Goudsche Courant, maandag 9 juni 1890

m K 4341 Dinsdag 10 Janl 1890 0 VLey B boorden manchetten en voorhemdjes jHu uit een storlc porkameiitachtig papier vervitardigd en met een iveefstof overtrokken dat hun wat bet niterlyk aangaat verrassende ovoreeukomet met linnengoed geeft Ieder boord kan byns eene gehuele week lang gedragen worden meu werpt het dan eenvoudig weg en draagt dientengevolge altyd een nieuw boord Mey S boorden overtreffen echter de llanenbOOFden door hunne buigzaamheid wiiarmede sg zich om den hals zelfs zonder dezen ook in hot geringste te drukken voegen en daar vandaan niet het lastige onaangename wrijven wat by te weinig of te veel gestreken boorden hat geval is teweeg brengen Verder is het lichte gewicht van Mey S bOOrden eeno eigenschap die zich in het dragen als voortreffelijk bowyst I 8 knoopsgaten zijn zóó sterk dat hunne duurzaamheid bij juist uitgezochta halswijdte niets te wenachen overlaat Mey S boorden manchetten en Toorhemdjes zgn wat passen en zitten aangaat éénig in hunne soort en zgn afgezien van hunne elegantie en gemak welke zij ons aanbieden buitengewoon goedkoop ZH kosten nauweliik meer als het waschloon voor linnengoed Een dozijn heerenboorden ia toereikend voor lO ü 12 weken Voor jongens die zoo heel zindelijk niet met hunne zaken plegen om te gaan is Mey s Fapierlinnen fabrikaat buitengewoon aanbevelenswaardig hetgeen iedere huiavroüw na het gebruik van een dozijn zal inzion Daar linnengoed gewoonlijk op de reis veol heeft uit te staan tgn Mov S boorden manchetten en voorhemdjes voor alle reizigers van onwaardeerbaar nut Minder als éóa dozijn van een formaat en eene wgdte wordt niet rerkooht Mey s tabrikaat woidt in byna elke stad in verschillende magaziineo welke door plakaten zijn bekend gemaakt verkocht Ook worden deze verkoop v plaatsen tan tijd tot tijd door middel van annouoen in couranten aangewezen Wanneer de lezer deze magazijnen niet kent zoo kan h j Mey s fabrikaat ook direct bij de Firma Mey Edlioh Versand G eschftft LeipSlg FIagWltZ bostellen die op verlangen gratis on IX rtO vrlJ een rijk geiUttstreerden pryé courant toezendt en het magazijn ter plaatse waar Mey S fabrikaat is verkrggbaar gesteld aangeeft GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De iazending van adrerteatiön kan geschieden tot éin uur des namiddags Tan den dag der uitgaTe TRADK MARK TE KOOP Een nette WfilZELOPSTAin Dagelgks te bezichtigen bg G BELONJE Lange Tiendeweg Gouda Wgk D No 28 GEVRAAGD tegen half JULI of 1 AUG in eeu stil gezin zooder kindereneden fatsoenlgke 911 WmüN LMANN Markt GOUDA Markt Groote keuze Corsetten Fransdie Modellen P P SOOS Tiendeweg 59 Specialiteit in PETROLEUM KOOKSTELLEN enz enz Heeft ontvangen de nieuwste Modellen WISBM LIFFMMN Markt GOUDA Markt Vraag tö normaal onder oedereii Ontvangen eene zeer groote sorieering Dames en Einder Tricot Tailles het beste voorbehoedmiddel tegen 1 verkoudheden ea tegen onvoldoende haiduitwaseming Alleen echtwanneeri met nevenetaand waarborgmerk ge1 stempeld met het opschrift W BengerSöhnel im oadw è liffM namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by D floogenhoom Cz VVgdstraat te Gouda Ontvangen mmm AMom geen Prunellen In een klein bortrereezin wordt sevraaed 1 AÜG D8TDS eene R C C iea xst bod e die netjes kan werken en eene bnrgerpot koken Adrea onder No 2013 aan het Bnrean T Crebas als MEID ALLEEN nit Gouda of omstreken Franco brieven onder No 2014 aan het Bareau dezer Conrant Oouda SiMiiwndnik w k Wmsaux k Zoon van € febrs smi Verkrijgbaar te Gouda bij P G H LAKBbVjSLD Gouwe te Sehoonliovtn by P PUN Vis DRAAT Alblatterdam bg de Wed J dk BOER GUiendam bg Wed t n HEUVEL en Leerdam bjj A taw WUK Atperen bg D VERMBIJ Probeert t p de SOÜCflON THBE No 3 f 1 26 per kilo Wordt tegen 1 AUGUSTUS e k genaagd 68116 Keukenmeid Adres Westhaven B 156 Harkt GOUDA Markt Z Parasols i tot veel verminderde prUzen i De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgk met nitzondering van Zon en Feestdagen iDe prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Iklsoaderlgke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND aOüDA 9 Juni 1890 Van de door B en W aangeboden