Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1890

Vrijdag 6 Juoi N 4S38 September October November en Decemberlevering ƒ 8 40 ADVERTENTIËN H90 GOUDSCHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm Een gehuwd net Persoon met eigen zaak doch nog veel vrijen tgd over zoekt dien te besteden door T BÜISWERK als COt IËBaWERK of van ADMINISTRATIEVE AARD Brieven franco No 2011 Bareao dezer Courant BeUknobbels HoomvUea Huideétt Wratten enz worden in 7 8 dagen tyd geheel verw derd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Priija per flacon met penseel SO cta AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Eiscb de handteekening van A v TUIJLLi De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave hem rellen dan vroeger ofschoon hij ontreranderd de oude j eblevun is zoo verklaart Kichter zich bereid uit het parlementaire leren te treden Hg zal dit dan echter doen met de overtuiging dat hoezeer hg uiterlgk ook enkelen niet welgevallig ia geweest hg toch steeds het belang zijnor partg met beste weten en volgens zijn geweten gediend heeft Met de onderhandoliogen tusscben Engeland en Duitschland over de Oost Afrikaansche aangelegenheden wil hel niet zoo vlot gaan als de Üuilachera hoopten en de organen der koloniale dwepers het aanvankelijk ook voorstelden Dat echter air Percy Anderson niet naar Berlgn zou terugkeeren bigkt onwaar te zgn tenminste wanneer de Berlgnsche correspondent Tan den Standard goed ii ingelicht Volgens dezen berichtgever tooh wordt tir Percy in het begin dezer week in de Duitscbo hoofdstad terugverwacht en zal hg vergezeld zgn van lir William Mackinnon voorzitter vandeBritsch Oost Afrikaansche maatschappg De tot heden tusscben den Engelscben en den üuitscben gedelegeerde dr Krauel gevoerde onderhandelingen leverden geen ander resultaat op dat men elkander verslag deed over de aanspraken der wederzgdsche regeeringen of haar onderdanen Hel is tot heden geenszins gelukt tot een overeenknmst betreffende de eischen der beide belrokken maatschappijen te geraken Om dit doel gemakkelijker te bereiken zullen de voorzitters der beide raaatschappgen sir William Mackinnon en de heer Vohsen nitgenoodigd worden aan de beraadslagingen deel te nemen teneinde persoonlijk de punten waarover bot geschil loopt uiteen te zetten Men twijfelt echter of de onderhandelingen spoedig zullen ten einde gebracht warden Behalve de kwestie of zekere met inlandscbe hoofden gesloten tractaten internationaal geldig zijn blijven er nog zeer vele punten waarover de wederzijdsche vorderingen uiteenloopen Waarscngnlgk zal ook majoor Wiasmann die den S3 Juni te Berlgn verwacht wordt deelnemen aan de beraadslagingen Genoemde correspondent meent overigens te weten dat Duitschland hoe vast het overigens ook op zijn stuk staat ten slotte toch bereid zal zijn enkele concessies te doen Saa Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 4 Jnni No 13917 BOnOQ No 8340 14124 ƒ 1000 No 1542 2412 4470 17091 ƒ 400 No 11873 19317 19792 ƒ 200 No 516 1105 2120 2432 2677 4929 5290 8674 9532 9726 14345 15119 17096 20776 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 107 2287 4339 6894 10034 13012 15965 I86O1 248 2344 4365 6926 10192 13132 15969 18608 252 2364 4366 7009 10214 13346 15971 18621 296 2387 4566 7024 10298 13352 15973 18975 362 2391 4576 7107 10354 13546 16089 19040 377 2402 4722 7ÏS8 10397 13552 16195 19051 433 2491 4780 7410 10406 13553 16266 19141 456 2572 4854 7466 10663 13859 16309 19157 473 2651 5161 7468 10867 13664 16479 19161 579 2670 5177 7484 10702 13712 16r 58 19165 685 2673 5237 7487 10776 13739 1656B 19166 685 2713 5243 7509 10783 13751 16593 19186 700 2745 5244 7520 10814 13879 16687 19198 759 2774 5324 7749 10877 13898 16946 19206 836 2872 5342 7871 10884 13956 17048 19296 893 2902 5371 7874 11048 13994 17083 19386 1048 2904 5422 7886 11153 14075 17189 19391 1125 2951 5449 7922 11230 14181 17218 19403 1133 3010 5460 7933 11258 14200 17231 19464 1Ï30 3049 5497 8008 11280 14560 17280 19531 1253 3050 55B0 8010 11508 14563 17307 19734 1260 3129 5583 8011 11514 14596 17407 19741 1321 3314 5629 8055 11604 14693 17448 19754 1381 3335 5890 8240 11609 14766 17541 19862 1396 3455 6014 8277 11727 14828 17602 20034 1415 3542 6035 8362 11793 14890 17615 