Goudsche Courant, zaterdag 7 juni 1890

EBOLDOOT s rw AU DE COLOGNE ifciEEP IS EUZONDEB USmSSSBSSS Elk stukje is gestempeld J C BOLDOOT ÜU iel BageUeh vm 20 H j was een beetje bang voor Prudence hij had dot teeder ontzag voor haar dat een onschuldig meisje de meeste mannen inboezemt Hq kon zich zoowat voorstellen wat ze drie ja r geleden gezegd zou hebben maar zij was sedert dien t jd in vele opzichten veranderd ze was kalmer geworden en stond niet meer zoo bepaald onder den indruk van bet oogenblik Welbozien kwam het haar voogd b jna ongelooflijk voor dat z j een oogenblik van opbruisenden hartstocht hod gehad waarin zg hare liefde voor John Dont beleden had Zij zou natuurlijk zeer veroutwaardigd zijn over de handeling der diakens ze zon notuurlgk de stappen niet goedkeuren die gedaan waren om mijnheer Dillingham te Eivermouth te doen beroepen moor zq zou hem toch niet zoo heel erg hord vallen Hg wilde eigenlijk maar liever dat ze erg tegen hem uitvoer want als ze boos was kwam ze hem minder verschrikkelgk voor dan wanneer ze hem met dieu eigenaarc gen blik Gouda Snelpersdruk van A Bhinkhan k Zoon oog hadden maar hiervoor is nog geen bewijs gevonden De Russische regeering is toch zeer tevreden over het flinke optreden van den heer Gonstans zoodat het doel om do Russische regeering een genoegen te doen althans bereikt is De Oostenrgksche en Hongaarsohe delegaties wier taak het is de voorstellen der regoering voor zoover deze de buitenlandsche staatkunde en het leger welke beide deelen van het rgk gemeen hebben te onderzoeken en te bespreken zullen ook in dit jaar vreer over een uieuw krediet ten behoeve van het leger moeten beslissen Voor de takken van bestuur welke Oostenryk en Hongarije gemeen hebben bedraagt de gewone begrooting van uitgaven 116 623 548 fl en de buitengewone 16 402 339 zoodat erin t geheel 132 925 887 fl noodig is De invoerrechten brachten op 40 669 50 fl en derhalve mceten beide landen volgens den daarTocir vasigestelden maatstaf nog 93 259 387 ff bijpassen Van de buitengewone uitgaven welke alleen de landsverdediging gelden is 14 460 439 11 voor het leger en 1 860 600 fl voor de vloot bestemd Dit geld is noodig voor het aanschaffen van rookvrij kruit en repeteergeweren tot het versterken der infanterieregementen het verbeteren dor vestingen in Galicie kortom het zijn allen uitgaven welke gelijk de minister van oorlog betoogde dringend noodig zijn om het Oostenrijksch Hongaarsche leger ïoo te maken dat het zich met de legers der andere mogendheden kan meten Natuurlijk zullen de Delegaties er wel op wijzen dat voor het reeds zoo zwaar belaste land de striktste zuinigheid noodig is maar toch zullen zij er niet aan denken het gevraagde krediet te weigeren Ook in Oostenrijk en Hongarije moet men wel zwichten voor het zwaar wegemlo argument hetwelk de regeering doet gelden dat versterking van het leger noodig ia om de veiligheid van troon en land to verzekeren Majoor Panitza en zijn medel eschuldigden zijn bij het Militaire Hof van Cassatie in app l gekomen Als dat uitspraak heeft gedaan zal hot Hof van Vp pél nog te beslissen hebben of een militaire rechtbank becoegd was dit geding waarin ook nietmili tairen betrokken waren te behandelen Het zal dus nog wel eenigen tijd duren eer het lot definitief over hen beslist is Intusschen zijn de vrijgesprokencn ui de gevangenis ontslagen en door de politie over de Servische grenzen gezet Volgens de VVeener bladen is weer etn nieuwe aanslag tegen Prins Ferdinand beraamd Het plan was den spoortrein waarmede de Prins naar Burgos vertrok te doen ontsporen £ n twintigtal gewnpendcü had zich belast met de taak om dan den Prins gevangen te nemen De Minister Stamboulofi ontdekte echter bet plan en liet den trein vijf uur later vertrokken zoodat het gelieele plan in duigen viel Dit verhaal kan echter wel een praatje zijn i OSTEE Xcr jisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Mei 1890 welke door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen zijn Van der Voort Waddmgsveen J Rooselaar Zootermcer A van Vliet Van Gouilerak W Verdain Vmsterdam Van Haastrecht Marie Sehollaert Rotterdam BRIEFKAART J Schippers Rotterdam Brieven verzonden naar Amerika 1 Koster Oakland Naar Frankrijk Bonnediek Rijasel Gouda 5 Juni 1890 De Directeur v h Postkantoor VORSTEB PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar h Schalkwük te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 20 