Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1890

betreft een gewichtige verbetering gebracht in de tijdaanwijzing voor het spoorwegverkeer den 18 Nov 1883 werden voor de gezamenlijke lijnen van de meeste spoorweg maatschappgen der Unie nieuwe dienstregelingen ingevoerd ingericht volgens den tijd van meridianen die een veelvoud van 16 graden van dien van Greenwich verwgderd zgn zoodat de spooitgden slechts volle oren van elkander en van dien van Greenwich verschillen Het nut van dien genomen manti egel bleek dadelijk voldingend maar tegen de behoefte om de aangenomen tijden voor alle doeleinden voor bet gansche burgerlijke leven te bezigen Niet lang duurde het dan ook of de plaatselgke en gewestelijke besturen die der steden en der staten namen de spoortijden aan zoodat thans genoegzaam in de gansche Unie en Canada vier zonetijden als algemeeue tijd gelden Het voorbeeld der Vereenigde Staten werd den 1 Januari 1889 door Japan gevolgd Zweden heeft reeds van 1 Jan 1879 af slechts ééa tijd die van den meridiaan op 15 oosterlengte gelegen waardoor de Zweedsche tgd juist ééa uur voor is op den tijd van Greenwich Jn geheel Groot Brittannië geldt reeds van 1848 af de tijd van Greenwich alsstandaardtgd Onder den invloed van deze maatregelen is op het vasteland van Europa eene krachtige beweging ontstaan ter verkrijging van eene vereenvoudigde tijdrekening en wel eene volgens zouetijden niet enkel in Europa doch over den ganschen aardbol en geldende voor het geheeledagelijksche leven eene beweging ter invoering van hetgeen wordt aangeduid met den naam unificatie van den tijd of eenheid van tijdaanwijzing Bij den grooten bond van spoorwegbesturen den Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen waarvan ook onze spoorwegen leden zijn is de zank thans aanhangig eene uit vertegenwoor ligera van vgftien spoorwegen samengestelde commissie welke den 8 Jan jl te Berlijn bijeenkwam besloot den Verein voor te stellen lo de invoering van den voorgeslagen zonetijd in het spoorwegverkeer zeer nuttig te verklaren 2o de wenscbelijkheid uit te spreken dat op de voor het publiek bestemde bekondmakiügen de uren van vertrek en aankomst in zonetijd worden opgegeven 3o de algemeeue invoering vnn den zonnetijd voor het burgerlijk leven dringend aan te bevelen Over deze punten nu zal in de groote vergadering die in dezen zomer in Juli te Dresden wordt gehouden eene beslissing worden genomen welke zonder eenigen twijfel gunstig voor het denkbeeld der hervorming vau de tijdrekening zal zijn Na nog te hebben gewezen Qp het wetsontwerp dat bij de Fransche vertegenwoordiging is ingediend om den tijd der hoofdstad als normaaltijd voor alle doeleinden als officieele tgd in Frankrijk Algiers en Tunis aan te nemen eindigt de schr met de verklaring dat voor ons land de tijd gekomen is om partij te kiezen Tot den Verein toch bebooren ook onze spoorwegen en voor deze zoomin als voor de mede tot den bond beboorende Belgische spoorwegen kan de voor Duitschland en Oostenrijk aangewezen zonetijd die van den 15den grtiad oosterlengte worden aangenomen wijl dit een te groote afwijking van de thans geldende tijdrekening zou geven Wij zullen dus moeten kiezen tusschen het bestendigen van den tegenwoordigen vrij verwarden toestand voor de spoorwegen de Amsterdamsche tijd en voor het burgerlijke leven de tijilen der plaats van inwoning of ons aansluiten bij de nieuwe denkbeelden en fliukweg gelijk een volk van zaken past overgaan tot aanneming van den universeeltijd met enkel voof de spoorwegen doch voor het gansche dagelg ksch bedrijf Mogo dus weldra het initiatief tot deze gewichtige hervorming van de regeenng uitga in Want inderdaad terwijl de voordeelen voor een land al het onze met zijne zooveel reizende bevolking zgne talrijke handelsbetrekkingen zoo voor de band liggen dat nader betoog overtollig is vraagt men te vergeefs naar