Goudsche Courant, maandag 9 juni 1890

den maaltyd als een der beate middelen te beschouwen is tegen slechte spijsvertering De aandie ziekte verbonden verschijnselen houden binneneen kort tijdsverloop op Men meende de zuurkool te kunnen vervangen door verdund zoutzuur vier droppels in water maar zonder goed gevolg Zonhet melkzuur in de zuurkool aanwezig niet dehoofdrol spelen Mamdilad Voor de rechtbank te otterdam werd Donderdag eene strafzaak behandeld die een zeer treurigen in druk maken moest Sen jongmenseh van goede familie 34 jaar oud stond terecht wegens oplichting Hij was vroeger te Amsterdam op een handelskantoor werkzaam doch pleegde oneerlykheid en onderging daarvoor eene gevangenisstraf van een jaar Na tjjn ontslag uit de gevangenis trachtte hij te vergeefs zich een middel van bestaan te verschaffen hq begoB daarop een zwervend leven te leiden en leefde van oplichting Op dit oogenblik ondergaat hij eene gevangenisstraf waartoe hij door de Haag sche rechtbank weid veroordeeld n hem staan voorts ook nog vonnissen te wachten te Amsterdam en te Haarlem waar hij mede oplichter pleegde Het z jn slechts kleine bedragen waarvoor hij de lieden oplicht Hg haalt bij winkeliers voorwerpen op naam van een ander en brengt die daarna te gelde Voor de Botlardamsche rechtbank verklaarde hij de oneérlqks handelingen waarvoor h j hier terechtstond te hebben gepleegd omdat hq door den nood daartoe ge lrongen was De voornaamste Ëngelschen te Brussel zullen aldaar een bal en mogelqk ook een algemeen diner kouden in de Waterloo balzaal in de Bue de la BUnchisserie om den 75en veijaardag te vieren van het beroemde bal dat aan den slag van Waterloo voorafging De zaal welke thans als graanrolder van eene brouwerjj gebruikt wordt zal spoedig in veiling komen daar de brouwerij geliquideerd wordt en de Engelschen hopen dat een of andere rg ke patrioi het gebouw sal willen koopen Daartoe zullen 150 000 a 200 000 francs noodig zgn y 9 i D Naar aanleidins van den aanstaanden 75 jar gen gedenkdag van den slag by Waterloo werden dezer dagen door den gepensiouneerden generaal jhr B van Herlen te Haarlem de nog in leven zijnde oud strijden van Waterloo opgeroepen lich aan hem bekend te maken Tot dusver zqn b j den generaal de volgende opgaven ontvangen Als onbemiddeld zyn opgegeven Petrus van Alphen geb 1796 wonende te Gameren bq ZaltBommel Joaephus de Voogd geb 1798 wonende Savesteinttraat 202 Den Haag Arie de Sterke geb 1797 wonende te Dordrecht Frans Langeweg Toulonschestrsat HoQe 8 Hendnk Suqders geb 1793 wonende te Nqeveen in Drente Walterus Haneio geb 1798 wonende te Asten bq Helmond da eenige niet onbemiddelde oudstrijder van Watirioo is de keer P van Vliet geb 1797 adnt den Eeer P Unlder Looiersgracht 30 Amsterdam Da Provinciale Overijsaalseha en £ walsche Connnt vierde gisteren haar Ie eeuwfeest bq dezelfde I firma Tgl en in hetzelfde huis waar haar eente nummer tot nut van t algemeen verschenen is I Het feestnummer geeft thans afbeeldingen van I al de hoofden welke de coumnt achtereenvolgens had eerst Overijsselsche Courant daarna onder de lenze ran vrijheid gelijkheid en broederschap vervolgens Zwolsche Courant al verder Qazette de Zwolle Oazatte ki departement Am Souches de l Issel Journal politique du département enz diep ongelukkig aas oogenblik bq het raam staan Het was een haaiiqka Mei avond de Incbt hoewel koud was vol lentegeuren en de gebeimziBuiga blauwe mimte daarboven was dik bezaaid met sterrea Misschien weet hij daarboven alles zeide hij eerbiedig de oogen opheffende en dan weet hij ook hoe het mij tegenstond hem kwaad te doen Het zal mq benieuwen hoe broeder Wendell er onder ia Diaken Wendell was gelukkig of Ongelukkig zooals men t op wd vatten van die taaiere stof waaruit de meeste sterkere zonen der wereld bestaan Hg had de taak volbracht die hem was opgelegd jnist zooals hij vroeger andere onaangename plichten vervuld had hij was vroeger sberif geweest en daarmee Oi was alles gezegd Hat speet hem dat dominé juist zoo gestorven