Geïmporteerd fust fP 20 September October November en Decemberlevering ƒ 8 30 aaS Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Vrijdag 6 Juni No 12267 ƒ lóOO No 15129 ƒ 1000 No 2804 3362 4132 4285 5089 400 No 3279 18827 ƒ 200 No 796 3419 4656 5465 5481 6079 9617 11066 16559 19133 20179 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 22 2913 5677 8357 11294 13398 16344 18814 74 2989 5726 8361 11368 13437 16415 18987 76 3120 5788 8406 11371 13600 16437 18998 168 3187 5839 8494 11453 13626 16498 19012 332 3216 5848 8647 11604 13639 16640 19027 677 3267 5861 861Q 11516 13666 16662 19061 799 3313 6872 8736 12102 13692 16674 19111 874 3479 5891 8753 12146 13863 16898 19148 962 3608 6109 8873 12155 14011 16985 19163 973 3516 6223 8902 12178 14084 17017 19180 1006 3658 6370 8997 12179 14236 17066 19197 1014 3639 6455 9024 12396 14256 17141 19222 1047 3656 6479 9111 13318 14293 17208 19238 1056 3662 6621 9179 13339 14298 17214 19450 1374 3671 6969 9197 13349 14632 17222 19843 1421 3769 7017 9353 12357 14696 17390 19514 1475 3800 7316 9562 12472 14816 17416 19627 1500 3921 7425 9619 12601 14332 17843 19562 1504 3942 7465 9634 12580 14852 17682 19852 1680 3946 7495 9729 12694 14872 17711 19887 1671 4201 7619 9746 12732 14965 17763 19901 1813 4232 7661 9841 12790 14986 17936 19967 1824 4384 7665 9868 12813 16161 18019 W026 1876 4899 7693 9972 12862 15271 18054 20 39 1888 4412 7751 10264 12966 15346 18096 20141 1936 4455 7786 10267 12986 16709 18301 20155 2054 4467 7816 10373 12990 15791 18302 20234 2089 4521 781810472 13100 15841 18431 20255 2116 4579 7896 10501 13112 15923 18603 20282 2171 4182 7916 10701 13145 16116 18861 20417 2336 4586 7984 11018 13211 18134 1866 4 20475 2339 4752 8027 11061 13213 16189 18674 20492 2369 4962 806111065 13344 16226 18724 20501 2466 4982 8063 11268 13264 16283 18789 20794 3826 5432 8197 11269 13361 16290 18787 20876 2841 6691 8348 Vorige lijst No 16644 70 moet zü 1 244 No 19964 ƒ 70 moet rijn 15961 Foutief ontvangen ADVERTENTIËN Heden overleed na een lani fjdnrig lyden onze geliefde Echtgenoot Moeder en Behawd moeder KLASINA vax LEEUWEN in den oaderdom Tan roim 54 jaar Ujt aller naam L KOOIMAN Gouda 5 Juni 1890 Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER KRUISKADE 19 KOTTEBDAM Specialiteit voor het verven en stoomen van van alle soorten Winterjassen Mantels Costnmes en andere Kleeding9tokken Gordgnen Behangsels Tafelkleeden Veereu en Bontstoomerg Zeer lage prijzen Ëenig Depot voor Gouda en omttreken bg de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Bovenstaande Zeep is hg J F HEElfAIT Zn verkrggbaar a ƒ 1 30 per doos en de flesschen EAU DE COLOGNE merk Veritable a 75 et per flesch PARASOLS A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Openbaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen Toor Jongens en Meisjes Hoofden Mej BENDER en de hh HUBER LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Laget Onderwijs alhier maakt bekend dat de IN8CBBIJ VING van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG den 24 JUNI 1890 des namiddags ten vgf nre De toelating van leerlingen opdexe Scholen geschiedt eens per Jaar Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FÜRTUIJN DROOGLEEVER MT Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40 arige roem Mond en Tandziekten zooals het los warden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleescli onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorknmen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatiicril Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschan voor 60 eiiU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP i Tandpoeder of Tandpanta steeds do tanden gezond en BohooD houdt Dr POPP s Tandplombeenel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken hniduitalag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Zonii bloeiiien zeep PuPP S CiekrUUUheerde en Transparant Glycerlneieepen zijn de üjnato Toilet in gezondheidszeepen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gV De namaakséls van Apatherln llond watcr verwoesten de tanden binnen korten t jd Wt Dr J 6 POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland ADVfiRTENTIËN Doct SALPsBAARD TINCnnm geeft de natunrlgke kleur temg droogt spoedig op en wascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg J H CHUINCR F Hz Hoogstraat te Gouda £ in alle Binn n en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 