gebruik oen aanmerkelijke geneeskracht wordt toe geschroven Vooral maken de Chineezen bij üiphthe ritisopidemieën van versch citroensap gebruik of laten do vruchten evenals chimi s nppdlen iu groote hoeveelheden nuttigen Zij zien er zoowel een voor behoodmiddel togen deze kwaadaardige ziekte in als een geneesmiddel en terecht De proeven met gunstig gevolg door bovcngenoemden geneesheer die China bereisde genomen en daarbij do uitstekende werking van lit middel leurde kennen hebbeo hem er toe celeid het algemeen aan te bevelen Daar het middel bovendien hoogst eonvoudig en volstrekt niet gevaarlijk is dus in den echten zin des woords oon huismiddel verdient het de algemeeno aandacht Het is een middel dat in voorkomende gevallen zonder bedenking kan worden toegepast ten minste zoolang tot de geneesheer ter plaatse aanwezig is Ton platteland is zulk eon middel zoor veel waard In eene landbouwlezing te Haaksbergen heeft de Heer Mariot landbouwkundige te Delft aan het talrijk opgekomen publiek den volgenden raad gegeven Om goed hooi te verkrijgen moet men beJ gras niet te lang lateu staan do beste maaltijd is die als de grassen beginnen te bloeien Heeft het gras roods zaden dan gaat spoedig met het zaad veel voedingswaarde verloren en is ook de wortel niet zoo krachtig meer voor eene voordeelige tweede snode Ook het drogen van gras moet niet te snel gaan om goed hooi te erlangen Op 1 September o k kunnen bij do Rijkskweekscholen voor onderwijzers te s Hortogonbosoh Haarlem Middelburg Deventer Groningen en Maastricht kweekolingen worden geplaatst Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten diegenen de voorkeur die in de gemeente wonen waar do kweekschool gevestigd is of die elders wonende zelf in do kosten van huisvesting en verpleging voor zien Bg de aangifle moet daarvan door de ouders of voogden der adspiranten melding worden gemaakt Zij die voor plaatsing in aanmerking willen komen moeten zieh voor 15 Juni e k aanmelden bij den directeur der kweekschool die zij wenschen te bezoeken Zij leggen daarbij over 1 hunne geboorte akte 2 de verklaring van een geneesheer waaruit blijkt dat zij met goed gevolg of meer dan eens de inenting der koepokken hebben ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken variolas geledon hebben 3o een of meer getuigschriften waoronder zoo zij bij eene school van lager onderwijs behulpzaam zgn geweest een getuigschrift van het hoofd dier school Zij moeten op 1 September a s hun 15e jaar ingetreden zijn en hun 17e jaar nog niet hebben volbracht Boeken en leermiddelen worden aan de kweekolingen van Rgkawego kosteloos verstrekt Huisvesting en verpleging wordt alleen verleend aan hj n die niet wonen in eene gemeente waar esne Rijkskweekschool voor onderwiJ7 ers gevestigd is Vnr het programma van het toelatingsexamen worjt verwezen naar de St Ct van 26 27 Januari 1895 No 22 Van den tijd en de plaats voor genoemd examen zal tijdig aan de adspiranten kennis worden gegeven Onlangs bevatten allo illustraties af boelJingon van de brug over de golf Forth een rouzenwerk waarbij zelfs de Eiffeltoren geheel in het niet zinkt Thans verneemt men dat de man die deze brug ontwierp en bouwde William Aroll twintig jaar geloden nog een gewoon werkman was die zoolang spaarde tot bij eene som van ongeveer 1000 gulden bij elkander had waarmede hij toen voor eigen rekening begon te werken Verleden jaar had hij 4300 arbeiders in zijn dienst Buiteniandscb Overzicht De Boheemscbo Landdag lilgft ernstig bij haar besluit opi hot Czeehisch Duitsche vergelijk aan to nemen Ofschoon de Delegaties to Weenen bgoenkomen heefs de rogeering den Boheemschen afgevaardigden toegestaan toch