was Het is alsof hg het expres gedaan heeft om ons te plagen zei diaken Wendell bq zich zelven Misschien was wel de levendigste aandoening dia hem bezielde toen hg het bericht hoorde dat thans door geheel Aivermouth bekend was een kwalqk ta verklaren gevoel van toom tegen den onden Ds Wibird omdat hq zoo botaf dood was gegaan JU uitwerking die deze plotselinge doodopmgn1ieer Dent maakte was meer van samengestelden aard Hoewel niet zoo hardvochtig als diaken Wendell en niet zoo weekhartig als diaken Twombly deelde hij tot op zekere hoogte beider gevoelens Hij betreurde ernstig den dood van den ouden dominé en vooral 4 Bumier waarop hij gastorvaa waa Het was aea den 23n Nov 1813 Dagblad van de Monden van den IJssel in Mtot 1814 nog Departementale courant van de Manden van den IJssel maar in Juli van dat jaar weer Ovtrqsselsohe en eindt Iqk in 1846 Provinciale Ovorgsselsohe en Zwolsche Courant Het prospectus kondigde aan wat er al zoo inhet blad te lezen zou tyn vooral buitenlandsohoorlogsnieuws uit Praag en Weenen bv nieuws 12 en 14 dagen oud en uit Madrid zelfs van oen maand geleden Verder gaf het een leerzame uiteenzettingvan het begrip advertentie dat onk in onzen tqdnog niet in aller hoofd volkomen helder van Uetzusterbegrip xuiouwsberioht ondursckuidan ij ende mededeeling dat ig die bg desa ondernemingwel te meerder belang stolden den uitgever zeerzouden verplichten door de voorkomende nuttigezaken en gebeurtenissen aan hem te doen toekomen en wij zullen voegde de firma Tgl er bq I het ontvangene zouder eenigo betaling met dank erkentenis in ons weekblad plaatsen I Buitenlandscb Overzicht Heden wordt in het Fruisischo Huis van Afgevaardigden hel lot van het ontwerp tot regeling der Sferrgelder beslist Bij de artikelsgowqze behandeling hebben de na tionaalliberalen en conservatieven de bepaling over de wqze waarop de uit te keeren rente moet besleed wo len roo gewijzigd dat zelfs een gedeelte van het centrum voor dit vooiatel stemde De regeering verklaarde dat zq zich nfll deze wijziging zou v reenigen zoodat daardoor il uiterste concessies aan den heer Windthorat zqn gedaan Of de wet bq eindstemraiug zal worden aangenomen of verworpen bigft afbankelqk van den heer Windtliorst De National ZcUung verzekert uitdrukkelqk dat de nationaal liberalen en conservatieven alleen zullen voorstammen indien ook de heer Wmdthorst voorstemt Weigert de leider van bet centrum dan zullen ook de beide andere rtqen weigeren terwql zg dan de heer Windthoist voor de katholieken in Duitaahland de venmtwoordelq kheid moet dragen dat hun een jaarlqksche uitkeering van 660 000 Hark wordt onthouden Na deze uitdrukkelg ke verklaring van bet hoofdorgaan der nationaal ltboralen ii hot niet aan te namen dat deze partij nog van plan zal veranderen De Portugeesche Miauter president Sorps Cimentel heeft in het Hoogerhnis medegedeeld dat de Portugeesche Rageering in de Delagoa spuor quaestie op het benoemen van aan seheidsgerecht had aangedrongen tot vaatstellin het bedrag der schadevergoeding maar geei iot om uit te maken of de Begeering bet rt bt iad bet contract op te zeggen De Zwitschersche Bondsraad heeft besloten een wettelgk stelsel in te richten tot varaekering tegen ziekte ea ongevalleii ISr is voorgesteld vereekuring voor ieder open en verplicht ta atallen voor zekere klassen van personen Een groote deputatie van kooplieden an importeurs van New York is door de fiiiancieele commissie uitden Amerikeansche Senaat ten gehoore ontvangen Zoowel uit Chicago Philadelphia en Cincinnati ab uit New Tork hadden invoerhandelaan zich in deze deputatie doen vertegenwoordigen wier doel was opte komen tegen het ariefoutwerp van Ho Kinleydat als t wet wordt an dus fabrikanten ten nadeelevan importeurs zal bavoordeelen velen der laatstantan ondergang zal breagen uarKerlijke Stand 6BB0REN i oai Simon oidrra 1 H Rietield en H F Schouten 6 Jaeohn Hendnkaa ondere H Prsfoo en J Kuoaa ongelukkige samenloop van omstandigheden hy kon het onmogelijk anders beuhoawen dan