Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1890

i 4831 Donderdag 5 JubI BOLPOOT 1M 0 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Zwitsersehe Pillen Apotheker Rich d rt 10 J Aoor ProfMflor n prft t Mttr nd 0 i IroVUOOtt IMIlf llMklB HnlgmiddeL a t door vroawan ffaofMlI Mla Maafiala aoa L inhoop te aiMthaJian 4 ad kult Pril par I t door di at B4tMKeiaii De inEeading van advertentien kan geschieden tot Ö6n uur des namiddags van den dag der uitgave PETROLKUM XCrrt RfNGEN van de Malcelaars C Dtzl ar Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfust ƒ 8 25 Sn Geïmporteerd fust ƒ 8 30 Jurii lov ring 8 25 20 September Octo ber Novemberen December levering ƒ 8 40 333 Staats lotenJ 5e Klasae Trekking van Dinsdag 3 Juni No 16192 1500 No 581 3844 4127 16822 194S0 ƒ 1000 No 1631 3347 10642 19077 ƒ 400 No f964 5992 6648 10876 12787 15760 1S82S 19855 20262 ƒ 200 No 237 4739 6080 8614 9827 11 978 14188 14674 16906 18363 ƒ 100 Prijien van ƒ 70 11 2652 6681 8428 10586 13412 15645 18129 221 2672 5690 8511 10598 13430 15730 18172 387 2733 5761 8563 10797 13495 15806 Ï8336 397 2736 6803 8694 10810 13651 15806 18513 464 3182 6901 8762 10828 13686 168H4 18763 649 8339 5929 8792 10831 13704 15843 1 8876 691 34 8 6023 8860 10892 13714 15933 18962 697 3466 6027 8860 10948 13974 16960 19067 814 3541 6196 8877 10988 14126 15980 19086 851 3674 6393 8940 U115 14864 16114 19127 905 3764 6660 8947 11196 14367 16178 19143 987 3770 6678 8958 11273 14386 16285 19278 1028 3818 6704 90O8 11333 14416 16293 193S5 1134 3989 6861 9067 11379 14447 16315 19519 1246 4214 6982 9073 11797 14604 16432 1 564 1301 4319 7003 9088 11953 14658 16597 19S28 1326 4340 7143 9090 12275 14993 16624 1 66 1464 4602 7216 9113 12385 16097 16704 a678 1749 4552 7217 9146 12411 15102 16879 1 690 1843 4729 7329 9211 12619 15154 17318 1 762 1938 4756 7604 9455 12705 15205 17619 2É 97 1952 4818 7668 9508 12712 15292 17722 21 24 1980 4895 7824 9562 12842 15302 1774 2 ffi07 2013 4992 7904 9566 12896 15311 17787 20 38 2117 5025 8134 9671 12972 15371 17864 20617 2155 5113 8163 9802 12977 16428 17876 20631 2423 5478 8169 10050 13089 15455 17952 20714 2436 5483 8189 10054 13230 15482 17987 20741 2471 5494 8214 10296 13302 16502 17996 20890 2629 6626 8268 10417 13376 15568 18067 20931 2549 5633 Vorige Iqst No 485 niet moet zijn ƒ 70 uurgerlijlce Stand GEBOKEN 80 Mil Admm Gerardi oodwi J Woerlee A v B dfn B rg Johiutu oaden I Ueerkejiteo J Boater Murlen oodMi M dt Qotnl n F Diueiii 1 J l eerarda Caroltni lj oiiard ouden L i Blok eo C T SUOniwen Hoelof ThomM oaderi J Slop n N Tienrtri Jaeobus Antosias oodera J Plak fa A A F Bruhrim OVEBI EDKN 31 Mfi W Boot 4 J Hwrkeul 1 d K aa BaUa 18 d OEHLWI 3 Juni M Peeleri eo J W C lan Xaalea Zevenhuizen GEBOBKN Coroeli oodtrs A Praijaen ea M Sebmidt OVERLEDEN 1 P ZtTtnhuiMa 2j A an Vliet 9 m ONUBBTBOUWD A Boerveld ea i DoUaad J Blooa fD C van deo Bosch GEHCWD C J Koolc en J G ao Mullera AD Jongeneel en H M van Leeu ea APVERTENTIiÉN Getrouwd MARTIN Ü8 PEETERS Jz Weduwnaar van Mejuffrouw Aksa Maku VAN VUOBBK en JACOBA WILLEMINA CATHABINA VAN XANTEN Weduwe van den Heer J van Bkbkel die ook namens wederzgdsche familie bunnen hartelgken dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Gouda 3 Juni 1890 PARASOLS A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Gkiuda Snelpersdruk van A Bkinkium Ic Zoon tOHTvput o m nb volMi Genees en Pntllr R Vlrohow B iijn I V Oletl Mflnchao t Il Reclam uoipaig t 1 T Massbaum MOnchon n M HePtZ Amatordam 21 T KoPCZynskI Krokau BFa94ti Klauaanburt St ingen in de ▼ r Uut VftaaABi Itopptu n da daa kloMpUB SUs tettaa nairei Pillen VI en lette nau vrttte kniHi berinda ta Mttljat aaj d B g die iets t j rord itn hebben j