ook hun zittingeu voort te zetten De leiders ler Oud Czoohen Eiegnr en een der toongevends Duitschers dr Schmeykal hielden lahge redevoeringen om te betoogen dat beide partijen ondanks het rumoer der Jong Czechen aan het vergelijk bleven vasthouden Do stadhouder graaf Thun nam zelfs doel aan de beraadslaging en zotte de voordeelen uiteen van het herstel van den vrede tnsschen DuiVx ers on Czechen die bijzonder door de regeeriwj erd gewenscht Na de verwerping vm tiJie voorstellen tot vertraging der behandelingKjSs de Landdag begonnen met do regeling dor scjidblquaestie Do Fransohe ooramiBsio lot reglenienteeriug van den arbeid heeft met eone groote meerderheid zich in beginsel verklaard oor het vaststellen van oen normalen werkdag voo volwassen mannen Zij zal later uitmaken hoelang de normale werkdag zul duren Zij wil vooraf wat dit onderdeel betreft de meening van patroons on werklieden inwinnen dio op bare uitnoodiging zich geroepen achten haar van raad te dienon hetzij vóór of togen het beginsel Do Temps verklaart dezo manier van werken niet te begrijpen Als punt van uitgang staat vast dat er oen normale werkdag zal zgn en nu zullen patroons en werklieden gehoord worden zij hierover donken Wat beteekent dan toch die enquête indien zij deze beslissing niet vermag te wijzigen Blijkbaar zegt het blad was het der commissie om oon vertoon van philanthropio te doen zij heeft reeds dadelijk willen laten zien hoe goed hare bedoelingen zijn Dit a priori genomen besluit van de commissie vervult ons met groote ongerustheid Immers zij schijnt veeloer geneigd do haar gestelde problemen op te lossen naar de logica der afgetrokken begrippen dan naar de wisse gegevens der ervaring Die gegevens schijnen voor haar slechts in de tweede plaats in aanmerking to komen hetzij om de theorie bevestigd te zien of indien het soms anders mocht zijn zich toch aan de theorie te houden Dat is do methode van het radicalisme en van het socialisme en wg zien daarin een vreeselijk gevaar niot voor de patroons want die zullen zich altgd wel weten te holpen maar voor do werklieden op wier nadeel de zoogenaamde vooruitgang wol zou kunnen uilloopen Hierna toont de Tempi aan hoe onzinnig hot is een gelijken normalen werkdag voor do werklieden in alle takken van b rgf en fabriokswezeu te willen vaststellen Niets dat meer uiteenloopt dan do verschillende soort van ijrheid en do voorwaarden onder welke de arbeid vorAall wordt Da eene nijverheid is te eeneumale on rschoiden van do andere de belangen der arbeiders in d e eene streek van het land wjjken gansch en al af Tau diejiu de andera streek Eene algemeene wet zal altoos slachtoffer onder de arbeiders maken In hoeveel takken van nijrorhoid komt ieder jaar niot hetgeen men noemt het doode seizoen dat is de tg d waarin er geen werk is terwijl in andore tijden van het jaar er weer overvloed van werk is Zal men uu den werkman verbieden in den goeden tijd langer te werken waardoor hg dop slechten tijd geruster zal kunnen to gemoet gaan Wil men do wet al dan uiet ook toepassen op den landbouwarbeid en op den arbeid in het huisgezin Zal do wet voor Perpignou on Algerio gelijk zijn als voor Ronaan en Roubaix Wil men do wet gelijk maken voor do werklietlon die zoowel bij het uur als op stuk arbeiden Zal een arbeider dio een huisgezin heeft mot vijf of zes kinderen en dus meer behoeften verbieden langer te werken dan den ëénloopendon gezel Het voststellon von een normalen werkdag beteekent hoegenaamd niets indien men de loonquaestie er niet mede verbindt Zoo verstaan het dan ook de werklieden Men kome ons niet zeggen dat als de werkuren verkort worden het loon van den dag zal vermeerderen Dat