kostelooze inenting en beriuenting op het Stadhuis werd door 176 pertonon gebruik gemaakt Van de door den Xed Bhqnapoorweg aangeboden gelegenheid om de Zondags voor verminderd tarief van öouda naar den Haag la kunnen reizen maakten Zondag 11 940 personen gebruik Ue adelborsten der 2e klasse o a tmze stadgenoot C H Julius zijn voor den tqd van zea weken geplaatst aan boord ran de Urvnia en verlaten heden de haren te Nieuwediep tot het houden Tan een kruistocht op de Zuiderzee Gisteren morgen werd in tegenwoordigheid van den waamemenden Burgemeester den heer H W O Koning dra waanwmmden Osniizoens Kommnidant Kapt van der Wal hh Officieren van Garnizoen en Schutterij en leden der WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht de nieuwe schijfinrichting op het achietterrein in gebruik gesteld Do kommandant der Weerbaarheids Vereeniging de heer O H G ds Lange heette deu heeren welkom en dankte hen voor hunne opkomst h j bracht in herinnering dat steeds door hem sedert vele jaren op middelen waren gepeinsd om de waarnemingen door de mannen van den observatiepost veiliger te doen zijn Breds meermalen had b hier en daar de inrichtingen nagezien ten einde het ook hier ter stede in gebruik te kunnen stellen Bij het Uagelijksch B tuur dezer Gemeente vond hij den noodigea steun toodat hij de hh H van Wyngaarden en W Sliedrecht kon uitnoodigen de inrichting te Kra FEVILLETOJX 1 VU het Engeltch VUL Op zgu eigen dringend verzoek heb ik de zaak geheim gehouden Bg de tweede attaque heb ik lang en breed met hem gesproken en hem bepaal delijk aangeraden het werk geheel op te geren Toen hg daar volstrekt niets ran hoeren wilde heb ik er bij hem op aangedrongen dat hij een hulpprediker zou nemen Ik heb hem gewaarschuwd en bem ronduit gezegd dat hem deu een of anderen keer zoo iets op den preekstoel kon overkomen Hij verklaarde dat het juist de plaats was waar hij het liefst van alle wilde sterven maar hij beloofde mij dat hij ernstig over mijn voorstej zou nadenken om een hulpprediker te nemen En dat heeft hij nooit gedaan De laatste drie zondagen vervolgde da dokter ben ik naar de kerk gegaan en telkens heb ik gevreesd dat ik hem midden in den dienst neer zou zien slaan Hij kende zgn toestand en maakte er zich volstrekt niet ongerusl over Hij heeft altijd lingen te gaan zien ten einde eeno acheta te kunnen indienen Deze schets werd door B en W goedgekeurd eu nu was t werk geheel gereed zoodat ongelukken tot de onmogelijkkeden behooren daarna overhandigde hij den heer H W G Koning majoorkommandant der Schtttterij de sleutels der iurichting daar de Sobuttetü ook wel van deze inrichting gebruik zoude maken Ba heer H W G Koning sprak daarop eenige woorden tot den heer de Lange en de leden der WeerbaarheidsVereeniging by hoopte dat Van de nieuwe inrichting door Vfleo gebruik zoude worden gemailkt en bracht hulde voor ds wijze waarop de heer de Lange het doel had trachten te bereiken waarna men overging tot de beziohting der inrichting Deze inrichting bestaat on uit beweegbare schijven zoodat de man met de waarneming belast niet meer zooals tot op heden het geval was voor de schqf moet komen maar steeds geheel veilig de aanwijzing kan doen Er wordt tevens veel vlugger geschoten lerwj eene telefoon daarby il gemaakt ten ejbda iaiHl getw fald wordt aan de aanwijzing ich zekerheÜ te kunnen verschaffen De waarnemende Burgemeester opende den wedstrijd waaraan door velen werd deelgenomen De uitelag van den wedstrijd is aldus Categorie A voor hh Officieren van Garnizoen en Sohutterg Verg Zilv Medaille Kapt der Schutter A van Heedt Dortland met 30 punten Zilv Med Majoor Komm Sust Schutterij A K van der Garden met 29 p Bronten Mtd Kapt der Schutterq J A P Montjjn met 29 p Categorie B voor Onderofficieren en minderen van Garnizoen en Schutterij Verg Zilv Med Serg Schutterij J P Mul met 33 p te veel van zijn krachten gevorderd en had zonderlinge begrippen van plicht want onze goede vriend had soms zonderlmge begrippen maar hg waa een man met een belder verstand en ik geloof niet dat de laatste gebeurtenissen in bet kerspel hem zoo aandeden als sommige menschen zullen veronderstellen Wat nu gebeurd