tan of ver scdiildiga zgn jaao den Heer JC JB at WiXJK wonende op het Veerstol Wfllt B j Në 426 te Oiouda worden verzocht daarvau vóór den IS JUNI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaria G C FOBTUIJN DROOGLEEVEB te Gou ifl OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 JONI 1890 des morgens te 9 nren aan het Winkelhnis Wflk B 126 aan het Veerstal te Oouda van EHümiEBSWASEN TABAK BORSTELWERK GLAS en AARDEWERK KRUIKEN 0LIEJA8SBN OLIEBAKKEN TONNEN TOONBANK WINKELGEBEED8CHAPPEN enz en voorts eenigen INBOEDEL Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTÜUN DROOGLEEVER te Gouda OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltserSChe HorlOgeS alsook de goedkoopste soorten Zilveren Dames Horloges van af 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beate Inrichtingen van ons land van Horloge Garantie van twee tot vijf jaar Passage No 12 B J A VAN DIJK Prachtige nieawe soorten Grootste keuze SCHEi K Zn Dr Chantomelanus OOGENWATER versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman fionda A Prins Zcvenbuizen Wed G Wilhelmu Woerd vVeil N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel BOSGHVIOOLTJES SFOOWpEFFELIJK SEUKW TM Men lettelDbeds op don naam S C BOLDOOT den Brandt rm teer ta t PabUak wriunt n oaaohaAcUlk wM doet ir V Frerlehi swiijn t T SOanZOnl WOraburg C Wltt OopMhogon Zdekauer stPMonburg Soederstftdti kuw Lambl wu iui Fprster Slrmlnghain B lTft n to iTPOrtaoBiedda iu kwiisw4k M kar Irlta aeha PUtaa Tan dan Apotbalg an atjl aaéklaaan boi aen Jtebnilk ulpwlJtial Bliandclf rii af alSk iwii f aybulksrci fganen ÜI ml TOT beZichtkikc vUw kunstwerken aangekocht voor de verloting der KÜNSTKRONIPK Awociatie met premiën tot aanmoediging en bevordering der schoone kunsten Boek en Konsthandel A KOK COMP Gouda Geeu grijs Saaxmeerül JDe nieuwe LOlfDON is 4 de beste van alle bestaande parfumeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgneo Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per Aacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bj J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 W Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit don mond ksikvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelykt gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP 8 nav in aanmerkelijk vergrootto flosachen voor 60 ents 1 20 ea f 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPFl Tandpoeder of Tandpasta steeds do tanden ge zond en schoon houdt Dr POPP s Tandpbobeorsel Ur POPP s Kruiden Zoen tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPFl I Venns zeep en Xonnebloemen zeep s Gekristalliseerde en Transparant Glycerlnezeepen ijn de fijnste Toilet in gozondheidszeepen welks ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen iMT De namaaksels van Anatlierln Hond watW verwoesten de tanden binnen korten tyd 9 Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParfumoriewinkeUvan Nederland h De nitgave dezer Courant geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aitoaderlüke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND i GOUDA 4 Juni 1890 Bg kon besluit van 28 Mei is voor den tijd van vijf jaren gedetacheerd bg et wapen der infanterie van het eger in Nederlandsch Indie de tweede lui I tenant K F Collard van het 4e regiment infanterie i thani gnletacheerd bij het koloniaal werfdepot 1 Door het kiescollegie der Nederl Horv gemeente 1 te Dordrecht is het volronde drietal van predikanten opgemaakt Ds W van den Bijtel Jr te Eibergen dr J H Ounning J Hz te Qonda en ds H Metz te Sohiedam Onder de musici die zich Vrydag a st op hot concert in de Groote Kerk te Rotterdam zullen doen hooren behoort ook onze stadgenoot de beer A van Os Te