de nadeelen naar de keerzijde der medaille Buiteoiandscl Overzicht President Carnot heeft gisteren hel besluit geteekend waarbij de verdere gevangenisalrnf wordt kwijtgescholden aan den hertog van Orleans die naar de grens zal worden teruggebracht De uitslag der verkiezing voor do Belgische Kamer te Neufohüteau ter vervanging van wijlen baron d Hoogvorst is dat gekozen is de clericale caudidaat de heer Heynon met 397 stemmen Op den liberaal den heer Jules Jansou waren 233 stemmen uitgebrao it De conferentie tot wering der slavernij heeft lich gisteren bozig gehouden met het voorstel tot het heffen van invoerrechten in het Congogebied der Berlijnsche oonfentie De leden der conferentie waren in staat hunne formeelo instemming te betuigen met bet voorstel de gezanten van Duitschland Oostenrijk Engeland Frankrijk Spanje Italië Portugal Zweden Rusland en Denoinarkon gaven te kennen Sa Wordt het examen in onze moedertaal afgenomen looals de wetgever bet lioh voorgesteld heeft en looals het alleen een wezenlqk vruchtbaar onderwas voor zich hebben kan P In te leiden door den beer 3 B Meerkerk te Kampen 4 Zal de H B S in wyderen kring nut doen dan behoort zq zich aan te sluiten aan de gewone lagere school aan de volkachool en moet b hut toelatingsexamen o a geen Fransoh meer geéiscbt worden In te leiden door dr Vitus Bruinsma te Leeuwarden 5 Volgens welke beginselen behoort het professioneel onderwijs hier te lande te worden geregeld In te leiden door den heer A Huet te Delft In de zomerdienstregeling van den Bhijnspoorweg zullen den 7e dezer nog de volgende w zigingen en aanvullingen in werking treden lo zal do trein die vm 8 10 uit Den Haag en 8 22 uit Rotterdam vertrekt des Maandags te foerden stilhouden 2o zullen de reizigers van de Iqn Leiden Woerden me bestemming naar de Amsterdamsche Iqn te 9 17 vm te Woerden aankomende zouder vrachtrerhooging te 9 13 van daar naar Utrecht kunnen reizen mits zij van daar te 10 u naar een van de stations der Amsterdamsche Iqn vertrekken 3o zal de trein die te 12 40 nm van het Centraal Station en 12 55 van het station Weesperpoort te Amsterdam vertrekt niet tot Utrecht maar tot Zeist Driebergen loopen en van daar omstreeks 2 u terngkeeren naar Utrecht Onder t opschrift Eone eedskweatie schrijft de heer Jb van Gilse in I e Zondagtbode voor doopsgezinde en verwante Christelijke gemeenten o a het volgende Ëene eedskwestie doet zich voor in de gemeente Groningen Ëeu der leden onzer gemeente daagt een onwilligen debiteur voor het kantongerecht te A ten einde hem te laten veroordeelen tot het betalen zijner schuld Dat vonnis zou geveld zijn wanneer de debiteur aan onzen broeder niet iüd opgelegd den beslistenden eed Burg Wetii Artt 1966 en volgg Ons medelid is bereid om aan den eisch der tegenpartij te voldoen maar dan op de wijze der Doopsgezinden door het afleggen van een verklaring De alleen rechtsprekende rechter in het kanton A heeft daartegen bezwaar Hij meent dat hier alleen een eed mag worden toegelaten Hij beroept zich op prof Mr G Diephuis en diens aanteekeningen op bovengenoemde artikelen En hij verwijst naar art 1982 waar bepaald wordt dat die beslissende eed bij volmacht kan worden afgelegd De Groninger Doopsgezinde vraagt eenigen bedenktijd maar in een der volgende zittingen van het kantongerecht blijkt dat noch hij noch de rechter van gedachten zijn veranderd Onze broeder wilde bovendien door een ander niet laten doen wat in stry d was met zijne eigen overtuiging Derhalve wordt hem nu zijn eisch ontzegd Van dat vonnis is hij op raad zijner vrienden terstond in appèl gekomen bij de rechtbank te Groningen waar de zaak na hangende is Een kunstwerk op bet gebied van bloemperken komt in het Vtikenberg te Breda voor t n der hoogst gelegen perkeu prijkt namelijk met het stads den gevonden Dien avond schreef John Dent een langen brief aan Prudence Drie dagen later