is zou waarschgftlgk onder andere omstandigheden juist zoo gebeurd zijn Die verklaring van dr Tredick deed bg mijnheer Dent een steen van bet hart vallen en toen diaken Twombly er van hoorde gevoelde ook deze zich verlicht maar er waren eene menigte menschen die bepaald verzekerden dat dat ontslag van den domine hem den dood gedaan had Dat man de zaak van de donkerste zgde beschouwde was volkomen in overeenstemming met den geest van de plaats waut Bivermouth was in zjjn tekortkomingen zoowel als in zijn liefelijke deugden zeer zwaar op de hand ffZe hadden den ouden man net zoo goed dood kunnen schieten beweerde mijnheer Wipgins i Als ze diaken Wendell en de rest niet ophangen beweerde de ex postmeester Snelling dan kunnen ze de doodstraf in New Hampshire wel afschaffen Van nature was mijnheer Snelling zoo bloeddorstig niet maar het vorige jaar had hij zgn plaats moeten inruimen voor diaken Wendell en oen menach is maar een mensch Veertien dagen lang sprak men van niets anders dan van den dood van Ds Wibird Hg was zoolang te Kivermouth geweest t hij hoorde bg de plaats ADVERTENTIEN worden gaplaatat van 1 5 regels i 50 Centen iedere rag I meer 10 Genten GROOTE LSTTBB8 worden berekend naar plaatsndmte Bovendien worden alle Adverteutien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt SB Zilv Med Serg Sohutterg D J Starreveld met 32 p Bronzen Med Four Inf Hazenbroek met 80 p Categorie C voor Leden der Weerbaarheid Verg Zil Med de heer G H G de Lange met 36 p Zilv Med de heer H van Wijngaarden met SI p Bronzen Med de heer A C Cosijn met 32 p Tevens was nog uitgeloefd voor de winners der verg zilv medailles eene koningsprijs welke werd behaald door den serg der Schutterij J F Mul met 60 punten in 6 schoten De kapt A van Reedt Dortland behaalde 56 p en de heer G H G ds Lange 60 p Flobertbaan Ie prqa de heer J P Mul 2e prijs de heer H A C Brinkman Deze wedstrijd werd gedurende den geheelen dag druk bezocht torwgl het weder niets te wenschea overliet De Staaticourant bevat de statuten der vereeniging de kerkelgke kas te Nieuwerkerk a U die als reehtapemooo is erkeadt Volgens achterstaande advertentie zal op de kermis te Haastrecht bet Grand Theatre des Attractions onder Directie van den heer Spriet geplaatst zgn De heer Spriet een oule lekende heeft een tal van nieuwe artisten geëngageerd zoodat bg het publiek bepaaldelijk eenige genoeglijke avonden zal vorsohafFen Zoo de spoorwegwetten maar aangenomen worden belooft men ons allerlei heerlijkheden Nu weder wordt verteld dat dan bg de Ëxpl Maatschap het voornemen bestaat om in de treiaeu van het Noorden naar Amsterdam welke den afstand tusschea Leeuwarden Groningen Amsterdam via Utrecht in het was alsof hij er wel altijd moest blijven zoo goed als de kerk zelve en zoo goed als het posC kantoor met zgn granieten gevel Als een van die beide gebouwen in den nacht met een tooverslag verdwenen ware had de ontsteltenis niet grooter kunnen zijn Die lange gebogen gestalte altijd in eeu oud zwart pak gekleed was allen even eigen geworden als het heen en weer draaiend uithangbord van Old Boll Tavern Er waren grootvaders en grootmoeders die zich Ds Wibird herinnerden uit den tgd toen zg noch kinderen waren en toen zag hg er niet ouder en niet jonger uit dan op den dag toen hij daar in de kist lag ja hij zag er toen zelfe niet zoo jong uit als nu want de diepe rimpels ea plooien die do tijd in zijn gelaat bad gegroefd waren van dat vriendelijk oud gelaat weggestreken eu de glans van een hemelsche jeugd bestraalde het thans Er was eene omstandigheid bg het overlgden van den ouden dominë die als van zelve meer indruk maakte dan iets anders Toen Salome dien avond de buren bijeenriep vonden zij den domino met den opgeslagen bijbel voor zich terwijl een vinger op het blad rustte als om de aandacht te vestigen op eene bepaalde zinsnede Er was iets treffends iets bevelends als van een levende in dat onbewuste wgzen van den verstijfden voorringer en zij die haastig over den gebogen schouder heenkeken en hot aangewezen vors lazen vergaten het nooit weer Dat was domind s laatste tekst zei de oude Jedd terwgl hij op zgne spade leunde die gliuste