20042 1452 3646 6077 8369 11897 14897 17655 20124 1465 3837 6123 8699 11942 15095 17847 20208 1613 3991 6231 8757 11980 15333 17890 20261 1655 4069 6319 9158 12039 15407 18114 20318 1877 4095 6488 9215 12091 15539 18132 20320 1909 4144 6651 9306 12127 15663 18217 20596 Ï071 4230 6716 9576 12568 15688 18333 20846 2123 4317 6732 9637 12710 15780 18383 20932 2132 4329 6791 9682 12769 15944 184B8 20981 PETaOLEUM IVOTEERINGEM van de Makelaars Cantzlaar 4 Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast l oco Tankfust 8 25 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 2169 4332 6794 9889 te geven by genoegzame deelneming op DINSDAG 10 JUNI 1890 in de Sociëteit Ons Genoegen door Mejuffrouw Rosine de Wulf eerste dramatische zangeres aan de Hollandndw Upera te Amiterdam met medewerking van de Heeren J COINI Bariton van Amiterdam J DRëëZË Violist van het Conservatoire Royale te Brunei enL BUZIAU Pianist t Gravenhage Entree bg inteeken Leden der Sociëteit 0 7S Niet Leden 1 25 boiten inteeken Leden der Sooiet 1 Niet Leden ƒ 1 50 Aanvang V nar Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpgn af tot de voorafg aande kenteekenen van apoplexie hereenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt d eer toe dat zij door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelgk langs de huid eene physiologiscbe ontdekking gedaau heeft die na houderden proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwgl zy in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blykt Ie zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geueeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmnnn te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasscblag v u bet hooM eenmaal per dag irorden daartoe gesctiikte stoffen door de huid onmiddellUk aaa het aennwgestel medegedeeld Met deze geueeswgze werden werkeiyk sahitterende resultaten verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en genezing binnen korten tqd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke verhandelingen uit de mediSObe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggepiaaute geneeskundigen onder welke P UÓaière med dr profOBSOr aan dO polyklmlek te Partis rne Roagemont 10 Steinereber med dr praktiBeerend geneesheer aan bet kitinkzinnigen gesticht te Cbarenton Sanitfitsratb UrCohn te Stettin OroBsmann med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Qebemiratb Dr Sobering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesbeerdireo teur der galvano therapeutiscbe inrichting voor zenuwlijders te Par s rue St Honoré 334 Consul von Aschenbacn med dr te Cforfu Dr Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeobl med dr te Weenen Dr OBongavel te La Farriëre Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankr k en vele anderen Aan allen wier zeuuwgestel mocr of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigbeid lijden waarvan de kenteekenen zijn chrouLsobe boofdp n migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosbeil lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder aiie zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aai de evolgeii daarvan ooals verlammingen OB vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VTOeS gevoelen VOOt beroerte en daartoe reden hebben wegons verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing lu de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al deze drie categoncn van zenuwüjders als ook aan jonge mel ei lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voorkomen wonlt dringend SSngeradon zioh het boven vermelde werkje aan te sohaifen hetwelk op aanvrage kOStelOOS e franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs me de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd lot verbreiding der geneeswijze van ROMAN WEISSMAJMV Oud Officier van gezondheid eera lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLtiBAJi Co Heiligeweg 42 Arnhem J de BEYEK Agent der Scheepvaart Courant Kgnkade 71 Botterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht liOBRY PORTON Oudogracht bij de Gnardbrug F 160 Op de jongste hygicnisch medicinale Tentoonstelling te Gent is de Weissmanu sche geneesw ze door de medische jury met een Zilveren Medaille bekroond Gouda Snelpersdruk