overvielen do straatroovers den Wall Walla Express en de geplunderde brieveomaal werd in een moeras geworpen Misschien was er meer waarheid dan scherts in die schildering van mijnheer Dent van die Bannocks die zich verdiepten in de redeneerkracht van Jack s brief In weinig maanden zouden John Dent s droomen van toeknmstigen rijkdom verwezenlijkt zijn maar ongelukkig scheen de ader berouw te krijgen over zooveel gulheid althans zij schoot in eene andere richting uit en weigerde meer gunsten te bewijzen Juist toen bun staal dieper en dieper in den grond boorde en de rotsgrond rijker en rijker werd juist toen ze de trotsche gewoonte badden aangenomen elkander als millionairs te besehodwen begon de ader dunner te worden Zij was zes voet wijd toen zij dunner begon te worden en veertien dagen lang werd zij dagelijks altijd dunner toen werd zij zoo dun als de snee van een mes en eindelijk verdween zij geheel Na vier weken boren en graven en zoeken waarbij zij geen ader vonden gaven zij het eindelgk op Sommigen zeiden dat het maar een rijke kamer was anderen zoiden dat het een van die bedriegelijke zakken was en sommigen zeiden dat het een goed schoorsteentje was en dat zij er noch wel ergens onder zou zitten maar wat baar naam of aard ook zijn mocht Dent Nevins wapen van bloemen en eveneena van bloemen z jn dag maand en jaar er boven aangebracht lederen dag wordt de datum iedere maand de naam veranderd zoodat men op dezen bloemenkslender zal kunnen vertrouwen Een ander perk wqst de windstrekeii Naar aanleiding der bekende dronkemanstooneelen waaraan de straten der Be identie op den dag na Pinksteren weder zoo rijk waren schrijft de briefscbryver uit de Hofstad aan de Arnh Ct aan dat blad het volgende Toen ik op mijne omzwerving door de stad dit alles aanzag kwam onwillekeurig de vraag by my op wat de maatregelen tot bevordering van zedelykbeid en bestrgding van het drankmisbruik waaraan de overheid van stad en land uu reeda sedert een tiental jaren hare aandacht wgdt wat de afschaffing van do kermis en de invoering van de drankwet dan eigenlijk hebben uitgewerkt en een voldoend antwoord op die vraag heb ik niet kunnen vinden De traditioneele dag van uitspattingen en ongebondenheid die op den tweeden Pinksterdag de Scheveningsche kermis aanbracht i waarlijk door de lagere volksklasse althans op geen kalmer beschaafder manier gevierd dan in de dagen toen de kramen voor de Haagsche vóórkermis te Scheveningen stonden opgeslagen en wie weten wil wolken inrloed de drankwet die in sommige omstandigheden voor menschen die volstrekt geen misbruik maken zonder noodzaak hinderlijk is op het drankverbruik heeft uitgeoefend moet aan den Minister van Financien maar eens gaan vragen of de opbrengst van de belasting op het gedistilleerd ook soms vtrminderd ia Hg zal dan vernomen dat deze kurk waarop de Nederlandsche staatsdienst drgft nog altoos een uitstekend drgfmiddel blgkt dat het van jaar tot jaar toeneemt in vluttende kracht en den beheerder van het Departement in Oldenbameveldt s oude woning de welkome gelegenheid geeft om in rustig welbehagen de producten van de drank belasting regelmatig en overvloedig in de schatkist te zien vloeien Een medewerker van het iVM v Ned heeft een bezoek gebracht aan de hoogbejaarde marketentster van Waterloo Elske Van A ggelen die thans in het Oude Mannenen Vrouwenhuis te Wageuingen verpleegd wordt Aan het verslag van zijn onderhoud met haar ontleeuen wij het volgende Dit haar antwoorden en mededeelingen kwam ik te weten dat zij eigenlijk als plaatsver raugstar van haar moeder lie bg twee jonge kinderen moest thuis blijven was uitgetrokken Zij was toen meegenomen door haar vader die cantinebaas was doch die gedurende het gevecht den ammunitiewagen liedienile Zij had onderweg eu ook tgdens den skg en later de functie harer moeder waargenomen en dus als loarketentster dienst gedaan een