1 Maandag 9 Juoi 1890 I 4240 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AOVERTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBB worden berekend naar plaatsruimte De nitgave dezer Coaraut geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rersch ni yzoaderljke Nommers VIJF CEJSTBN De inaending van advertentien kan geacMeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave der spoorwegovoreeukomstÉl heeft de Kamer van Koophandel alhier een Atengewone vergadering gehouden waarin van de aMter kamers te Amsterdam eu te Enschede adroswn aan de Tweede Kamer waren ingekomen beide da strekking hebbende oin op verwerping der regeorings voorstellen aan te dringen In de vergadering word er op gewezen dat van den handel geen klachten over don thans bestaanden toestand zijn vernomen die toestand kan over t algemeen hoogst bevredigend worden genoemd zoodat op grond daarvan tot verwerping der nieuwe regeling kan worden aangedrongen De bewering des voorzitters was dat bijaldien oene commissie of handelsraad in het leven kou worden geroepen om op eene behoorlijke uitvoering invloed te oefenen en wier adviezen zoo zij door de regeering werden gedeeld voor de maatschappijen verbindend zouden zijn het bezwaar om met deze voorstellen mede te gaan zou vervallen Gelijk de voorstellen daar liggen zijn zo ook voor hem onaannemelijk doch de voordeelen welke van de nieuwe regeling te verwachten zyn acht hij te groot om tot onvoorwaardelgke werwflfpiug te adviseoron Onder uitdrukkelijk voorbehoud van oen bandelsraad wenschte hij op aanneming der egeeringsvoorstellen aan te dringen Ofschoon nog bedenkingen tegen een dergelykon handelsraad werden ingebracht dio door andore sprekers werden wederlegd vereenigde men zich ten sloHe met algemeene stommen op cén na met het voorstel dat men aan het bureau der Kamer zal opdragen een adres aan de Tweede Kamer te richten met verzoek de regeerings voorstellen alleen dan aan te nemen wanneer aan den handel een waarborg voor eene behoorlyke uitvoering verleend wordt door de instelling van een bandeUraad wiens adviezen door do regeering gegrond bevonden voor de maatschappijen verbindend zullen zijn dat volgens het uitgegeven prospectus de aflossing dier 5 pCt leening eerst zoude plaats hebben in 18i 9 en zij beweerden op grond van de voorwaarden waaronder zij aan die leening haddon deelgenomen gerechtigd te zijn tot dat jaar ook een rente vai 5 pCt te ontvangen Het Hof heeft die aandeelhouders volkomen gelijk gegeven en beslist dat d lihijnspoorwegmaatschappg niet het recht had tot die conversie over te gaan De maatschappij is daarom veroordeeld tot 1899 de coupons dier ïeeuing te betalen met de volle Vyf percent een en ander met haar veroordeeling in de kosten Voor de aandeelhouders was t woord gevoerd door mr B M Vlielauder Hein uit Den Haag en voor de Ned Ehijnsp Mij door mr G H van Bolhuis uit Utrecht BINNENLAND GOUDA 7 Juni 1890 Onze stadgenoot de heer B W Bogeor heeft met goed gevolg het examen van Easayour to Utrecht afgelegd Wij vestigen de aandacht onzer stadgenooton op d uitvoering van de gymnastiek vereeniging ISxcehior op Maandag a st De vereeniging viert dau haar 10 jarig bestaan en naar het programma te oordoelen verdient AeuR feest avond aller belangstelling Van de plastische standen zal ditmaal vooral veel werk worden gemaakt Het nut dor gymnastiek wordt thans door uiemaud ontkend en gaarne wekken wij ieder die nog geen kunstlieveud lid is van Mtcelmr op dit te worden Het PaleU mti Jimtttte zich met volle overtuiging aansluitende bij de korte door ons vermelde beschouwing die bet If v i B wijdde aan de jongste algemeene vergadering van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen voegt daaraan toe de volgende opmerkingen die het ff v h R zijnerzijds met volkomen instemming overneemt Ook in dit blad werd meer dan eenmaal op de verouderde organisatie van het bedoelde genootschap gewezen en op verandering aangedrongen Alles was en bleef echter te vergeefs Mannen overigens van vooruitstrevende richting blijven hier verstokte conservatieven en voorstanders van eene achttiaadeeeuwscho inrichting De vermindering van he ledental bewijst hoe weinig goeds zg daarmede aan het door hen bestuurde genootschap doen Thans nu namens bet hoofdbestuur werd verklaard dat het steunen van ontslagen gevangenen slechts een oadergeschikt doel des genootschaps is schgnt de tgd aangebroken om eene nieuwe