Boskoop zal de J8 Juni feestelijk herdacht worden Twee muziekkorpsen zullen op het feestterrein zich doen hooren De kinderen der beide scholen en de verpleegden van hel oudemannenhuis zullen onthaald worden Des avonds zal een geïllumineerde boot varen en tot slot bal cbampêtre op hst feestterrein De Kamer van Koophandel te Rotterdam heeft beslaten bq de Tweede Kamer aan te dringen op afstemming der aanhangige spoorwegregeling Zij verklaart in het vastgesteld adres in te stemmen met de bedenkingen in het adres der Amsterdamsche Kamer aangevoerd Wij ontvingen het Verslag ovor 1889 van de Fereeniging tol het verkenen van hulp aan minver FEVIbLETOX i £ S gl @@ 1 Vit het EngeUch VII 17 Welke nietige dingen kunnen een mensoh toch al bezighouden als hg alleen is Deze handvol verwelkte fuchsias deden John Dont vergeten hoeveel duizend lange mijlen er lagen tussohen hem en NiouwEngeland terwgl zij daar zoo in zgne hand lagen voerden ze hem als Fortunatus tooverhoedje door de lucht terug naar die kleine zeeplaats bij de Yankees De zon ging reeds onder toon Dent peinzend het kamp weer binnentrad on reeds vooraan Twombly en Nevins ontmoette die hem zochten Jack riep Twombly ik heb me zoo ongerust over je gemaakt I Het is hier zeker niet vertrouwd voor een mensch om alleen in den maneschijn te raan wandelen Wat drommel heb je uitgevoerd Iets heel ongewoons Joseph ik heb zitten denken Heb je t land hé zei Nevins Wel een beetje mogende ooglijder voor Zuid Bolland gevestigd te otterdam Bij de Vereeniging werden in het afgeloopen jaar ingeschreven uit Ëotterdam 2934 uit 115 andere gemeenten der provincie Z H 1522 77 gemeenten van andere provinciën 167 II 5 plaatsen buiten Nederland 5 te zanien 4628 versobillende personen Van dezen waren 2456 van het mannelqk 2172 van het vrouwelgk geslacht 1452 mannen en 1304 vrouwen melden zich in den loop van hot jaar voor de eerste maal als oogIqders aan zoodat 1004 mannen en 868 vrouwen oude bekenden der Vcreeuigint kunnen genoemd worden De inschrqving heeft in den re fel op het spreekuurde polikliniek plaats Alle werkdagen wordt daartoe de gelegenheid opengesteld des morgens ten 8 uur en gesloten voor personen uit Botterdam ten 9 uur voor personen van buiten ten uur Ingeval van verwonding of vertraagde reisgelegenheid wordt zooveel mogelgk in de bestaande behoefte aan hulp ten allen tijde voorzien Verder te gaau met afwijking van den gestelden regel toe te laten is eenvoudig onmogelijk daar nu toch reeds menigen morgen ten 11 uur of later de laatste der ten 9 s uur aanwezige lijders geholpen kan vertrekken Immers op de 307 werkdagen werden poliklinisch 19694 adviezen gegeven of gemiddeld 64 per dag op 150 dagen werd het gemiddeld getal overschreden en wel in die mate dat een paar dagen 95 personen op een ochtend te woord gestaan werden Behalve do poliklinisch gegeven adviezen werden er 7677 op de kliniek aangeteekend Daar deze op zonen feestdagen moet doorloopen is het gemiddeld aantal der klinische adviezen per dag 21 met een maximum van 37 Zwijgend liepen zo een poosje voort toen Nevins plotseling stilstond Wat heb je daar Een stuk steen dat ik ginder opgeraapt heb Zeg zelf maar wat het is En Dent gooide het stuk steen naar Nevins toe die het haudig opving Vuursteen zei Nevins en wierp het verachtelijk weg Kom laten we maar wat gaan eten Zoodra zij in de keet waren lei Nevins zijn band op Dent s schouder Weet je noch wel goed waar je dat stuk steen hebt opgeraapt Ja wel waarom Och zoo maar t Is t mooiste stuk zilver dat je misschien ooit te zien krijgt Zilver riep John Dent en je hebt t weggegooid Ik ga het dadelijk halen als je je maar stil houdt Heb je die twee kerels niet gezien die naar ons keken Hier betaamt het den