aardig baantje boor Op mijn vraag of zg zich nog veel van den veldslag herinnerde gaf zij ten antwoord Of ik mij nog ieta herinner Alsof het gisteren gebuurd was hoor liet regende geducht hoor maar daar letten ij niet op want het ging er warm toe boor Een oogenblik tegen 4 uur dachten wg dat de Hollanders bet verspeuld bailden mi r toen j kwam Blucber met zijn manschappen juist bijtgds en Twombly kwamen tot de overtuiging dat do ader bun ontsnapt was en dat was het ergste van alles Maar we hebbeu dan toch een mooie vangst gehad merkte Nevins aan dat hebben we aan jou te danken Jack want jij heb t ding gevonden Wel zei Dent mijn fortuin ia toch ook voor jou en loor Twombly t Was gelijk Nevins zei ze hadden een mooie vangst gehad Toen le fortuin hun den rug toekeerde hadden zij duizend ton rota van veertig dollar de ton en toen ze alle onkosten van graven breken en I smelten betaald badden hielden ze noch dertig ilui I zeQd dollars over j Hun schat was nu zoo groot ze hadden hem in greenbacks omgezet en bet gerucht ha l hem noch zooveel laten aangroeien dat ze beurtelings hun tent bewaakten en dat er dus altijd maar twee te gelijk aan het werk gingen Dat er dieven in het kamp waren was in de laatste maand op de meest overtuigende wijze gebleken en de vrees om beroofd te worden vervolgde hen als een nachtmerrie Dent vreesde noch voor wat anders de komst van het koude jaargetijde Nevins stelde hem hieromtrent gerust Hoewel de winter in Montana zeer streng was waren zij in bun dal noch al tamelijk beschut op ziju hoogst zouden zo eenige weken niet kunnen werken Toen de zilvermijn uitgeput was gingen ze plannen maken Na veertien dagen lang met afwisselend geluk gezocht te hebben deden zij een nieuwe vondst hoor en toen commandeerde de prins van Oranje Voorwaart 1 en toen h het wat wonnen Of ik het nog weetP Ik heb ze met eigen oogen gezien den prins van Oranje zoowel als Blucber boor maar ik heb nog veel meer gezien ik heb ze zien vallen bg raasaaas onze dappere jongens de Ijjken lagen op hoopen gekerm kanongebulder en dan nog die angst toen men het bgiia zou verliezen Aoh zoo ieta vergeet men nooit boor De schrgver betuigt aan het slot van zijn itukdat op den 76n verjaardag van den slag van Waterloo de oude Elske Van Aggelen zg wordt morgea 98 jaren niet zal worden vergeten j dat men hiiiop zgu minst een prettigen dag in het Gesticht til bezorgen De Hegeering heeft iaar Mem van Antwoord ingezonden omtrent bet wetsontwerp houdende bopalingon tot waarborging van de vrge boschikking door werklieden over hun verdiend loon De Begeering heeft do door baar ontvangen rapporten ter inzage van de ledeu aan de Kamer over liet geldt hier geen zaak van philanthropie maar de verzekering van rechten allereerst van het recht op het loon van den werkman en van het rechtop die mate van cnafhandolgkheid als met zgne plaats in de maatschappelgke samenleving bestaanbaar ii Niet alle verkeerdheden kunnen door de wet worden gekeerd sommige misbruiken liggen buiten bereik des wetgevers Het ontwerp bedoelt niet het krediet voor den arbeider moeielgk of onmogelgk te maken waar zgne belangen het genot van krediet eischen maar om hem te waarborgen tegen afzettergen van den kant des schuldeiscbers on te voorkomen dat hem zgn volle loon worde onthouden missohieii weken achtereen ten gevolge van vroeger genoten krediet Het ontwerp zal neven artt 1637 1639 Boig Wetb gelden voor de niet inwouende werklieden Het spreekt van werklieden in de beteekeni die de spreektaal aan dat woord heoht Hel itelt geen nieuwe regelen ten aanzien vau de punten van art 1638 B W behandeld Overbienging van de bepalingen naar het Burg Wetb acht de Minister niet gewenscht ook omdat hg eenige strafbepalingen onmisbaar acht Opnieuw verdedigt de min van justitie donoodzakelgkheid van het optreden des wetgevers ten deze Het ontwerp verbiedt niet aan werklieden om bg