van A Beinkkan Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Alzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUUA B Juni 1890 Up 18 Juni a st zal alhier worden aanbesteed bet verbeteren van de dakbedekking van de Kazerne te Gouda onder het beheer der Genie to s Gravenhage Kaming ƒ 2500 Het bestek zal van ilen 10 Juni af ter inzage liggen in de Harmonie op de Markt terwgl de Opzichter van fortiftcatien alhier nadere inlichtingen verschaft Uit Brielle acbrgft men aan ie Tijd De eerste processie naar de graven der Gorkumsohe Martelaren alhier wordt Maandag 9 Juni a s verwacht uit Gouda In t geheel zullen 34 processien de graven bezoeken Wg ontvingen het 9e jaarlijksohe Verslag van de Hoofdcommissie van het Ondentininingifond opgericht door het Nederlandsch Ondorwijzerageuoot aohap Daaruit bigkt dat uit vele doelen van het land bijdragen toevloeien ook Gouda laat zich niet onbetuigd ruim 50 Goudsche ingezetenen dragen daaraan bij maar daar de aanvragen om ondersteuning sterk toenemen is het weiischelijk dat van nog meer offervaardigheid bigk worde gegeven jegens de minvermogende onderwijzers en hunne hulpbehoevende weduwen en weezen wil het fonds aan zgne schoono roeping geheel kunnen voldoen Wij bevelen de zaak in aller belangstelling aan De heer 8 Posthumus hoofd der 2e Kostelooze school alhier is bereid alle verlangde inlichtingen daaromtrent to geven Gisteren nacht ten 3 uur brak er een felle brand uit in de woning van D van Roekei gelegen in de Mege gemeente Bodegraven Het huis met den geheelen inboedel is een prooi der vlammen ge FEVILLETOX Uit hel Engehch VII 18 Hij hield een ledige laars in zijn hand en eene zwarte gedaante verliet de tent Den volgenden morgen gingen wg de andere laars zoeken Er waren heel wat menschen met twee laarzen en ook verscheiden zonder laarzen maar de man met óéu laars was nergens te vinden en dat was gelukkig voor hem Als hij gevangen was was hij op de plaats zelve gedood De grootste schurken uit iet kamp zouden bij zijne terechtstelling tegenwoordig aeweest zijn want er is niets dat schurken zoo verachten als eene misdaad van deze soort als zij er zelf de hand niet in hebben De morgen na deze poging tot inbraak t was de tweede hnd het volgende gesprek plaats We kunnen dat goudstof hier onmogelijk houden zei Nevins we kunnen het lang zoo goed niet weghouden als greenbacks Wat zullen wij er dan mee doen vroeg John Dent Er is hier een agent van Tileston en Co die worden De brand is geslicht door den bewoner in oen vlaag van krankzinnigheid De ongelukkige werd gisteren naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overifebracht De heer l amcombe Sanders lid dSr TïVeede Kamer heeft voor zgno kiezers te Haarlem uiteengezet waarom hg zich zal verklaren legen de epoorwegovereenkomsteu die de rRgnspoorweg Mij uit ons vervoerwezen verwijderen maar nHollandsdie IJzeren en Eïploitatie Maatachappij in stand houden Nevens verschillende bezwaren tegen de ontworpen regelingzelve is zijn voornaamste argument dit dat de spoorwegen door den Staat moeten worden geëxploiteerd In Duitschland is het overgr t gedeelte der lijnen stnaiseigendom iu a t tploitatie Ook in België is 75 pCt der lijneè l o s poorweg zoo ook in Oosteurgk en HongariM m Natal in de Kaapkolonie den Oraiye VrijstS en de Transvaal Alleen iu Engeland is het anders i daar heeft men de particuliere lijnen raaSr die maetschapp en zijn dan ook zóó machtig geworden dat de Regeering ze niet meer aan kan De directie van het Zeebad Soheveningen heeft besloten het badseizoen Zaterdag 7 dezer te openen Het gerechtshof te s Hnge heeft op de aanbevelingslijst ter benoeming van een deurwaarder bij het gerechtshof geplaatst de heeren C B van Baaren deurwaarder bij de rechtbank te Rotterdam en het kantongerecht te Schoonhoven J M Doornberg en A A van Dijk deurwaardersklerken te s Hage Voor perceel 37 Jacob van Lennopstraat te Amsterdam was Zaterdagavond een aardig tafereel te kan ons wissels op Salt Lake City geven of hij kan bet tegen een woekerwinst in banknoten omzetten Deut en Twombly verkozen banknoten Wissels is veiliger zei Nevins Maar als Tileston en Co eens failliet gingen Dat s ook weer waar zei Nevins Men besloot banknoten te nemen en vijf en veertig stukjes kreukend