als ieta toevalligs en het Mn aanleiding geven tot heel veel onaangename praatjes Als het oen paar maanden vroeger of een paar maanden later gebeurd was zou het hem gespeten hebben zooals het iemand altijd spijt als er iemand sterft maar het zou hem niet zoo aangedaan hebben Hq wilde wel wie weet hoe graag dat hg niet zoo ijverig voor bet beroepen van mqnheer Dillingham gepleit had Als hg zoo iets als wat nu gebeurd was had kunnen voorzien had bq liever zqn band in het vuur gestoken dan in die zaak Maar wat gedaan is is gedaan en terwql mijnheer Dent de houten brug overging en den weg insloeg tnsschen da oude werven en vuile pakhuizen en winkels in Market Street maakte hq zich onder het voortloopen al wijs dat er wel iets zou uitkomen waardoor ten duidelijksta bleek dat de dood van den domino het gevolg was van natuurlijke oorzaken en in geanan deelo moest worden toegeschreven aan aan datgene wal dien dood waarsohijniqk teweeggebraoht Ead Br waa in de pastorie aan ongewoon licht en een heenen weerloopen met lichtjes en een geheimzinnig beenen weerloopen van schaduwen op de bruine gordijnen toen mijnheer Dent Horseshoe Lane inliep Hg was geen twintig passen van het huis af toen de poort op hare hengsels kparste en dr Tredick ar uitkwam en den anderen kant opliep OVERLEDEN I 6 Jiiai E Oowenrel 2S j K t Lieuwen hiimr n I Koogman 54 j A Drlti 44 j 10 m 6 P HauTmnn wed J P tbu Venn 79 ONDERTROUWD 6 Juni J taa der Smecdo 86 j e 0 Düomlrai 26 j Moordreoht REHOREN t Arie ouden L Hloot en M Burggruf Matlhili Marie Josephui oniers A J Ueeatermani cu G A Moona Maria ouden J vftn Adrichein en S S Ver hart lirletje oudere W van Vliet tn O A van der Palm Haastreobt GEBOREN lohunnei ouden de Uraaf en 1 de ftraaf Arif onden G Steebonwer en P P WiUohbt P ETROLKUM NOTEEmNGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco TankfuBt 8 20 Geïmporteerd fust 8 20 September October November en Deoamborlevering 8 30 333 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Zaterdag 7 Juni No 7741 2000 en Premie 80 000 No 13913 Premie ƒ 3000 No 1164 8823 200 No 19919 100 Prgzen van 70 574 3763 6738 6846 9083 14166 15267 17112 660 3801 6099 6957 12867 14699 16608 19166 818 4207 6638 7027 14086 16079 16070 20261 2511 5278 AP VERTENTI N ♦ Ondertrouwd H P B HDLSMAN Wedn Tan G Stijlih IK A M VERHOEVEN Beden orerleed na een langdurig l den m ne geliefde Echtgenoot en der Kinderen iorg dingende Vader JOHAN PBILIPPUS POSTHUMUS in leven Natnnr en Werkt loatr maker Wed i Ph posthumus en Kinderen Leeuwarden 5 JaUt 1860 Heden overleed plotieling ten hoize f É den Heer Amtb Kostke te Boikonp onze geliefde Ztuter en behowdzaitar Mejnfrroaw ADRIANA PETRONELLA N0URRIS8E ia den ouderdom ran 57 jar n A H HERMAN NovRuesi F BERMAN Fcn Oouda 6 Jnni 1890 Mijnheer Dent liep dan dokter aobtema an haalde hem in juist toen hq een naburige woning wildg binnenstappen Ben oogenblikje Doctor zei iiiyrteer Dent Is het Iqk geschouwd Ja het is net afgeloopen Enf Beroerte Tengevolge van plotselinge overspanning of iets van dien aardP U weet dat hij van middag juist met de diakens een gesprek had over kerkezaken zou hem dat op de eene of andere wgze kwaad hebben kunnen doenF Mijnheer Dent deed de vraag met een kloppend hart Dat is moeielqk te zeggen hernam de dokter Men zjgi dut natuurlqk kunnen vermoeden maar op zijn ergst genomen zou dat noch maar verhaast hebben wat onvermijdelgk was Ik durf volstrekt niet verzekeren dat het den dood verhaast heeft eigenlijk geloof ik het in t geheel niet Ik begrijp u niet recht Doctor zei mgnhaer Dent Ik meen dat Ds Hawkins vroeger al aans twaa lichte aanvallen van beroerte gehad heeft éen verleden winter en de ander drie weken geleden Ik vreesde dat de derde doodelijk zou zgn Daar had ik nooit van gehoord Ik geloof niet dat iemand er iets van geweten heeft zelfs juffrouw Pinder de huishoudster niet frBrdt vrcolfi Jager Ondergoederen De meest s o 1 i e d e kwaliteit van alle bekende fabrikaten Presten lager dan eenig ander 8CHB K Zn en GORDELS A