patroon of baas te koopen maar alleen om den werkman daartoe bg overeenkomst te verplichten In Engeland en Duitschland hebben de wettelijke bepalingen gunstig gewerkt Uitvoerig bestrijdt de Minister de bezwaren tegen de in het ontwerp vervatte strafbepalingen Erkend wordt dat In zeer exoeptioneele gevallen de nakoming van burgerlijke overeenkomsten door strafbepalingen mag worden verzekerd en zij die bezwaren hebben tegen de stiafbepaliugen dienen te bewgzen dat zoodanig een exceptioneel goval hier niet bestaat Het bezwaar dat thans het aangaan van zekere overeenkomsten strafbaar wordt gesteld acht dat ook niet overwegend hetzelfde is geschied in buitenlandsche wetgevingen en ook in on wetb v Strafrecht artt 205 377 391 bu Doch al hadden dusver gezonde begrippen van strafrecht zich tegen zoodanige strafbepalingen verzet wat hij ontkent dan nog zou hg niet Thans was Twombly toevallig de Columbus Deie keer wat het goud en al gaf het niet zoo overvloedig als de zilverader bet leverde toch noch al aardig wat op Zoo verliepen er weken en de jongelieden zagen hun schat dag aan dag voorldnrend aangroeien Hat was soms een hartverscheurend en altijd een lendebrekend werk maar het was eene soort van werk daar iemand zijn lenden zoo niet zijn hart voorzon willen wagen De winter daar Dent zoo hang voor geweest was was voorbij en hij was voor de goudjagers zeer gunstig geweest De lente vervulde het dal weer geheel ea al met geuren en kleuren als een beker met wgn Toen begon de lange zomer Al dien tijd had John Dent uitgesteld naar buit te schrijven hij had plan Prudence en zijn oom t overvallen door den een of anderen dag geheel onverwachts met zijn schat bij zich Willowbrook binnen te loopen Die schatten gaven de jongelieden ontzettend veel zorg Wij bewaren het stof zoo stond er in het dagboek in een stevige houten doos den voet van een post van de tent en s nachts ligt een van ons er over been Tweemaal hebben z geprobeerd ons te bestelen Laatst op een naoht keert Joe zich in zijn slaap om en merkt dat hij een man bij zgn been heeft Wordt vercolgd aarzelen die thans voor te stellen omdat hem alle andere middelen ten eenemale ontoereikend en onpractisch voorkomen Het positieve recht moet zich regelen naar de eischen des tgds en der tegenwoordige samenleving In art 1 is thans een definitie van loon opgenomen Daaronder verstaat de wet de vergoeding voor het verrichten van lichamelgken arbeid door werklieden ombachtslieden handwerkslieden dnglooners en alle anderen die tegen betaling hunne diensten tot zoodanigen arbeid verbinden In art 2 zijn thans vorschillende vormen van loonsbepaling geoorloofd verklaard 1 in Nederl munt of in gemeenten aan de Kijksgren gelegen in do munt van hot aangrenzende vreemde Kijk 2 in voedsel te nuttigen ter plaatse waar het verstrekt wordt 3 in eene zekere hoeveelheid der voortbrengselen behalve sterken drank van het bedrijf waarin het verdiend wordt of der materialen in dal bedrgf gebruikt 4 in bot gebruik van eene aangewezen woning schuur of bergplaats van een zekere uitgestrektheid grond of van weide of stalling voor een zeker aantal naar de soort aangeduide dieren en 6 iu bepaalde werkzaamheden door of voor rekening van den werkgever verricht In de drie laatstgenoemde gevallen moet de werkgever desverlangd een schriftelijke door hem onilerteekende verklaring aan den loontrekkende afgeven Verder is bepaald dat uitbetaling tot het volle bedrag eenmaal s weeks regel is doch vrijheid gegeven tot nfwgking ton aanzien van naar het stuk of naar de maat vastgesteld loon Afwgkingen omtrent wekelgkscbe uitbetaling kunnen geschieden betzij bij schriftelijke overeenkomst hetzij door middel vnn eene steeds zichtbaar in de werkplaats opgehangen lijst waarin of waarop de tgdstippon van uitbetaling eu het deel van hot loon dat wordt ingehouden wordt vermeld Ook in do andere artikelen zijn verschillende