papier ieder versierd met een M wjrden in een lederen zakboek gesloten dat ze in het midden van de tent begroeven terwijl zij hun zadels opstapelden op de plaats waar alles verborgen was Ze waren nu bijna twaalf maanden in do mijnen geweest en John Dent schreef zijn aandeel in den schat ntst vijf cgfers Het was niet de njkdom zijner droomen In Walstreet zijn lederen dag menschen die met een pennestreek driemaal meer verdienen maar het was genoeg om mee voor den dag te komen Met vijftie i duizend dollars in zijn zak kon hg Prudence Palfrey ten huwelijk vragen Red Rook werd ovorloopen de voorraad verminderde Als hij hier noch lang bleef zonder iets nieuws te vinden zou hetgeen hg had versmelten als sneeuw voor de zon Moest men noch verder zijn geluk gaan beproeven Kon men veronderstellen dat dezelfde sterveling tweemaal zoo n gouden regen zou hebben Hij stelde Nevins on Twombly die vragen voor deze wisten wat hem naar Nieuw Engeland trok Ze kenden zijn liefdesgeschiedenis van buiten en hadden zelfs een photographietje gezien dat John Dent uit Rivermouth had meegebracht A DVEUTENT1EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEaTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zien twee huurders voor ééne woning menig verhuurder zou er van watertanden De eigenaar van genoemd perceel had de betwiste étage verhuurd en de opzichter er van eveneens Beide huurders te goeder naam en faam bekend stonden nu gereed de gehuurde woning te betrekken Een Salome s oordeel scheen noodig om aan deze ongewone concurrentie een eind te maken Edoch de Salomo was weg en bleef weg zoodat het eind dezer zonderlinge samenkomst was dat beide concurrenten na middernacht onverrichter zake aftrokken Een derde huurder wordt thans venvacht N V N De arrondissements rechtbank te Assen heeft Maandag een vonnis gewezen dat mocht de hoogste rechter het bevestigen dreigt een geheelen ommekeer te zullen teweegbrengen in de plaatselijke politiezorg voor de openbare gezondheid Zij overwoog dat hot in beslag nemen en begraven van voor de gezondheid schadelijk vleesch niet is aan te merken als een politiemaatregel maar als onteigening die niet kan worden toegelaten zonder voorafgaande schadeloosstelling en dat de keurmeester die dit vleesch in beslag nam alzoo heeft verricht eene onrechtmatige daad waarvoor de gemeente die hem aanstelde verantwoordelijk is Voortaan zullen dus vleesch visch en andere eetbare waren omdat zij hoe bedorven en onbruikbaar ook nimmer gezegd kunnen worden geheel waardeloos te zijn voor den mest b v alvorens in beslag genomen en onbruikbaar gemaakt te kunnen worden onteigend moeten worden na voorafgaande verklaring bij de wet dat het algemeen nut de onteigening vordert daar het geval in welke die voorafgaande verklaring niet wordt vereischt besmetting brand oorlog en watersnood hier niet aanwezig is Zekere Borras die betrokken was in een proee Nevins zei dat hij plan had te Red Rock te blijven Twombly wou dadelijk weer naar huis Met vijftienduizend dollars in de Nautilus Bank te Rivermouth zou hij lachen met den Graaf de Monte Cristo zelven die tusscben twee haalges voor Twombly een even wezenlijk mensch was als John Jacob Asthor De twee mannen uit Nieuw Engeland besloten mee te gaan met de eerste groote partij die naar het oosten ging De onnoemelijke sommen die onze vrienden heetten opgezameld te hebben maakten hun toestand eonigszins gevaariijk Ze hielden s nachts geregeld bg beurten de wacht en zagen met toenemenden angst en steeds sterker ongeduld het oogenblik te geracet waarop zich eenige personen vereenigeu zouden om de bergen over te trekken Red Rock ivas er intusschen niet op verbeter f Alle booze haststochten en driften vierden er den vrijen teugel neen waren er losgebroken Menschen die tamelijk eerlijk geweest zouden zijn als zij redeIgk gelukkig waren geweest werden hier schurken Een menigte gelukkige goudgravers hadden het goudstof van hunne voeten geschud en waren heengegaan Alleen de slechtsten en de wanhopigsten blovon met een enkelen ongelukkigen duivel die niet weg kon komen De nieuwaangekomenen en dat waren er zeer velen waren van de ergste soort Iedereen liep met zijn leven te koop en schoen er niet veel waarde aan te hechten Het was zoo goed als zelfinoord