mensch zijn oogen op den Sabbathdag open te houden Die Nevins was op zijn manier een zeldzaam man hoewel het misschien moeielijk zou zgn uit te maken wat zijn manier eigenlgk was Als hij met houweel en spade in do kuilen aan t werk was was hij eenvoudig een mijnwerker die uitmuntend zijn vak verstond te paard werd hij even als een Comanche een stuk van t paard zelf als er zich iets betrekkelijk wetenschap of letteren voordeed zooals dat soms met Dent wel eens gebeurde dan praatte bij als een man ADVEttTBNTlEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Hot goiamenlijk aantal adviezen bedraagt 27SS1 of 6 9 per patient Bij deie geheel kosteloos verstrekte adviezen werden de uoodige geneesmiddelen en verbandstukken om niet afgegeven Tot de kliniek moeten gebracht worden 108 lij Iers die aan hunne woning of tijdelgk verblgt worden bezocht en 215 die in de Inrichting geheele verpleging en verzorging erlangen Üit Gouda werden gedurende 1889 29 personen ingeschreven uit Gouderak 2 uit Bergambacht 5 uit Capelle a d Usel 26 uit Krimpen a d IJsel 21 uit Moordrecht 4 uit Nieuwerkerk a d IJsel 2 uit Ouderkerk a d IJsel 6 uit Keeuwgk 3 uit Waddingsveen 3 en uit Zevenhuizen 2 Het Bestuur acht hoi zeer wenschelgk dat meer gemeentebesturen de Vereeniging steunen üit 118 gemeenten van Zuid Hollan 1 kwamen ingezetenen tot haar om hulp en slechts 13 gemeentebesturen verleenden eene subsidie daaronder komen voor dia te Moordrecht Nieuwerkerk a d IJsel Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek en Schoonhoven In Gouda zijn 9 begunstigers de heer H Jager is hier ter stede correspondent der Vereeniging Donderdag 28 en Vrijdag 29 Augustus zal te Utrecht worden gehouden do 25e algemeene vergadering der Vereeniging ran leeraren aan do inrichtingen van middelbaar onderwijs Op het programma zga de volgende vraagpunten gesteld 1 Het is wenschelijk dat onze Vereenigii haar gevoelen uitspreke over de veranderingen die moeteu worden gebracht in de eindexamens der H B S met 6jarigen cursus zoowel wat de wgze van afnemen als de daarbij te stellen eischeu betreft Namens het hoofdbestuur in te leiden door dr J J Couv e 2o De opleiding der leeraren in de aardrijkskunde in verband met do adresbeweging van den jongsten tgd In te leiden door den heer P K Bos te Groningen die gelezen en nagedacht heeft Nevins heeft zeker een wetenscSappelijke opvoeding gehad schreef Dent in zijn dagboek en hij is zeker oen fatsoenlijk ijgn hoewel het een moeilijk ding is te zoggen wafWR beteekent Kennis doet het niet want ik heb domme kerels gekend die heele fatsoenlijke lui waren en geleerden die het niet snaren en geld is het niet en bevalligheid ook niet en goedheid of geboorte ook niet Het is iets dat zich niet laat beschrijven evenals de poëzie en dat heeft Nevins Van het oogenblik af dat zo hem te Salt Lake City ontmoetten was hij joor de twee Nieuw Engelanders een raadsel geweest zijn voorkomen en zijn talenten kwamen zoo weinig met zijn uiterlijke omstandigheden overeen Maar wat dat aangaat zoo ging het John Dent ook Nevins was de oprechtheid zelf en als hij al niet veel over zijn vroeger leven sprak ontzag hij zich toch niet er over te spreken en scheen niets te verbergen te hebben Eene zaak was den vrienden uit Rivermouth duidelijk geworden hun was hij zijn gewicht aan goud waard Het stuk steen dat John Dent aan de zijde van den berg had opgeraapt was inderdaad een stuk iilverhoudend kwartz de blauwe draad die zigzagsgewijze als een ader langs de afgebroken zijde liep had bij den eersten oogopslag aan Nevins verraden wat bet was Een week later vertelde men door geheel Red Rock dat eenige lieden uit Nieuw Eugelaud verder op in het dal een buitengewoon rgko zilverader had