wijzigingen gebracht De heer F P J Mathicu levert in de Vragen de Tijd oen pleidooi voor eenheid van tijdaanwijzing Hij stelt in het licht dat zoolang de middelen van vervoer gebrekkig waren het bezwaar van het verschil in tgd op plaatsen gelegen op verschillende meridianen weinig gevoeld werd Doch sinds door de spoorwegen verwijderde plaatsen met elkander zgn verbonden en in weinige uren afstanden worden doorloopen waarvoor vroeger vele dagen noodig waren traden die bezwaren helder in het licht Beeds spoedig bleek dat bij het spoorwegbedrgf het gebruik van den localen tijd volstrekt onhoudbaar was genoegzaam dadelgk werd dan ook door de spoorwegmaatschappijen elk voor baren dienst ééa tijd gemeenlijk die van eene beiangrgke plaats aan het net aangenomen Met de invoering van den spoortijd wordt echter hoofdzakelijk slechts de spoordienst gebaat voor het publiek heeft zij eigenaardige bezwaren Hij toch die van de spoorwegen gebruik maakt moet niet alleen rekening houden met verschillende locale tijden dien van do plaats zijner inwoning niet bet minst dien geldende in de plaatsen welke bij bezoekt doch ook met de verschillende spoortijden van de te bereizen spoorwegen om gevrijwaard te zijn voor teleurstellingen en somwijlen voor groote schade In de Vereenigde Staten van Noord Amerika waar niet minder dan vijf en zeventig spoortijden geldende waren deden die bezwaren zich dermate gevoelen gaven zij tot Vele klachten aanleiding dat men middelen beraamde om aan den ondragelgk geachten toestand een eind te maken De weg tot een goode oplossing is het eerst aangewezen door Sandford FleminSr die in 1879 iu een aan het Canadian Institute te florento gerichte memorie voorstel le het aardoppervlak in vierentwintig doelen elk van 16 graden lengte te verdeelen voor ieder dior deelen of zonen eenzelfden tgd aan te nemen en om die verschillenile zonetijden door de opvolgende letters van hot alphabet te onderscheiden Het in October 1883 te Eome gehouden congres voor de graadmeting waar de zaak ter sprake werd gebracht liet de vraag van vervanging van den localen tijd door den zonotijd rusten en bepaalde zich tot het uitspreken van den wensob dat de uit den tijd van Greenwich of universeeltijd afgeleide zonetijd voor den inwendigen dienst der spoorwegen telegraaf en post zoude worden aangenomen en dat dit onderwerp internationaal zou worden geregeld Tengevolge van deii laatsten wensch werd reeds in het volgend jaar op uitnoodiging van de regeering der Vereenigde Staten te Washington een tweede congres gehouden waarbg ook Nederland vertegenwoordigd was en dat met 21 tegen 3 stemmen den meridiaan van Greenwich aanwees als dien waarvan de tijd als wereldtijd nis basis voor den tgd der verschillende zonen zou geldon Het congres wensohte de zonetgden te doen dienen voor alle doeleinden waarvoor zij zouden geschikt blijken zonder evenwel daarom den localen tgd geheel uit te sluiten Inmiddels was reeds voor zdover de Vereenigde Staten dat bet voorstel bij hunne regeeringen volkomen instemming gevonden had De Nederlandsche gezant verklaarde dat hg niet kon vooruitloopen op de voornemens zijner regeering maar dat bij zich gaarne kon aansluiten bij de gevoelens van lympathie door de conferentie ten aanzien van de belangen van den Congo geopenbaatd Het verhoor der Busaische nihilisten is te Porgs geëindigd De uitslag is dat de nihilisten voorloopig in hechtenis worden gehouden De mannen zgn toen naar Mazas en de vrouwen naar St T azare gebracht waar zij vooreerst zullen blijven De beschuldigden ontkennen dat zij bezig waren een samenzwering te smeden Laurenus een rgka Bus die te Parijs studeert en ook gevat werd beweerde dat hij en zijne vrienden als scheikundigen slechts wetenschappelijke proeven hadden genomen en geen andere stoffen gebruikten dan die welke zg in elke apotheek konden krijgen en dat zij nimmer dynamiet