is eene illusie en bedriegerij Men rekent vooreerst buiten de gevolgen der mededinging en wat zal er ten andere gebeuren Do patroons zullen hunne werklieden bij bet uur betalen Ziedaar waarop het neerkomt Nooit toch zal men kunaen beletten dat het loon van den werkman niet in juiste verhouding zij van den verkoopprijs der waar tot wier vervaardiging h j medegewerkt heeft Iu de Frabiche kranten wordt voel nagepraat over de vorniotiging van de verkiezing van Picot to SaintDió door de Kamer Ferry had zooals men zich wellicht herinnert bekend gemaakt dat hij zich niet woder tegenover dat heor zou oandidaat stellen en wel omdat hij meende dat anders de radioalen met de rechterzijde en de Boulangisten in bond de verkiezing zouden goedkeuren ton einde hem Ferry te weren en omdat hij verlangde dat zijn district in do gelegenheid zou worden gestold nogmaals te vorklaren of het dan werkelijk door een Boulengist verlongdi te worden vertegenwoordigd Do Figaro moot erkennen dat de Vogcoscho kiezers zich inderdaad goVoolig hebben betoond voor de veroenigdo bekoorlijkheden van borrels en geldstukken maar zegt het blad dat is overal zoo men had beter gedaan met dezen kanker van het algemeen stemrecht niot zoo bloot te leggen er is toch niets aan te doen het algemeen stemrecht is nu eenmaal oen noodzakelijk vergif geworden de onmisbare mioroba van do tegenwoordige politiek dut het nietig verklaren van zulke verkiezingen niets baat was reeds overvloedig gebleken Het Journal dos Dóbats constateert eveneens dat de omkooperij in de Vogeezen in twintig andore departementen is aangetoond en in veel meer had kunnen aangetoond worden bewezen heeft men intusschen weinig zegt het blad Op een vraag door don heer Lobo in het Portugeosche Hoogerhuis gedaan of een overeenkomst betreffende de staatkunde in Oost Afrika tnsschen Portugal en Duitschland bestaat antwoordde de minister Barros Gomes dat de regeering steeds in de beste versiandhouding met Duitschland verkeerde maar dat behalve het verdrag tor betaling van de onderlinge grenzen geen overeenkomst bestaat Nadat de Belgische pers er eene ganscho week over gekibbeld heeft welko partij bij de provinciale verkiezingen van den vorigen Zondag do overwinning behaald heeft is er door de horsteramingen van beden hieromtrent alle twijfel opgeheven en zal ieder nu wel moeten erkennen dat do zege is aan do zijde der clericalen In de zes kantons waarin herstemming plaats gehad heeft heeft de meerderheid zich ten gunste van da clericalen verklaard alleen mot uitzondering van Spa waar de uittredende liberalen zelfs met eene meerderheid van ruim 400 stommen herkozen zijn Maar voor het overige zijn de liberalen zij het ook meerendeols met een klein verschil in stemmen aantal geslagen niettegenstaande zg overal met uitzondering van Diest Zondag 11 meer stemmen verworven haddan dan hunne mededingers Voorzeker is dit geen resultaat om zich over te verheugen Maar aan den anderen kant late men er zich uiet door ontmoedigen met het oog op de periodieke kamerverkiezingen van den lOon a s liet kiezorskorps voor de provinciale en gomeenteradon is een geheel ander dan dat voor Kamer en Senaat Da zuoffeuaamde capaciteits kiezers en de censuskiezers van 10 fr directe belasting die de meerderheid vormen in het kiezerskorps voor da provinciale raden missen hot kiesrecht voor de wetgevende vertegenwoordiging Uit den uitslag van de provinciale verkiezingen valt er dis geeno voorspelling te trekkon ten aanzien Tan den verkiezingsstrijd van 10 Juni Te Gent waar do hoofdslag geleverd wordt blijven do liberalen ondanks den ongunstigon uitslag der provincialen verkiezingen in het land goeden moed houden