V OS Aa Kleiweg E 73 en 73 1880 31 MEI 1890 Gymnastiek VereenigingDirekteur de Heer H OUDERKERK tot Tiering ran het TIHyjABia BXiaiAAN op MAANDAGl 9 JM 1890 in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Aanvang Half acht ure HH Konstlierende Leden hebben op vertoon Tan hnn Diploma toegang met twee Dame 0 50 per Pleech ROODE BESSENWIJF 0 37 per Flesch 0 90 ƒ 1 00 en ƒ 1 50 per Flesch Wed C vao OiJE KLEIWEG No 2 Oouda MM f Velocipedes I ï F W Stüte Werktiiigtundige Magtzgn van Rgwielen Natfrnaobinea kinderwagens alle soorten Tan Maziekinstram uten foz enz N B STSTE levert op verlangen van den kooper elk soort Fabrikaat van Velocipedes net een jaar sohriftelgke garantie GOUDA Markt 141 OpenT3are Verkooping te GOUDA op DINSDAG 10 JUNI 1890 des morgens te I oren aan het Winkelhnis Wgk B 126 aan bet Veerstal te Oowia van SmiENIEIlSWAKEN TABAK BORSTELWERK GLAS en AARDEWERK KRUIKEN 0LIEJA8SEN OLIEBAKKEN TONNEN TOONBANK WINKELGEREEDSCHAPPEN enz en voorts eenigen INBOEDEL Nadere inlichtingen geeft Notaris O C FORTUIJN DROOGLBEVER te Oouda ADVERTENTÏEN in alle fiinnen ea BuUetUandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Ad verten tie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Oouda In Afrika s donkere Wildendssen IS VERSCHENEN De 1 aflevering is voorhanden en de inteekening is opengesteld bij de Boekhandelaren o 1 o A ROK é COMP GOUDA Lekker zijn de MALTHA AARDAPPELEN en zij kosten slechts 10 Cent p Pond bij JAN G ERRITSEN Korte Groenendaal VRAAG Onovertr offen KWA LITEIT CHOGOLAAD GROOTËS Gegfarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM PalDriek te Westzaan Opg erichl 182S Eerste ITederlandsclie Verzekering Maatschappij OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken geveatigd te a OBAVENHAOXI Directeuren Mr H GOEMAN BORGESIÜS en Jhr Mr W SIX Hoofd Agpent te Zevenhuizen P ELSHOÜT Voorbeelden van Verzekeringen A MaandelUksobe premie van Een Gulden Leeftjjd Uitkeering bg Overladen 1 25 jaar ƒ 513 28 476 30 451 32 r 425 35 386 Uitkeering bg Leven na 10 jaar 116 na 15 jaar ƒ 181 116 180 116 179 115 177 114 174 ena 1 Bovendien is in de premie begrepen een verzekering ad ƒ 250 tegen ongevallen met doodelgken afloop en id f 500 tegen ongevallen die levenslange geheele of gedeelielgka invaliditeit ten gevolgd hebben B WekelljkBobe premiön voor 100 uitkeering bU overlijden Vrouw Man cent 2 3 3 3 3V Kinderen door cent Leeftgd 6 9 jaar 3 10 Dese premiSn worden gednrendoden loop der veisekering niet Terhoogd enz verzekerden volgens B tegen een 11 14 15 10 20 C Inscbrijving van 21 22 wekelij kBche premie van 6 oent voor eik kind Leeftgd waarop wordt ingeschreven jaar Oitkeering op den leeftgd Tan 12 jaar 14 jaar ƒ 19 ƒ 26 8 19 26 18 25 16 23 enz Uieuwe Echte Singer ITaai macliines X brikaat van de Singer Maatscliappij te New York voor Familiegrebruik en licht Confectiewerk Bijzondere Voordeelen Hoogde arm en dientanjterolge flinke doorgangsruimte onder don arm Da naald k n hooger opgelicht worden dan bq de gewone Singer Familie Nasinuuihinei en is veel korter dan die van elke andere schui e naaimaohine Uet gpoeltje is het eenvoudiïSte hetwelk er bestaat Do draad behoeft niet ingestoken to worden maar ia alleen onder een veertje door te halen Elk iptren kan ali onderdraad pebruikt worden aangeiien breken vaa den draad bqna onmogelyk is De wr fpanten dor hoofddoelen kunnen too noodig bqgedraaid worden Hierdoor wordt do machine groote aunrzaamheid verleend en belangrijke reparation zullen wel nooit noodig tjjn Het naaldbreken komt in het geheel niet voor wegens den ronden vorm van ket spodlje Elke beweirlng Is positief en zeker en niet eene is van eene Teer afhankelijk De onifehoord zachte KWI f der maohine is verkregen door toepassing van eene as ter vervanging van de kamraderen waardoor de beste garantie gegeven is dat deie maohines ook nogi na jaren laoht zullen loepen Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Hoogstraat 3l6 Lange Pooten 16 Eenig Depot te ROTTERDAM Eenig Depot te s HAGE ê