vereeniging te vormen welke met een meer moderne organisatie zich alleen en uitsluitend ten doel stelt voor het lot der ontslagen gevangenon zorg te dragen Op dit gebied is ook in ons land nog zeer veel te doen en op dit terrein ligt voor een groot deel de oplossing van de zoo mooielijke vraag der recidieve Dr F Heller die op zich zelven en ook op anderen proefnemingen heeft gedaan verklaart in de tf ieii med JPresae dat het gebruik Tan zuurkool bg Heden morgen werd in de Romein alhier aanbesteed ten behoeve van den Polder Bloemeudaal het doen van eenige herstellingen aan de Polderwerken en Stoommaobine 6 biljetten waren ingekomen en vel van W A Verbruggen te Waddinxveen voor ƒ 588 C van Leeuwen te Waddinxveen voor ƒ BIO I Kloosterman te Waddinxveen voor ƒ 188 W Bokhoven te Gouda voor ƒ 447 en C de Ku ter te Waddinxveen voor ƒ 431 6B Door den gemeenteraad van Berg Ambacht is een nieuw algemeen politie reglement voor die gemeente ontworpen Onder het melkvee in den polder Berg Ambacht vertoonen zich eenige gevallen van influenza In een gezin aan de D klaan te Berg Ambacht is een geval van mazelen geconstateerd Door het gerechtshof te Amsterdam werd gisteren eene belangrijke beslissing gegeven In 1888 besloot de Ned Bijnspoorwegmaatschappij hare B pCt leening te converteeren in eene leening waarvan de te betalen rente lager was te weten 3 a pCt Door een aantal Engelsche aandeelhouders word met deze zooals zij het noemden willekeurige conversie geen genoegen genomen Er werd beweerd Het gerucht loopt te Deventer dat dr J Vitringa met het einde van den loopenden cursus zijn betrekking als rector van bet gymnasium zal neerleggen en m den loop van het jaar de stad metterwoon zal verlaten Uit Utjrecht wordt geschreven Ter bespreking FEViLLETOIV dekte haar gelaat met haar handen alsof zij het toouoel in de bibliotheek wilde ontloopen Mijnheer Dent was zeer aangedaan Hij leunde tegen den schoorsteenmantel en keek wezenloos naar Prudence terwijl zg vertelde wat er in Horseshoe Lano was voorgevallen Zij had haar boodschappen in de stad gedaan en was op weg naar huis toen zij juflrouw Blijdenburgh ontmoette die haar vertelde dat de diakens naar Ds Hawkins waren gegaan om hem te verzoeken zijn ontslag te nemen Daar zg wist dat de oude man in t geheel niet op zulk oen voorstel rekende was zij teruggekeerd en gauw naar do pastorie geloopen om te zeggen en te doen wat haar mogelijk was om hem in dezen waarschgnlijk hoogst treurigen toestand te vertroosten Toen had zij met Salome hem in donker dood in zijn stoel gevonden Mijnheer Dent liet zgn thee stoon Hg liet zijn paard zadelen en reed naar de stad Hg was zeer ontsteld En toen Zeb Twombly de diaken dien avond een oogenblik bij de wieg stond waarin het kleine ooilani in zgn dekentjes gerold lag voelde h zich heel ongelukkig Zwijgend ging hij naar de boven aohterkamer waarheen hg tgdelijk maar niet voor teerst gebannen was en hg was vast overtuigd dot hg niet veel beter was dan een moordenaar Ik hoop dat Ds Wibird mg zal vergeven wat ik aan de zaak gedaan heb fluisterde de diaken terwijl hij zjjn kaars uitblies Toen bleef hg nog van stom verwgt aanstaarde De koekkoek in het Zwitsersche huisje was weer op den houten rand gaan zitten en verkondigde weer even helder en bedrijvig dat het halve uur om was toen Prudence de deur van de kamer opendeed Ik dacht dat je voor goed weg was zeido mijnheer Dent van zgn stoel opstaande maar plotseling hield hg stil on keek haar oplettend aan Maar Prue wat is er gebeurd P De domino Prudence kon don zin niet ten einde brengen Haar overspannen zenuwgestel dat haar in de laatste beproevingen zoo goed had staande gehouden verliet haar zij viel op de sofa neer en begroef haar gelaat in de kussens Zij heeft er al van geboord dacht mgnheer Dent Hij liep naar de sofa en lei zijn hand zachtjes op haar schouder Mijn lieve kind je moest jo verstand gebruiken Vroeger of later moest het toch gebeuren hij kon toch niet eeuwig blijven preeken niet waarP Hij is nu al heel oud en moet nu zijn gemak nemen Hij zal er te gelukkiger om zijn nu hg van al de zorgen voor het kerspel ontheven is Gelukkig ja En we zullen hem dikwijls op WUlowbrook latenkomen hij kan hier een kamer krijgen Prudence zag hem smeekend aan O u weet het nog niet U weet het nognieti riep zg Hg is dood hg is van middag gestorven zooals hg in zgn stoel zot Och het wos don toch ook zoo vreeselijk onverwacht I En Prudence be