hadden bereid Volgi us de Temp is Beinstien de schuldigste ten minste aan het misdrgf het onbevoegd vervaardigen van ontplofbare ttoffen waarvoor zij terecht staan want hg was het die de bommen maakte Dat de stof waarmede deze gevuld waren zeer slerk is bleek bij de proefneming welke de politie daarmede heeft gedaan Men vulde van twee gelijke metalen cylinders de een mot twee gram nitroglycerine en de andere met één gram der stof waarmede de nihilisten bun bommen hadden geladen Bg de ontploffing der eerste stof werd de cylinder slechts weinig beschadigd terwijl bij de tweede de geheele cylinder vernietigd werd Bij nauwkeurig onderzoek bleek dat de stof elf maal sterker ia dan nitroglycerine De Parijsche bladen slaan munt uit het geval en uit de tallooze geruchten welke daarover in omloop zijn Volgens hen heeft de Fransche politie een grooto samenzwering tegen het leven van Czaar Alexander ontdekt en verijdeld zoodat de Czaar der Froiisohe republiek ten eeuwigen dage dank verschuldigd is Het kan zijn dat de Bussen werkelijk deel uitmaakten van een komplot van grooten omvang dat tegen Czaar Alexander was gericht maar tot dusver is hiervan nog niets gebleken althans niet met zekerheid bekend De rechter van instructie de heer Athalin heeft misschien zelf nog geen conclusie kunnen maken want men is nog niet eens gereed met de lertaling dor talrijke brieven on stukken welke bij do nihilistou zijn gevonden en die langs den officieelen weg in het Fransch moeten vertaald worden Hot zal dus nog eenigen tijd duren voordat de bedoelingen der Parijsche Bussen met zekerheid zullen bigken De wijziging van het Ministerie in Beieren tengevolge van het aftreden van den reeds lang zieken Minister Lutz wordt veel besproken en geeft tot een overdreven als gewaagde gevolgtrekkingen aanleiding De nieuwe Minister an Eeredienst baron Muller stond zooals men weet aan het hoofd der politie oppervlakkig dus een zonderlinge overgang Muller was van 1878 tot 1880 Kabinetssecretaris dos Konings en bleef ook later aan het Hof zeer gezien man Men houdt hem voor den auteur van den brief vau den Prins Begent aan den aartsbisschop van Munchen over het Katholieken congres Toch moet men daaruit niet opmaken dat Muller slecht staat aangeschreven bij de Katholieken Deze laten zich wolwillenil over hem uit en roemen vooral zijn tact De tot Ministerpresident benoemde baron Crailsheim nam tijdens de ziekte van Lutz meermalen de zaken waar Crailsheim stamt af van een Protestantsche Frankische adellijke familie In 1870 werd bij bij het departoment van koophandel en het volgende jaar wegens opheffing van dat departement bg het ministerie van buitenlandsche zdkeu geplaatst waarna hg in 1879 tot geheim legatieraad en in 1880 als opvolger van Pfretzschner tot minister van binnenlandsche zaken werd benoemd Hij staat bij het hof hoog aangeschreven en onder de diplomaten on staatsmannen als oen der bekwaamsten en meest begaafden bekend De clericïlon hebben nooit een vijandigen aanval tegen hem gericht Ten volle Duitschgezind stond hij met Bismarck en staat hij ook mot Caprivi op goeden voet De jong Czeohen zijn in den Landdag gebleken niet zoo sterk te zijn als men zou verwacht hebben na de beweging welke zij mankten Hun voorstel om ten opzichte van de schooltoezichiregeling over te gaan tot de orde van den dag werd verworpen met 167 tegen 52 stemmen Van deze 52 waren 38 Jong Czechen 10 oud Czechen en 4 wilden De tweespalt in den boezem der Duitsch vmjzinnige partg treedt meer en meer aan het licht In antwoord op de aanvallen van den vrijzinnigen afge vaardigde dr Barth in de Nation bevat de Tret Zig een artikel van Eugen Bichter zelven waarin deze zich tegen de beschuldigingen als wilde hg de dictatuur over zijn partij uitoefenen verdedigt Mocht het intusschen blijken dat politieke kringen op wier meening hij prijs stelt thans een ander oordeel over I